Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Költségek

Skócia

Ez az oldal a Skócia területén bírósági eljárások vonatkozásában felmerülő költségekről nyújt irányadó jellegű tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Skócia

A jogi hivatások képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keret

Nincs szabályozás arra nézve, hogy a jogi hivatások képviselői milyen díjakat számítanak fel ügyfeleiknek. Arra nézve azonban van szabályozás, hogy egy jogvitában pernyertes fél milyen díjak megtérítését követelheti.

Jogtanácsosok (Solicitors)

Skóciában a jogtanácsosok díjazását nem szabályozzák. A díjazás – az adott ügy körülményeire tekintettel – számos tényezőtől függ.

Ügyvédek (Advocates)

Skóciában az ügyvédek díjazását nem szabályozzák. A díjazás – az adott ügy körülményeire tekintettel – számos tényezőtől függ.

Rögzített költségek

Rögzített költségek polgári eljárásban

Polgári perek feleit terhelő rögzített költségek

Skóciában a rögzített költségek az eljárás típusától és attól a bíróságtól függenek, amely előtt felmerülnek (perindítás). A rögzített költségeket az eljárás különböző szakaszaiban kell megfizetni:

 • a bírósági eljárást megindító dokumentumok benyújtásakor
 • további dokumentumok benyújtásakor
 • bírósági tárgyalás kitűzésekor
 • a tárgyaláson a bíróság idejének igénybevételéért, napi tételben megállapítva
 • költségek megállapítása céljából számlák benyújtásakor
 • jogorvoslati kérelem benyújtásakor.

Az egyes kereseti típusokra vonatkozó illetékeket jogszabályon alapuló skót jogi aktusok állapítják meg, amelyek illetékrendeletként (Fee Orders) ismertek. Polgári eljárásokban a rendőrbírósági illetékekről szóló, 1997. évi rendelet (Sheriff Court Fees Order) és a Legfelsőbb Polgári Bíróság előtti eljárásokban fizetendő illetékekről szóló, 1997. évi rendelet (The Court of Session Fees Order) bír jelentőséggel. Ezeket a rendeleteket később több, illetékeket módosító rendelet (fee amendment orders) módosította, az illetékek növekedésének követése érdekében. A skóciai illetékrendeletekre és módosításaikra nézve a Skót Bírósági Szolgálat (Scottish Court Service) honlapja tartalmaz további tájékoztatást.

Családjog – Házasság / élettársi kapcsolat felbontása

Skóciában a házasság / élettársi kapcsolat felbontása iránti kérelmeket a rendőrbíróságnál (Sheriff Court) vagy a Legfelsőbb Polgári Bíróságnál (Court of Session) lehet benyújtani:

egyszerűsített eljárás útján

nem egyszerűsített eljárás útján

A házasság / élettársi kapcsolat egyszerűsített eljárásban való felbontása iránti kérelem benyújtásának illetéke a rendőrbírósághoz történő benyújtás esetén 95 GBP, a Legfelsőbb Polgári Bírósághoz történő benyújtás esetén pedig jelenleg 105 GBP. További költségek merülnek fel, ha a bontóper dokumentumait a rendőrbírósági hivatalnoknak (sheriff officer) kell kézbesítenie az alperes részére. A rendőrbíróság és a Legfelsőbb Polgári Bíróság előtt a kézbesítés illetéke 10 GBP, amelyhez a rendőrbírósági hivatalnok által kiszabott külön illeték összege járul.

A nem egyszerűsített eljárás a rendőrbíróság által kibocsátott első idézéssel (initial writ) indul. Házasság vagy élettársi kapcsolat felbontására irányuló kérelem esetén az első idézésért megállapított illeték jelenleg 125 GBP. Ilyen eljárásokban a bíróság nem gondoskodik az idézésnek az alperes részére történő kézbesítéséről. Ezért a kérelmezőnek (felperes) külön illetéket kell fizetnie a dokumentumok jogtanácsos (solicitor) vagy rendőrbírósági hivatalnok (sheriff officer) részére történő kézbesítéséért. További illetékeket kell fizetni az eljárás különböző szakaszaiban attól függően, hogy az ügy hogyan alakul a bíróság előtt (lásd fentebb). Ha az ügyben az alperes nem terjeszt elő védekezést, legalább egy kiegészítő illetéket kell fizetni a jegyzőkönyvbe foglalt végzés meghozataláért; ennek összege jelenleg 55 GBP. A Legfelsőbb Polgári Bíróság előtt házasság / élettársi közösség felbontására irányuló eljárás esetén az első idézés kibocsátásának illetéke 140 GBP.

Családjog – Gyermekek feletti felügyeleti jog és gyermektartás

Családjogi ügyekben az illeték mértéke a rendőrbíróság előtt attól függ, hogy a felügyeleti jog iránti és a gyermek tartása iránti követelést (vagy kérelmet) házasság / élettársi kapcsolat felbontása iránti követeléshez (vagy kérelemhez) kapcsolódóan nyújtották-e be. Amennyiben a házasság / élettársi kapcsolat felbontása iránt követelést (vagy kérelmet) nyújtottak be, a házasság nem egyszerű eljárásban történő felbontása esetén alkalmazandó illetéket kell megfizetni.

Amennyiben házasság felbontása iránt nem nyújtottak be követelést (vagy kérelmet), az első idézés kibocsátásának illetékét kell megfizetni, amely jelenleg 80 GBP. További illetékeket kell fizetni az eljárás különböző szakaszaiban az ügy bíróság előtti alakulásától függően.

A Legfelsőbb Polgári Bíróság előtt a fizetendő illeték összege 140 GBP; az eljárás különböző szakaszaiban az ügy bíróság előtti alakulásától függően pedig itt is felmerülhetnek további illetékek (lásd fentebb).

Kereskedelmi jog – szerződés és felelősség

Kereskedelmi ügyekben a fizetendő illeték mértéke a kérelemtől és azon bíróság szabályzatától függ, amelynél a felperes (a pert indító személy) a keresetet benyújtja.

Például, amennyiben a felperes a keresetét a „kis összegű követelések” szabályainak megfelelően be tudja nyújtani a rendőrbírósághoz és 3 000 GBP alatti pénzkövetelést érvényesít, az idézés kibocsátásának illetéke jelenleg a 200 GBP alatti követelések esetében 15 GBP, a 200 GBP és 3 000 GBP közötti pénzkövetelések esetében pedig 65 GBP. Később további bírósági illetékek is felmerülhetnek. Például, amennyiben egy idézést az alperesnek rendőrbírósági hivatalnok útján kell kézbesíteni, a fizetendő illeték jelenleg 10 GBP, amelyhez a rendőrbírósági hivatalnok által kiszabott külön illeték összege járul. A hivatalnok azonban csak akkor járhat el, ha a felperes magánszemély. Más feleknek jogtanácsos (solicitor) vagy rendőrbírósági tisztviselő (sheriff officer) útján kell intézniük a kézbesítést, akik részére külön díjakat kell megfizetni.

Amennyiben a felperes a keresetét be tudja nyújtani az „egyszerűsített eljárás” szabályai szerint, ha például 3 000 GBP és 5 000 GBP közötti pénzkövetelést érvényesít, az idézések kibocsátásának díja jelenleg 65 GBP. Az eljárás későbbi szakaszában itt is felmerülhetnek további illetékek (lásd fentebb). Ilyen esetekben a rendőrbírósági hivatalnok nem kézbesítheti az idézést az alperesnek, így a félnek az idézés kézbesítését jogtanácsos vagy rendőrbírósági tisztviselő útján kell intéznie. Számukra külön díjakat kell megfizetni.

Amennyiben a felperes a keresetét a „hagyományos eljárás” szabályai szerint tudja benyújtani – például 5 000 GBP feletti pénzkövetelés érvényesítése esetén, vagy amennyiben a szabályzat 40. fejezetét (kereskedelmi perek) kell alkalmazni –, az idézés kibocsátásának illetéke jelenleg 80 GBP; a későbbiekben azonban további költségek merülhetnek fel (lásd fentebb).

Amennyiben a kérelmet a Legfelsőbb Polgári Bírósághoz kell benyújtani, az eljárás megindításának illetéke 180 GBP. A későbbiekben ugyanakkor további illetékek merülhetnek fel (lásd fentebb).

A polgári eljárásnak az a szakasza, amelyben rögzített költségeket kell megfizetni

Az eljárás megindításának illetékét az eljárás megindításakor az iratoknak a bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg kell leróni. Rendőrbírósági tisztviselő útján történő kézbesítés esetén (azaz kis összegű követelésekre irányuló eljárásokban, amennyiben a kérelmező magánszemély, valamint házasság / élettársi kapcsolat egyszerűsített eljárásban történő felbontására irányuló eljárásban) a kézbesítés kérelmezésekor 10 GBP-t kell fizetni. A rendőrbírósági tisztviselő díját a rendőrbírósági hivatalnok / a Legfelsőbb Polgári Bíróság hivatalnokának felszólítására, a rendőrbírósági tisztviselő díjáról szóló értesítés kézhezvétele után kell megfizetni. Egyéb illetékeket kell fizetni a következő esetekben: további dokumentumok benyújtásakor, bírósági tárgyalás kitűzésekor, a tárgyaláson a bíróság idejének igénybevételéért (napi tételben megállapítva), költségek megállapítása céljából számlák benyújtásakor és jogorvoslati kérelem benyújtásakor.

Rögzített költségek büntetőeljárásban

A büntetőeljárás feleit terhelő rögzített költségek

Nincsenek rögzített költségek, a vád alá helyezett személyek a büntetőeljárásban költségmentesség keretében jogi képviseletre lehetnek jogosultak, ha a pénzügyi feltételeknek eleget tesznek.

Rögzített költségek alkotmányossági eljárásban

Alkotmányossági eljárás feleit terhelő rögzített költségek

Emberi jogi kérdések bármely polgári eljárás részeként felvethetők. Az alkalmazandó illeték mértéke ezért a megindított eljárás, valamint a kérelmezett határozat típusától függ.

 • 200 GBP-ig terjedő kis összegű követelések esetében – jelenleg 15 GBP
 • 200 GBP és 3 000 GBP közötti kis összegű követelések esetében – jelenleg 65 GBP
 • 3 000 GBP és 5 000 GBP közötti értékű egyszerűsített eljárások esetében – jelenleg 65 GBP
 • 5 000 GBP feletti hagyományos eljárások esetében – jelenleg 80 GBP
 • egyszerűsített eljárás iránti kérelmek esetében – jelenleg 80 GBP
 • a Legfelsőbb Polgári Bíróság előtti eljárások esetében – jelenleg 180 GBP.

Ezen eljárástípusok mindegyikének esetében további illetékek megfizetésére kerülhet sor az eljárások különböző szakaszaiban, az ügy bíróság előtti alakulásától függően (lásd fentebb).

Az alkotmányossági eljárásnak az a szakasza, amelyben rögzített költségeket kell megfizetni

Alkotmányossági eljárásokban az eljárás megindításának illetékét a következő időpontokban kell megfizetni: a bírósági eljárást megindító dokumentumok benyújtásakor, további dokumentumok benyújtásakor, bírósági tárgyalás kitűzésekor, a tárgyaláson a bíróság idejének igénybevételéért (napi tételben megállapítva), költségek megállapítása céljából számlák benyújtásakor és jogorvoslati kérelem benyújtásakor.

Jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A jogtanácsosok kötelesek díjaikról tájékoztatni az ügyfeleiket. A körültekintő jogtanácsos tájékoztatást ad a pernyerés esélyeiről és a felmerülő költségekről. A „Skót Jogtanácsosok Magatartási Szabályai” előírják, hogy a jogtanácsosok egyértelműen és hatékonyan kommunikáljanak ügyfeleikkel.

Költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok információkat a költségek megállapításának Skóciában irányadó jogalapjaira vonatkozóan?

A Skót Bírósági Szolgálat weboldalán korlátozott tájékoztatás található a bírósági illetékekről.

A Skót Jogtárnak van egy illetékekre vonatkozó melléklete, amelyet a Lexis/Nexis Butterworths jelentet meg évente.

Milyen nyelveken juthatok információhoz a költségek megállapításának Skóciában irányadó jogalapjairól?

Minden információ angolul érhető el.

Az eljárásokra vonatkozó információkat a Skót Bírósági Szolgálat weboldala az angoltól eltérő nyelveken is tartalmazza.

A weboldal felsorolja azokat a dokumentumokat és tájékoztató füzeteket is, amelyeket ír, bengáli, kantoni, pandzsábi és urdu nyelvre is lefordítottak.

Hol találhatok információkat a közvetítésre (mediációra) vonatkozóan?

A Skót Közvetítői Hálózat (SMN) weboldalán 2004 óta található egy „közvetítői térkép”. Az információkat már több ízben frissítették. A munkát a skót kormány finanszírozza. A honlap elérhetőségét (Skót Közvetítői Hálózat) számos tájékoztató füzet és internetes hivatkozás tartalmazza. Az SMN iroda telefonos megkereséseket is fogad, és az érdeklődőket a megfelelő közvetítői szolgálathoz irányítja. A Skót Közvetítői Nyilvántartás a közvetítői képzettséget is feltünteti, hogy a feleknek a közvetítő kiválasztáskor több információ álljon rendelkezésére.

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó weboldal

A skót bírósági illetékekre vonatkozó tájékoztatás a következőket tartalmazza:

 • a Felsőbíróság, a Legfelsőbb Polgári Bíróság és a rendőrbíróság előtti illetékekre vonatkozó rendeletek összefoglalója
 • illetékmentességi űrlap
 • a rendőrbíróság előtt peres felek által leggyakrabban indított eljárások illetéke
 • az illetékeket módosító rendeletekre mutató hivatkozások.

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

A skót kormány weboldalán az ügyek lezárását követő 6 hónapon belül információkat tesz közzé az egyszerűsített bírósági büntetőügyek számáról. Az egyszerűsített ügyek teszik ki a bíróságok által vizsgált összes büntetőügy mintegy 95%-át. A polgári bírósági ügyek átlagos hosszára vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ. Az egyes ügyek még egy adott ügytípuson belül is különbözőek, és a lebonyolításukhoz szükséges idő változhat. Az adott eljárástípusban jártas jogtanácsos esetleg felvilágosítást adhat az eljárás átlagos hosszára vonatkozóan.

Hol találhatok egy meghatározott eljárás összesített költségeire vonatkozó információkat?

Ilyen átlag nem áll rendelkezésre, mivel minden ügy más és más. Az adott eljárástípusban jártas jogtanácsos becslést adhat a költségek nagyságrendjéről.

Hozzáadottérték-adó

Hogyan lehet ehhez az információhoz hozzájutni?

A közzétett költségek tartalmazzák a héát.

Mi az alkalmazandó adókulcs?

Az adókulcs – amennyiben alkalmazandó – 20 %.

Költségmentesség

A polgári igazságszolgáltatás területén alkalmazandó jövedelemhatár

Polgári ügyekben a pénzügyi okokból biztosított költségmenteséget a rendelkezésre álló jövedelmi szint alapján (mit tud vállalni a fél), egy fokozatosan csökkenő hozzájárulási rendszer (mozgó skála) szerint kell meghatározni. Jelenleg a költségmentességet azok vehetik igénybe, akik 25 450 GBP vagy annál kevesebb éves jövedelemmel rendelkeznek.

Terheltek esetében alkalmazandó jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatás területén

Esküdtszéki eljárásokban azt vizsgálják, hogy az érintett vagy az általa eltartott személyek aránytalan nehézség nélkül meg tudják-e fizetni az ügyben felmerülő kiadásokat. Jövedelemhatár nincs.

Egyszerűsített eljárásokban – amelyekben bűnösség tagadása esetében teljes költségmentesség érvényesül – ugyanezt a vizsgálatot végzik el. Ezekben az esetekben sincs törvényben meghatározott jövedelemhatár.

A számításokat a Költségmentességi Tanács végzi. A gyakorlatban a jelenlegi 26 239 GBP (2011. április 1-jétől alkalmazandó) felső jövedelemhatár heti megfelelőjét alkalmazzák. Ennek alapján a rendelkezésre álló jövedelem alapján biztosított költségmentességre való jogosultság kiindulási küszöbértéke heti 245 GBP, az alapvető heti kiadások és az eltartottaknak fizetendő juttatások figyelembevételét követően. Amennyiben a kérelmező rendelkezésre álló heti jövedelem meghaladja a 245 GBP összeget, az ügy jellegét vizsgálva kell megállapítani, hogy jogi költségeinek megfizetése aránytalan nehézséget jelentene-e számára.

Más egyszerűsített eljárásban tárgyalt büntető ügyekben, ahol a fél bűnösnek vallja magát, illetve az ügyet a fél nyilatkozata hiányában tárgyalják, jogtanácsos vállalhatja, hogy a fél számára jogi képviselet útján jogi tanácsadást végez (advice by way of representation, ABWOR). Ilyen ügyekben a rendelkezésre álló jövedelem határértéke heti 245 GBP. Ebbe valamennyi forrásból származó jövedelem beletartozik, kivéve a „megvizsgált” juttatásokat (amennyiben valamely személy egy bizonyos kategóriába esik, és ezért automatikusan vagyonvizsgálat alá vonják) és a figyelmen kívül hagyott juttatásokat, amiből le kell vonni az eltartottaknak nyújtott juttatásokat.

Sértettek esetében alkalmazandó jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatás területén

Büntetőügyekben a sértettek nem részesülhetnek teljes költségmentességben. A jogtanácsosok tanácsot adhatnak és segítséget nyújthatnak az eljárásban, de a költségmentesség nem terjed ki a jogi képviseletre. Ilyen ügyekben a rendelkezésre álló jövedelemhatár heti 245 GBP. Ebbe valamennyi forrásból származó jövedelem beletartozik, kivéve a „megvizsgált” és a figyelmen kívül hagyott juttatásokat, amiből le kell vonni az eltartottaknak nyújtott juttatásokat.

Ha bűncselekmény elkövetésével okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítésekor igényelnek költségmentességet, a jövedelemhatárokat akkor kell alkalmazni, ha a rendelkezésre álló jövedelem legfeljebb 26 239 GBP. Ugyanakkor e kérelmek némelyike esetében eljárhat a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (Criminal Injury Compensation Authority, CICA), az esetleges finanszírozás pedig tanácsadás és segítségnyújtás címén nyújtható, eltérő feltételekkel.

A sértettek számára biztosított költségmentesség egyéb feltételei

A büntető igazságszolgáltatás területén a sértettek nem részesülhetnek költségmentességben.

A polgári ügyekben biztosított költségmentesség megítélésének nincsenek külön feltételei. A Költségmentességi Tanács (Legal Aid Board) jogosult költségmentességet biztosítani, amennyiben ezt az adott ügy körülményei indokolják.

A terheltek számára biztosított költségmentesség egyéb feltételei

A büntetőeljárásban a bíróság vagy a Költségmentességi Tanács által biztosított költségmentesség megítélése nincs feltételhez kötve.

Költségmentes bírósági eljárások

A következő esetekben nem kell bírósági illetéket fizetni:

Rendőrbíróság előtt

 • születés, halál és házasság anyakönyvezésére vonatkozó jogszabály alapján benyújtott kérelmek esetében;
 • a közérdekű munkáról szóló, 1968. évi skóciai törvény (Social Work (Scotland) Act 1968) III. része alapján benyújtott kérelmek esetében;
 • a mentális egészségről, gondozásról és kezelésről szóló, 2003. évi skóciai törvény (Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 2003) alapján benyújtott kérelmek esetében;
 • a gyermekekről szóló, 1995. évi skóciai törvény (Children (Scotland) Act 1995) II. része alapján benyújtott kérelmek vagy fellebbezések esetében;
 • a fogyasztói hitelről szóló, 1974. évi törvény (Consumer Credit Act 1974) 129. cikke alapján benyújtott kérelmek esetében;
 • adósok és hitelezők esetében az adósokról szóló, 1987. évi skóciai törvény (Debtors (Scotland) Act 1987) vagy az adósságrendezésről és foglalásról szóló, 2002. évi skóciai törvény (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002) alapján indított eljárásokkal összefüggésben; kivéve az árverési jelentés vizsgálati díját és a bírósági jelentés könyvvizsgálójának díját
 • vagyonleltár, kiegészítő vagy helyesbítő vagyonleltár vizsgálata vagy beadása esetében (függetlenül attól, hogy szükséges-e az aktív foglalkoztatás közben bekövetkező halál tényének megerősítése).

A Legfelsőbb Polgári Bíróság előtt

Adósok esetében az adósokról szóló, 1987. évi skóciai törvény (Debtors (Scotland) Act 1987) alapján indult eljárásokkal összefüggésben

A Kamaránál benyújtott vagy szóban előterjesztett olyan kérelmek vagy ellenkérelmek esetében, amelyek célja csupán az eljárásban további lépések kezdeményezése, ideértve a következőket:

 1. 19.1. szabály (az érintett távollétében meghozott végzések)
 2. a 22.3. szabály (5) bekezdésének a) pontja (záró jegyzőkönyv)
 3. 36.13. szabály (a külsőbírósági bírók [Lord Ordinary] halála, cselekvőképtelensége, visszavonulása stb.)
 4. a 37.1. szabály (2) bekezdésének b) pontja, a 37.1. szabály (6) bekezdése és a 37.1. szabály (7) bekezdése (esküdtszéki tárgyalás iránti kérelem)
 5. 37.10. szabály (ítéletek végrehajtása)
 6. a 38.17. szabály (1) bekezdése (tárgyalást elrendelő végzés)
 7. a 40.7. szabály (3) bekezdése (a jogorvoslati eljárás átadását követő eljárás)
 8. a 40.11. szabály (1) bekezdésének a) pontja (jogorvoslat idő előtti benyújtása), de csak annyiban, amennyiben a kérelem a 40.7A. szabályhoz kapcsolódik (a jogorvoslat idő előtti benyújtásához szükséges kérelem)
 9. a 41.15. szabály (1) bekezdése (jogorvoslati tárgyalásra irányuló kérelem jogerős ítéletnek nem minősülő közbenső határozat esetében)
 10. a 40.15. szabály (1) bekezdése (fellebbezési tárgyalást elrendelő végzés)
 11. a 41.22. szabály (1) bekezdése (további eljárás iránti kérelem)

Ezenkívül a felek bizonyos körülmények esetén mentesülhetnek a bírósági illetékek megfizetése alól, amennyiben

 • az érintett személy vagy annak házastársa/élettársa a társadalombiztosítási járulékokról és juttatásokról szóló, 1992. évi törvény (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) alapján jövedelemtámogatásban részesül;
 • az érintett személy álláskeresési járadék címén jut bevételhez (az álláskeresőkről szóló, 1995. évi törvény (Jobseekers Act 1995) alapján;
 • az érintett személy polgári költségmentességben részesül a költségmentességről szóló, 1986. évi skóciai törvény (Legal Aid (Scotland) Act 1986) 13. cikkének (2) bekezdése alapján az illetéktáblában megadott, illetékköteles üggyel kapcsolatban;
 • az illetéket házasság vagy élettársi kapcsolat egyszerűsített felbontásával kapcsolatban kell fizetni, és az érintett személy a kérelme tekintetében a költségmentességről szóló, 1986. évi skóciai törvény (Legal Aid (Scotland) Act 1986) értelmében kap jogtanácsostól jogi tanácsot és segítséget;
 • az érintett személy jogtanácsosa a költségmentességről szóló, 1986. évi skóciai törvény 36. cikke értelmében meghozott – a különös sürgősséget igénylő ügyekben költségmentességet biztosító – rendelet alapján az illetéktáblában szereplő illetékköteles üggyel kapcsolatban jár el;
 • az érintett személy vagy házastársa/élettársa az állami nyugdíjhitelről szóló, 2002. évi törvény (State Pension Credit Act 2002) alapján nyugdíjjuttatásban részesül;
 • az érintett személy vagy házastársa/élettársa munkavállalói adójóváírásban részesül, feltéve, hogy:
 1. gyermeke után a fél adójóváírásban részesül vagy a fél és házastársa/élettársa együttesen érvényesítik gyermek után járó adójóváírásra vonatkozó igényüket (az adójóváírásról szóló, 2002. évi törvény (Tax Credits Act 2002) 3. cikke (5A) bekezdésének megfelelően),
 2. a fél által igénybe vett adójóváírás oka legalább részben fogyatékosság vagy súlyos fogyatékosság (vagy mindkettő),
 3. a munkavállalói adójóváírás kiszámításához alapul vett bruttó éves jövedelem 16 642 GBP vagy annál kevesebb;
 • az érintett személy vagy házastársa/élettársa jövedelemhez kapcsolódó foglalkoztatási és támogatási járadékban részesül a jóléti reformról szóló, 2007. évi törvény (Welfare Reform Act 2007) alapján.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

Ez az érintett eljárás típusától függ. A bírósági szabályzatok viszonylag részletesek, és az egyes ügytípusok szerint külön-külön kell vizsgálni őket.

Általában azonban a következő szabályok alkalmazandók:

Kis összegű követelések (3000 GBP alatti ügyek esetében)

A kis összegű követelésre irányuló ügy végén a bíróság határozatot hozhat a költségek viseléséről. A megfizetendő összeget a rendőrbíró határozhatja meg. Más esetben a bíróság hivatalnoka (clerk of the court), illetve a rendőrbírósági hivatalnok (sheriff clerk) számítja ki az összeget a költség felmerülésekor vagy egy későbbi időpontban.

A bírósági költségeket főszabály szerint a pernyertes fél javára kell megítélni. Ebben az esetben a költségeket a pervesztes fél fizeti meg. A megítélhető költségek összegére rendszerint vonatkozik egy korlát.

 • Amennyiben a követelés értéke legfeljebb 200 GBP, a költségviselésről rendszerint nem hoznak határozatot.
 • Amennyiben a követelés értéke 200 GBP és 1 500 GBP közötti, a bíróság által a pernyertes fél részére megítélhető költség legmagasabb összege általában 150 GBP.
 • Amennyiben a követelés értéke 1 500 GBP és 3 000 GBP közötti, a bíróság által a pernyertes fél részére megítélhető költség legmagasabb összege általában a követelés értékének 10%-a.

A költségek tárgyában történő határozathozatal esetében a fizetendő összeg meghatározásánál valamennyi megfizetett bírósági illeték figyelembe vehető mindaddig, amíg a költségek és illetékek összege nem haladja meg a fent említett felső határokat.

Egyszerűsített eljárásban tárgyalt ügyek (legfeljebb 5000 GBP értékű ügyekben)

Amennyiben a bíróság az ügy végén határoz a költségek viseléséről, a megítélendő összeget a bíróság hivatalnoka (rendőrbírósági hivatalnok) számítja ki egy állandó költségtábla alapján. Ez az összegtől és az ügyben elvégzett munka jellegétől függ. Más esetben a számításokat a független tisztviselőként eljáró bírósági könyvvizsgáló is elvégezheti (amennyiben a rendőrbíró vagy a rendőrbírósági hivatalnok ezt megfelelőnek ítéli meg).

Az olyan eljárásokban, ahol az alperes érdemi védekezést terjesztett elő, a bírósági hivatalnok először meghallgatja a feleknek a kiadások és felmerült költségek tekintetében előterjesztett kérelmét. Erre általában minden ügyben az utolsó tárgyalás berekesztésekor kerül sor. Amennyiben azonban a rendőrbíró határozatát későbbi időpontban hozza meg, vagy ha a tárgyalás végén nem áll rendelkezésre elegendő idő, az ügy másik időpontban folytatódhat a költségekre vonatkozó külön tárgyalás megtartásával, amelyen mindkét fél megjelenhet.

A bírósági költségeket főszabály szerint a pernyertes fél javára kell megítélni. A költségeket a pervesztes félnek kell megfizetnie.

Miután a költségek összegét a rendőrbírósági hivatalnok vagy a bírósági könyvvizsgáló kiszámította (meghatározta), a számlát jóváhagyásra be kell nyújtani a rendőrbírónak. Amennyiben erre a költségekről szóló külön tárgyalás alkalmával került sor, a rendőrbírósági hivatalnok az ügyben kijelöli azt a napot és időpontot, amikor a költségek elszámolását a rendőrbíró jóváhagyja.

A rendőrbíró ügyet lezáró határozata (végzése) mindaddig nem hirdethető ki, amíg a költségek elszámolását a rendőrbíró jóvá nem hagyta. Erre a az elszámolás jóváhagyásával egyidejűleg is sor kerülhet.

Hagyományos eljárásban tárgyalt ügyek

Ezekben az ügyekben a bíróság szabadon dönt arról, hogy rendelkezik-e a költségekről vagy sem. A szabályok értelmében a költségek viseléséről szóló határozat meghozatala előtt minden ügyben meg kell állapítani az engedélyezett költségeket, kivéve ha azokat rögzített összegben határozzák meg.

A bíróság általában több szakaszban foglalkozik a költségekkel. Az első szakasz az, amikor a rendőrbíró határozatot hoz arról, hogy a felperes vagy alperes jogosult-e költségei megtérítésére, és engedélyezi a költségeket tartalmazó elszámolás kiállítását és a bírósághoz való benyújtását. A bíróság ezt követően az ügyet megküldi a független tisztviselőként eljáró bírósági könyvvizsgálónak, hogy megállapítsa a költségeket, és erről jelentést készítsen. Végül, miután a könyvvizsgáló megállapította az elszámolás alapján a költségeket, és a rendőrbíró határozott a könyvvizsgáló jelentéséhez benyújtott esetleges kifogásokról, a bíróság végzéssel elrendeli a megállapított költségek megfizetését.

Legfelsőbb Polgári Bíróság

A Legfelsőbb Polgári Bíróság előtti eljárás a hagyományos eljárásban tárgyalt ügyekben alkalmazott eljáráshoz hasonló, vagyis a bíróság meghatározza, melyik fél jogosult a költségek követelésére (tekintettel a módosításra vonatkozó szabályokra is), és felkéri a bírósági könyvvizsgálót a költségek megállapítására.

A bíróság a megállapított költségek tekintetében fizetési felszólítást bocsát ki – kivéve, ha megbizonyosodik arról, hogy ettől alapos okkal eltekinthet.

Szakértői díjak

E tekintetben általában a rendőrbíróhoz/bíróhoz kell indítványt benyújtani. Ebben azt kell kérelmezni, hogy a szakértők mint szakértőként eljáró tanúk a hagyományos tanúknak járó költségtérítésen felül további díjazásra legyenek jogosultak.

Fordítók és tolmácsok díja

Házasság egyszerűsített eljárásban történő felbontása esetében a bírósági eljárási szabályok előírják, hogy amennyiben az iratokat olyan személy részére kell kézbesíteni, aki Skócia területén kívül lakik, a házasság egyszerűsített eljárásban történő felbontását kezdeményező félnek gondoskodnia kell az iratnak a kézbesítés helye szerinti ország hivatalos nyelvére történő lefordításáról.

Tolmácsokkal kapcsolatban az a gyakorlat, hogy a tolmács szolgáltatásáért az azt igénylő fél fizet. Bizonyos esetekben ugyanakkor a bíróság is rendelkezhet fordító igénybevételéről az igazságszolgáltatás érdekében, és ilyenkor rendelkezhet úgy, hogy a tolmácsok költségeit a bíróság fizeti.

Kapcsolódó linkek

Skót Bírósági Szolgálat

Skót Közvetítői Hálózat

Skót bíróságok (illetékek)

Skóciai Jogászegylet

Skót Költségmentességi Tanács

Skót Közvetítői Nyilvántartás

Kapcsolódó dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló tanulmány Egyesült Királyságra vonatkozó jelentése

Utolsó frissítés: 26/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.