Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izmaksas

Dānija

Šajā lapā ir pieejama informācija par tiesvedības izmaksām Dānijā.

Saturu nodrošina
Dānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Pamatā juridisko profesiju honorāri netiek regulēti. Tomēr, Augstā tiesa (landsret) ir noteikusi publiski pieejamas vadlīnijas par honorāru apmēru. Ikviena persona var iesniegt sūdzību par advokāta honorāra apmēru Advokātu disciplinārlietu padomē Advokatnævnet.

Fiksētās tiesas izmaksas

Fiksētās tiesas izmaksas civilprocesā

Fiksētās tiesas izmaksas procesa dalībniekiem civilprocesā

Dānijas normatīvie akti attiecībā uz tiesu nodevām nosaka, ka prasītājs maksā par prasības iesniegšanu. Sākumā maksa ir fiksēta – DKK 500. Lietās, kurās prasības summa pārsniedz DKK 50 000, maksa ir DKK 750 plus 1,2% no pieprasītās summas, kas pārsniedz DKK 50 000.

Turklāt lietās, kurās prasības summa pārsniedz DKK 50 000, jāmaksā papildu tiesas nodeva par lietas izskatīšanu. Šī nodeva ir ekvivalenta nodevai par prasības iesniegšanu. Tādējādi prasītājam arī par lietas izskatīšanu ir jāmaksā DKK 750 plus summa 1,2% apmērā no pieprasītās summas, kas pārsniedz DKK 50 000.

Attiecībā uz abu veidu nodevām ir noteikts maksimālais limits DKK 75 000 apmērā (gan nodevai par prasības iesniegšanu, gan nodevai par lietas izskatīšanu). Atsevišķos gadījumos (piemēram, saistībā ar valsts varas realizēšanu) maksimālais limits ir tikai DKK 2000.

Atsevišķās civillietās tiesu nodevas nav jāmaksā, pie tām pieder lietas, kas saistītas ar ģimenes tiesībām

Civilprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Kā jau minēts iepriekš, prasītājs samaksā tiesas nodevas, iesniedzot prasību.

Tiesas nodeva par lietas izskatīšanu ir jāsamaksā līdz datumam, kad paredzēta tiesas sēde, bet ne ātrāk kā trīs mēnešus pirms lietas izskatīšanas.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Fiksētās tiesas izmaksas procesa dalībniekiem kriminālprocesā

Krimināllietās parasti nepiemēro tiesu nodevas. Tomēr dažas krimināllietas tiek uzsāktas, pamatojoties uz privātu apsūdzību – šajā gadījumā piemēro noteikumus par tiesu nodevām civillietās.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās tiesas izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Konstitucionālās lietas tiek iztiesātas vai nu kā civillietas vai krimināllietas. Dānijā nepastāv nekādu atsevišķu noteikumu par konstitucionālām lietām.

Informācija par tiesvedības izmaksām, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Dānijas Advokātu biedrības Rīcības kodeksa (Advokatsamfundets advokatetiske regler) 16.8 punkts nosaka:

“Advokātam vienmēr jācenšas atrisināt klienta lietu tā, lai klienta izdevumi būtu vismazākie, ņemot vērā klienta vēlmes un norādījumus.”

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Dānijā?

Informācija par izmaksām ir pieejama Dānijas Advokātu biedrības Advokatsamfundet un Dānijas Tiesu Danmarks Domstole mājas lapā.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Dānijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir pieejama dāņu un angļu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par mediāciju (retsmægling) ir pieejama Dānijas tiesu (Danmarks Domstole) mājas lapā:

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietnes, kurās atrodama informācija par izmaksām

Dānijas tiesu administrācijas (Domstolsstyrelsen) oficiālajā tīmekļa vietnē ir sniegta vispārīga informācija par Dānijas tiesu sistēmu un kontaktinformācija.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Vispārīga informācija par Dānijas tiesu iestādēm un to kontaktinformācija ir atrodama Dānijas tiesu tīmekļa vietnē (Danmarks Domstole) .

Pievienotās vērtības nodoklis

Kur atrast šādu informāciju?

Publicētās likmes parasti ietver PVN.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Ienākumu slieksnis attiecībā uz juridisko palīdzību tiek noteikts reizi gadā. 2019. gadā piemēro šādus ienākumu sliekšņus:

  • vienai personai: DKK 329 000
  • prasītājam, kurš ir precējies vai ir tamlīdzīgās attiecībās: DKK 418 000
  • summa, kuru pievieno par katru bērnu: DKK 57  000.

Ikvienam neatkarīgi no ienākumiem ir tiesības saņemt mutisku pamata juridisko konsultāciju bez maksas juridiskās palīdzības iestādēs (advokatvagten un retshjælpen).

Apsūdzētajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Apsūdzētā tiesības uz juridisko pārstāvību nav atkarīgas no ienākumiem, bet gan no lietas veida. Parasti aizstāvības advokāta honorārs jāmaksā apsūdzētajam neatkarīgi no viņa ienākumu līmeņa, ja tiek pierādīta viņa vai viņas vaina.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Cietušā tiesības uz juridisko pārstāvību nav atkarīgas no ienākumiem, bet gan no lietas veida. Atbilstoši Likuma par tiesu administrāciju 741. panta a) apakšpunktam gadījumi, kad cietušajam ir tiesības uz juridisko pārstāvību, ir lietas, kuras saistītas ar vardarbību un seksuāliem noziegumiem. Šādos gadījumos advokāta honorāru apmaksā valsts.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam

Sk. iepriekš sniegto atbildi par piemērojamo ienākumu slieksni cietušajiem krimināltiesību jomā.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu apsūdzētajiem

Sk. iepriekš sniegto atbildi par piemērojamo ienākumu slieksni apsūdzētajiem krimināltiesību jomā.

Vai pastāv procesa veidi, kas ir bez maksas?

Kā minēts iepriekš (sk. atbildi par fiksētajām izmaksām procesa dalībniekiem civillietās), atsevišķās civillietās nav jāmaksā tiesu nodevas. Tomēr citi izdevumi (piemēram, juristu honorāri) tomēr būs jāapmaksā tiesvedības gaitā.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Noteikumi par izdevumu segšanu civillietās ir noteikti Likuma par tiesu administrāciju (retsplejeloven) 30. nodaļā.

Vispārējais noteikums ir, ka zaudētāja puse sedz uzvarētājas puses izdevumus. Tomēr, ja to nosaka īpaši apstākļi, tiesa var lemt, ka zaudētājai pusei nav jāmaksā uzvarētājas puses izdevumi vai tai var būt jāmaksā tikai daļa no šiem izdevumiem.

Apmaksā tikai tos izdevumus, kas nepieciešami atbilstošai lietas izskatīšanai.

Ekspertu honorāri

Prasītājs ir atbildīgs par eksperta honorāra apmaksu, ja viņš vai viņa ir pieprasījusi eksperta viedokli noteiktā jautājumā.

Procesa noslēgumā tiesa izlemj, vai atbildētājam ir jāapmaksā eksperta honorārs. Tas ir atkarīgs no lietas iznākuma.

Tulkotāju un tulku honorāri

Vispārējais noteikums ir tāds, ka civillietās tulka izdevumus sedz tiesvedības puses.
Krimināllietās tulka izdevumus sedz no Valsts kases.

Saistītie dokumenti

Dānijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu PDF (560 Kb) en

Lapa atjaunināta: 20/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.