Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: bolgárnémetangolfranciaportugál.
Swipe to change

Költségek

Spanyolország

E kereskedelmi jogi, szerződésre vonatkozó esettanulmány keretében a tagállamokat felkérték, hogy tájékoztassák az eladót a perköltségek alakulásáról az alábbi helyzetek fennállása esetén: A. ügy – Nemzeti tényállás: Egy vállalat 20 000 EUR értékű árut szállított. A vevő nem fizeti ki a vételárat az eladónak, mivel véleménye szerint az áruk nem felelnek meg azon feltételeknek, amelyekben megállapodtak. Az eladó úgy dönt, hogy keresetet indít a vételár teljes megfizettetése érdekében. B. ügy – Nemzetközi tényállás: Egy vállalat, amelynek székhelye „B” tagállamban található, 20 000 EUR értékű árut szállított egy „A” tagállambeli vevőnek. A szerződésre „B” tagállam joga irányadó, és „B” tagállam nyelvén fogalmazták meg. Az „A” tagállambeli vevő nem fizeti ki a vételárat az eladónak, mivel véleménye szerint az áruk nem felelnek meg azon feltételeknek, amelyekben megállapodtak. Az eladó úgy dönt, hogy keresetet indít „A” tagállamban a vevővel kötött szerződés alapján a vételár teljes megfizettetése érdekében.

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Költségek Spanyolországban

Bírósági és jogorvoslati költségek, az alternatív vitarendezés költségei

Esettanulmány

Peres eljárás

Jogorvoslati eljárás

Alternatív vitarendezés

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Általános költségek

Más díjak

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek

Általános költségek

Más díjak

Ez a lehetőség rendelkezésre áll-e ebben az esettípusban?

Költségek

„A” eset

A polgári perrendtartás 812. cikkében et seq. megállapított fizetési meghagyásos eljárásoknál a kártérítés összegétől függetlenül elvben nem szükséges ügyvéd közreműködése az adósságra vonatkozó első keresetlevél benyújtásához.

A deklaratív jellegű eljárásokban a 2 000 EUR-t meghaladó összegű kártérítésre irányuló eljárásokban szükség van az ügyvéd és az ügyész közreműködésére.

Amennyiben az adós kifogással él, és az összeg meghaladja a polgári perrendtartásban meghatározott összeget (jelenleg 2 000 EUR), szükség van az ügyvéd és az ügyész közreműködésére.

Ezen felül illeték is fizetendő, amely az eljárás típusától és a kártérítés összegétől függően változik, feltéve, hogy a kártérítés a 2 000 EUR-t meghaladja, kivéve, ha a felperes költségmentességet élvez (a költségmentességről szóló 1/1996. sz. törvény által szabályozva).

Az eljárás általános költségei. A pervesztes a fél fizeti (polgári perrendtartás 394.1. cikk).

Bizonyításra vonatkozó indítványok.

A tanúnak járó költségtérítés.

Szakértői vélemények.

Ha az adós nem vitatja a követelést, az eljárás alig jár költségekkel. Ha kifogással él, az általános szabályokat kell alkalmazni, azaz a pert indító félnek előzetes letétet kell létrehoznia, kivéve, ha költségmentességre jogosult.

Ugyanazon szempontok szerint, mint az elsőfokú bíróságokon.

Ugyanazon szempontok szerint, mint az elsőfokú bíróságokon.

A perben részt vevő felek harmadik fél közbeavatkozása nélkül is megegyezhetnek a kártalanítás összegében, ez esetben a bíróságnak jóvá kell hagynia a megállapodást, és a felek az eljárás megindítása után is rendezhetik vitájukat közvetítés útján. A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítésről szóló, 2012. július 6-i 5/2012. sz. törvény ülteti át a 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet. Ez a törvény állapítja meg a közvetítésre vonatkozó minimális jogi keretet az autonóm közösségek által jóváhagyott rendelkezések sérelme nélkül.
E törvény értelmében az előzetes meghallgatás során fel lehet hívni a felek figyelmét a vita közvetítés igénybevételével történő rendezésére. Az ügy jellegétől függően a bíróság felkérheti a feleket, hogy az eljárás lezárása érdekében próbáljanak megegyezni. A 19. cikk (4) bekezdésével összhangban a felek is kérhetik az eljárás felfüggesztését és közvetítés vagy választottbíróság igénybevételét.

A felek megegyezése esetén a bírósági díj 60%-át visszatérítik.
A bírósági közvetítés általában díjmentes.
Amennyiben a bíróság nem biztosít közvetítést, a felek szabadon dönthetnek közvetítő igénybevételéről, és a közvetítő költségeit megállapodás alapján fizetik. Az 5/2012. sz. törvény alapján függetlenül attól, hogy a közvetítés megegyezéshez vezet-e vagy sem, a közvetítési díjat eltérő megállapodás hiányában a két fél között egyenlően kell megosztani.

„B” eset

Lásd: előző eset.

Ua.

Ua.

Ua.

Ua.

Ua.

Ua.

Ua.

Az ügyvédi, végrehajtói és szakértői díjak

Esettanulmány

Ügyvédek

Bírósági végrehajtók

Szakértők

Kötelező a jogi képviselet?

Költségek

Kötelező a jogi képviselet?

Az ítélet meghozatala előtti költségek

Az ítélet meghozatala utáni költségek

Kötelező a részvétele?

Költségek

„A” eset

Fizetési meghagyást csak akkor alkalmaznak, ha az adós él ellentmondással.
Amennyiben a deklaratív jellegű eljárásokban, illetve a fizetési meghagyásos eljárásokban a 2 000 EUR-t meghaladó kártérítések esetében az adós ellenkezik, kötelező a képviselet. Ügyvédi segítség és ügyész általi képviselet szükséges (polgári perrendtartás 31. cikk).

Az összegtől és az eljárástól függően változnak.

Nincs jogi képviselet.

Nem, azonban egyes esetekben tanácsos a szakértők bevonása, akiket a kérelmező fél fizet.

A kiadandó szakértői vélemény alkalmazási körétől és tárgyától függően változnak.

„B” eset

Lásd: előző eset.

Ua.

Ua.

Ua.

Tanúk költségei, letét vagy garancia és más releváns díjak

Esettanulmány

A tanúnak járó költségtérítés

Letétek vagy garanciák

Jár-e költségtérítés a tanúnak?

Költségek

Létezik-e ez? Létezik-e ez és ha igen, mikor és hogyan alkalmazzák?

Költségek

„A” eset

A tanúk joga, hogy a tanúskodásukat indítványozó fél megtérítse a megjelenésükből eredő káraikat (polgári perrendtartás 375.1. cikk).

A költségeket a bírósági ügyintéző állapítja meg a tanú kérelme alapján (utazási költség, ellátás stb.), amelyeket megfelelően rögzítenek.

Nincs előzetes letét. Letét csak bizonyos határozatok elleni jogorvoslati kérelmek esetében szükséges.

A megtámadott határozattól függően változnak. 25 EUR és 50 EUR között lehetnek.

„B” eset

Lásd: előző eset.

Ua.

A költségmentességgel járó költségek és a költségek megtérítése

Esettanulmány

Költségmentesség

Térítések

Mikor és milyen feltételek mellett alkalmazandó?

A költségmentesség mikor teljes körű?

Feltételek?

Megtéríthetők-e a pernyertes fél vitarendezési költségei?

Mikor és milyen feltételek mellett alkalmazandó?

A költségmentesség mikor teljes körű?

Feltételek?

„A” eset

Azoknak, akik hitelt érdemlően igazolják, hogy nem rendelkeznek a pereskedéshez szükséges pénzeszközökkel (többek között ügyvéd, ügyész, szakértő).

A költségmentességi bizottság határozza meg azon szolgáltatások körét, amelyekre költségmentesség adható. Költségmentesség a törvény által biztosított szolgáltatások közül kizárólag egy szolgáltatásra igényelhető (pl. a bírósági eljárási illeték fedezésére).

Természetes személyek pénzeszközei akkor tekinthetők elégtelennek, ha az évente, családonként megállapított eszközeik és bevételeik igazoltan nem haladják meg a kérelem benyújtásakor érvényes állami jövedelemmutató (IPREM) értékének kétszeresét.

Általában az ügyvéd tiszteletdíjának (amennyiben a kártérítés összegének egyharmadát nem haladja meg), az ügyész tiszteletdíjának és az ezekhez a költségekhez kapcsolódó letéteknek, valamint az adott ügytől függően a szakértők tiszteletdíjának egy része vagy egésze visszatéríthető.

Amennyiben a felperes részére költségek megfizetését rendelték el (polgári perrendtartás 394. cikk) a költségek bírósági ügyintéző általi megállapítását követően.

Költségek megfizetésének elrendelése a másik fél részére.

„B” eset

Lásd: előző eset.

Ua.

Ua.

Ua.

Ua.

A fordítás és tolmácsolás költségei

Eset

tanulmány

Fordítás

Tolmácsolás

Mikor és milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Mikor és milyen feltételek mellett szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

„A” eset

A nem spanyol nyelven (vagy adott esetben az eljárás helye szerinti autonóm közösség nyelvétől eltérő nyelven) benyújtott dokumentumok fordítását is mellékelni kell. A dokumentum fordítása magánúton is intézhető. Amennyiben valamelyik fél úgy véli, hogy a fordítás nem pontos, és az eltéréseket indoklással alátámasztja, a bírósági ügyintéző a fordítást benyújtó fél költségére elrendeli a vitatott rész hivatalos fordítását. Amennyiben a hivatalos fordítás lényegében megegyezik a privát úton intézett fordítással, a hivatalos fordítás költségeit a fordítást megtámadó félnek kell viselnie.

A fordítandó témától függően változik.

Amennyiben egy természetes személynek részt kell vennie az eljárásban azért, hogy meghallgatáson vegyen részt, tanúvallomást tegyen vagy személyesen értesítsék egy bírósági határozatról és nem beszél spanyol nyelven vagy adott esetben az eljárás helye szerinti autonóm közösség másik hivatalos nyelvén, bármely személy, aki az adott nyelvet ismeri és előzetesen esküt vagy eskü erejével bíró nyilatkozatot tett, hogy pontosan fordít, tolmácsként kinevezhető.

Attól függ, hogy hivatásos tolmácsot alkalmaztak-e vagy sem.

„B” eset

Ua.

Ua.

Ua.

Ua.

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.