Költségek

Szlovénia

Ez az oldal a szlovéniai bírósági költségekről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

A jogi hivatások képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keretek

Ügyvédek

Az ügyvédi munkadíjakat az ügyvédi munkadíjról szóló törvény (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2008. évi 67. szám; 35/2009-ZOdv-C, hatályos 2009. január 1. és 2009. május 9. között) szabályozza.

Ezt a törvényt addig kell alkalmazni, amíg az ügyvédi díjak új jegyzékét a Szlovén Ügyvédi Kamara el nem fogadja, és az igazságügyi és közigazgatási miniszter jóvá nem hagyja.

Közjegyzők

A közjegyzői díjakat az igazságügyi és közigazgatási miniszter által elfogadott közjegyzői díjszabás (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 94/2008. szám) rögzíti. A díjszabást elfogadása előtt a miniszter előzetes észrevételezésre és véleményezésre megküldi a szlovén Közjegyzői Kamarának, ennek álláspontja azonban a minisztert nem köti.

Rögzített költségek

Rögzített költségek a polgári eljárásban

A peres feleket terhelő rögzített költségek a polgári eljárásban

A rögzített költségek közé az alábbiak tartoznak:

 • bírósági illetékek,
 • ügyvédi munkadíjak
 • szakértői díjak
 • fordítók és tolmácsok díja, valamint
 • útiköltség (pl. tanúk és szakértők esetében).

A polgári eljárás mely szakaszában fizetendőek a rögzített díjak?

A bírósági illetéket rendszerint az eljárás kezdetén, a kereset benyújtásakor kell megfizetni.

Egyes esetekben az illetékeket a bírósági határozat meghozatalakor kell megfizetni (pl. szociális tárgyú jogvitákban első fokon, ingatlan-nyilvántartási eljárásban, elsőfokú kártérítési határozat meghozatalakor).

Hagyatéki eljárásban az illetéket a tárgyalás végén – azaz az elhunyt vagyonának pontos felmérését követően – kell megfizetni.

Az ügyvédi munkadíjakat a bíróságnak az eljárás költségeit meghatározó végzésének meghozatalát követően kell megfizetni. Az ügyvédek kérhetik, hogy munkadíjukat részben vagy egészben előre fizessék meg, ami bevett gyakorlat.

A bizonyítási indítványt (pl. szakértői bizonyítás vagy tanúmeghallgatás) tevő, illetve fordítói vagy tolmácsolási szolgáltatások költségét az ezek igénybevételét indítványozó félnek kell megelőlegeznie.

Rögzített költségek büntetőeljárásban

A peres feleket terhelő rögzített költségek a büntetőeljárásban

A rögzített költségek közé az alábbiak tartoznak:

 • bírósági illetékek
 • ügyvédi munkadíj (amely a tárgyalások számától függ)
 • szakértői díjak
 • fordítók és tolmácsok díja, valamint
 • útiköltség (pl. tanúk és szakértők esetében).

A büntetőeljárás mely szakaszában fizetendőek a rögzített díjak?

A bírósági illetéket és egyéb költségeket rendszerint a jogerős bírósági határozat meghozatala, vagy – azt követően – a kifejezetten az eljárási költségek megfizetésére kötelező, jogerős bírósági végzés kibocsátása után kell megfizetni.

Rögzített költségek alkotmányjogi eljárásban

A peres feleket terhelő rögzített költségek az alkotmányjogi eljárásban

Az alkotmánybírósági eljárás illetékmentes. Az egyéb költségeket (pl. ügyvédi munkadíjakat és útiköltségeket) a felek maguk viselik.

Az alkotmánybírósági eljárás mely szakaszában fizetendőek a rögzített díjak?

Az ügyvédi munkadíjak az eljárás végén fizetendők. Az ügyvédek kérhetik, hogy munkadíjukat részben vagy egészben előre fizessék meg, ami bevett gyakorlat.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

Az ügyvédeket nem terheli jogszabályi tájékoztatási kötelezettség a jogok, kötelezettségek, a pernyerés esélye és a költségek vonatkozásában. Azonban az ügyvédeknek a díjuk megfizetésére vonatkozó felhívást a díjakat és költségeket részletező, külön számlán kell benyújtaniuk. Amennyiben az ügyvéd és megbízója megállapodást köt arról, hogy a díjakat és költségeket nem az ügyvédi munkadíjról szóló törvény, hanem egyedi megállapodás szerint állapítják meg, a megállapodásra külön szabályok vonatkoznak.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok a költségek megállapításának jogalapjára vonatkozó információkat Szlovéniában?

A bírósági eljárások költségeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • a bírósági illetékekről szóló törvényZakon o sodnih taksah (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2008. évi 37. szám)
 • az ügyvédi munkadíjról szóló törvényZakon o odvetniški tarifi (módosítását a közeljövőben tervezik)
 • a közjegyzői díjszabásNotarska tarifa (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 94/2008. és 32/2011. szám. Hamarosan újabb módosítás várható.),
 • a bírósági tolmácsokra vonatkozó szabályzat – Pravilnik o sodnih tolmačih (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2002. évi 49. szám, 2003. évi 75. szám, 2007. évi 71. szám)
 • a bírósági szakértőkre és értékbecslőkre vonatkozó szabályzat – Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2002. évi 7. szám, 2003. évi 75. szám, 2005. évi 72. szám, 2007. évi 71. szám és 2008. évi 84. szám)
 • a büntetőeljárásról szóló törvény – Zakon o kazenskem postopku (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 32/2012. szám),
 • a büntetőeljárásban felmerült költségek megtérítésére vonatkozó szabályok - Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku, a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 61/1997. szám, 6897. o. – helyesbítette: 62/2008. szám),
 • a polgári eljárásról szóló törvény – Zakon o pravdnem postopku (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 73/2007. szám – hivatalos, egységes szerkezetű változat, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US és 76/12 - helyesbítés).

A fenti jogszabályszövegek megtalálhatók Szlovénia online jogi tájékoztató portálján, a jogi információs központ címén, illetve a többi országos jogszabálygyűjteményben.

Milyen nyelven érhetők el a költségek megállapításának jogalapjára vonatkozó információk Szlovéniában?

Az információk csak szlovén nyelven érhetők el.

Hol találhatok a közvetítésre/békéltetésre vonatkozó információkat?

A közvetítésre vonatkozó információk az Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben c. internetes oldalán, az alternatív vitarendezésről szóló részben érhetők el.

A bíróságon közvetítői szolgáltatásokat nyújtó bíróságok (pl. Ljubljana Területi Bírósága) internetes oldalukon a közvetítésről is nyújtanak tájékoztatást.

További információk találhatók a nem kormányzati szervezetek és a közvetítéssel foglalkozó magánszektorbeli szereplők internetes oldalain (lásd a közvetítéssel és a közvetítő keresésével foglalkozó oldalakat).

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

A különféle eljárások átlagos időtartamára vonatkozó információk az Igazságügyi Minisztérium internetes oldalán a bírósági statisztikák elemzésével foglalkozó részben szerepelnek.

Hozzáadottérték-adó

Miként adnak erre vonatkozó információt?

A költségekre vonatkozó információk a jogszabáIyokban szerepelnek, azonban a hozzáadottérték-adó ezekben az adatokban rendszerint nem szerepel. Amennyiben a díjat héa terheli (pl. az ügyvédi szolgáltatások héa-kötelesek), a jogszabály erre utal.

Költségmentesség

Jogosultsági jövedelemhatár a polgári igazságszolgáltatás területén

A költségmentességi jövedelemhatárt a költségmentességről szóló törvényZakon o brezplačni pravni pomoči (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 2001. évi 48. szám, 2004. évi 50. szám, 96/2004-UPB1, 2008. évi 23. szám) 13. cikke szabályozza.

A költségmentességre való jogosultság akkor áll fenn, ha a család pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a bírósági költségeknek a család létfenntartásának veszélyeztetése nélküli megfizetését. A család létfenntartásának veszélyeztetése akkor áll fenn, ha az illető vagy a családtag átlagos havi jövedelme nem haladja meg a szociális biztonságról szóló törvényben – Zakon o socialnem varstvu (a Szlovén Köztársaság Közlönye, 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45) előírt havi minimálbér kétszeresét.

A minimálbér 2008. augusztus 1. óta 221,70 EUR, így a költségmentességi jövedelemhatár 443,40 EUR.

A bíróság a felet mentesítheti a bírósági illeték megfizetése alól (a bírósági illetékekről szóló törvény 11. cikke szerint), ha annak megfizetése lényegesen csökkentené a fél és családja létfenntartására szolgáló összeget. A döntést a bíróság mérlegelési jogkörében, az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével hozza meg.

Terheltek és sértettek vonatkozásában jogosultsági jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatás területén

Terheltek és sértettek vonatkozásában a jogosultsági jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatás területén megegyezik a polgári ügyekben érvényesülő határral.

A sértett és a terhelt költségmentességére megszabott egyéb feltételek

A sértett és a terhelt költségmentességének egyéb feltételei nincsenek.

Ingyenes bírósági eljárások

Az alábbi bírósági eljárásokban nem kell bírósági illetéket fizetni:

 • a Szlovén Köztársaság Alkotmánybírósága előtti eljárások
 • a munkaviszonnyal és más munkaügyi kérdéssel kapcsolatos jogvitákban hozott bírósági határozatok végrehajtása
 • azok az eljárások, amelyekben költségmentességet ítéltek meg
 • tartással kapcsolatos követelések érvényesítése
 • házasság felbontására irányuló eljárásban hozott ideiglenes intézkedések és gyermektartással kapcsolatos eljárások
 • fizetésképtelenségi eljárások adós általi kezdeményezése
 • külföldi szociális biztonsági jogosultságok érvényesítéséhez szükséges okiratok hitelesítése
 • a bírósági illetékekről szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott különféle eljárások és tárgykörök.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

A költségviselési szabályokat a büntetőeljárásról szóló törvény és a polgári eljárásról szóló törvény szabályozza, mely törvények megállapítják a pernyertesség és a pervesztesség elvét.

Polgári eljárásban a pervesztes félnek meg kell térítenie a pernyertes fél költségeit. A fél saját mulasztásából vagy a felektől függetlenül felmerült költségeket a felek maguk viselik. A költségtérítésre vonatkozó további részletszabályok a polgári eljárásról szóló törvényben(151–186., valamint 173a. cikk) és a büntetőeljárásban felmerült költségek megtérítésére vonatkozó szabályokban (Hivatalos Lap 15/06. szám) találhatók.

Ha a büntetőeljárásban a vádlott bűnösségét megállapítják, a bíróság rendszerint őt kötelezi a költségek megfizetésére. A büntetőeljárásról szóló törvény (92–99. cikk) és az igazságügy-miniszter külön rendeletei a költségviselés tekintetében további részletszabályokat is megállapítanak.

Szakértői díjak

Polgári eljárásban a szakértői díjakat alapesetben a szakértői bizonyítást indítványozó fél előlegezi meg. Ha a bíróság szakértő kirendelése mellett dönt, a díjakat a bíróság előlegezi meg. Ezeknek a költségeknek a viseléséről a bíróság az eljárás végén a pernyertesség alapján dönt.

Büntetőeljárásban a szakértői díjakat a bíróság előlegezi meg.

Fordítók és tolmácsok díja

Büntetőeljárásban a fordítók és tolmácsok díjait a bíróság előlegezi meg.

Az olasz és magyar nyelvről történő fordítás ingyenes e kisebbségek anyanyelvhasználathoz való alkotmányos joga alapján (még abban az esetben is, ha az illetőnek büntetőeljárásban meg kellene fizetnie a költségeket).

A fordítók és tolmácsok díjait nem kell megfizetni, ha a terhelt nem érti az eljárás nyelvét.

Polgári eljárásban a fordítók és tolmácsok díjai az eljárási költségek részét képezik. A költségeket annak a félnek kell megelőlegeznie, aki az eljárásra okot adott. E költségeknek a viseléséről a bíróság az eljárás végén a pernyertesség, illetve a pervesztesség alapján dönt.

Esettanulmányok, Szlovénia

A szlovéniai eljárási költségekről pontosabb információk az egyes konkrét esettanulmányokban találhatók.

Kapcsolódó linkek

A szlovén jogrendszer

Ljubljanai Területi Bíróság nyilvántartása

Bírósági statisztikák nyilvántartása

Kapcsolódó dokumentumok

A költségek átláthatóságáról szóló vizsgálat Szlovéniáról szóló jelentése PDF (723 Kb) en

Utolsó frissítés: 25/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.