Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Izmaksas

Anglija un Velsa

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Anglijā un Velsā. Tajā ir aplūkotas tēmas, piemēram, par juridisko speciālistu honorāriem, juridisko palīdzību, starpniecību un fiksētajām izmaksām, piemēram, tiesas nodevām.

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Kur atrast informāciju par tiesāšanās izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Informācija par tiesas procesu un tiesāšanās izmaksām Anglijā un Velsā pašreiz tiek gatavota ievietošanai AK valdības Directgov tīmekļa vietnē. Directgov jums sniedz vieglu piekļuvi informācijai par valdību.

Viņas Majestātes Tiesu dienesta (Her Majesty’s Courts Service, HMCS) tīmekļa vietne sniedz specifisku informāciju par tiesas nodevām Anglijā un Velsā (nevis par visām atšķirīgajām tiesāšanās izmaksām). Šī tīmekļa vietne jums piedāvā informāciju par dažādajām tiesas nodevām, kas tiek iekasētas Anglijas un Velsas tiesās, un par to, vai jums tās ir jāmaksā. Ir pieejama arī informācija par tiesību aktiem un likumiem, kas attiecas uz tiesas nodevām.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Procedūrām nav vidējā ilguma, jo katra apstrīdētā lieta ir atšķirīga. Iespējams, ka iesaistītā tiesa varēs paredzēt noteikta veida lietu aptuveno norises ilgumu.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Informācija par vidējām izmaksām nav pieejama, jo katra apstrīdētā lieta ir atšķirīga. Iespējams, ka konkrētā tiesāšanās veidā pieredzējis juriskonsults varētu jums nosaukt aptuvenās izmaksas.

Pievienotās vērtības nodoklis

Advokāta izmaksas: Parasti PVN tiek aprēķināts par juriskonsulta un augstāko instanču tiesu advokāta izmaksām un noteiktiem izdevumiem (ar 15 procentu likmi, lai gan 2010. gadā šī likme atkal varētu būt 17,5 procenti). AK reģistrēšanās kā PVN maksātājam ir obligāta, ja tiek sasniegts notikts ieņēmumu slieksnis. Plašāku informāciju skatiet Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas pārvaldes (HM Revenue & Customs) tīmekļa vietnē.

Tiesas nodevas: Tiesas nodevām PVN nepiemēro.

Juridisko profesiju pārstāvju honorāri

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju pārstāvju honorāriem

Juriskonsulti

Juriskonsultu Rīcības kodekss paredz, ka juriskonsultam ir jāsniedz klientam pēc iespējas labāka informācija par viņu pakalpojumu izmaksām (2.03. punkts). Jo īpaši 2.03. punkts nosaka pienākumu informēt klientus par savu pakalpojumu izcenojumiem un to, kad tiek sagaidīta pakalpojumu apmaksa, kā arī ir jāsniedz konsultācija par finansēšanas iespējām, tostarp par tiesībām uz valsts finansējumu. Tāpat juriskonsultiem klienti ir jākonsultē par viņu iespējamām saistībām segt trešās puses izdevumus. Šie nosacījumi vienlīdz attiecas gan uz reģistrētiem Eiropas advokātiem, kuri praktizē Anglijā un Velsā, gan uz juriskonsultu juridiskajiem birojiem, kā arī uz citiem advokātiem un speciālistiem, kas nav advokāti, ko regulē Juriskonsultu darbu regulējošā iestāde (Solicitors Regulation Authority). Sākotnējām konsultatīvajām vēstulēm klientiem jāietver arī klienta mērķi, izvēles iespējas un lietas strīdīgie jautājumi (saskaņā ar kodeksa 2.02. punktu).

Kad ir sagatavots izmaksu rēķins, juriskonsulta honorārus var izvērtēt gan Juridisko reklamāciju dienests, gan arī tiesu nodokļu inspektori. 2009. gada Rīkojums par juriskonsultu atlīdzību (bez vienošanās par pārstāvību tiesā) (Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009) nosaka, ka juriskonsulta izmaksām jābūt godīgām un pamatotām, ņemot vērā visus lietas apstākļus, ja darbs neietver pārstāvību tiesas procesā. Gadījumā, ja apstrīdētais izmaksu rēķins attiecas uz darbu, kas neietver pārstāvību tiesas procesā, Juridisko reklamāciju dienests var izvērtēt, vai šāds rēķins ir godīgs un pamatots. Šis novērtējums nosaka, kāda būtu bijusi godīga un pamatota summa, ja rēķins tiek uzskatīts par pārāk lielu. Visas vienošanās par ar darbu saistītām izmaksām un vienošanās, kurām nepieciešams tiesas process (ko dēvē arī par „vienošanos par pārstāvību tiesā”), regulē likumā noteiktās prasības, saskaņā ar 1974. gada Likumu par juriskonsultiem (the Solicitors Act 1974), un tiesa tās var izvērtēt.

Tiesu advokāti (augstāko instanču tiesās)

Šo advokātu honorāru sīki apspriež un par to vienojas iepriekš pirms jebkāda darba uzsākšanas, tādēļ ir nepieciešami mazāk reglamentēti noteikumi. Anglijas un Velsas Advokātu kolēģijas Rīcības kodekss (The Code of Conduct of the Bar of England and Wales) nosaka principus, kas attiecas uz advokātiem saistībā ar pašnodarbinātu advokātu honorāru un atlīdzību. Kodekss paredz, ka pašnodarbināti advokāti var noteikt jebkādu tiesību aktiem atbilstošu samaksu par darbu, ko tie uzņēmušies, nesaņemot regulāru algu. Nākamais nosacījums attiecas uz darbu, ko kāds pašnodarbināts advokāts ir uzņēmies cita advokāta vārdā. Visas neatbilstības saistībā ar izmaksām var izmeklēt Advokātu standartu kolēģija, un rezultātā var tikt ierosināta disciplinārlieta.

Tiesu izpildītāji

Apgabaltiesas tiesu izpildītāja honorārs ir tiesas nodevas un tādēļ tas ir iekļauts jau iepriekš minētajās tiesāšanās izmaksās.

Saskaņā ar 2003. gada Likumu par Tiesām, Lordam kancleram (Lord Chancellor) ar pakārtoto normatīvo aktu ir jānosaka honorārs, kādu var iekasēt Augstās tiesas lēmumu nodrošināšanas ierēdnis (High Court Enforcement Officer). Informāciju par šīm nodevām var atrast Viņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Pašreizējā sertificēto tiesu izpildītāju honorāru sistēma ir sarežģīta: katrām izpildes pilnvarām ir atšķirīga izmaksu struktūra. Dažas struktūras, piemēram, saistībā ar pašvaldību nodokļiem, ir noteiktas tiesību aktos, bet citas ir noteiktas tikai līgumos, kas noslēgti starp tiesu izpildītāja uzņēmumu un tā klientiem.

Pašlaik Viņas Majestātes Tiesu dienests izstrādā izmaiņas noteikumos par sertificētiem tiesu izpildītājiem un viņu honorāru sistēmu. Kaut arī, visticamāk, šīs izmaiņas nestāsies spēkā līdz 2012. gada aprīlim, šī tīmekļa vietne būs jāatjaunina, atspoguļojot attiecīgās izmaiņas.

Zvēresta nodošana

Viena joma, kurā fiksētas izmaksas tiek piemērotas visiem juridisko profesiju pārstāvjiem, ir saistīta ar zvēresta nodošanu. Saskaņā ar 1990. gada Likumu par tiesām un juridiskajiem pakalpojumiem (Courts and Legal Services Act 1990), Lordam kancleram ar pakārtoto normatīvo aktu ir jānosaka summa, kādu juridiskie speciālisti prasa par zvēresta nodošanu. Pašreiz tā ir noteikta kā £ 5 par ar zvērestu apliecinātu rakstveida liecību vai apstiprināšanu, un £ 2 par lietisku pierādījumu.

Izmaksu avoti

Kur atrast informāciju par tiesāšanās izmaksām Anglijā un Velsā?

Informāciju par tiesas nodevām var atrast Viņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē, bet jums arī būs nepieciešama informācija par izmaksu avotiem, piemēram, par juridisko pārstāvību. Juristu biedrības un Advokātu padomes tīmekļa vietnes var būt noderīgas, lai atrastu juridisko pārstāvi, bet tajās nav informācijas par juridiskās pārstāvības izmaksām, jo tās būs atkarīgas no daudziem apstākļiem konkrētajā lietā. Ja ir iesaistīta pārrobežu prāvošanās, parast tiek noteikti divi advokātu honorāri, honorārs tiesā, kurā atrodas prāvu uzsākusī puse, un honorārs tiesā, kurā notiek prāvošanās.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civiltiesvedībā

Informāciju par tiesas nodevām var atrast Viņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē. Šīs izmaksas tiek aprēķinātas papildus izmaksām par juridisko pārstāvību.

Civiltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas ir jāapmaksā jebkura procesa sākumā, par kuru ir maksājamas tiesas nodevas; visas citas izmaksas un fiksētās izmaksas parasti maksā tad, kad tiesvedība ir beigusies.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Apsūdzētajai personai var būt tiesības saņemt juridisko palīdzību, lai nodrošinātu aizstāvību krimināltiesvedībā, ja viņš vai viņa atbilst palīdzības piešķiršanas prasībām. Plašāku informāciju par juridisko palīdzību un atbilstības prasībām var atrast zemāk. Ja apsūdzētā persona juridisko palīdzību nesaņem, šī persona un viņa vai viņas juridiskais pārstāvis par izmaksām vienojas atsevišķi.

Krimināltiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Ar lieciniekiem saistītie izdevumi vai ekspertu honorārs parasti ir jāapmaksā, noslēdzot lietu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Tiesas nodevas ir atkarīgas no attiecīgās tiesvedības veida un tās tiesas līmeņa (statusa), kurā tikusi uzsākta tiesvedība. Jāņem vērā arī citas izmaksas, piemēram, par juridisko pārstāvību.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas ir jāapmaksā jebkura procesa sākumā, par kuru ir maksājamas tiesas nodevas; visas citas izmaksas un fiksētās izmaksas parasti maksā tad, kad tiesvedība ir beigusies.

Ekspertu honorāri

Civiltiesvedībā, ja prasība ir mazāka par £ 5000, ekspertu honorāru augstākā robeža ir £ 200, bet visos pārējos gadījumos, tiesnesis ir pilnvarots noteikt tādu summu, kāda viņam vai viņai šķiet piemērota. Tiesām ir jāapsver iespēja izmantot tikai vienu kopīgu ekspertu nevis katrai pusei savu . Plašāku informāciju var atrast AK Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Tulkotāju un tulku honorāri

Lielākajai daļai lietu civiltiesās mutiskos tulkus rezervē un apmaksā centralizēti. Lai tulks varētu saņemt centralizēto finansējumu, viņam vai viņai ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Lietai ir vai nu jābūt iztiesātai pirmajai posmā (lai nolemtu, vai lieta jāizskata augstākas instances tiesā), ģimenes lietai, kurā ir iesaistīti bērni, vai vardarbības ģimenē lietai (ieskaitot piespiedu laulību). Ja uz lietu neattiecas kāds no šiem kritērijiem, tulkam tik un tā tiks piešķirts finansējums, ja tas ir vienīgais veids, kā procesa dalībnieks var saprast tiesvedību, un ja viņš vai viņa nevar saņemt valsts finansējumu, nevar atļauties finansēt tulku personīgi un nav drauga vai ģimenes locekļa, kas varētu palīdzēt. Honorāru nosaka saskaņā ar rezervēšanas noteikumiem un nosacījumiem. Katrā atsevišķā lietā honorārs var būt ļoti atšķirīgs atkarībā no noklausīšanās ilguma, attāluma un laika ceļā uz tiesu un no tās un no tā, ar kādu transportlīdzekli tulks pārvietojas. Šos noteikumus un nosacījumus stingri piemēro visām prasībām, lai nodrošinātos pret pārmaksāšanu.

Nav noteikumu, kas reglamentētu rakstiskā tulkotāja honorāru. Honorāru nosaka pats tulkotājs vai tulkošanas uzņēmums.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Vispārīgais princips ir tāds, ka maksā zaudētāja puse, bet piespriesto izdevumu apjoms pilnībā ir tiesneša pārziņā. Piespriežot izdevumus, tiesnesis ņem vērā pušu izturēšanos, pirms tiesvedības un tās laikā pieliktās pūles, ja tādas ir bijušas, cenšoties atrisināt strīdu (tostarp centienus izmantot alternatīvo strīdu izšķiršanu). Tas var ietvert noteiktās fiksētās izmaksas, iztiesāšanas tiesneša novērtētās izmaksas, nosakot summas robežu (atkarībā no piespriestās summas veida un lieluma). Izmaksas var izskatīt arī kā atsevišķu jautājumu „detalizētā izmaksu izvērtējumā” (‘detailed assessment of costs’), ko parasti izmanto tikai sarežģītākās lietās, kurās izmaksas ir rūpīgi jāpārbauda. Vairāk informācijas par šo procedūru var atrast AK Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija par starpniecību, ieskaitot noteiktu informāciju par izmaksām, ir pieejama vairākās tīmekļa vietnēs un saitēs:

Informācija par alternatīvo strīdu izšķiršanu strīdos pēc ģimenes attiecību iziršanas ir pieejama Starpniecības ģimenes lietās palīdzības dienesta (kas nodarbojas tikai ar starpniecību ģimenes lietās) tīmekļa vietnē vai zvanot pa tālruņiem 0845 60 26 627 (atrodoties AK) un +441823 623650 (atrodoties ārpus AK). Zemāk norādītajās tīmekļa vietnēs arī ir informācija par starpniecību ģimenes lietās:

Šo tīmekļa vietņu apmeklētāji, iespējams, vēlēsies izmantot meklēšanas iespējas, lai meklētu „starpniecību ģimenes lietās”.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Personām, kuras saņem noteiktus ar ienākumiem saistītus pabalstus (ienākumu pabalstu, uz ienākumiem pamatotu darba meklētāja pabalstu, ar ienākumiem saistītu nodarbinātības un atbalsta pabalstu, un garantiju kredītu [pensionāriem]), ir caurlaides statuss kā juridiskās palīdzības klientiem. Tas nozīmē, ka tās automātiski ir finansiāli atbilstīgas saņemt juridisko palīdzību. Šos četrus pabalstus, kurus piešķir pēc finansiālās situācijas pārbaudes, dēvē arī par „iztikas līdzekļu” pabalstiem, jo tie paaugstina klienta ienākumu līmeni līdz likumā noteiktajam iztikas minimumam.

Citos gadījumos personas, kurām nepieciešama juridiskā palīdzība, var saņemt bezmaksas palīdzību jeb palīdzību bez iemaksu veikšanas, ja viņu bruto ienākumi mēnesī ir zemāki par £ 2657, brīvie līdzekļi mēnesī ir zemāki par £ 315, bet brīvais kapitāls ir £ 3000 vai mazāks. Ja personu brīvie līdzekļi mēnesī ir robežās starp £ 316 un £ 733, vai brīvais kapitāls ir robežās no £ 3000 līdz £ 8000, šīm personām tiks piedāvāts finansējums, ja tās piekrīt veikt noteiktas iemaksas par saviem tiesu izdevumiem. Šie skaitļi tiek piemēroti no 2009. gada aprīļa. Tomēr tie var mainīties, tādēļ ir ieteicams Juridisko pakalpojumu Komisijā (Legal Services Commission), kura vada juridiskās palīdzības sistēmu Anglijā un Velsā, pārbaudīt, vai šie skaitļi joprojām ir pareizi.

Papildus finansiālai atbilstībai, palīdzības pieteikuma iesniedzējam arī ir jāparāda, ka viņam vai viņam ir pamatots iemesls tiesvedības uzsākšanai, uzturēšanai vai būt šādā tiesvedībā iesaistītai pusei un ka konkrētajos lietas apstākļos ir saprātīgi piešķirt juridisko palīdzību. Juridisko pakalpojumu komisijai ir jāizlemj, piemēram, vai šai lietai ir pamatotas iespējas tikt veiksmīgi atrisinātai, vai prāvošanās rezultātā gūtie labumi būs lielāki par valsts finansējuma izmaksām, un vai pieteikuma iesniedzējs no šīs tiesvedības gūs kādu nozīmīgu personīgo labumu, paturot prātā saistības atmaksāt attiecīgās finansētās izmaksas, ja pieteikuma iesniedzējs šajā lietā uzvar. Šie faktori ir līdzīgi tiem, kas ietekmētu klientu ar mēreniem līdzekļiem, kurš pats sedz izdevumus, kad viņš apsver, vai iesaistīties tiesvedībā.

Atbildētājam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

No 2006. gada oktobra atbildētājiem miertiesā (zemākā krimināllietu tiesa) Anglijā un Velsā tiek veikta finansiālās situācijas pārbaude, kura izvērtē pieteikuma iesniedzēja ienākumus, lai atspoguļotu viņu ģimenes apstākļus: piemēram, bērnu skaitu. Ja pieteikuma iesniedzēja svērtie bruto ienākumi gadā ir mazāki par £ 12,475, vai ja pieteikuma iesniedzējs saņem norādīto labklājības pabalstu vai ir jaunāks par 18 gadiem, viņš vai viņa ir finansiāli atbilstīga juridiskās palīdzības saņemšanai. Ja pieteikuma iesniedzēja ienākumi gadā pārsniedz £ 22,325, viņš vai viņa ir finansiāli neatbilstīga juridiskās palīdzības saņemšanai. Ja pieteikuma iesniedzēja mainīgie ienākumi ir robežās starp šīm divām robežvērtībām, viņa brīvie līdzekļi tiks izvērtēti rūpīgāk. Šajā aprēķinā ņem vērā faktiskās mājokļa izmaksas un izmaksas par bērna aprūpi, kā arī ietver iztikas minimumu. Ja šādu aprēķinu rezultātā iegūtie pieteikuma iesniedzēja brīvie līdzekļi gadā nepārsniedz £ 3398, viņš vai viņa ir finansiāli atbilstīga juridiskās palīdzības saņemšanai.

2008. gada novembrī valdība konsultējās ar Kroņa tiesu (augstāko krimināltiesu) Anglijā un Velsā par priekšlikumiem paplašināt finansiālās situācijas pārbaudes, un 2009. gada jūnijā tā publicēja savu atbildi uz saņemtajiem komentāriem. 2010. gada janvārī valdība grasās pārbaudīt šo modeli piecās Kroņa tiesās, bet plašāka šī modeļa ieviešana valsts mērogā ir plānota laikā no 2010. gada aprīļa līdz jūnijam.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Noziegumā cietušajām personām juridiskā palīdzība nav pieejama. Tomēr darbinieki un Liecinieku dienests (Witness Service) sniedz emocionālu un praktisku atbalstu, piemēram, cietušajiem tiek piedāvātas atsevišķas uzgaidāmās telpas. Viegli ievainojamiem un iebiedētiem lieciniekiem piedāvā īpašas iespējas saskaņā ar 1999. gada Likumu par Jaunatnes tiesvedību un liecībām krimināllietās (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999), piemēram, iespēju sniegt liecību, izmantojot video pārraidīšanu no citas vietas.

Nesen Kriminālprokuratūras dienests izskatīja dokumentu kopumu ar nosaukumu „Informācija personām, kas zaudējušas tuvinieku”, kas ir paredzēts policijas darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par sakariem ar cietušajiem, norādot informāciju, kāda jāsniedz ģimenēm, kas zaudējušas tuvinieku slepkavības ar iepriekšēju nodomu vai slepkavības bez iepriekšēja nodoma rezultātā. Šis dokumentu kopums ietver informāciju un padomus par dažādiem jautājumiem, ar kādiem šādām ģimenēm var būt jāsaskaras, un pavēsta tām, kur tās var saņemt tālāku palīdzību, ja, piemēram, tām ir vajadzīga juridiska konsultācija par to, kur bērnam vajadzētu dzīvot vai ar ko bērnam vajadzētu kontaktēties.

Noteikums par juridisko konsultāciju ģimenēm, kas zaudējušas tuvinieku slepkavības ar iepriekšēju nodomu vai slepkavības bez iepriekšēja nodoma rezultātā, tika izdots kā eksperimentāls projekts cietušo personu advokātu sistēmas ietvaros. Tuvinieku zaudējušajām ģimenēm bija pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas līdz pat 15 stundu apmērā par sociāliem un personīgiem jautājumiem, kādi radušies saistībā ar tuvinieka nāvi, bet nav tieši saistīti ar tiesas procesu. Eksperimentālais projekts tika pabeigts 2008. gada augustā, un tagad mēs strādājam pie priekšlikumiem par tāda dienesta izveidošanu, kas sniegtu juridiskas konsultācijas visā Anglijas un Velsas teritorijā, pamatojoties uz eksperimentālā projekta pieredzi.

Bez tam, Kriminālprokuratūras dienesta uz upuru interesēm balstītā sistēma nodrošina, ka ģimenēm tiek sniegta pirmstiesas tikšanās iespēja ar apsūdzību, lai upurim izskaidrotu personīgā paziņojuma sniegšanas sistēmu un lai prasītājs varētu piedāvāt iespēju nolasīt ģimenes paziņojumu pirms spieduma izdarīšanas. Pēc procesa upurus var iekļaut probācijas dienesta saziņas ar upuriem shēmā. Šī projekta ietvaros tiks norīkots policijas darbinieks, kas ir atbildīgs par sakariem ar cietušajiem, lai turpinātu informēt ģimeni par būtiskiem jautājumiem (piemēram, par noziedzīgā nodarījuma izdarītājam noteikto spriedumu) un palīdzētu ģimenei aktualizēt cietušā personīgo paziņojumu noklausīšanās par atbrīvošanu pret godavārdu laikā, ja viņi to vēlas.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu atbildētājiem

Visām personām, kuras piesakās uz juridiskās palīdzības saņemšanu Miertiesā vai Kroņa tiesā Anglijā un Velsā, ir jāiztur arī ‘”tiesvedības interešu” pārbaude. Šajā pārbaudē tiek ņemti vērā tādi apstākļi, kā tas, vai par uzskatīto noziegumu notiesāšanas rezultātā atbildētājs tiks apcietināts, vai zaudēs savu darbu un vai atbildētājs spēj saprast tiesvedību un izklāstīt savu lietu. Ja uz atbildētāju attiecas viens vai abi šie apstākļi, parasti tiek uzskatīts, ka viņš vai viņa ir izturējis(-usi) „tiesvedības interešu” pārbaudi.

Bezmaksas tiesvedība

Noteiktos apstākļos personai var nebūt jāmaksā tiesas nodeva. Viņu var pilnībā atbrīvot no nodevas, kad tā nav jāmaksā nekādā apmērā, vai daļēji atbrīvot no nodevas, kad viņš vai viņa veic noteiktas summas iemaksu. Plašāku informāciju par atbrīvošanu no tiesas nodevām var atrast Viņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Saites

Juridisko pakalpojumu komisija,

Alternatīvā strīdu izšķiršana, Juridiskās konsultācijas, Valsts starpniecības palīdzības dienests, AK Tieslietu ministrijas lapa par alternatīvo strīdu izšķiršanu , Lapa par starpniecību Viņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietnē , Starpniecības ģimenes lietās palīdzības dienests, Direct.gov.uk, Advice Now, Juridiskās konsultācijas, Konsultēšanas ceļvedis – tiešsaistes palīdzība Pilsoņu konsultēšanas birojā, Alternatīvā strīdu izšķiršana (ADR Now), Viņas Majestātes Tiesu dienesta tīmekļa vietne, Juriskonsultu Rīcības kodekss, Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas pārvalde, Viņas Majestātes Tiesu dienests, AK Tieslietu ministrija, Viņas Majestātes Tiesu dienests (augstāko instanču tiesu advokāti), Tieslietu ministrija

Saistītie materiāli

Apvienotās Karalistes ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu PDF (448 Kb) en

Lapa atjaunināta: 26/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.