Izmaksas

Čehija

Šajā gadījuma analīzē par komerctiesībām (līgumiem) dalībvalstis tika lūgtas informēt pārdevēju par tiesvedības izmaksām šādās situācijās. A gadījums. Valsts iekšējā situācija. Uzņēmums piegādāja preces 20 000 EUR vērtībā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību tiesā pilnas pirkuma maksas piedziņai no pircēja. B gadījums. Situācija, kas attiecas uz vairākām valstīm. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas B dalībvalstī, piegādā preces 20 000 EUR vērtībā pircējam A dalībvalstī. Līgumam ir piemērojamas B dalībvalsts tiesības, un tas ir sastādīts B dalībvalsts valodā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs, kas atrodas A dalībvalstī, uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību A dalībvalsts tiesā pilnas līgumā paredzētās pirkuma maksas piedziņai.

Saturu nodrošina
Čehija

Izmaksas Čehijas Republikā

Pirmās instances tiesvedības, apelācijas tiesvedības un strīdu alternatīvas izšķiršanas paredzamās izmaksas


Gadījuma analīze

Pirmās instances tiesvedība

Apelācijas tiesvedība

Strīdu alternatīva izšķiršana


Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas maksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas maksas

Vai šajā gadījumā ir pieejama šī alternatīva?

Izmaksas

A gadījums

5 % no summas

(attiecībā uz tiesvedības priekšmetu līdz 40 miljoniem CZK)

Nepiemēro

5 % no summas

Nepiemēro

(piemēram, šķīrējtiesas process vai mediācija)

Līgumiskas

B gadījums

5 % no summas

(attiecībā uz tiesvedības priekšmetu līdz 40 miljoniem CZK)

Nepiemēro

5 % no summas

Nepiemēro

(piemēram, šķīrējtiesas process vai mediācija)

LīgumiskasParedzamās izmaksas par advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta pakalpojumiem


Gadījuma analīze

Juridiska pārstāvība

Tiesu izpildītājs

Eksperts


Vai juridiska pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai šie pakalpojumi jāizmanto obligāti?

Izmaksas pirms sprieduma taisīšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai eksperta pakalpojumi jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Līgumiskas

-

-

100–350 CZK stundā

B gadījums

Līgumiskas

-

-

100–350 CZK stundāIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar depozītiem un nodrošinājumu, kā arī citas attiecīgās izmaksas


Gadījuma

analīze

Kompensācija lieciniekiem

Depozīts vai nodrošinājums

Citas izmaksas


Vai lieciniekiem izmaksā kompensāciju?

Izmaksas

Vai pastāv šāds mehānisms un kādos gadījumos un kā to piemēro?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Jā. Tiek segtas faktiskās izmaksas.

Atšķiras atkarībā no lietas apstākļiem

Komerclietās, ja tiek prasīts pagaidu noregulējuma pasākums.

50 000 CZK

-

-

B gadījums

Jā. Tiek segtas faktiskās izmaksas.

Atšķiras atkarībā no lietas apstākļiem

Komerclietās, ja tiek prasīts pagaidu noregulējuma pasākums.

50 000 CZK

-

-Juridiskās palīdzības izmaksas un izdevumu kompensācijaGadījuma

analīze

Juridiskā palīdzība

Kompensācija


Kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem to piemēro?

Kādos gadījumos tiek sniegta pilna juridiskā palīdzība?

Kādi ir nosacījumi?

Vai uzvarējusī puse var saņemt tiesāšanās izdevumu kompensāciju?

Ja kompensācija nav visaptveroša, kāda parasti ir segto izmaksu procentuālā daļa?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Komerclietās ļoti reti

-

-

Jā.

Tas atkarīgs no lietas apstākļiem

Var piespriest visu izmaksu kompensāciju.

B gadījums

Sk. Direktīvu par juridiskās palīdzības piemērošanu pārrobežu strīdos

-

-

Jā.

Tas atkarīgs no lietas apstākļiem

Var piespriest visu izmaksu kompensāciju.Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījuma

analīze

Tulkošana

Mutiskā tulkošana


Kādos gadījumos un pie kādiem nosacījumiem tā ir vajadzīga?

Kādas ir aptuvenās izmaksas?

Kādos gadījumos un pie kādiem nosacījumiem tā ir vajadzīga?

Kādas ir aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Tiesvedībai vajadzīgo dokumentu oriģināli ir svešvalodā

100–350 CZK par lappusi

-

-

B gadījums

Tiesvedībai vajadzīgo dokumentu oriģināli ir svešvalodā

100–350 CZK par lappusi

Gadījumos, kad puse vai liecinieks ir ārvalstnieks vai nesaprot čehu valodu

100–350 CZK stundā

Lapa atjaunināta: 28/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.