Išlaidos

Rumunija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teismo proceso išlaidas Rumunijoje.

Turinį pateikė
Rumunija

Šeimos teisė. Santuokos nutraukimas

Šeimos teisė. Vaikų globa

Šeimos teisė. Išlaikymas

Komercinė teisė. Sutartys

Komercinė teisė. Atsakomybė

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Advokatai

Bendra informacija

Advokatų užmokestis nėra pastovus ir priklauso nuo bylos sudėtingumo, apimties ir trukmės. Dėl užmokesčio dydžio advokatas ir jo klientas gali laisvai susitarti, vis dėlto privaloma laikytis įstatymo ir advokato profesiją reglamentuojančio statuto nustatytų ribų.

Mokėtino užmokesčio dydis gali būti grindžiamas:

 • valandiniu užmokesčiu, mokamu pagal darbo valandas;
 • nustatyta suma;
 • nuo sėkmingos bylos baigties priklausančia suma; be nustatytos sumos, advokatas gali prašyti papildomos nustatytos arba kintamos sumos, mokėtinos bylos laimėjimo atveju (tačiau griežtai draudžiama grįsti advokato mokestį vien bylos baigtimi);
 • valandiniu ir nustatytu mokesčiu, nepaisant bylos baigties.

Beveik neįmanoma numatyti užmokesčio dydžio, nes šią informaciją galima gauti tik advokatui susipažinus su byla, tada jis įvertina mokėtinus mokesčius, atsižvelgdamas į visus reikiamus su byla susijusius aspektus, daugiausia darbo krūvį, ginčo vertę ir bylos šalies ypatybes.

Antstoliai (teismo sprendimų vykdytojai)

Bendra informacija

Užmokesčio dydis priklauso nuo veiksmų, vykdant sprendimą pagal teismo nuosprendį arba nutartį įstatymų nustatyta tvarka. Įkainių sąrašą nustatė Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline antstolių sąjunga. Užmokestį antstoliui sumoka šalis, kuri kreipiasi dėl tam tikros procedūros vykdymo. Dažniausiai antstoliams sumokama už kiekvieną atskirą vykdomąjį veiksmą.

Piniginių reikalavimų vykdymo didžiausi įkainiai:

Reikalavimai iki 50 000 Rumunijos lėjų (įskaitytinai)

Didžiausias užmokestis – 10 proc. reikalavimo sumos (pavyzdžiui, jeigu reikalavimo vertė yra 40 000 Rumunijos lėjų, užmokestis negali būti didesnis negu 400 Rumunijos lėjų arba 100 eurų).

Reikalavimai 50 000–80 000 Rumunijos lėjų (įskaitytinai)

Didžiausias nustatytas užmokestis – 5 000 Rumunijos lėjų ir papildomai 3 proc. sumos, kuria viršijama 50 000 Rumunijos lėjų.

Reikalavimai 80 000–100 000 Rumunijos lėjų (įskaitytinai)

Didžiausias leistinas užmokestis yra 5 900 RON plius 2 proc. nuo sumos, kuria viršijama 80 000 RON.

Daugiau negu 100 000 Rumunijos lėjų (įskaitytinai) reikalavimai

Didžiausias leistinas užmokestis yra nustatytas ir sudaro 6 300 RON plius 1 proc. nuo sumos, kuria viršijama 100 000 RON..

Išsami informacija apie mažiausio ir didžiausio užmokesčio sumas pagal vykdomųjų veiksmų rūšis

Iki teismo sprendimo mokami mokesčiai (iki ieškinio pareiškimo)

Pranešimas apie procesinius dokumentus ir jų įteikimas

20–400 RON (5–100 EUR).

Faktinės padėties išsiaiškinimas ir prekių surašymas (Civilinio proceso kodekso 239 straipsnis)

100–2200 RON (25–550 EUR) skolininkui fiziniam asmeniui arba 5200 RON (1300 EUR) skolininkui juridiniam asmeniui.

Faktinio pasiūlymo apskaita

50–350 RON (12,5–87,5 EUR).

Konfiskavimas

10% of the actual value

Arešto užtikrinimas

100–1200 RON (25–300 EUR) skolininkui fiziniam asmeniui arba 2200 RON (550 EUR) skolininkui juridiniam asmeniui.

Teisinė konsultacija, susijusi su vykdymo dokumentų parengimu

20–200 RON (5–50 EUR).

Bylos nagrinėjimo metu mokami mokesčiai

Areštas

60 RON (15 EUR) yra mažiausias mokestis, jeigu areštuojama ne didesnė kaip 1 000 RON (250 EUR) suma;

60 RON ir 2 proc. sumos, kuria viršijama 1 000 RON, jeigu areštuojama didesnė kaip 1 000 RON suma.

Sumoms iki 50 000 RON (12 500 EUR) mokestis gali sudaryti iki 10 proc. ieškinio vertės;

sumoms nuo 50 001 iki 80 000 RON (20 000 EUR) mokestis yra 3 proc. ieškinio vertės;

sumoms nuo 80 001 iki 100 000 RON (25 000 EUR) mokestis yra 2 proc. ieškinio vertės; ir

sumoms virš 100 000 RON mokestis yra 1 proc. ieškinio vertės.

Reikalavimai dėl vekselių, kitų skolinių įsipareigojimų ir čekių neapmokėjimo

Minimalus 150 RON (37,5 EUR) mokestis

Maksimalus 400 RON (100 EUR) mokestis.

Teisminis konfiskavimas

Minimalus 100 RON (25 EUR) mokestis

Maksimalus 1200 RON (300 EUR) mokestis skolininkui fiziniam asmeniu ir 2200 RON (550 EUR) skolininkui juridiniam asmeniui.

Pasibaigus teismo procesui mokami mokesčiai (teismui priėmus sprendimą)

Vaiko (nepilnamečio) perdavimas arba vaiko (nepilnamečio) gyvenamosios vietos nustatymas

50–1000 RON (maždaug 12,5–250 EUR).

Bendravimas su vaiku ir (arba) vaiko (nepilnamečio) lankymas

50–500 RON (maždaug 12,5–125 EUR).

Skolų išieškojimo atveju

Skolų išieškojimas iš asmeninio turto

Mažiausi mokesčiai

60 RON (15 EUR) išieškojimui iki 1 000 RON (250 EUR);

60 RON ir 2 proc. sumos, kuria viršijama 1 000 RON, jeigu išieškojimo suma viršija 1 000 RON.

Maksimalūs mokesčiai

Iki 10 proc. nuo sumų, neviršijančių 50 000 RON (12 500 EUR);

3 proc. nuo sumos, jei ji sudaro 50 001–80 000 RON (20 000 EUR);

2 proc. nuo sumos, jei ji sudaro 80 001–100 000 RON (25 000 EUR); ir

1 proc. nuo sumos, jei ji viršija 100 000 RON.

Skolų išieškojimas iš nekilnojamojo turto

Minimalūs mokesčiai

150 RON (37,5 EUR), jeigu išieškojimo suma neviršija 1 000 RON (250 EUR);

150 RON (37,5 EUR) ir 2 proc. sumos, kuria viršijama 1 000 RON, jeigu išieškojimo suma viršija 1 000 RON

.

Maksimalūs mokesčiai

Iki 10 proc. sumoms, neviršijančioms 50 000 RON (12 500 EUR);

3 proc. sumoms nuo 50 001 iki 80 000 RON (20 000 EUR);

2 proc. sumoms nuo 80 00 iki 100 000 EUR (25 000 EUR); ir

1 proc. nuo sumų virš 100 000 RON.

Teismo ekspertai

Teismo ekspertų užmokestis nėra pastovus. Užmokestį nustato ekspertizę užsakiusi institucija, atsižvelgdama į vertinimo sudėtingumą, reikiamo darbo apimtį ir eksperto profesinę kategoriją arba mokslinį laipsnį.

 • Teismo ekspertizę atlieka teismų, baudžiamojo persekiojimo ar kitos institucijos, vykdančios su bylos faktų arba aplinkybių patvirtinimu susijusias užduotis. Ekspertizės išvadas rengia techniniai teismo ekspertai, įgalioti Teisingumo ministerijos.
 • Suinteresuotoji šalis turi teisę prašyti, kad ekspertizę atliktų paskirtas teismo ekspertas kartu su teismo ekspertu arba specialistu, kurį pasiūlo ir kuriam užmokestį sumoka šalis. Šį ekspertą turi patvirtinti ekspertizę užsakiusi teismo institucija. Paskirtojo teismo eksperto užmokestis nustatomas šalies ir paties eksperto sutarimu remiantis jų sutartiniais santykiais. Užmokestį sumoka ekspertą paskyrusi šalis.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios šalių išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios ieškinio pareiškimo teisme išlaidos. Teismo mokesčiai ir žyminis mokestis

Norint pareikšti ieškinį teisme, jei dėl to reikia mokėti teismo mokesčius, ieškinys turi būti pažymėtas teismo žyma.

Teismo mokesčiai

Teismo mokesčiai gali sudaryti maždaug 0,5–1500 EUR.

Jei pareiškiamas ieškinys, kurį galima finansiškai įvertinti (pvz., bylose dėl išlaikymo, komercinėse bylose), teismo mokesčiai priklauso nuo ieškinio vertės:

Ieškinio vertė

Teismo mokesčio dydis

Iki 39 RON

2 RON

39,01–388 RON

2 RON plius 10 proc. nuo sumos, kuria ieškinio vertė viršija 39 RON

388,01–3879 RON

37 RON plius 8 proc. nuo sumos, kuria ieškinio vertė viršija 388 RON

3 879,01–19 395,00 RON

316 RON plius 6 proc. nuo sumos, kuria ieškinio vertė viršija 3879 RON

19 395,01–38 790,00 RON

1247 RON plius 4 proc. nuo sumos, kuria ieškinio vertė viršija 19 395 RON

38 790,01–193 948,00 RON

2023 RON plius 2 proc. nuo sumos, kuria ieškinio vertė viršija 38 790 RON

Daugiau kaip 193 948,00 RON

5126 RON plius 1 proc. nuo sumos, kuria ieškinio vertė viršija 193 948 RON

Su šeimos teise susijusių ieškinių atveju taikomi teismo mokesčiai:

Dėl santuokos nutraukimo, pablogėjus šeimos santykiams arba šeimos partnerių abipusiu sutikimu (Rumunijos šeimos kodekso 38 straipsnio 1 ir 2 dalys)

39 RON (10 EUR)

Dėl santuokos nutraukimo, nes šeimos partneris negali atlikti savo šeiminių pareigų dėl sunkios ligos (Rumunijos šeimos kodekso 38 straipsnio 3 dalis), ir dėl santuokos nutraukimo, nes šeimos partnerio mažos pajamos (mažiau nei minimali nacionalinė alga) arba šeimos partneris negauna pajamų

8 RON (2 EUR)

Dėl vaikų globos, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, dėl vaikų pripažinimo, siekiant suteikti tėvo pavardę

6 RON (2,5 EUR)

 • Žyminis mokestis (maždaug 1 EUR) – 1,5–5 RON).
 • Teismo sprendimai – sprendimo kaina (maždaug 1 EUR).

Teismų sprendimai, šaukimai į teismą ir pranešimai nemokamai įteikiami šalims, liudytojams, ekspertams ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims ar institucijoms.

Susipažinimui su teismo bylos dokumentais bei teismo sekretoriaus tarnybos pažymomis ir jų kopijavimui taikomas mokestis (ne daugiau 4 RON).

 • Patvirtinto sprendimo išdavimo mokestis (mažiau nei 1 EUR).

Prašymai teismams pateikti teismo sprendimų, kurie yra galutiniai ir neskundžiami, kopijas

Teismo patvirtinimo mokestis – 2 RON

Kiti procesai. Nustatytosios išlaidos

1. Vertėjų raštu ar žodžiu užmokestis

Nustato teismas nutartimi, kuria paskiriamas vertėjas raštu arba žodžiu. Minimalus 20 RON užmokestis didinamas:

 • 50 proc. – vertėjams raštu į Rytų šalių kalbas (japonų, kinų) arba iš jų arba retai vartojamą kalbą ar iš jos; skubiems vertimams (per 24–48 h);
 • 100 proc. – sinchroniniam vertimui; arba už paslaugas savaitgaliais, valstybinių švenčių dienomis arba ne darbo dienomis, arba nuo 22.00 iki 6.00 h.

Tikslūs tarifai:

Įgaliotų vertėjų žodžiu

23,15 RON (maždaug 6 EUR) už valandą arba, jei taikytina, mažiau nei už valandą (valandos dalis)

Vertimo raštu

33,56 RON (maždaug 8 EUR) už puslapį

Jei teisiškai reikalaujama, prie šių sumų pridedamas PVM.

2. Antstolių (teismo sprendimų vykdytojų) užmokestis

Mokesčio dydis priklauso nuo susijusio darbo krūvio atliekant priverstinio vykdymo veiksmus pagal teismo sprendimą arba vykdomąjį dokumentą, paskelbtą pagal įstatymą. Tačiau Teisingumo ministerija, pasikonsultavusi su Nacionaline teismo sprendimų vykdytojų sąjunga, nustatė užmokesčio skalę. Žr. pirmesnį skyrių dėl antstolių užmokesčio.

Apeliaciniai skundai

Pirmosios instancijos teismo proceso išlaidos yra panašaus pobūdžio, kaip ir apeliaciniame procese, tačiau jos sudaro 50 proc. pirmojoje instancijoje patirtų išlaidų.

Civilinės bylos etapas, kai privaloma sumokėti nustatytąsias išlaidas

1. Teismo mokesčiai

Jie mokami iš anksto, prieš gaunant, parengiant ar išduodant atitinkamą dokumentą arba suteikiant prašomą paslaugą. Praktiškai ieškovas sumoka teismo mokestį, kuris, jo manymu, yra teisingas, pareikšdamas ieškinį. Per pirmąjį posėdį teismas nustato teisinius teismo mokesčius, kuriuos reikia mokėti, ir paprašo šalies sumokėti trūkstamą dalį.

2. Teismo sprendimų vykdytojų užmokestis

Su vykdymu susijusios išlaidos turi būti apmokėtos iš anksto, jas apmoka vykdymo veiksmų prašiusi šalis. Tačiau išankstinis teismo sprendimų vykdytojo išlaidų apmokėjimas negali būti teismo sprendimų vykdymo sąlyga.

3. Vertimo žodžiu mokesčiai

Vertimo žodžiu paslaugų prašiusi šalis privalo sumokėti teismo nustatytą mokestį, oficialias vertėjo žodžiu kelionės išlaidas arba vertėjo žodžiu užmokestį per 5 dienas nuo mokesčio nustatymo.

4.Ekspertų užmokestis

Suma, suderinta kaip išankstinė, ir avansas kelionės išlaidoms (jeigu taikoma) turi būti sumokėti per penkias dienas nuo teismo eksperto paskyrimo dienos. Šias sumas sumoka ekspertizės paprašiusi šalis į specialiąją sąskaitą, kurią šiam tikslui atidaro vietos teismas ir apskaitos ekspertizių biuras. Teismas gali šias išlaidas priteisti abiem proceso šalims.

Teismo eksperto užmokestį nustato ekspertizę užsakiusi institucija, atsižvelgdama į ekspertizės sudėtingumą, reikiamo darbo apimtį ir eksperto profesinę kategoriją arba mokslinį laipsnį.

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose

Nustatytosios šalių išlaidos baudžiamosiose bylose

Baudžiamosiose bylose šalims nenustatyta jokių nustatytųjų išlaidų.

Nustatytosios išlaidos konstitucinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos konstitucinėse bylose

Konstitucinėse bylose šalims nenustatyta jokių nustatytųjų išlaidų.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Rumunijoje teisiniai atstovai neturi tiesioginės pareigos iš anksto pateikti šalims informaciją apie jų teises ir pareigas, bylos laimėjimo perspektyvas ir susijusias proceso išlaidas. Tačiau pagal advokato statutą advokatas yra įpareigotas patarti savo klientui greitai, sąžiningai, teisingai ir rūpestingai.

Išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Rumunijoje?

Informacija, kuria paaiškinami įvairūs išlaidų šaltiniai, nėra lengvai prieinama, nes ji neskelbiama valstybės institucijų interneto svetainėse ir nenurodoma lankstinukuose. Informaciją galima gauti tiesiogiai iš atitinkamoje srityje dirbančių asmenų arba sužinoti iš toliau nurodytų įstatymų, susijusių su teismo išlaidomis:

 1. teismo mokesčius ir žyminį mokestį reglamentuoja Įstatymas Nr. 146/1997 dėl teismo mokesčių ir Vyriausybės potvarkis Nr. 32/1995 dėl žyminio mokesčio;
 2. advokatų įkainiai reglamentuojami Antstolių įstatyme Nr. 188/2000 ir 2006 m. lapkričio 14 d. įsakyme Nr. 2550/C dėl antstolių paslaugų mažiausių ir didžiausių įkainių.
 3. teismo ekspertų įkainius reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas ir Vyriausybės potvarkis Nr. 2/2000 dėl teismo ar ne teismo techninių ekspertų veiklos organizavimo;
 4. vertimo raštu ir žodžiu įkainius reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas, Įstatymas Nr. 178 ir 2009 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 772 dėl įgaliotų vertėjų žodžiu ir raštu įkainių nustatymo.

Kokiomis kalbomis galiu gauti informaciją apie išlaidų šaltinius Rumunijoje?

Įstatymai, reglamentuojantys išlaidas, prieinami tik rumunų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Tarpininkavimą reglamentuoja Įstatymas Nr. 192/2006 dėl tarpininkavimo ir tarpininko profesijos organizavimo. Šiame įstatyme numatyta, kad tarpininkas turi teisę į šalių suderintą užmokestį, taip pat į išlaidų, susijusių su tarpininkavimu, kompensavimą.

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Statistinę informaciją apie vidutinę bylų trukmę galima rasti Rumunijos teismų veiklos metinėje ataskaitoje, prieinamoje rumunų kalba viešose Aukščiausiosios magistratų tarybos interneto svetainėse (žr. 3.4 skyrių „Teismų veiklos kokybės rodikliai“, p. 155–162).

Pridėtinės vertės mokestis

Teismo mokesčiams PVM netaikomas, jis netaikomas nei žyminiam mokesčiui, nei advokatų mokesčiams, įtrauktiems į teisinės pagalbos sutartį.

Už dokumentų vertimą prie įkainio pridedamas PVM, jei tai teisiškai būtina.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Vidutinės grynosios mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui

Suteikimo sąlygos

Mažiau kaip 500 RON (maždaug 125 EUR)

Pajamų lygis turėtų būti mažesnis už nustatytą ribą bent 2 mėnesius iki ieškinio pareiškimo teisme, tokiu atveju bylos išlaidas visiškai padengia valstybė.

Mažiau kaip 800 RON (maždaug 200 EUR)

Pajamų lygis turėtų būti mažesnis už nustatytą ribą bent 2 mėnesius iki ieškinio pareiškimo teisme, tokiu atveju valstybė padengia 50 proc. išlaidų.

Teisinė pagalba taip pat teikiama:

 • jei asmens konstitucinė teisė į veiksmingą galimybę kreiptis į teismą gali būti apribota dėl nustatytųjų arba bendrų numatomų teismo proceso išlaidų; arba
 • jei asmens teisė kreiptis į teismą gali būti apribota dėl gyvenimo lygio skirtumų gyvenamosios vietos valstybėje narėje ir Rumunijoje;
 • nepaisant pagalbą gaunančio asmens pajamų, jei teisė į teisinę pagalbą arba nemokamą teisinę pagalbą numatyta specialiame įstatyme kaip pagalbą gaunančio asmens apsaugos priemonė (jei pagalbą gaunantis asmuo yra nepilnametis, neįgalus ar kitais specialiais atvejais).

Baudžiamosios teisenos srityje kaltinamiesiems taikytina pajamų riba

Pajamų ribos sąvoka taikytina tik civilinėse bylose. Baudžiamosiose bylose pagrindinės teisinės nuostatos, reglamentuojančios šią sritį, įtvirtintos Baudžiamojo proceso kodekso 171 straipsnyje. Teisinė pagalba kaltinamajam teikiama, jei:

 1. jis yra nepilnametis;
 2. jis yra perauklėjimo centre arba auklėjamojo pobūdžio medicinos įstaigoje;
 3. jis jau buvo sulaikytas arba laikomas suimtas tiriant kitas baudžiamąsias bylas;
 4. jam skirtas medicininis gydymas arba prievartinės medicininio gydymo priemonės;
 5. baudžiamąją bylą tirianti institucija arba teismas mano, kad kaltinamasis negali gintis pats;
 6. įstatymo nustatyta bausmė už įtariamą nusikaltimą – suėmimas iki gyvos galvos arba laisvės atėmimas bent 5 metams.

Baudžiamosios teisenos srityje nukentėjusiesiems taikytina pajamų riba

Nukentėjusiesiems baudžiamosios teisenos srityje pajamų ribos sąvoka netaikoma. Atitinkamos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios šią sritį, įtvirtintos Baudžiamojo proceso kodekso 173 straipsnyje.

Nemokamas teismo procesas

Toliau nurodytų ieškinių atveju pagal įstatymą atleidžiama nuo bet kokių teismo išlaidų:

 • visų ieškinių atveju, susijusių su: 1) vaiko teisių apsauga ir rėmimu (reglamentuoja Įstatymas Nr. 272/2004 dėl vaiko teisių rėmimo ir apsaugos); 2) globa; 3) patika; 4) pagalba sunkia psichine liga sergantiems (neveiksniems) asmenims;
 • ieškinių, susijusių su išlaikymo pareigomis pagal įstatymą ar sutartį, atveju, taip pat visų ieškinių, susijusių su įvaikinimu, atveju (reglamentuoja Įstatymas nr. 273/2004 dėl įvaikinimo);
 • kitų įvairiuose įstatymuose nustatytų ieškinių atveju.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Civilinėse bylose išlaidų priteisimo arba kompensavimo taisyklės reglamentuojamos Civilinio proceso kodekso 274–276 straipsniuose. Iš principo:

 • bylą pralaimėjusi šalis privalo (jei reikalaujama) padengti bylinėjimosi išlaidas;
 • teisėjas negali sumažinti teismo mokesčio ar kitų bylą laimėjusios šalies patirtų išlaidų;
 • atsakovas, pripažinęs ieškovo reikalavimą per pirmąjį posėdį, neprivalo padengti teismo išlaidų, nebent antstolis jam pateikė oficialų pranešimą per specialią pirmiau aprašytą procedūrą iki teismo sprendimo priėmimo;

Baudžiamosiose bylose su išlaidų priteisimu / išlaidų kompensavimu susijusios taisyklės reglamentuojamos Baudžiamojo proceso kodekso 189–193 straipsniuose. Iš principo:

 • procesinių veiksmų atlikimo, įrodymų tyrimo, daiktinių įrodymų priežiūros, advokatų užmokesčio ir visos kitos būtinos išlaidos, susijusios su baudžiamosios bylos nagrinėjimu teisme, padengiamos iš valstybės skiriamų sumų arba jas apmoka šalys;
 • nuteisimo atveju nuteistasis privalo padengti valstybės patirtas teismo išlaidas, išskyrus teismo institucijų paskirtų vertėjų žodžiu išlaidas ir kai suteikta nemokama teisinė pagalba;
 • išteisinimo ar baudžiamosios bylos nutraukimo teisme atveju valstybės patirtos teismo išlaidos apmokamos taip:

išteisinimo atveju: a) nukentėjusysis apmoka tą išlaidų dalį, kuri patirta dėl nukentėjusiojo; b) civilinės bylos šalis, kurios visi reikalavimai buvo atmesti, apmoka tą išlaidų dalį, kuri patirta dėl šios šalies; c) išlaidas apmoka atsakovas, jei išteisinimo atveju jis vis vien privalėjo atlyginti žalą.

Baudžiamosios bylos nutraukimo atveju a) išlaidas apmoka kaltinamasis, jei pareikalauta atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės arba yra pagrindas atleisti nuo bausmės; b) susitaikymo atveju išlaidas apmoka abi šalys; c) išlaidas apmoka auka, jei skundas atsiimamas arba pateikiamas teismui pavėluotai.

 • Amnestijos atveju, suėjus senaties terminui arba atsiėmus skundą, taip pat jei yra pagrindas atleisti nuo bausmės, jei kaltinamasis reikalauja tęsti baudžiamąją bylą, teismo išlaidas gali padengti nukentėjusysis arba kaltinamasis pagal kitas susijusias įstatymų nuostatas.
 • Visais kitais atvejais valstybė apmoka savo teismo išlaidas.

Ekspertų užmokestis

Civilinio proceso kodekso 274 straipsnyje nustatyta, kad bylą pralaimėjusi šalis atlygina teismo išlaidas, įskaitant ekspertų, kuriems sumokėjo bylą laimėjusi šalis, išlaidas.

Susiję priedai

Rumunijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaita PDF (544 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 03/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.