Išlaidos

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Teisininkai Kipro Respublikoje nėra skirstomi į įvairias kategorijas (t. y. solisitorius, baristerius, advokatus ir teisininkus). Visi praktikuojantys teisininkai, įtraukti į advokatų registrą, turi vienodas teises dalyvauti šalies teismuose ir apskritai verstis teise. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar advokatas turi solisitoriaus arba baristerio vardą užsienyje. Visi praktikuojantys teisininkai vadinami advokatais.

Advokatai (Δικηγόροι)

Užmokestis už teisės paslaugas nustatomas remiantis teismo išlaidų skale, patvirtinta Aukščiausiojo Teismo (Ανώτατο Δικαστήριο).

Kai paslaugos teikiamos ne teisme, taikoma skalė, pagal kurią nustatomas minimalus teisininkų užmokestis.

Abiem atvejais advokatas ir klientas gali susitarti dėl didesnio užmokesčio.

Teismo bylų atveju apie tai reikia pranešti oficialiai.

Kipre veikia dviejų kategorijų antstoliai:

  1. privačiojo sektoriaus antstoliai, kurie įteikia teismo dokumentus;
  2. teismo antstoliai, kurie yra valstybės tarnautojai, vykdantys teismo sprendimus (pvz., nurodymus konfiskuoti ir parduoti kilnojamąjį turtą).

Užmokestis privačiojo sektoriaus antstoliams už dokumentų įteikimą skaičiuojamas remiantis atstumu iki adreso, kuriuo įteikiami dokumentai.

Teismo antstoliai yra valstybės tarnautojai, gaunantys mėnesinį darbo užmokestį. Šalys, prašančios imtis vykdymo priemonių, sumoka valstybinį žyminį mokestį, kurio dydis nustatytas proceso teisėje ir priklauso nuo vykdymo priemonės tipo ir sumos, kurią siekiama išieškoti.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Pradinės teismo proceso išlaidos nustatomos pagal ieškinio sumą arba kitą procedūrą ir apmokamos pateikiant ieškinį. Advokatų užmokestis nėra nustatytas konkrečiai; jis priklauso nuo bylos eigos ir yra skaičiuojamas pagal patvirtintą skalę.

Civilinio proceso etapas, kuriame reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Pradinės teismo proceso išlaidos apmokamos pateikiant ieškinį.

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, jam gali būti nurodoma apmokėti proceso išlaidas. Paprastai to vengiama, kai skiriama įkalinimo bausmė – tokiu atveju bylos išlaidas padengia valstybė, kaip ir išteisinus kaltinamąjį.

Baudžiamojo proceso etapas, kuriame reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Išlaidos, išskyrus pradinius mokesčius, sumokėtus kaip žyminį mokestį pateikiant ieškinį, apmokamos proceso pabaigoje.

Nustatytosios konstitucinio proceso išlaidos

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Išlaidos skaičiuojamos remiantis atitinkama skale.

Konstitucinio proceso etapas, kuriame reikia apmokėti išlaidas

Išlaidos apmokamos proceso pabaigoje, išskyrus teismo proceso išlaidas, kurios apmokamos pateikiant paraišką.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatų pareigos klientams išvardytos 2002 m. Advokatų elgesio kodekso taisyklėse (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (oficialusis valstybės leidinys, C(1) priedas, Nr. 237, 2002 5 17 (Norminis administracinis aktas 237/2002).

Teisiniai išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie teisinių išlaidų šaltinius Kipre?

Svarbiausi teisinių išlaidų šaltiniai išvardyti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Informacija pateikiama graikų kalba.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje pateikiama informacijos apie išlaidas

Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Statistinės informacijos apie Kipro Respublikos teismų darbą galima rasti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje graikų ir anglų kalbomis.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip gauti reikiamos informacijos?

Advokatų užmokesčiui taikomas 15 % dydžio PVM, jei paslaugas teikiantis advokatas yra registruotas PVM mokėtojas.

Kokie tarifai taikomi?

PVM tarifas yra 15 %.

Teisinė pagalba

Civiliniame procese taikoma pajamų riba

Civiliniame procese teisinė pagalba neteikiama.

Baudžiamajame procese atsakovams taikoma pajamų riba

Atsakovai baudžiamajame procese turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei jų pajamos nepakankamos sumokėti už advokato paslaugas, o teismas mano, kad nemokamos teisinės pagalbos teikimas atitinka teisingumo interesus. Nėra iš anksto nustatytos pajamų ribos. Teismas nagrinėja paraišką remdamasis visais duomenimis, įskaitant Socialinės gerovės paslaugų departamento (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) parengtą atsakovo pajamų ir poreikių ataskaitą.

Baudžiamajame procese nukentėjusiesiems taikoma pajamų riba

Paprastai baudžiamąjį procesą inicijuoja ne nukentėjusysis, bet valstybė, kuri ir apmoka atitinkamas išlaidas. Todėl nemokama teisinė pagalba nukentėjusiesiems nėra numatyta.

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Paprastai baudžiamąjį procesą inicijuoja ne nukentėjusysis, bet valstybė, kuri ir apmoka atitinkamas išlaidas. Todėl nemokama teisinė pagalba nukentėjusiesiems nėra numatyta.

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Pagal taikomus teisės aktus, kad būtų galima skirti teisinę pagalbą, atsakovas turi būti kaltinamas nusikaltimu, už kurį baudžiama daugiau kaip 12 mėnesių įkalinimu. Tačiau ši nuostata buvo pripažinta neatitinkančia Konstitucijos, todėl manytina, kad nemokama teisinė pagalba gali būti teikiama visais atvejais.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Paprastai bylą pralaimėjusi šalis padengia kitos šalies išlaidas, bet išlaidų klausimą sprendžia teismas, ir jo sprendimas gali būti kitoks.

Susijusios nuorodos

Teismo proceso išlaidos ir advokatų užmokestis

Statistiniai teismų duomenys (graikų kalba)

Statistiniai teismų duomenys (anglų kalba)

Susiję priedai

Išlaidų skaidrumo tyrimo Kipre ataskaita PDF (555 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.