Izmaksas

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Kiprā praktizējošos juristus neiedala profesionālās kategorijās (t. i., neizšķir dažādus advokātu profesionālos nosaukumus). Visiem Advokātu reģistrā reģistrētajiem praktizējošajiem juristiem ir vienādas tiesības piedalīties valsts tiesās izskatāmajās lietās un nodarboties ar juridisko praksi. Šīs tiesības pastāv neatkarīgi no advokāta profesionālā nosaukuma ārvalstīs. Kiprā visus praktizējošos juristus sauc par advokātiem.

Advokāti (Δικηγόροι)

Honorāru apmēru par juridiskajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar Augstākās tiesas (Ανώτατο Δικαστήριο) apstiprinātu tiesas izmaksu skalu.

Minimālo honorāru apmēru par ārpustiesas juridiskajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar īpašu skalu.

Advokāts un klients vienmēr var vienoties par lielāku honorāru.

Par to oficiāli jāpaziņo, ja advokāts sniedz tiesas pakalpojumus.

Kiprā ir divu veidu tiesu izpildītāji:

1)     privātā sektora tiesu izpildītāji, kas nodod tiesas dokumentus;

2)     tiesu izpildītāji, kuri ir civildienesta ierēdņi un kuru pārziņā ir tiesas spriedumu izpildei vajadzīgās procedūras (piemēram, rīkojumi par kustamā īpašuma atsavināšanu un pārdošanu).

Privātā sektora tiesu izpildītāju honorārus par dokumentu nodošanu aprēķina, ievērojot attālumu līdz dokumentu nodošanas vietai.

Tiesu izpildītāji, kas ir civildienesta ierēdņi, saņem mēnešalgu. Procesa dalībnieki, kas lūdz piemērot sprieduma izpildes pasākumus, maksā valstij zīmoga nodevu tiesas reglamentā noteiktajā apmērā atkarībā no izpildes pasākumu veida un prasījuma summas.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilprocesā

Civilprocesa dalībnieku fiksētās izmaksas

Sākotnējo tiesas nodevu apmēru nosaka, pamatojoties uz pieteikumiem piemērojamo skalu vai saskaņā ar citu procedūru, un tās jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu. Konkrēta tiesas nodevu summa nav noteikta — nodevu apmērs atkarīgs no procesa gaitas, un to nosaka saskaņā ar apstiprinātu skalu.

Kurā civilprocesa stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Sākotnējās tiesas nodevas jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Kriminālprocesa dalībnieku fiksētās izmaksas

Notiesājoša sprieduma gadījumā tiesa var likt apsūdzētajam segt tiesvedības izmaksas. Parasti apsūdzētajiem, kam tiesa piespriedusi cietumsodu, tiesāšanās izmaksas nav jāsedz — tāpat arī attaisnojoša sprieduma gadījumā tās sedz valsts.

Kurā kriminālprocesa stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Izmaksas jāsedz procesa beigās, izņemot sākotnējās izmaksas, t. i., zīmoga nodevu, kas jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajā procesā

Konstitucionālā procesa dalībnieku fiksētās izmaksas

Izmaksas aprēķina saskaņā ar attiecīgo izmaksu skalu.

Kurā konstitucionālā procesa stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Nodevas jāsamaksā procesa beigās, izņemot tiesas izmaksas, kas jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Advokātu pienākumi pret klientiem uzskaitīti 2002. gada Advokātu ētikas kodeksā (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Kipras Republikas Valdības Vēstnesis, Pielikums C(1), Nr. 237,17.5.2002.) (Reglamentējošais administratīvais akts Nr. 237/2002)).

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Kiprā?

Svarīgākā informācija par pamatu izmaksu noteikšanai atrodama Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.

Informācija pieejama grieķu valodā.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Augstākās tiesas tīmekļa vietne.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Ar Kipras tiesu darbību saistītie statistikas dati grieķu un angļu valodā pieejami Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kur iegūt informāciju par šo nodokli?

Advokātu honorāriem piemērojamā PVN likme ir 15 % ar noteikumu, ka advokāts, kas sniedz pakalpojumus, ir reģistrēts PVN maksātāju reģistrā.

Kāda ir piemērojamā likme?

PVN likme ir 15 %.

Juridiskā palīdzība

Civilprocesā piemērojamais ienākumu slieksnis

Civilprocesa dalībnieki juridisko palīdzību nesaņem.

Apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis kriminālprocesā

Apsūdzētajiem kriminālprocesā ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, ja viņu ienākumi nav pietiekami, lai samaksātu par advokāta pakalpojumiem un tiesa uzskata, ka bezmaksas juridiskā palīdzība atbilst taisnīguma interesēm. Iepriekš noteikta ienākumu sliekšņa nav. Tiesa izskata pieteikumu, ievērojot visus pierādījumus par apsūdzētā ienākumiem un vajadzībām, tostarp Sociālās labklājības dienesta departamenta (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) sagatavotu ziņojumu.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis kriminālprocesā

Kriminālprocesu parasti ierosina nevis noziedzīgos nodarījumos cietušie, bet valsts, kas sedz attiecīgās izmaksas. Tāpēc cietušie nesaņem bezmaksas juridisko palīdzību.

Citi priekšnosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai cietušajiem

Kriminālprocesu parasti ierosina nevis noziedzīgos nodarījumos cietušie, bet valsts, kas sedz attiecīgās izmaksas. Tāpēc cietušie nesaņem bezmaksas juridisko palīdzību.

Citi priekšnosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai apsūdzētajiem

Saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām juridisko palīdzību piešķir, ja apsūdzēto apvaino likumpārkāpumā, par kuru soda ar brīvības atņemšanu vismaz uz 12 mēnešiem. Tomēr ir atzīts, ka šis noteikums ir pretrunā Konstitūcijai, tāpēc var uzskatīt, ka tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību ir visiem apsūdzētajiem.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Zaudētāja puse parasti sedz uzvarētājas puses izmaksas, lai gan tiesa pēc saviem ieskatiem var nolemt citādi.

Saites

Tiesu nodevas un izmaksas

Statistikas dati (grieķu valodā)

Statistikas dati (angļu valodā)

Saistītie materiāli

Kipras ziņojums par izmaksu pārredzamības izpēti PDF (555 Kb) en

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.