Išlaidos

Graikija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teismo išlaidas Graikijoje.

Turinį pateikė
Graikija

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Advokatai

Advokatų užmokestis nustatytas Įstatymo Nr. 4194/2013 «„Advokatų kodeksas“» (Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 208) 58 ir tolesniuose straipsniuose. Pagal šias nuostatas advokato užmokestis nustatomas laisvai, rašytiniu susitarimu su advokato atstovaujamu asmeniu arba jo atstovu ir mokamas už visą teismo procesą arba jo dalį arba už konkretesnius per teismo procesą atliekamus veiksmus ar bet kurio pobūdžio – tiek teismines, tiek neteismines – teisines užduotis.

Jeigu atitinkamo rašytinio susitarimo, kuriame būtų nustatytas užmokesčio dydis, nėra, užmokesčio dydis nustatomas pagal teismo proceso dalyko vertę (63 straipsnio 1 dalis), o jei teismo proceso dalyko pinigais įvertinti neįmanoma, užmokestis apskaičiuojamas pagal Advokatų kodekso I priedą (63 straipsnio 2 dalis) («I PRIEDAS „Teismo procese advokatams mokamo užmokesčio lentelė“»).

Patarėjai teisės klausimais, teisiniai atstovai

Šių profesijų nariams galioja tokia pati tvarka kaip advokatams.

Antstoliai

Antstoliai gauna specialiai nustatytą užmokestį. Antstolių užmokestis yra nustatomas pagal Įstatymo Nr. 2318/1995 «„Antstolių kodeksas“» (Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 126) 50 straipsnį, iš dalies pakeistą Įstatymo Nr. 4336/2015 (Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 94) 2 straipsniu. Pagal minėtas nuostatas antstolių užmokestis nustatomas bendru finansų ministro ir teisingumo ministro sprendimu. Šiuo metu galioja 2016 m. kovo 11 d. Sprendimas Nr. 21798 (Vyriausybės oficialusis leidinys, II serija, Nr. 709/2016). Tačiau pagal susitarimą, atsižvelgiant į atliekamos užduoties sudėtingumą, užmokestis gali būti padidintas.

Notarai

Notarų užmokestis yra įtvirtintas specialiomis nuostatomis, tiksliau, iš dalies pakeisto ir šiuo metu galiojančio Įstatymo Nr. 2830/2000 40 straipsnyje.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civiliniame procese

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Advokatų užmokestis baudžiamosiose bylose yra nustatytas Advokatų kodekse (58 ir tolesni straipsniai).

Baudžiamojo proceso etapas, kuriuo reikia apmokėti nustatytąsias išlaidas

Advokatai su klientais susitaria, kada bus sumokėtas jų užmokestis. Paprastai šis užmokestis mokamas dalimis vykstant procesui.

Nustatytosios konstitucinio proceso išlaidos

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Pirmiau aprašyta tvarka dėl teisininkų užmokesčio taikoma ir administracinių ginčų bylose.

Konstitucinio proceso etapas, kuriuo reikia apmokėti ginčo šalių nustatytąsias išlaidas

Advokatai su klientais susitaria, kada bus sumokėtas jų užmokestis. Paprastai šis užmokestis mokamas dalimis vykstant procesui.

Konsultantų teisės klausimais iš anksto pateiktina informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatų elgesio kodekse nustatyti konkretūs įpareigojimai, kaip advokatai privalo atlikti pareigas savo klientams. Bet koks šių įpareigojimų pažeidimas yra drausminis nusižengimas. Tarp šių įpareigojimų užmokestis konkrečiai nepaminėtas.

Informacijos apie išlaidas šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų nustatymą Graikijoje?

Informacijos apie advokatų užmokestį galima rasti Advokatų kodekse arba gauti iš advokatų asociacijų.

Informaciją apie notarų užmokestį teikia Teisingumo ministerijos notarų biurų ir žemės registrų biurų reikalų departamentas (Tmima Symvolaiografeion kai Ypothikofilakeion) arba notarų asociacijos (Symvolaiografiki Syllogoi) (juridiniai asmenys viešosios teisės subjektai).

Kokiomis kalbomis galima rasti informacijos apie išlaidų nustatymą Graikijoje?

Informacija apie išlaidų nustatymą teikiama tik graikų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą ir (arba) taikinimą?

Susipažinkite su atitinkamame portalo puslapyje pateikta informacija apie tarpininkavimą Graikijoje.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Veikianti interneto svetainė, kurioje skelbiama informacija apie išlaidas

Interneto svetainės, kurioje būtų skelbiama tokia informacija, nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procesų trukmę?

Tokios informacijos Graikijoje nėra.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Informacijos apie bendras teismo proceso išlaidas Graikijoje nėra.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip teikiama ši informacija?

Advokatų paslaugos apmokestinamos PVM. Atitinkamą informaciją teikia Finansų ministerijos Mokesčių departamentas (Τmima Forologias) ir advokatų asociacijos.

Kokie tarifai taikomi?

24 %.

Teisinė pagalba

Mažiausia pajamų riba, kad būtų teikiama teisinė pagalba civilinėse bylose

Pagal Civilinio proceso kodekso 194 ir tolesnius straipsnius teisinė pagalba teikiama visiems asmenims, įrodžiusiems, kad negali apmokėti teismo proceso išlaidų nesukeldami grėsmės savo arba savo šeimos pragyvenimui.

Pagal minėtuose straipsniuose nustatytas sąlygas teisinė pagalba taip pat gali būti teikiama užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės.

Civilinėse bylose teisinė pagalba teikiama mažas pajamas gaunantiems piliečiams pagal Įstatymo Nr. 4689/2020 41 ir tolesnius straipsnius. (Mažas pajamas gaunantys piliečiai, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą civilinėse ir komercinėse bylose, yra tokie piliečiai, kurių šeimos metinės pajamos neviršija dviejų trečdalių galiojančiuose teisės aktuose nustatytų minimalių metinių asmens pajamų). Pirmiau minėto įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nurodytų nusikaltimų aukos taip pat turi teisę gauti teisinę pagalbą, susijusią su jų reiškiamais baudžiamaisiais arba civiliniais ieškiniais.

Iš teisinės pagalbos padengiamos visos teismo proceso išlaidos, notarų, antstolių ir advokatų užmokestis (Civilinio proceso kodekso, iš dalies pakeisto Įstatymu Nr. 4055/2012, 199 straipsnis).

Mažiausia pajamų riba, kad teisinė pagalba būtų teikiama atsakovams baudžiamosiose bylose

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 340 straipsnį atsakovui, kuris neturi patarėjo teisės klausimais, skiriamas advokatas iš vietos advokatų asociacijos sąrašo.

Baudžiamosiose bylose teisinė pagalba teikiama mažas pajamas gaunantiems piliečiams pagal Įstatymą Nr. 4689/2020.

Mažiausia pajamų riba, kad būtų teikiama teisinė pagalba nukentėjusiesiems baudžiamosiose bylose

Pagal Įstatymo Nr. 4689/2020 nuostatas teisinę pagalbą leidžiama teikti mažas pajamas gaunantiems ES valstybių narių piliečiams, mažas pajamas gaunantiems trečiųjų asmenų piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu jų registruota arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES.

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Teisinė pagalba teikiama mažas pajamas gaunantiems ES valstybių narių piliečiams, mažas pajamas gaunantiems trečiųjų asmenų piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu jų registruota arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES. Kitos sąlygos nenustatytos.

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Nėra.

Nemokamas teismo procesas

Nėra.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti laimėjusios šalies išlaidas?

Teismui priėmus sprendimą, pralaimėjusi šalis paprastai įpareigojama apmokėti laimėjusios šalies teisines išlaidas, atsižvelgiant į kiekvienos šalies laimėjimo ar pralaimėjimo mastą. Teismas privalo užtikrinti, kad ir ši sprendimo dalis būtų vykdoma. Išlaidos apskaičiuojamos pagal pirmiau nurodytas taisykles, pirmiausia atsižvelgiant į teisininkų užmokesčio reglamentavimą ir galimas nustatytąsias civilinio proceso išlaidas, kurias turi apmokėti bylos šalys. Paprastai apskaičiuotoji suma būna mažesnė už faktines išlaidas.

Ekspertų užmokestis

Ekspertai užmokestį nustato patys. Jeigu to prašoma, ekspertų užmokestis priskaičiuojamas prie teismo priteisiamų teismo išlaidų.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Vertėjai raštu ir žodžiu užmokestį nustato patys. Jeigu to prašoma, šis užmokestis priskaičiuojamas prie teismo priteisiamų teismo išlaidų.

Susijusios nuorodos

Graikijos advokatų asociacijų plenarinis susirinkimas

Atėnų advokatų asociacija

Pirėjo advokatų asociacija

Salonikų advokatų asociacija

Graikijos notarų rūmų koordinavimo komitetas

Salonikų notarų asociacija

Graikijos notarų rūmų koordinavimo komitetas

Graikijos antstolių federacija

Susiję dokumentai

Graikijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaita  PDF (849 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 14/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.