Išlaidos

Slovėnija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Slovėnijos teismo proceso išlaidas.

Turinį pateikė
Slovėnija

Teisininkų užmokesčio reglamentavimo sistema

Advokatai

Advokatų užmokestis reglamentuojamas Advokatų užmokesčio įstatyme (Slovėnijos Respublikos valstybės žinios Nr. 67/2008; 35/2009–ZOdv-C, galioja nuo 2009 01 01 iki 2009 05 09). Šis įstatymas taikomas, kol Slovėnijos advokatūra priims naują advokatų kainoraštį, kurį turi patvirtinti Teisingumo ir viešojo administravimo ministras.

Notarai

Notarų užmokestis reglamentuojamas dokumentu „Notarų užmokesčio tarifai“ (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 94/2008), kurį tvirtina Teisingumo ir viešojo administravimo ministras. Prieš tvirtinimą ministras pateikia tarifą Slovėnijos notarų rūmams, kad šie pateiktų pirmines pastabas ir nuomonę; tačiau ministrui ji neprivaloma.

Nustatytosios išlaidos

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios išlaidos apima:

 • teismo mokesčius,
 • advokato užmokestį,
 • ekspertų užmokestį,
 • vertėjų raštu ir žodžiu užmokestį ir
 • kelionės išlaidas (pvz., liudytojų ir ekspertų).

Civilinės bylos etapas, kai šalys privalo apmokėti nustatytąsias išlaidas

Teismo mokesčiai ir kitos išlaidos paprastai sumokamos teismui priėmus galutinį sprendimą, kuris yra neskundžiamas, arba teismui priėmus specialią nutartį dėl bylinėjimosi išlaidų, kuri yra neskundžiama.

Kai kuriais atvejais mokesčiai mokami, kai teismas priima sprendimą (pvz., ginčai socialiniais klausimais pirmosios instancijos teismuose, bylos dėl žemės registracijos, bylos dėl pirmosios instancijos teismų sprendimų dėl žalos atlyginimo garantijos).

Paveldėjimo bylose mokestis mokamas proceso pabaigoje, kai žinomas tikslus mirusiojo palikimas.

Advokato užmokestį reikia sumokėti po to, kai teismas priima nutartį dėl proceso išlaidų. Advokatai gali prašyti iš anksto sumokėti dalį užmokesčio arba jį visą. Praktikoje tai dažnai įprasta.

Įrodymų tyrimo (pvz., pasitelkiant ekspertą ar liudytoją) arba vertėjo raštu ar žodžiu paslaugų prašanti šalis privalo išlaidas apmokėti iš anksto.

Nustatytosios išlaidos baudžiamosiose bylose

Nustatytosios šalių išlaidos baudžiamosiose bylose

Nustatytosios išlaidos apima:

 • teismo išlaidas;
 • advokato užmokestį (priklauso nuo posėdžių skaičiaus);
 • ekspertų užmokestį;
 • vertėjų raštu ir žodžiu užmokestį ir
 • kelionės išlaidas (pvz., liudytojų ir ekspertų).

Baudžiamosios bylos etapas, kai šalys turi apmokėti nustatytąsias išlaidas

Teismo mokesčiai ir kitos išlaidos paprastai sumokamos teismui priėmus galutinį sprendimą.

Advokato užmokestis turėtų būti sumokėtas teismui priėmus nutartį dėl proceso išlaidų. Advokatai gali prašyti iš anksto sumokėti dalį užmokesčio arba jį visą, paprastai to ir reikalaujama.

Nustatytosios išlaidos konstitucinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos konstitucinėse bylose

Konstitucinėse bylose teismo mokesčių nėra. Kitos išlaidos (pvz., advokatų užmokestis ir kelionės išlaidos) sudaro kiekvienos šalies išlaidų dalį.

Konstitucinės bylos etapas, kai šalys turi apmokėti nustatytąsias išlaidas

Advokatų užmokestis turėtų būti sumokamas bylos pabaigoje. Jie gali prašyti iš anksto sumokėti užmokestį ar jo dalį, paprastai to ir reikalaujama.

Teisinių atstovų pateiktina išankstinė informacija

Šalių teisės ir pareigos

Advokatai teisiškai neprivalo teikti informacijos apie teises ir pareigas, sėkmės galimybes ir susijusias išlaidas. Tačiau advokatų mokėjimo prašymai turi būti pateikiami specialiai išrašytoje sąskaitoje, kurioje pateikiama informacija apie mokesčius ir išlaidas. Advokatui ir klientui susitarus, kad užmokestis ir išlaidos bus nustatomi ne pagal Advokatų užmokesčio įstatymą, bet pagal specialų susitarimą dėl užmokesčio dydžio, susitarimas turi atitikti specialias taisykles.

Išlaidų šaltiniai

Kur rasti informacijos apie išlaidų šaltinius Slovėnijoje?

Teismo proceso išlaidas reglamentuoja šie teisės aktai:

 • Teismo mokesčių įstatymasZakon o sodnih taksah (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 37/2008);
 • Advokatų užmokesčio įstatymasZakon o odvetniški tarifi (netrukus numatomi pakeitimai);
 • Notarų tarifai – Notarska tarifa (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 94/2008, 32/2011. Numatyta netrukus priimti šio dokumento pakeitimus);
 • Teismo vertėjų žodžiu taisyklės – Pravilnik o sodnih tolmačih (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 49/2002, 75/2003, 71/2007);
 • Teismo ekspertų ir teismo vertintojų taisyklės – Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008);
 • Baudžiamojo proceso įstatymas – Zakon o kazenskem postopku (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 32/2012);
 • Baudžiamojo proceso bylinėjimosi išlaidų padengimo taisyklės – Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 61/1997, 6897 – Nr. 62/2008, klaidų ištaisymas );
 • Civilinio proceso įstatymas – Zakon o pravdnem postopku (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 73/2007 – oficiali konsoliduota versija, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US ir 76/12, klaidų ištaisymas).

Minėtus teisės aktus galima rasti teisiniame Slovėnijos interneto portale, Teisinės informacijos centre arba kituose nacionaliniuose teisės aktų registruose.

Kokiomis kalbomis galima gauti informaciją apie išlaidų šaltinius Slovėnijoje?

Informacija skelbiama tik slovėnų kalba.

Kur rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Informacijos apie tarpininkavimą galima rasti Europos teisminio tinklo Civilinio atlaso interneto svetainėje dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų.

Informacijos apie tarpininkavimą taip pat galima rasti Teisingumo ir viešojo administravimo ministerijos interneto svetainėje ir tarpininkavimo paslaugas teikiančių teismų (pvz., Liublianos apylinkės teismo) interneto svetainėse.

Daugiau informacijos taip pat galima rasti NVO ir privataus sektoriaus subjektų, veikiančių tarpininkavimo srityje, interneto svetainėse (žr. puslapius Tarpininkavimas ir Rasti tarpininką).

Kur rasti papildomos informacijos apie išlaidas?

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Teisingumo ministerijos interneto svetainės skyriuje apie teismų statistikos analizę pateikiama informacija apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę.

Pridėtinės vertės mokestis

Kaip ši informacija teikiama?

Informacija apie išlaidas teikiama įvairiose taisyklėse; tačiau paprastai PVM neįskaičiuojamas. Jei prie kainos reikia pridėti PVM (pvz., jei advokato paslaugos apmokestinamos PVM), paprastai taisyklėse tai nurodoma.

Teisinė pagalba

Civilinės teisenos srityje taikytina pajamų riba

Teisinei pagalbai taikoma pajamų riba nustatyta Nemokamos teisinės pagalbos įstatymo 13 straipsnyje (Zakon o brezplačni pravni pomoči) (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 48/2001, 50/2004, 96/2004–UPB1, 23/2008).

Asmuo turi teisę gauti teisinę pagalbą, jei dėl savo šeimos finansinės padėties negali apmokėti teismo išlaidų, nes būtų neužtikrintas minimalus gyvenimo lygis. Manoma, kad minimalus gyvenimo lygis gali būti neužtikrintas, jei asmens mėnesinės pajamos ar šeimos nario vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Socialinės apsaugos įstatyme nustatytų minimalių mėnesinių pajamų dvigubo dydžio – Zakon o socialnem varstvu (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 3/2007–UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Nuo 2012 m. birželio 1 d. minimalios pajamos yra 260 EUR; taigi pajamų riba teisinei pagalbai gauti yra 520 EUR.

Teismas taip pat gali atleisti šalis nuo teismo išlaidų apmokėjimo (pagal Teismo mokesčių įstatymo 11 straipsnį), jei jas apmokėjus gerokai sumažėtų šalies ir jos šeimos minimalaus gyvenimo biudžetas. Teismas sprendimą priima savo nuožiūra, atsižvelgęs į visas svarbias aplinkybes.

Baudžiamosios teisenos srityje kaltinamajam ir nukentėjusiajam taikytina pajamų riba

Taikytina pajamų riba baudžiamosios teisenos srityje kaltinamiesiems ir nukentėjusiesiems yra tokia pati, kaip civilinėje teisenoje.

Kitos sąlygos, susijusios su teisinės pagalbos teikimu nukentėjusiesiems ir kaltinamiesiems

Nėra jokių kitų sąlygų, susijusių su teisinės pagalbos teikimu nukentėjusiesiems ir kaltinamiesiems.

Nemokamas teismo procesas

Teismo mokesčių nebūtina mokėti toliau nurodytose teismo bylose:

 • Slovėnijos Konstitucinio Teismo nagrinėjamose bylose;
 • bylose dėl teismo sprendimų vykdymo darbo santykių ir kitų su darbu susijusių klausimų srityje;
 • bylose, kuriose suteikta teisinė pagalba;
 • bylose dėl alimentų išieškojimo;
 • kai taikomi laikini draudimai skyrybų bylose arba bylose dėl vaiko išlaikymo priteisimo;
 • bankroto bylose, jei jas pradeda skolininkas;
 • tvirtinant dokumentus, kurių reikia norint užtikrinti socialinio draudimo teisių įgyvendinimą užsienio valstybėje;
 • įvairiose kitose bylose ir kitais atvejais, kurie išvardyti Teismo mokesčių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Išlaidų kompensavimas reglamentuojamas Baudžiamojo proceso įstatyme ir Civilinio proceso įstatyme, juose nustatyti principai bylos laimėjimo ir pralaimėjimo atvejais.

Civilinėse bylose bylą pralaimėjusi šalis privalo padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas. Kiekviena šalis privalo padengti dėl savo kaltės arba dėl atsitiktinumo patirtas išlaidas.

Civilinio proceso įstatymo 151–186 ir 173a straipsniuose ir Baudžiamojo proceso bylinėjimosi išlaidų padengimo taisyklėse (Oficialusis leidinys Nr. 15/03) nustatytos išsamesnės bylinėjimosi išlaidų padengimo taisyklės.

Baudžiamosiose bylose, jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, teismas paprastai nusprendžia, kad jis turi padengti išlaidas. Išsamesnės šių išlaidų padengimo taisyklės nustatytos Baudžiamojo proceso įstatymo 92–99 straipsniuose ir specialiame Teisingumo ir viešojo administravimo ministro priimtame teisės akte.

Ekspertų užmokestis

Civilinėse bylose ekspertų užmokestis iš esmės sumokamas iš anksto, ir jas apmoka ta šalis, kuri prašė eksperto ištirti įrodymus. Jei teismas nusprendžia, kad reikia iškviesti ekspertą, jis iš anksto sumoka ekspertui užmokestį. Tuomet šios išlaidos grąžinamos bylos pabaigoje, pagal bylą laimėjusios šalies principą.

Baudžiamosiose bylose ekspertų užmokestį iš anksto sumoka teismas.

Vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis

Baudžiamosiose bylose teismas iš anksto sumoka vertėjams raštu ir žodžiu.

Vertimo raštu ar žodžiu į italų ir vengrų kalbas arba iš šių kalbų išlaidų nereikia padengti, remiantis italų ir vengrų mažumų konstitucinėmis teisėmis vartoti savo kalbą (net jei susiję asmenys privalo grąžinti kitas išlaidas baudžiamojoje byloje).

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidų nereikia padengti, jei kaltinamasis nesupranta teismo proceso kalbos.

Civilinėse bylose vertėjų raštu ir žodžiu užmokestis sudaro teismo proceso išlaidų dalį. Šias išlaidas turi iš anksto apmokėti šalis, dėl kurios elgesio pradėta byla. Bylos pabaigoje išlaidos grąžinamos pagal bylą laimėjusios šalies ir kaltės principus.

Slovėnijos atvejų tyrimai

Daugiau konkrečios informacijos apie bylos išlaidas Slovėnijoje galima rasti konkrečių atvejų tyrimuose.

Susijusios nuorodos

Slovėnijos teisės sistema

Liublianos apygardos teismo katalogas

Teismų statistinės analizės katalogas

Susiję priedai

Slovėnijos išlaidų skaidrumo tyrimo ataskaita PDF (723 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 25/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.