Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izmaksas

Čehija

Šajā vietnē ir atrodama informācija par tiesāšanas izmaksām Čehijas Republikā.

Saturu nodrošina
Čehija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ģimenes tiesības – laulības šķiršana

Ģimenes tiesības – bērnu aizgādība

Komerctiesības – līgumi

Komerctiesības – atbildība

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti

Čehijas Republikā ir tikai viens juristu (advokātu) veids, nav tiesu advokātu un juriskonsultu.

Tieslietu ministrijas 1996. gada 4. jūnija Noteikumi Nr. 177/1996 nosaka honorārus un atalgojumu advokātiem par juridisko pakalpojumu sniegšanu (advokāta honorārs). Šis dokuments angļu valodā ir pieejams Čehijas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē.

Par advokātu honorāru iesaistītās puses var vienoties arī privāti.

Lielākajā daļā civillietu (tostarp ģimenes un komerclietās) juridiskā pārstāvība nav obligāta.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civillietās

Pušu fiksētās izmaksas civillietās

Likums Nr. 549/1991 Coll. par tiesu izmaksām (nav pieejama versija angļu valodā) regulē izmaksas saistībā ar tiesvedību civillietās. Šīs izmaksas ir atkarīgas no attiecīgās lietas veida. Dažās lietās piemēro fiksētas izmaksas, bet citās izmaksas tiek procentuāli aprēķinātas.

Visos gadījumos maksājumi ir jāveic Čehijas kronās (CZK), un tos var ar bankas pārvedumu iemaksāt valsts (vai tiesas) kontā. Maksājumus līdz CZK 5000 var veikt, izmantojot valdības fiskālās markas (kolek), kuras var iegādāties pasta nodaļās un citās noteiktās vietās.

Tiesai ir jāatzīmē konkrētā prasība, attiecībā uz kuru konkrētā summa ir samaksāta.

Civillietas stadija, kad ir jāsedz fiksētās izmaksas

Izmaksas ir jāsedz trīs dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas līdz lietas pirmajai izskatīšanai.

Fiksētās izmaksas krimināllietās

Pušu fiksētās izmaksas krimināllietās

Krimināllietas vienmēr ierosina ex officio (Valsts prokurora birojs), un apsūdzētajam ir jāsedz tikai juridiskās pārstāvības izmaksas.

Krimināllietas stadija, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Krimināllietās nav tiesu izmaksu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Pušu fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Nav fiksētu tiesas izmaksu par lietām, kas iesniegtas Čehijas Republikas Konstitucionālajā tiesā, taču advokāta pārstāvība ir obligāta.

Konstitucionālās tiesvedības posms, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Nav fiksētu tiesas izmaksu.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiskajiem pārstāvjiem nav pienākuma sniegt iepriekšēju informāciju.

Advokāts un viņa(-as) klients(-te) var vienoties par pušu tiesībām un pienākumiem.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Čehijas Republikā?

Par katru konkrēto lietu ir ieteicams konsultēties ar advokātu. Kad process ir sākts, tiesa kļūst atbildīga par attiecīgo tiesas nodevu paziņošanu.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Čehijas Republikā?

Tā kā Čehijas Republikā valsts valoda ir čehu valoda, nav juridiska pienākuma sniegt informāciju citās valodās. Līdz ar to informācijas kvalitāte ir atkarīga no tās personas gribas un iemaņām, kura sniedz šo informāciju.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informāciju par starpniecību var atrast Čehijas Republikas Starpnieku asociācijas (AMČR) tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Nav oficiālas tīmekļa vietnes, kurā būtu sniegta informācija par izmaksām.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Dažāda statistika ir sniegta Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, tomēr daudz kas ir atkarīgs no attiecīgās izskatāmās lietas.  Daži juridiski noteikumi paredz laika robežas tikai attiecībā uz noteiktām tiesas darbībām (piem., prejudiciāliem nolēmumiem).

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Izmaksas ir atkarīgas no katras lietas apstākļiem, tādēļ nav iespējams iepriekš sniegt šādu informāciju.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šāda informācija?

Tiesu izmaksas ir atbrīvotas no PVN, un šo izmaksu summa ir galīga. Advokāta honorārā nav iekļauts PVN. Tomēr daži juridiskie biroji, kas ir PVN maksātāji, pievieno PVN (19 %).

Kādas ir piemērojamās likmes?

Skatīt punktu iepriekš par PVN.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais minimālais ienākumu slieksnis

Nav noteikti konkrēti minimālie ienākumi. Tomēr pēc pieprasījuma tiesneši var katru situāciju izskatīt individuāli. Var piešķirt daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no tiesas nodevu segšanas, ja prasības iesniedzējs nav uzsācis kādu nepamatotu darbību. Tiesa var piešķirt juridisku palīdzību prasības iesniedzējam lietā, kurā juridiska pārstāvība ir obligāta.

Bezmaksas juridisku palīdzību sniedz specializētas NVO (atkarībā no lietas) vai Čehijas Advokātu kolēģija. Atsevišķos gadījumos Čehijas Advokātu kolēģija var iecelt advokātu, lai sniegtu juridisku palīdzību bez maksas. Juridiskās palīdzības piešķiršanā ņem vērā ne tikai personas ienākumus, bet arī vispārējo tā mājsaimniecības situāciju.

Krimināllietās apsūdzētajam piemērojamais ienākumu slieksnis

Nav noteikti konkrēti minimālie ienākumi. Tiesas apsūdzētajam piešķir advokātu visās situācijās, kad juridiskā pārstāvība ir obligāta un apsūdzētajam nav sava advokāta.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Tikai dažas NVO sniedz bezmaksas juridisko palīdzību cietušajiem. Cietušie ir puse krimināllietās tikai dažos atsevišķos gadījumos; pārējos gadījumos viņiem ir pienākums celt prasību (atbilstīga ir iepriekš sniegtā informācija par minimālajiem ienākumiem, ko piemēro juridiskajai palīdzībai civillietās).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Cietušie var pieprasīt kompensāciju no Tieslietu ministrijas (saskaņā ar Likumu Nr. 209/1997 Coll.).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Atbilstīga ir iepriekš sniegtā informācija par minimālajiem ienākumiem, ko piemēro juridiskajai palīdzībai apsūdzētajiem krimināllietās.

Bezmaksas tiesvedība

Prasības, kas iesniegtas Konstitucionālajā tiesā, ir bez maksas. Tiesas nodevas netiek prasītas arī noteiktu veidu procedūrās (noteiktas Likuma Nr. 549/1991 Coll. par tiesas nodevām 11. pantā), piemēram, ja prasības iesniedzējs ir nepilngadīga persona, un dažos citos gadījumos (piem., ja valsts vai tās iestādes ir puse tiesvedībā; ja ārvalstnieks prasa patvērumu, vai dažās citās lietās, kurās iesaistītas “vājākas” puses).

Kad zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Tiesneša ziņā ir pieņemt lēmumu (savā galīgajā lēmumā) katrā konkrētā lietā; tiesnesis var piespriest zaudētājai pusei segt visas izmaksas vai daļu izmaksu. Taču tas neattiecas uz laulības šķiršanas procedūrām. Rīkojums segt izmaksas var ietvert arī advokāta izmaksas.

Ekspertu honorāri

Tiesa sedz to ekspertu honorārus, kurus tā ir iecēlusi. Tiesvedības puses atbild par ekspertu honorāru tikai tajos gadījumos, kad tās pašas ir pieprasījušas eksperta pakalpojumus. Dažos konkrētos gadījumos tiesa var lemt, ka zaudētājai pusei ir jāsedz eksperta honorārs.

Tulkotāju un tulku honorāri

Tiesa atbild par tulku un tulkotāju honorāriem tiesas procedūrās; ja puse ir ārvalstnieks, kurš nesaprot čehu valodu, viņam vai viņai ir tiesības vērsties tiesā dzimtajā valodā.

Saistītie materiāli

Čehijas Republikas ziņojums par izmaksu caurskatāmības pētījumu PDF (703 Kb) en

Lapa atjaunināta: 02/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.