Išlaidos

Malta

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teismo proceso išlaidas Maltoje.

Turinį pateikė
Malta

Šeimos teisė. Vaikų globa

Šeimos teisė. Išlaikymas

Komercinė teisė. Sutartys

Komercinė teisė. Atsakomybė

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Teisininkų užmokestis nustatomas pagal Civilinio proceso ir organizavimo kodekso (CPOK) E tarifą (Maltos įstatymų rinkinio 12 skyrius).

Advokatai

Advokatų užmokestis reglamentuojamas pagal Civilinio proceso ir organizavimo kodekso A priedo E tarifą (Maltos įstatymų rinkinio 12 skyrius). Advokatai, nustatydami savo paslaugų įkainius patys arba susitarę su klientu, taip pat vadovaujasi Advokatų etikos ir elgesio kodeksu. Pagal šį kodeksą laikoma, kad mokestis pagrįstas, jei jis atitinka tam tikrus kriterijus, kaip antai reikalingas laikas, nagrinėjamų klausimų naujumas ir sudėtingumas, prisiimama atsakomybė, laiko apribojimai, profesinių santykių pobūdis ir trukmė, advokato patirtis, reputacija ir gebėjimai, išlaidos, kurias galima atgauti kitos šalies.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso išlaidos

Nustatytosios civilinio proceso šalių išlaidos

Nustatytosios šalių išlaidos skiriasi, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir tai, ar ją galima įvertinti pinigais.

Civilinės bylos etapas, kai šalys privalo sumokėti nustatytąsias išlaidas

Iškėlus bylą teisme, privaloma sumokėti dokumentų pateikimo ir registracijos mokesčius.

Pasibaigus teismo procesui pateikiama išlaidų (įskaitant mokesčius) sąskaita. Jei apskaičiuotas registracijos mokestis viršija mokesčius, sumokėtus iškeliant bylą, turi būti apskaičiuotas skirtumas ir bylą iškėlusios šalies paprašyta jį padengti.

Nustatytosios baudžiamojo proceso išlaidos

Nustatytosios baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Baudžiamojoje byloje nėra išlaidų.

Baudžiamosios bylos etapas, kai šalys turi sumokėti nustatytąsias išlaidas

Baudžiamajame procese civilinių šalių išlaidos nepriteisiamos. Vis dėlto bylos pabaigoje teismas gali nurodyti kaltinamajam sumokėti visas ekspertų išlaidas, kurias patyrė kaltintojai.

Nustatytosios konstitucinio proceso išlaidos

Nustatytosios konstitucinio proceso šalių išlaidos

Nustatomi šie pirmąja instancija nagrinėjamų konstitucinių bylų įkainiai:

Ieškinio (prašymo) padavimas

58,53 EUR

Registracijos mokestis

58,23 EUR

Dokumentų įteikimas (už vieną pranešimą)

6,99 EUR

Profesionalių teisininkų užmokestis, kurį reikia sumokėti bylos pabaigoje, gali siekti nuo minimalios 46,49 EUR sumos iki maksimalios 698,81 EUR sumos. Kitos byloje galimos išlaidos yra šios: 46,59 EUR už kiekvieną pateiktą smulkų prašymą; 9,32 EUR už kiekvieną šaukimą; 23,29 EUR už kiekvieną patvirtinamąjį dokumentą, 4,66 EUR už dokumentų kopijas ir 186,35 EUR už rašytinius paaiškinimus.

Konstitucinės bylos etapas, kai šalys turi sumokėti nustatytąsias išlaidas

Išlaidos patiriamos iškeliant bylą.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatai savo santykiuose su klientais privalo vadovautis Teisingumo vykdymo komisijos parengtu etikos kodeksu. Kodekse numatytos įvairios advokatų pareigos klientams. Tačiau pirmiau aprašytų pareigų kodekse nenumatyta.

Išlaidos, kurias turi padengti bylą laimėjusi šalis

Paprastai bylą laimėjusioji šalis atgauna visas teismo išlaidas, jei tik sprendimu išlaidos priteisiamos iš pralaimėjusiosios šalies.

Išlaidos, kurias turi padengti bylą pralaimėjusi šalis

Pralaimėjusioji šalis turi padengti bylos ir laimėjusiosios šalies išlaidas.

Išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Maltoje?

Įvairios teismo proceso išlaidos ir mokesčiai nustatomi pagal CPOK A–L tarifus (Maltos įstatymų rinkinio 12 skyrius). Su jais galite susipažinti Teisingumo, kultūros ir savivaldos ministerijos interneto svetainėje.

Kokiomis kalbomis galiu gauti informacijos apie išlaidų šaltinius Maltoje?

Visi įstatymai rengiami maltiečių ir anglų kalbomis, nes abi šios kalbos yra oficialiosios Maltos kalbos.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacijos apie tarpininkavimą galima rasti Maltos arbitražo centro interneto svetainėje.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie išlaidas

Teisingumo, kultūros ir savivaldos ministerijos svetainės Teisinių paslaugų skyriuje pateikiama:

  • visi šalies pagrindiniai ir įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai;
  • skelbiami teisiniai dokumentai, įskaitant aktus, teisės aktų projektus, teisinius pranešimus ir lokaliuosius teisės aktus.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Nėra konkrečios informacijos apie įvairių procedūrų trukmę. Tačiau teismų interneto svetainėje, be kitų duomenų, galite rasti informacijos ir statistikos apie tai, kiek kas mėnesį teismuose iškeliama, išnagrinėjama ir išsprendžiama bylų.

Šioje svetainėje kas dvejus metus skelbiama trukmės analizė, kuria parodoma kiekvieno teisėjo ir taikos teisėjo civilinių bylų teisme nagrinėjamos bylos trukmė.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Žr. pirmiau.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip ši informacija teikiama?

Visos kanceliarijos išlaidos neapmokestinamos PVM. Tačiau tarifuose nurodytas ir ekspertams, atitinkamiems šalių advokatams ir kitiems teismo paskirtiems specialistams mokamas užmokestis apmokestinamas 18 proc. PVM.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Nors tam tikrų procesų atveju taikomos išimtys, paprastai asmuo turi teisę gauti teisinę pagalbą, jei:

  • jis neturi jokio turto, kurio grynoji vertė yra lygi 6 988,22 EUR arba didesnė, neįskaitant kasdienių namų ūkio reikmenų, laikomų pagrįstais ir būtinais prašančiajam pagalbos ir jo šeimai;
  • jo metinės pajamos yra ne didesnės nei nustatytas 18 m. ir vyresnių asmenų šalies minimalus darbo užmokestis.

Taikytinos kaltinamųjų pajamų ribos baudžiamosios teisės srityje

Įstatyme konkreti riba nenustatyta. Vis dėlto teisinė pagalba kaltinamajam baudžiamojoje byloje teikiama, jei kaltinamasis negali pasisamdyti advokato arba prašo teisinės pagalbos.

Taikytinos nukentėjusiųjų pajamų ribos baudžiamosios teisės srityje

Įstatyme konkreti riba nenustatyta. Vis dėlto Teisingumo skyrius (neatsižvelgdamas į tai, ar nukentėjusysis turi privatų advokatą) pagal įstatymą privalo teikti visą būtiną paramą ir pagalbą visoms nusikaltimų aukoms, o galutinis tikslas yra tinkamas žalos atlyginimas.

Kitos teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems sąlygos

Daugiau nenustatyta jokių teisinės pagalbos teikimo nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų sąlygų. Tačiau tikimasi, kad galimai nukentėjusieji pateiks visą prašomą ir turimą informaciją ir visapusiškai bendradarbiaus su Teisingumo skyriumi ir Generaline prokuratūra.

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Daugiau nenustatyta jokių teisinės pagalbos teikimo atsakovams ar kaltinamiesiems sąlygų. Tačiau pagal įstatymą teisinę pagalbą teikiančiam advokatui suteikiama teisė atsisakyti teikti pagalbą dėl bet kurios priežasties, kuri, teismo nuomone, akivaizdžiai (prima facie) pateisina atsisakymą teikti pagalbą. Vis dėlto net ir tokiu atveju pagal įstatymą reikalaujama, kad teismas užtikrintų kaltinamojo atstovavimą ir pats paskirtų jam advokatą.

Nemokamas teismo procesas

Visi teismo procesai nemokami, kai šaliai skiriama teisinė pagalba.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Tik teismas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip paskirstyti ir priteisti išlaidas byloje. Nėra jokių praktinių taisyklių.

Ekspertų užmokestis

Ekspertų užmokestis reglamentuojamas pagal CPOK G ir K tarifus (Maltos įstatymų rinkinio 12 skyrius).

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Pagal Maltos įstatymų rinkinio 12 skyriaus B tarifą už kiekvieną vertimą, kurio reikalaujama pagal įstatymą arba kurio reikalauja teismas:

  • registracijos mokestis yra 34,94 EUR.
  • Vertėjui žodžiu mokama nuo 11,65 iki 58,23 EUR už valandą kanclerio nuožiūra.
  • Vertėjui raštu mokama nuo 11,65 iki 58,23 EUR už dokumentą (įkainiai taip pat nustatomi kanclerio nuožiūra).

Susijusios nuorodos

Teisingumo, kultūros ir savivaldos ministerija

Maltos arbitražo centras

Teisinių paslaugų skyrius

Teismai

Susiję priedai

Maltos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaita  PDF (742 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 02/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.