Izmaksas

Čehija

Šajā gadījuma analīzē par ģimenes tiesībām (aizgādību pār bērniem) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma iesniedzēju par tiesvedības izmaksām šādās situācijās. A gadījums. Valsts iekšējā situācija. Divas personas dzīvo kopā neprecējušās vairākus gadus. Šķiršanās laikā tām ir trīs gadus vecs bērns. Tiesa aizgādības tiesības pār bērnu piešķir mātei, bet tēvam – saskarsmes tiesības. Māte iesniedz tiesā prasību ierobežot tēva saskarsmes tiesības. B gadījums. Situācija, kas attiecas uz vairākām valstīm (Jūs esat advokāts A dalībvalstī). Divas personas neprecējušās vairākus gadus dzīvojušas kopā kādā dalībvalstī (B dalībvalstī). Tām ir kopīgs bērns, taču tūlīt pēc bērna piedzimšanas tās izšķiras. Saskaņā ar B dalībvalsts tiesas nolēmumu aizgādības tiesības pār bērnu tiek piešķirtas mātei, bet tēvam – saskarsmes tiesības. Māte un bērns pārceļas dzīvot uz citu dalībvalsti (A dalībvalsti) saskaņā ar tiesas nolēmumu, bet tēvs paliek B dalībvalstī. Pēc dažiem gadiem māte iesniedz A dalībvalsts tiesā prasību mainīt tēva saskarsmes tiesības.

Saturu nodrošina
Čehija

Izmaksas Čehijas Republikā

Pirmās instances tiesvedības, apelācijas tiesvedības un strīdu alternatīvas izšķiršanas paredzamās izmaksas


Gadījuma analīze

Pirmās instances tiesvedība

Apelācijas tiesvedība

Strīdu alternatīva izšķiršana


Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas maksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas maksas

Vai šajā gadījumā ir pieejama šī alternatīva?

Izmaksas

A gadījums

0 CZK

Nepiemēro

Nepiemēro

0 CZK

Nepiemēro

Nepiemēro

Līgumiskas (par pirmo tikšanos ar tiesas izvēlētu mediatoru, 400 CZK stundā (pat ja tā nav pilna))

B gadījums

0 CZK

Nepiemēro

Nepiemēro

0 CZK

Nepiemēro

Nepiemēro

Līgumiskas (par pirmo tikšanos ar tiesas izvēlētu mediatoru, 400 CZK stundā (pat ja tā nav pilna))Paredzamās izmaksas par advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta pakalpojumiem


Gadījuma analīze

Juridiska pārstāvība

Tiesu izpildītājs

Eksperts


Vai juridiska pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai šie pakalpojumi jāizmanto obligāti?

Izmaksas pirms sprieduma taisīšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai eksperta pakalpojumi jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Līgumiskas (1000 CZK par katru uzdevumu saskaņā ar advokāta tarifu)

-

-

100–350 CZK stundā

B gadījums

Līgumiskas (1000 CZK par katru uzdevumu saskaņā ar advokāta tarifu)

Nē (taču otrā valstī tas var atšķirties)

-

-

100–350 CZK stundā


Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar depozītiem un nodrošinājumu, kā arī citas attiecīgās izmaksas


Gadījuma

analīze

Kompensācija lieciniekiem

Depozīts vai nodrošinājums

Citas izmaksas


Vai lieciniekiem izmaksā kompensāciju?

Izmaksas

Vai pastāv šāds mehānisms un kādos gadījumos un kā to piemēro?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām

Atšķiras atkarībā no lietas apstākļiem

Nē, ne šāda veida tiesvedībā

-

-

-

B gadījums

Jā, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām

Atšķiras atkarībā no lietas apstākļiem

Nē, ne šāda veida tiesvedībā

-

-

-Juridiskās palīdzības izmaksas un izdevumu kompensācijaGadījuma

analīze

Juridiskā palīdzība

Kompensācija


Kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem to piemēro?

Kādos gadījumos tiek sniegta pilna juridiskā palīdzība?

Kādi ir nosacījumi?

Vai uzvarējusī puse var saņemt tiesāšanās izdevumu kompensāciju?

Ja kompensācija nav visaptveroša, kāda parasti ir segto izmaksu procentuālā daļa?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Tikai NVO

-

-

Parasti nē. Tomēr tiesa var piespriest atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to pamato lietas apstākļi.

-

Tas atkarīgs no tiesas lēmuma, taču parasti tādu nav.

B gadījums

Sk. Direktīvu par juridiskās palīdzības piemērošanu pārrobežu strīdos

-

-

Parasti nē. Tomēr tiesa var piespriest atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to pamato lietas apstākļi.

-

Tas atkarīgs no tiesas lēmuma, taču parasti tādu nav.


Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījuma

analīze

Tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas īpaši ar pārrobežu strīdiem saistītas izmaksas


Kādos gadījumos un pie kādiem nosacījumiem tā ir vajadzīga?

Kādas ir aptuvenās izmaksas?

Kādos gadījumos un pie kādiem nosacījumiem tā ir vajadzīga?

Kādas ir aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Kādas ir aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Tiesvedībai vajadzīgo dokumentu oriģināli ir svešvalodā

100–350 CZK par lappusi

-

-

-

-

B gadījums

Tiesvedībai vajadzīgo dokumentu oriģināli ir svešvalodā

100–350 CZK par lappusi

Gadījumos, kad puse vai liecinieks ir ārvalstnieks vai nesaprot čehu valodu

100–350 CZK stundā

-

-

Lapa atjaunināta: 28/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.