Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata svéd nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Költségek

Svédország

Ez az oldal a svédországi bírósági költségekről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Svédország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A jogi szakmák képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keretek

Ügyvédek

A jogi szakmák képviselőinek díjazását Svédországban nem szabályozzák. Költségmentesség engedélyezése esetén azonban a kormány által meghatározott óradíjat alkalmazzák. A 2012. évben ennek összege a legtöbb esetben 1 205 SEK volt (héa nélkül, vagyis héa-val együtt 1 506 SEK). A Svéd Ügyvédi Kamara tagjainak (advokater) magatartási kódexe szerint a Kamara tagjai által felszámított díjaknak ésszerűeknek kell lenniük.

Rögzített költségek

Rögzített költségek a polgári eljárásban

A peres feleket terhelő rögzített költségek a polgári eljárásban

Polgári ügyben benyújtott kereset esetén a keresetet benyújtó félnek perindítási illetéket kell fizetnie a bíróság részére. A perindítási illeték összege jelenleg 450 SEK (körülbelül 50 EUR).

Az olyan, peren kívül is rendezhető polgári ügyekben, ahol a pertárgyérték nyilvánvalóan nem haladja meg a társadalombiztosítási törvényben meghatározott alapösszeg felét (a 2012. évre az alapösszeg 44 000 SEK; tehát az alapösszeg fele 2012-ben 22 000 SEK), a perköltségek megtérítése nem terjedhet ki egyéb kiadásokra, kivéve a következőket:

  1. jogi tanácsadással kapcsolatos kiadások, alkalmanként minden esetben legfeljebb egy óra időtartamú tanácsadást fedezve, és olyan összegben, amely megfelel a költségmentességről szóló törvény (1996:1619) értelmében egy óra időtartamú tanácsadásért fizetendő összegnek;
  2. perindítási illeték;
  3. a bírósági meghallgatáson való megjelenéshez kapcsolódóan a fél vagy a jogi képviselő útiköltsége és ellátása, vagy ha a személyes megjelenés nem szükséges, az ügyvéd útiköltsége és ellátása;
  4. tanúkkal kapcsolatos kiadások;
  5. fordítási költségek.

A költségek megtérítésére csak olyan mértékig kerül sor, amennyire azok a fél érdekeinek védelme céljából ésszerűen merültek fel.

Egyéb polgári ügyekben (vagyis ahol a pertárgyérték meghaladja a társadalombiztosítási törvényben meghatározott alapösszeg felét) ilyen korlátozások és rögzített költségek nem érvényesülnek.

A polgári eljárás mely szakaszában fizetendőek a rögzített költségek?

A perindítási illetéket a kereset benyújtásakor kell megfizetni a bíróság részére. Egyebekben ezt a kérdést nem szabályozzák. A költségmentességről szóló törvény azonban kimondja, hogy költségmentesség engedélyezése esetén a félnek a költségek felmerülésekor költségmentességi díjat kell fizetnie a jogi képviselő számára. Ennek a díjnak alapvetően a fél jövedelme képezi az alapját.

Rögzített költségek a büntetőeljárásban

Az eljárásban részt vevő feleket terhelő rögzített költségek a büntetőeljárásban

Ha a bíróság a vádlott részére kirendelt védőt jelöl ki, a fent említett óradíj mértékét alkalmazzák. A rövid időtartamú eljárásokra külön rendszer vonatkozik. Ha a vádlottat elítélik, meg kell térítenie az államnak a bíróság döntése alapján a védője díjazására fordított állami forrásokat. A vádlott által a védő díjazása tekintetében fizetendő összeg azonban nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet költségmentesség megítélése esetén költségmentességi díj címén fizetendő lett volna.

A sértett fél ügyvédjéről szóló törvénynek megfelelően bizonyos esetekben ügyvédet lehet kinevezni a sértett fél (vagyis a bűncselekmény állítólagos áldozata) számára. A sértett fél az említett ügyvéd díjazásáért nem felelős. Ha a vádlottat elítélik, meg kell térítenie az államnak a bíróság döntése alapján a sértett fél ügyvédjének díjazására fordított állami forrásokat. A vádlott által a sértett fél ügyvédjének díjazása tekintetében fizetendő összeg azonban nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet költségmentesség megítélése esetén költségmentességi díj címén fizetendő lett volna.

A büntetőeljárás mely szakaszában fizetendőek a rögzített költségek?

Ha a bíróság úgy dönt, hogy a vádlottnak meg kell térítenie az állam részére a bíróság döntése alapján a védője vagy a sértett fél ügyvédje díjazására fordított állami forrásokat, ezt az összeget az ítélet kihirdetése után kell megfizetni.

Rögzített költségek alkotmányjogi eljárásban

Az eljárásban részt vevő feleket terhelő rögzített költségek az alkotmányjogi eljárásban

Svédországban ilyen jellegű speciális alkotmányjogi eljárások nincsenek. Egy fél azonban emberi jogai megsértése miatt kártérítést követelhet az államtól. Ilyen esetben a jogi szakmák képviselőinek díjazására és a rögzített költségekre vonatkozó, fent említett szabályozás alkalmazandó.

Az alkotmányjogi eljárás mely szakaszában fizetendőek a rögzített költségek?

Lásd a fenti információkat.

A jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A Svéd Ügyvédi Kamara tagja által a felek jogaira, kötelezettségeire és a pernyertesség esélyére vonatkozóan nyújtandó tájékoztatást illetően a svéd perrendtartás csak annyit jelent ki, hogy a kamarai tagnak a rábízott feladatokat a tevékenysége során becsületesen és kellő gondossággal kell ellátnia, és mindig tiszteletben kell tartania az ügyvédi etikai szabályokat.

A Svéd Ügyvédi Kamara tagjainak magatartási kódexe szerint továbbá a tagnak – a megbízatás kezdetétől – tájékoztatnia kell az ügyfelet a díjszámítási és számlázási elvekről. Az említett kódex szerint a díjakat a munka egy részére vonatkozóan kiállított számla útján, elszámolás keretében vagy a megbízatás teljesítésekor történő számlázás útján lehet felszámítani. Az olyan egyéb jogi képviselőkre vonatkozóan, akik nem tagjai a Svéd Ügyvédi Kamarának, ilyenfajta törvényi kötelezettséget nem írnak elő.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok a költségek megállapításának jogalapjára vonatkozó információkat Svédországban?

A költségmentességet illetően a Rättshjälpsmyndigheten (Nemzeti Költségmentességi Hatóság) honlapján találhatók információk (angolul is). A bírósági díjakat illetően a svéd bíróságok (Sveriges Domstolar) honlapján találhatók információk. Emellett a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat honlapján is találhatók információk (az EU szinte valamennyi hivatalos nyelvén).

Milyen nyelven érhetőek el a költségek megállapításának jogalapjára vonatkozó információk Svédországban?

Minden honlap feltünteti, hogy milyen nyelveken elérhető.

Hol találhatok a közvetítésre/békéltetésre vonatkozó információkat?

Közvetítésre/békéltetésre vonatkozó információk a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat honlapján találhatók.

Hol találhatok a költségekre vonatkozó további információkat?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó internetes honlap

A költségekre vonatkozóan a svéd bíróságok honlapján találhat információkat. Ez hivatalos kormányzati honlap, amely angol és svéd nyelven érhető el, és amely a svéd bíróságokról és bírósági eljárásokról ad tájékoztatást.

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

A polgári és kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos ügyeket a svéd bíróságok a körzeti bíróságokon igyekeznek átlagosan legfeljebb 7 hónap, illetve a fellebbviteli bíróságokon átlagosan legfeljebb 5 hónap alatt elintézni. 2011-ben a legtöbb ügy átlagosan 7,9 hónapig tartott a körzeti bíróságokon és 5 hónapig a fellebbviteli bíróságokon. Ez az adat (csak svéd nyelven) a svéd bíróságok holnapján található, ahol a svédországi bíróságok éves jelentései is elérhetőek.

Hol találhatok egy meghatározott eljárás átlagos összesített költségeire vonatkozó információkat?

Erre vonatkozóan nincs hivatalos információ.

Hozzáadottérték-adó

Milyen adókulcsokat kell alkalmazni?

A svéd bíróságoknak fizetendő perindítási illeték mentes a héa alól. A magán igazságügyi szolgáltatásokat illetően fizetendő héa mértéke 25%.

Költségmentesség

A polgári igazságszolgáltatás terén alkalmazandó jövedelemküszöb

A költségmentesség feltétele, hogy a kérelmező jövedelme nem haladhat meg egy pénzügyi küszöbértéket, amelyet jelenleg 260 000 SEK-ban határoztak meg (körülbelül 25 000 EUR). A kérelmező jövedelmének becslése során anyagi helyzete egészét figyelembe veszik, ideértve például a gyermektartási kiadásokat, az ingatlannal kapcsolatos költségeket vagy az adósságokat is. Határokon átnyúló ügyekben költségmentesség akkor is engedélyezhető, ha a kérelmező jövedelme meghaladja a 260 000 SEK-t, feltéve, hogy nem tudja kifizetni a költségeket. Az engedélyezés alapját a svédországi és a kérelmező lakóhelye szerinti EU-tagállamban érvényesülő megélhetési költségek különbsége képezi.

A vádlottakra vonatkozó jövedelemküszöb a büntető igazságszolgáltatás terén

Bizonyos feltételek teljesülése esetén minden vádlott jogosult arra, hogy a képviseletét a jövedelmétől függetlenül kirendelt védő lássa el. Ha a vádlottat elítélik, meg kell térítenie az államnak a bíróság döntése alapján a védője díjazására fordított állami forrásokat. A vádlott által a védő díjazása tekintetében fizetendő összeg azonban nem haladhatja meg a költségmentesség megítélése esetén költségmentességi díj címén fizetendő összeget..

Az áldozatokra vonatkozó jövedelemküszöb a büntető igazságszolgáltatás terén

Bizonyos feltételek teljesülése esetén – a sértett fél ügyvédjére vonatkozó törvénynek megfelelően – minden áldozat jogosult ügyvédi segítségnyújtásra, jövedelmétől függetlenül.

Az áldozatok részére nyújtott jogi segítség engedélyezéséhez kapcsolódó egyéb feltételek

Bizonyos esetekben a bíróság kinevezheti „a sértett fél ügyvédjét” – általában egy ügyvédet (advokat) –, hogy segítse az áldozatot. A sértett fél ügyvédjét abban az esetben nevezik ki az áldozat segítésére, ha az utóbbi bűncselekmény áldozata (sértett fél), és szexuális bűncselekmény, bántalmazás, személyi szabadság megsértése, rablás vagy más olyan bűncselekmény sértettjévé vált, amelynek elkövetőjét szabadságvesztés-büntetésre ítélhetik. A sértett fél ügyvédjét a bíróság nevezi ki, de erre csak az előzetes nyomozás megindítását követően kerülhet sor. A sértett fél ügyvédjének költségeit az állam fizeti, és az áldozatot semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli.

A vádlottak költségmentességének engedélyezéséhez kapcsolódó egyéb feltételek

Letartóztatásban lévő gyanúsított vagy őrizetes kérelmezheti, hogy képviseletére kirendelt védőt jelöljenek ki. Kérelemre bűncselekménnyel gyanúsított személy számára is kijelölnek kirendelt védőt, kivéve, ha az adott bűncselekményre jogszabály 6 havi szabadságvesztésnél enyhébb büntetést ír elő.

Kirendelt védőt az alábbi esetekben is kijelölnek:

  1. ha a gyanúsított a bűncselekmény kivizsgálásához kapcsolódóan védőt igényel;
  2. ha a kiszabandó büntetéssel kapcsolatos kétségekre tekintettel védőre van szükség, és bírságtól vagy felfüggesztett büntetéstől, illetve ezek együttes alkalmazásától eltérő szankció kiszabása indokolt;
  3. ha a gyanúsított személyes helyzetével vagy az ügy tárgyával kapcsolatos sajátos okok merülnek fel.

Ha a gyanúsítottat a saját választása szerinti védő képviseli, akkor kirendelt védőt nem jelölnek ki.

Költségmentes bírósági eljárások

Költségmentesség engedélyezése esetén a felperesnek a bíróság részére nem kell perindítási illetéket fizetnie. Az alperesnek semmilyen díjat nem kell fizetnie a bíróság részére. A felek azonban kötelesek lehetnek megfizetni a másik fél perköltségeit, ideértve a perindítási illetéket is. A fellebbviteli bírósághoz és a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott fellebbezések esetén nincs perindítási illeték.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

Főszabály szerint a vesztes fél viseli az ellenérdekű fél perköltségeit. A perköltség megtérítése teljes mértékben fedezi a tárgyalásra való felkészülés, a bíróság előtti ügyvédi képviselet és a bizonyítékok bemutatásának (ideértve a tanúkat és szakértőket is) költségeit, olyan mértékben, amennyire azok a fél érdekeinek védelme érdekében ésszerűen merültek fel. Térítést kell fizetni a perben részt vevő fél ráfordított idejéért és erőfeszítéseiért is. A vita rendezését célzó olyan tárgyalásokat, amelyek közvetlen hatással vannak a fél kérelmének kimenetelére, a tárgyalásra való felkészülés érdekében tett intézkedésnek tekintik.

Szakértői díjak

Lásd a költségek megítélésére/megtérítésére vonatkozó korábbi választ.

Fordítók és tolmácsok díja

Ha az egyik fél, egy tanú vagy a bíróság által meghallgatandó egyéb személy nem ért és nem beszél svédül, tolmácsot bíznak meg, hogy segítse a bíróságot. Szükség esetén a bíróság gondoskodhat a hozzá benyújtott vagy általa kiadott iratok fordításáról. A tolmácsolás és fordítás díját a bíróság fizeti, és a feleket ilyen költség nem terheli.

Háttérinformációk

A polgári peres eljárások költségeinek átláthatóságáról szóló tanulmány Svédországról szóló jelentése PDF (457 Kb) en

Utolsó frissítés: 19/03/2013

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.