Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Költségek

Görögország

Ez az oldal a görög igazságszolgáltatási költségekről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Görögország

A jogi szakmák képviselőinek díjazására irányadó keretszabályok

Ügyvédek

A ügyvédi díjakra vonatkozó általános rendelkezéseket a 2011. évi 3919. törvény által módosított 1954. évi 3026. törvényerejű rendelet 91-180. cikke tartalmazza. Az ügyvédek ennek megfelelően szabadon állapodhatnak meg írásban ügyfeleikkel a díjaikról, a törvény sem legalacsonyabb, sem legmagasabb díjat nem határoz meg.

Írásos megegyezés hiányában a (perértéken alapuló) perköltség, a perben való képviseletért és a jogsegélyért felszámítható ügyvédi díj stb. törvényben megállapított díjrendszer alapján kerül kiszámításra.

Barristerek, jogi tanácsadók és solicitorok

E jogi szakmák képviselői a díjazás tekintetében nem különböznek az ügyvédektől.

Bírósági végrehajtók

A bírósági végrehajtók díjait külön jogszabály írja elő. A díjak azonban megállapodás alapján a feladat bonyolultságától függően növelhetők is. Az 1995. évi 2318. törvény 50. cikke értelmében a bírósági végrehajtók díjait közös pénzügyminiszteri és igazságügyminiszteri határozat szabályozza. A jelenleg hatályos határozat a 2008. évi 2/54638 sz. határozat (a B 1916. sz. határozattal módosított B 1716. sz. határozat).

Közjegyzők

A közjegyzők díjait külön jogszabály, a 2000. évi 2830. törvény 40. cikke határozza meg.

Rögzített költségek

Rögzített költségek a polgári jogi eljárásban

A polgári peres felek rögzített költségei

Családjogi perekben az ügyvédi díjakra a fenti szabályok vonatkoznak.

Pénzben kifejezhető értékű pereknél (például kereskedelmi jogviták esetében) az ügyvédi díjakra a fenti szabályok vonatkoznak.

Magánokiratok vagy közokiratok szerkesztéséért az ügyvédek a fent említett megállapodás szerinti díjat számíthatják fel.

A polgári eljárás mely szakaszában kell rögzített költséget fizetni?

Az ügyvédek megállapodnak ügyfeleikkel az ügyvédi díj megfizetésének időpontjában; ez rendszerint az eljárás különböző szakaszaiban, több részletben történik.

Rögzített költségek a büntetőeljárásban

A büntetőeljárásban érintett felek rögzített költségei

A jogász szakemberek díjaira az előzőekben bemutatott szabályozás alkalmazandó.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell rögzített költséget fizetni?

A jogász szakemberek díjaira az előzőekben bemutatott szabályozás alkalmazandó.

Rögzített költségek a közigazgatási eljárásban

A közigazgatási eljárásban érintett felek rögzített költségei

A jogász szakemberek díjaira közigazgatási jogviták esetén is az előzőekben bemutatott szabályozás alkalmazandó.

A közigazgatási eljárás mely szakaszában kell rögzített költséget fizetni?

A jogász szakemberek díjaira a polgári jogi eljárásokra vonatkozó szabályozással azonos szabályok alkalmazandók.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

Az ügyvédi etikai kódex az ügyvédekre különleges kötelezettségeket ró abban a tekintetben, hogy ügyfeleik viszonylatában miként kell feladatukat ellátniuk. E kötelezettségek bármiféle megszegése fegyelmi vétségnek minősül. A kódex a kötelezettségek között nem említi meg kifejezetten a díjakat.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok a költségek megállapításának görögországi jogalapjaira vonatkozó további információt?

Az ügyvédi díjakra vonatkozó információk az ügyvédekről szóló törvénykönyvben találhatók, vagy az ügyvédi kamaráktól szerezhetők be.

A közjegyzői díjakkal kapcsolatos információk az Igazságügyi Minisztérium Közjegyzői Főosztályától (Τμήμα Συμβολαιογράφων) vagy a közjog hatálya alá tartozó közjegyzői kamaráktól (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) szerezhetők be.

Mely nyelveken kaphatok tájékoztatást a költségek megállapításának görögországi jogalapjairól?

A költségek megállapításának jogalapjaira vonatkozó információk csak görög nyelven érhetők el.

Hol találhatok a közvetítésre vonatkozó információt?

Lásd a görögországi közvetítésre vonatkozó külön tájékoztatást.

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információt?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó elérhető honlap

Nincs ilyen tájékoztató honlap.

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

Görögország vonatkozásában nincs ilyen információ.

Hol találhatok egy konkrét eljárás átlagos összköltségére vonatkozó információkat?

A görögországi eljárások átlagos összköltségére vonatkozóan nincs információ.

Hozzáadottérték-adó

Miként kaphatok erre vonatkozó tájékoztatást?

Az ügyvédi díjakat hozzáadottérték-adó terheli. Az ezzel összefüggő tájékoztatás a Pénzügyminisztérium Adóügyi Főosztályától (Τμήμα Φορολογίας) és az ügyvédi kamaráktól szerezhető be.

Melyek az alkalmazandó adókulcsok?

23%.

Költségmentesség

A polgári jogi ügyekben alkalmazandó jövedelmi küszöbérték

A polgári eljárásról szóló törvénykönyv 194. cikkének megfelelően költségmentesség nyújtható azon személyeknek, akik bizonyítják, hogy a jogi eljárások költségeit saját vagy családjuk megélhetésének veszélyeztetése nélkül nem képesek megfizetni.

Viszonosság esetén költségmentesség nyújtható továbbá külföldi állampolgároknak, valamint hontalan személyeknek.

A 2004. évi 3226. törvény értelmében polgári eljárásokban költségmentesség adható alacsony jövedelmű személyeknek, amennyiben a család éves jövedelme nem haladja meg az országos kollektív szerződésben rögzített éves minimálbér kétharmadát.

A költségmentesség az eljárási költségekre, a közjegyzői és bírósági végrehajtói díjakra, valamint az ügyvédi díjakra terjed ki (a polgári eljárásról szóló törvénykönyv 199. cikke).

Büntetőügyekben a terheltre vonatkozó jövedelmi küszöbérték

A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 340. cikkének rendelkezése szerint abban az esetben, ha a terheltnek nincs jogi képviselője, számára a helyi ügyvédi kamara névjegyzékéből védőt kell kirendelni.

A 2004. évi 3226. törvény értelmében büntetőeljárásban a fent írt költségmentesség nyújtható alacsony jövedelmű személyeknek.

Büntetőügyekben a sértettre vonatkozó jövedelmi küszöbérték

A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvet a görög jogba a 2009. évi 3811. törvény ültette át.

Az áldozatoknak járó költségmentesség egyéb feltételei

A költségmentes jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédek, közjegyzők és bírósági végrehajtók díjának megtérítéséről miniszteri határozat rendelkezik (2004. évi 3226. törvény 14. cikk).

A költségmentesség büntetőügyekben védő kirendelésére is kiterjed.

A költségmentesség polgári ügyekben a perköltségek megfizetése alóli részleges vagy teljes mentességet foglalja magában.

Az alpereseknek nyújtott költségmentesség egyéb feltételei

Nincs

Költségmentes peres eljárások

Nincs

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

A bíróság határozatának meghozatalát követően a pernyertes fél oldalán felmerült eljárási költségek és kiadások – a pernyertesség mértékétől függően – általában a pervesztes felet terhelik. A bíróságnak végrehajthatóvá kell tennie a határozat költségviselésről rendelkező részét is. A kiadásokat és költségeket a fenti szabályok alapján kell kiszámolni, figyelembe véve különösen a jogász szakemberek díjaira vonatkozó előírásokat és a polgári perben felmerülő esetleges rögzített költségeket is. Az ily módon számított összeg rendszerint a tényleges költségek alatt marad.

Szakértői díjak

A szakértői díjakat a szakértők maguk határozzák meg, ezeket kérelmük esetén a bíróság belefoglalja az általa megítélt eljárási költségekbe.

Fordítási és tolmácsolási díjak

A fordítási és tolmácsolási díjakat a fordítók és tolmácsok maguk határozzák meg, ezeket kérelmük esetén a bíróság belefoglalja az általa megítélt eljárási költségekbe.

Kapcsolódó linkek

Athéni Ügyvédi Kamara

Pireuszi Ügyvédi Kamara

Szaloniki Közjegyzői Kamara

Görög Közjegyzői Kamara

Szaloniki Ügyvédi Kamara

Kapcsolódó dokumentumok

Görög országjelentés a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányhoz PDF (849 Kb) en

Utolsó frissítés: 25/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.