Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: graikųanglųprancūzųsuomių.
Swipe to change

Išlaidos

Nyderlandai

Šiame puslapyje pateikiama teisminių išlaidų Nyderlanduose apžvalga.

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Su teisės specialistų paslaugomis susijusių mokesčių taisyklės

Išskyrus mokesčius, mokamus kompensuojamą teisinę pagalbą teikiantiems specialistams, mokesčių klausimai Nyderlanduose nereguliuojami.

Fiksuotos išlaidos

Civilinės bylos šalių fiksuotos išlaidos

Pagal Teismo mokesčių (civilinėse bylose) įstatymą (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) civilinių bylų šalys privalo sumokėti teismo mokesčius. Teismo mokesčiai – tai mokesčiai, kuriuos privalote sumokėti teismo raštinėje (teismo administracinis biuras), kai pradedama nagrinėti jūsų byla.

Baudžiamosios bylos šalių fiksuotos išlaidos

Pagal Nyderlandų baudžiamąją teisę baudžiamosios bylos šalių fiksuotų išlaidų nėra. Baudžiamosiose bylose teismo mokesčiai nemokami.

Konstitucinių bylų šalių fiksuotos išlaidos

Nyderlandų teisinėje sistemoje nėra jokios nuostatos dėl konstitucinių klausimų perdavimo teismams.

Civilinės bylos etapas, kuriame būtina sumokėti fiksuotas išlaidas

Civilinėse bylose kiekvienas ieškovas ir atsakovas privalo sumokėti fiksuotas išlaidas. Ieškovai privalo sumokėti teismo mokesčius netrukus po to, kai jų byla perduodama teismui, o atsakovai teismo mokesčius privalo sumokėti atvykę į teismą.

Baudžiamosios bylos etapas, kuriame būtina sumokėti fiksuotas išlaidas

Baudžiamosiose bylose teismo mokesčiai nemokami.

Išankstinė informacija, kurią turi pateikti teisiniai atstovai

Šalių teisės ir pareigos

Šis klausimas Nyderlandų teisėje nereglamentuojamas. Tačiau teises ir pareigas galima nustatyti remiantis 2018 m. Elgesio kodeksu (Gedragsregels 2018). Daugiau informacijos pateikta Nyderlandų advokatų asociacijos (Nederlandse Orde van Advocaten) svetainėje, visų pirma taisyklėse, kuriomis reglamentuojami advokatų ir jų klientų santykiai. Taip pat žr. Europos advokatų elgesio kodeksą, kuriame nustatyta, kad advokatai visada turėtų stengtis ekonomiškai kuo efektyviau išspręsti kliento ginčą ir atitinkamame etape informuoti klientą, kad būtų pageidautina pasistengti ginčą išspręsti taikiai ir (arba) pasinaudoti alternatyvaus ginčo sprendimo procedūromis. Jeigu klientai gali gauti nemokamą arba mažesnio tarifo teisinę pagalbą, advokatai apie tai privalo juos informuoti.

Laimėjusios šalies patirtos išlaidos

Civilinėse bylose laimėjusi šalis gali patirti šias išlaidas:

  • teisinės pagalbos išlaidas (pvz., advokato honoraras);
  • atlygio arba kompensacijos liudytojams arba ekspertams išlaidas;
  • kelionės ir apgyvendinimo išlaidas ir
  • kitas teisines ir neteisines išlaidas.

Pralaimėjusios šalies patirtos išlaidos

Pralaimėjusi šalis patiria tas pačias išlaidas kaip ir laimėjusi šalis, tačiau teisėjas šiai šaliai taip pat gali liepti sumokėti laimėjusios šalies išlaidas.

Išlaidos – teisinis pagrindas

Kur galiu rasti informacijos apie išlaidas Nyderlanduose?

Informaciją apie bylos išlaidas galima rasti Nyderlandų teismų sistemos (De Rechtspraak) svetainėje – šiame tinklalapyje pateikiama daugiau informacijos apie teismo byloje išlaidas. Teisinės pagalbos tarnybų (Het Juridisch Loket) svetainėje pateikiama informacija apie teismo bylos išlaidas.

Kokia kalba galiu gauti informacijos apie išlaidas Nyderlanduose?

Ši informacija prieinama tik nyderlandų kalba.

Kur galiu rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informaciją apie tarpininkavimą galima rasti Nyderlandų teismų sistemos svetainėje ir teisinės pagalbos tarnybų svetainėje. Informaciją taip pat galima rasti Nyderlandų tarpininkų federacijos (Mediatorsfederatie Nederland) svetainėje ir Teisinės pagalbos tarybos (Raad voor Rechtsbijstand) svetainėje.

Kur galiu rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Svetainės, kuriose pateikiama informacija apie išlaidas

Teismo mokesčių (civilinėse bylose) įstatymą ir kitus Nyderlandų teisės aktus taip pat galima rasti Nyderlandų vyriausybės svetainėje.

Kur galiu rasti informacijos apie vidutinę įvairių bylų trukmę?

Teismų tarybos metinėje ataskaitoje (Raad voor de rechtspraak) pateikiami duomenys apie bylų nagrinėjimo trukmę. Ataskaita skelbiama Nyderlandų teismų sistemos svetainėje.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip ši informacija pateikiama?

Tais atvejais, kai skelbiama informacija apie išlaidas, pateiktuose skaičiuose neatsispindi PVM (kai taikytina).

Kokie tarifai taikomi?

Prekėms ir paslaugoms taikomas bendras 21 proc. PVM tarifas.

Teisinė pagalba

Pajamų ribos civilinėse bylose

Jeigu pats negalite padengti visų advokato arba tarpininko išlaidų, tam tikromis aplinkybėmis teisinė pagalba jums gali būti kompensuojama.

Teisinė pagalba suteikiama tik tiems asmenims, kurių metinės pajamos neviršija 27 300 EUR (nesusituokusiems asmenims) arba 38 600 EUR (susituokusiems arba kartu gyvenantiems asmenims arba vienišiems tėvams, turintiems nepilnametį vaiką). Teisinė pagalba nebus suteikta nė vienam asmeniui, kurio turtas viršija neapmokestinamo kapitalo ribą. Žr. Teisinės pagalbos įstatymo (Wet op de rechtsbijstand) 12 ir 34 straipsnius.

Kaltinamiesiems baudžiamojoje byloje taikoma pajamų riba

Teisinė pagalba yra nemokama, kai teisinį atstovą paskiria teismas (Teisinės pagalbos įstatymo 43 straipsnis). Kitais atvejais Teisinės pagalbos taryba gali paskirti asmenims, turintiems teisę į atstovavimą, advokatą pagal Baudžiamąjį kodeksą (Wetboek van Strafrecht) arba Baudžiamojo proceso kodeksą (Wetboek van Strafvordering) (žr. Teisinės pagalbos įstatymo 44 straipsnį). Pagal Teisinės pagalbos įstatymo 35 straipsnį bet kuris asmuo, kuriam skiriama teisinė pagalba, privalo sumokėti jo pajamas atitinkančią įmoką.

Nukentėjusiesiems baudžiamojoje byloje taikoma pajamų riba

Pagal Teisinės pagalbos įstatymo 44 straipsnį seksualinių arba smurtinių nusikaltimų aukoms teisinė pagalba suteikiama nemokamai, nepaisant nukentėjusiojo galimybių už ją sumokėti, jeigu byla iškeliama ir jeigu nukentėjusysis gali gauti kompensaciją pagal Kompensacijų nukentėjusiesiems nuo smurtinių nusikaltimų fondo įstatymo (Wet schadefonds geweldsmisdrijven) 3 straipsnį.

Ar teisinis atstovavimas privalomas?

Atsakovams advokatas neprivalo atstovauti bylose, kurias turi nagrinėti apylinkės teismas arba specializuotas nuomos bylų teismas. Tačiau teisinis atstovavimas yra privalomas visose kitose civilinėse bylose, pvz., bylose, kurios turi būti nagrinėjamos apygardos teisme (rechtbank) arba apeliaciniame teisme (gerechtshof).

Kada pralaimėjusi šalis privalo sumokėti laimėjusios šalies išlaidas?

Sprendimą dėl to, kuri šalis privalo sumokėti bylos išlaidas, priima teismas. Išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotą tarifą (t. y. nesiremiama faktiškai patirtomis išlaidomis).

Užmokestis ekspertui

Užmokestis ekspertui yra nevienodas. Sumos nustatytos 2003 m. rugpjūčio 16 d. Dekrete, kuriuo nustatomi atlygio tarifai, nurodyti Baudžiamųjų bylų (mokesčių) įstatymo 3, 4, 6, 7, 17 ir 18 straipsniuose (2003 m. Baudžiamųjų bylų (mokesčių) dekretasBesluit tarieven in strafzaken 2003).

Užmokestis vertėjas raštu ir žodžiu

Užmokestis už vertimą raštu ir žodžiu paaiškintas toliau.

  • Vertėjams žodžiu mokama pagal 43,89 EUR valandinį įkainį.
  • Vertėjams raštu mokama už kiekvieną išverstą eilutę. Už vertimą iš prancūzų, vokiečių ir anglų kalbų arba į jas mokama pagal 0,79 EUR įkainį už eilutę. Įkainis už kitas įprastas Europos kalbas yra 1,20 EUR už eilutę. Įkainis už kitas Europos kalbas ir įprastas ne Europos kalbas yra 1,51 EUR, o įkainis už kitas ne Europos kalbas – 1,69 EUR už eilutę.

Daugiau informacijos apie užmokestį vertėjams raštu ir žodžiu pateikiama 2003 m. Baudžiamųjų bylų (mokesčių) dekrete.

Susijusios nuorodos

Nyderlandų tarpininkų federacija

Teisinės pagalbos tarnybos

Nyderlandų teismai

Teisme nagrinėjamos bylos išlaidos

Teisinės pagalbos įstatymas

Baudžiamųjų bylų (mokesčių) įstatymas

2003 m. Baudžiamųjų bylų (mokesčių) dekretas

Paskutinis naujinimas: 07/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.