Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Išlaidos

Nyderlandai

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teismo proceso išlaidas Nyderlanduose.

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Teisininkų užmokestis Nyderlanduose nėra reglamentuojamas, išskyrus subsidijuojamą teisinę pagalbą teikiančių teisininkų užmokestį.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios šalių išlaidos civilinėse bylose

Civilinių bylų išlaidų įstatyme (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) nustatyta, kad civilinės bylos šalys privalo mokėti registravimo mokestį.

Nustatytosios šalių išlaidos baudžiamosiose bylose

Pagal Nyderlandų baudžiamąją teisę nėra jokių nustatytųjų šalių išlaidų baudžiamosiose bylose.

Nustatytosios šalių išlaidos konstitucinėse bylose

Nyderlandų teisės sistemoje nėra numatytas konstitucinių bylų nagrinėjimas teisme.

Civilinės bylos etapas, kai šalims reikia padengti nustatytąsias išlaidas

Civilinėse bylose nustatytąjį mokestį turi sumokėti kiekvienas ieškovas, kai tik pirmą kartą paskelbiama, jog byla bus nagrinėjama teisme, ir kiekvienas atsakovas, kuris dalyvauja teismo posėdyje. Kiekvienas teismas ima nustatytąjį mokestį už ieškinio pateikimą, išskyrus nurodytus 14 straipsnio 3 dalyje, ir gynybos pareiškimą. Jei šis mokestis nesumokamas ar sumokamas pavėluotai, tai nesukelia pasekmių pagrindiniame teismo procese.

Baudžiamosios bylos etapas, kai šalims reikia padengti nustatytąsias išlaidas

Taikoma ta pati tvarka kaip ir civilinėse bylose.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Nėra jokių įstatymais nustatytų pareigų šioje srityje. Tačiau jos gali kilti iš 1992 m. priimto Advokatų elgesio kodekso (daugiau informacijos rasite Nyderlandų advokatų asociacijos interneto svetainėje) ir ES advokatų elgesio kodekso. Pavyzdžiui, Advokatų elgesio kodekso 26 taisyklėje numatyta, kad advokatas, priėmęs kliento pavedimą, su juo aptaria tokio pavedimo finansines pasekmes ir nurodo savo sąskaitos pateikimo sąlygas ir periodiškumą. ES Advokatų elgesio kodekso 3 straipsnio 7 dalies 1 punkte taip pat nurodyta, kad advokatas visuomet privalo stengtis, kad kliento ginčas būtų išspręstas ekonomiškai naudingiausiu būdu ir atitinkamuose etapuose turėtų informuoti klientą apie ginčo sureguliavimo galimybę ir (arba) alternatyvų ginčo sprendimo būdą.

Išlaidos, kurias turi padengti bylą laimėjusi šalis

Civilinėse bylose laimėjusioji šalis gali patirti šias išlaidas:

  • teisinės pagalbos (pavyzdžiui, advokato užmokestis),
  • liudytojų ar ekspertų atlygis ar kompensacija,
  • kelionės ir apgyvendinimo išlaidos,
  • kitos teisinės ir neteisinės išlaidos.

Išlaidos, kurias turi padengti bylą pralaimėjusi šalis

Bylą pralaimėjusi šalis gali patirti tokias pačias išlaidas, kaip ir laimėjusioji šalis, tačiau teisėjas gali priteisti jai padengti laimėjusios šalies išlaidas.

Teisiniai išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie teisinius išlaidų šaltinius Nyderlanduose?

WTBZ ir kituose Nyderlandų įstatymuose, kuriuos galima rasti, inter alia, Nyderlandų Vyriausybės interneto svetainėje.

Kokiomis kalbomis pateikiama informacija apie teisinius išlaidų šaltinius Nyderlanduose?

Informacija apie teisinius išlaidų šaltinius Nyderlanduose pateikiama tik olandų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacijos galite rasti Nyderlandų tarpininkavimo institute (NTI), taip pat Nyderlandų teismų tarybos ir Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje apie teismo paskirtą tarpininkavimą.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Interneto svetainė, kurioje pateikta informacija apie išlaidas

Atskirame Nyderlandų teismų tarybos ir Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo interneto svetainės tinklalapyje (Kosten van een procedure – Teismo proceso išlaidos) galite rastidaugiau informacijos apie teismo proceso išlaidas.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Teismų tarybos (Raad voor de rechtspraak) metinėje ataskaitoje pateikiami duomenys apie bylų nagrinėjimo trukmę. Ataskaitą galima rasti Nyderlandų teismų sistemos interneto svetainėje.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip pateikiama ši informacija?

Skelbiant informaciją apie išlaidas, mokesčiai nurodomi be PVM (jei jis taikomas).

Kokie tarifai taikomi?

Bendrasis prekėms ir paslaugoms taikomas PVM tarifas yra 21 %.

Teisinė pagalba

Taikytinos pajamų ribos civilinės teisės srityje

Žr. Teisinės pagalbos įstatymo (WRB) (Wet op de rechtsbijstand) 12 straipsnio 1 dalį siejant su 34 straipsniu.

Taikytinos atsakovų pajamų ribos baudžiamosios teisės srityje

Teisinė pagalba yra nemokama, jeigu teisinį atstovą paskiria teismas (žr. WRB 43 straipsnį). Kitais atvejais Teisinės pagalbos taryba gali skirti teisinę pagalbą asmenims, turintiems teisę ją gauti pagal Baudžiamąjį kodeksą arba Baudžiamojo proceso kodeksą (žr. WRB 44 straipsnio 1 dalį). Pagal WRB 35 straipsnį bylos šalis privalo sumokėti įmoką, proporcingą savo pajamoms, tais atvejais, kai teisinė pagalba teikiama paskyrimo pagrindu.

Taikytinos nukentėjusiųjų pajamų ribos baudžiamosios teisės srityje

WRB 44 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisinė pagalba asmenims, nukentėjusiems nuo lytinių ar smurtinių nusikaltimų, teikiama nemokamai, nepaisant nukentėjusiojo finansinio pajėgumo, jeigu yra iškelta byla ir jeigu nukentėjusysis turi teisę gauti kompensaciją pagal Kompensacijų už nusikaltimais padarytus sužalojimus fondo įstatymo 3 straipsnį.

Kitos teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Teisinė pagalba nėra teikiama:

  • jeigu prašymas susijęs su baudžiamąja byla,
  • jeigu pagal įstatymą, kuris buvo pažeistas, gali būti skirta bauda, kuri yra nedidelė, palyginti su atsakovo pajamomis. Žr. WRB 12 straipsnio 2 dalies c punktą.

Dekreto, patvirtinančio Teisinės pagalbos ir jos skyrimo kriterijų dekretą, 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisinė pagalba (išskyrus konsultacijų metu) neteikiama baudžiamuosiuose procesuose, kai byla bus nagrinėjama apygardos teismo skyriuje. Minėto straipsnio antrojoje dalyje numatyta, kad nukrypstant nuo pirmosios dalies teisinė pagalba gali būti skiriama, jeigu tai pagrįsta svarbiais bylos šalies interesais, kai to reikalauja konkrečios bylos aplinkybės arba byla yra teisiškai sudėtinga.

Nemokamas teismo procesas

Atsakovai ir ieškovai neprivalo mokėti jokio nustatyto mokesčio bylose, kurias nagrinės apygardos teismas ar nuomos bylų teismas.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Sprendimą, kuri šalis padengia teismo proceso išlaidas, priima teismas pagal vienodo dydžio normas (t.y. ne pagal faktiškai patirtas išlaidas).

Ekspertų užmokestis

Ekspertų užmokesčio dydžiai nevienodi. Reikiamos informacijos galite rasti 2012 m. rugpjūčio 28 d. Dekrete, kuriuo iš dalies keičiamas 2003 m. Dekretas dėl tarifų baudžiamosiose bylose. Šiuo dekretu iš dalies pakeistas 2003 m. Dekretas dėl tarifų baudžiamosiose bylose.

Vertėjų žodžiu ir raštu užmokestis

Vertėjų raštu ir žodžių užmokestį nustato Teisingumo ministerija.

  • Vertėjų žodžiu užmokestis yra 43,89 EUR už valandą. Be to, teismuose žodžiu verčiantiems vertėjams mokamas vienkartinis 20,23 EUR užmokestis už kelionės ir sugaištą laiką (nustatytasis užmokestis). Kelionės išlaidų kompensacija yra 1,55 EUR už kilometrą.
  • Vertimo raštu iš prancūzų, vokiečių ir anglų kalbų ir į jas užmokestis yra 0,79 EUR už eilutę. Vertimo raštu į kitas kalbas užmokestis yra 0,14 EUR už žodį (išversto teksto), o vertimo raštu į Rytų Azijos kalbas užmokestis yra 0,28 EUR už spaudos ženklą.

Susijusios nuorodos

NTI tarpininkavimas

Rechtspraak.nl

Susiję priedai

Nyderlandų teismo proceso išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaita PDF (702 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 01/03/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.