Vad kostar det?

Svédország

På den här sidan hittar du information om rättegångskostnader i Sverige.

Tartalomszolgáltató:
Svédország

Regelverk för juristernas arvoden

Jurister

Om rättshjälp beviljas eller offentligt försvarare eller målsägandebiträde förordnas tillämpas en statligt fastställd ersättning per timme. 2019 är ersättningen i de flesta fall 1 380 kr per timme exklusive moms (dvs. 1 725 kr per timme inklusive moms).

Sveriges advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed anger att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemålsförhandlingar

Fasta kostnader för parterna i tvistemålsförhandlingar

För ansökan i tvistemål ska sökanden betala en ansökningsavgift till domstolen. Ansökningsavgiften är för närvarande 2 800 kr (ungefär 300 euro).

I mål där förlikning om saken är tillåten och tvistens värde uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet är ansökningsavgiften 900 kr (ungefär 100 euro). Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.

Faser i tvistemål när fasta kostnader måste betalas

Ansökningsavgiften ska betalas till domstolen när ansökningen görs.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

I de allra flesta brottmål är det åklagaren som väcker åtal och då utgår ingen ansökningsavgift. Om en enskild person vill väcka enskilt åtal är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Faser i brottmål när fasta kostnader måste betalas

Ansökningsavgift ska betalas till domstolen när ansökningen görs.

Fasta kostnader i konstitutionella mål

Fasta kostnader för parter i konstitutionella mål

Det finns inga särskilda konstitutionella mål i Sverige.

Faser i konstitutionella mål när fasta kostnader måste betalas

Det finns inga särskilda konstitutionella mål i Sverige.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

En advokat ska i sin verksamhet redbart och nitiskt ska utföra de uppdrag som anförtrotts honom eller henne och iaktta god advokatsed.

En medlem i Sveriges advokatsamfund ska enligt samfundets vägledande regler om god advokatsed i anslutning till att uppdraget antas ange principerna för sin debitering samt upplysa klienten om vilka faktureringsrutiner som han eller hon avser att tillämpa. Enligt de vägledande reglerna får arvode debiteras genom delfaktura, a conto-faktura eller fakturering efter avslutande av uppdraget. När det gäller övriga ombud som inte är medlemmar av Sveriges advokatsamfund finns inga lagstadgade skyldigheter av detta slag.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Sverige?

När det gäller rättshjälp finns information (även på engelska) på Rättshjälpsmyndighetens webbplats. Information om domstolsavgifter (även på engelska) finns på Sveriges Domstolars webbplats.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Sverige?

Information om tillgängliga språk finns på varje webbplats.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på Sveriges Domstolars webbplats.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

När det gäller rättshjälp finns information på Rättshjälpsmyndighetens webbplats. Information om domstolsavgifter finns på Sveriges Domstolars webbplats.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

De svenska domstolarna har som mål att avgöra flertalet tvistemål inom i genomsnitt högst 7 månader i tingsrätt respektive 5 månader i hovrätt. 2018 tog de flesta tvistemål i genomsnitt 6,2 månader i tingsrätterna och 6,3 månader i hovrätterna. Denna information finns på Sveriges Domstolars webbplats, där domstolarnas årsredovisning finns tillgänglig.

Flertalet brottmål ska enligt målsättningen avgöras av tingsrätt respektive hovrätt inom högst 5 månader. 2018 avgjordes merparten av brottmålen i tingsrätt inom 4 månader.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Ingen officiell information finns tillgänglig om detta.

Moms

Vilka är de tillämpliga momssatserna?

Ansökningsavgifterna i svenska domstolar är momsbefriade. För rättsliga tjänster som tillhandahålls av privata aktörer är momssatsen 25 %.

Rättshjälp

Inkomstgränser inom det civilrättsliga området

För att beviljas rättshjälp får den sökande inte ha en inkomst som överstiger 260 000 kronor (ca 25 000 euro). När sökandens inkomst beräknas beaktas hela den ekonomiska situationen. Exempelvis tas hänsyn till underhållskostnader för barn, förmögenhet och skulder.

I gränsöverskridande ärenden kan rättshjälp beviljas även om sökandens inkomst överstiger 260 000 kronor, förutsatt att han eller hon inte själv kan betala kostnaderna. Beviljandet bygger i dessa fall på skillnaden i levnadsomkostnader mellan Sverige och den medlemsstat där sökanden är bosatt.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området

I vissa fall har den tilltalade rätt till en offentlig försvarare. Den som är anhållen eller häktad eller om som är misstänkt för ett brott som kan leda till minst sex månaders fängelse har alltid rätt till en offentlig försvarare. I alla andra fall måste rätten pröva om det finns behov av en offentlig försvarare. Vid bedömningen av om den tilltalade har behov av offentlig försvarare ska rätten beakta om utredningen är komplicerad, om påföljdsvalet är svårt och om den misstänktes personliga förhållanden är sådana att det finns ett behov av offentlig försvarare. Någon inkomstprövning görs aldrig, utan behovsprövning sker endast utifrån ovan nämnda parametrar. Den offentliga försvararen får ersättning från staten. Om den åtalade döms för brottet ska han eller hon ersätta staten för kostnaden för försvararen. För den som tjänar över 260 000 kr om året gäller normalt full ersättningsskyldighet. Den som tjänar mindre ska normalt bara betala en del av kostnaden.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området för brottsoffer

I vissa fall har brottsoffer rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet får ersättning från staten och är alltid kostnadsfritt för brottsoffret. Brottsoffrets ekonomiska förhållanden har ingen betydelse för bedömningen av om ett målsägandebiträde ska förordnas.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

I vissa fall kan domstolen förordna ett målsägandebiträde som stöd för offret. Ett målsägandebiträde kan förordnas för den som har utsatts för sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som har begått brottet. Det är rätten som utser ett målsägandebiträde, men detta kan ske först när förundersökning har inletts.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till den tilltalade

Se ovan under rubriken ” Inkomstgränser inom det straffrättsliga området”.

Kostnadsfri rättegång i tvistemål

Om rättshjälp beviljas behöver käranden inte betala någon ansökningsavgift till domstolen. Parterna kan dock bli skyldiga att betala den andra partens rättegångskostnader, inklusive ansökningsavgifter. Inga ansökningsavgifter tas ut för överklaganden till hovrätt eller till Högsta domstolen. En särskild avgift tas ut om Kronofogdemyndigheten överlämnar ett mål till en tingsrätt för fortsatt handläggning. Samma sak gäller ärenden om hävning av företagsnamn eller varumärken som vissa myndigheter kan överlämna till tingsrätten.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

I tvistemål betalar den förlorande parten som regel den vinnande partens rättegångskostnader. Ersättning för rättegångskostnad ska motsvara kostnaden för att förbereda rättegången och utföra talan samt kostnad för bevisning (inklusive vittnen och sakkunniga), i den mån kostnaderna har varit nödvändiga för att tillvara partens rätt. Den vinnande parten ska också få ersättning för det arbete och den tidsförlust som har orsakats av rättegången.

I mål där tvisteföremålets värde inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr) är kostnadsansvaret begränsat och omfattar endast en timmes rättslig rådgivning (1 725 kr), ansökningsavgiften, resa med anledning av domstolsförhandling, vittneskostnader och kostnader för översättning.

Arvoden för sakkunniga

Ovanstående svar om ersättning för kostnader gäller.

Arvoden för översättare och tolkar

Om en part, ett vittne eller annan person som ska höras av domstolen inte förstår eller talar svenska anlitas en tolk för att biträda domstolen. Vid behov kan domstolen ordna översättning av handlingar som lämnas till domstolen eller skickas från domstolen. Domstolen betalar översättnings- och tolkarvoden och parterna är inte skyldiga att stå för någon del av denna kostnad.

Bakgrundsmaterial

Sveriges rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfaranden PDF (457 Kb) en

Senaste uppdatering: 20/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.