Izmaksas

Somija

Šajā lappusē ir pieejama informācija par tiesas izmaksām Somijā.

Saturu nodrošina
Somija

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Tiesu advokāti (ieskaitot juriskonsultus un juristus)

Somijā tiesu advokātu honorārus regulē Advokātu profesionālās ētikas normas un Somijas Advokātu kolēģijas apstiprinātas Pamatnostādnes par honorāriem.

Tiesu izpildītāji

Somijā tiesu izpildītāju atlīdzību regulē Valdības dekrēts 925/2008, Likums par sprieduma izpildes nodevām (Act on Enforcement Fees) (34/1995) un Valdības dekrēts 35/1995.

Advokāti

Somijā advokātu honorārus regulē Tirdzniecības kodekss 18:5, Likums par juridisko palīdzību (Legal Aid Act) (257/2002) un Valdības dekrēts 290/2008.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas civiltiesvedības procesa dalībniekiem

Somijā fiksētās izmaksas ietver sagatavošanas nodevas un kancelejas nodevas. Sagatavošanas nodevas (tiesas nodevas, nodevas par prasību iesniegšanu, sprieduma izsniegšanas nodevas) tiek iekasētas no kādas no pusēm kā kompensācija par lietas izskatīšanu un procesā veiktajiem pasākumiem. Sagatavošanas nodeva sedz arī oficiālā instrumenta izsniegšanu, kurā ietverts nolēmums vai pagaidu nolēmums lietā. Tiesas nodeva var būt no € 79 civillietās, kas izskatītas apgabaltiesās, līdz € 223 lietās, kas izskatītas Tirgus tiesā.

Kancelejas nodevas (nodevas par norakstiem, dublikātiem un apliecinājumiem) tiek iekasētas par īpaši pieprasītiem dokumentiem, ja vien spēkā nav likumpamatots atbrīvojums no nodevām. Piemēram, nodeva nav jāmaksā par dokumentiem, kas izsniegti cietušajai pusei krimināltiesvedībā, kurā apsūdzību uztur prokurors.

Informācija par izmaksām ir pieejama Somijas tiesu varas tīmekļa vietnē un Likumā par tiesas nodevām (Likums par nodevām par tiesu un noteiktu tiesu administrācijas institūciju darbībām 701/1993 (Act on the Charges for the Performances of the Courts and Certain Organs of Judicial Administration)), kā arī attiecīgos Valsts padomes dekrētos.

Šķiršanās lietās kopējo tiesāšanās nodevu veido sākotnējā nodeva – € 79 un nodeva € 44 apjomā par procesa turpināšanu pēc samierināšanās laika. Advokāta palīdzība var izmaksāt aptuveni € 1000. Lietās, kurās tiek iesniegtas prasības, nodeva ir € 72. Civiltiesvedībā tiesas nodeva ir no € 79 līdz € 179 apgabaltiesā un vēl € 179, ja ir iesniegta apelācija Apelācijas tiesā. Izmaksas par advokātu honorāriem var būt līdz € 6000 un pat vairāk.

Civiltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Civiltiesvedībā procesa dalībniekiem fiksētās izmaksas jāapmaksā tiesāšanās beigās.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Somijā procesa dalībniekiem nav jāapmaksā nekādas izmaksas krimināltiesvedībā, kurā pirmās instances tiesā apsūdzību uztur prokurors.

Krimināltiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Krimināltiesvedībā procesa dalībniekiem fiksētās izmaksas jāapmaksā tiesāšanās beigās.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Somijā nav konstitucionālo tiesu, attiecīgās lietas izskata krimināltiesvedībā. Procesa dalībniekiem nav jāapmaksā nekādas izmaksas krimināltiesvedībā, kurā pirmās instances tiesā apsūdzību uztur prokurors.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Izmaksas jāapmaksā tiesāšanās beigās.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiskajiem pārstāvjiem tiesāšanās iespējamajām pusēm ir jāsniedz iepriekšēja informācija, lai tās saprastu savas tiesības un pienākumus, izredzes uz panākumiem un iesaistītās izmaksas, ieskaitot tās, kas varētu rasties zaudētājai pusei. To nosaka Somijas advokātu kolēģijas Profesionālās ētikas kodekss. Tiesu advokātiem ar tiesību aktiem ir noteikts pienākums ievērot konfidencialitāti klienta lietās.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Somijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kādās valodās es varu iegūt informāciju par izmaksu noteikšanu Somijā?

Informācija ir pieejama somu, zviedru un angļu valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija par starpniecību ir pieejama Tieslietu ministrijas un Valsts veselības un labklājības institūta tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Sīki izklāstīta informācija par izmaksām un tiesvedības nodevām ir pieejama bez maksas Somijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Informācija par procedūru vidējo ilgumu ir pieejama darbību pārskatā Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Informācija par tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām ir pieejama Somijas tiesu varas tīmekļa vietnē.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija

Informācija ir pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. Saskaņā ar Somijas Advokātu kolēģijas pamatnostādnēm par honorāriem, par uzdevuma veikšanu maksājamā honorāra aprēķinā, kas tiek izsniegts patērētājam, jābūt iekļautam PVN.

Kādas ir piemērojamās likmes?

Juridiskie pakalpojumi tiek aplikti ar PVN ar likmi 22%. Tomēr maksa par juridiskajiem pakalpojumiem netiek aplikta ar PVN.

Juridiskā palīdzība

Civiltiesību jomā piemērojamais ienākumu slieksnis

Ienākumu slieksnis tiek aprēķināts atbilstoši noteiktai formulai. Parasti bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta, ja pieteikuma iesniedzējam, kas ir neprecēta persona, pieejamo līdzekļu apmērs ir mazāks par € 700 mēnesī. Tā var tikt piešķirta arī par progresīviem atskaitījumiem, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs ir no € 700 līdz € 1500 mēnesī. Juridiskā palīdzība netiek piešķirta bez maksas vai par progresīviem atskaitījumiem, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs pārsniedz € 1500 mēnesī. Attiecīgās summas dzīvesbiedram ir no € 600 līdz € 1300.

Maksa par juridisko palīdzību € 70 apmērā tiek iekasēta no pieteikuma iesniedzējiem, kuriem juridiskā palīdzība ir piešķirta par progresīviem atskaitījumiem. Turklāt tiek iekasēts papildu atskaitījums, ja pieteikuma iesniedzēja likvīdie aktīvi ir lielāki par € 5000.

Atbildētājiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Ienākumu slieksnis tiek aprēķināts atbilstoši noteiktai formulai. Parasti bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta, ja pieteikuma iesniedzējam, kas ir neprecēta persona, pieejamo līdzekļu apmērs ir mazāks par € 700 mēnesī. Tā var tikt piešķirta arī par progresīviem atskaitījumiem, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs ir no € 700 līdz € 1500 mēnesī. Juridiskā palīdzība netiek piešķirta, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs ir lielāks par € 1500 mēnesī. Attiecīgās summas dzīvesbiedram ir no € 600 līdz € 1300. Papildu informāciju var atrast Somijas tiesu varas tīmekļa vietnē. Maksa par juridisko palīdzību €70 apmērā tiek iekasēta no pieteikuma iesniedzējiem, kuriem juridiskā palīdzība ir piešķirta par progresīviem atskaitījumiem. Turklāt tiek iekasēts papildu atskaitījums, ja pieteikuma iesniedzēja likvīdie aktīvi ir lielāki par € 5000.

Papildus iepriekš minētajam atbildētājiem neatkarīgi no viņu finansiālā stāvokļa ir tiesības uz valsts aizstāvi, ja pret viņiem ir celta apsūdzība par nozieguma izdarīšanu vainu pastiprinošos apstākļos vai viņi ir arestēti vai aizturēti. Tiesa pēc savas iniciatīvas var arī iecelt valsts aizstāvi par 18 gadiem jaunākai personai vai personai, kas nav spējīga apzināties savu darbību noziedzīgo raksturu. Ja tomēr atbildētājs tiek notiesāts, viņam vai viņai ir valstij jāatlīdzina valsts aizstāvja honorāra izmaksas, izņemot, ja viņam vai viņai būtu bijušas tiesības uz juridisko palīdzību. Tādā gadījumā atbildētāja maksājumu saistības tiek noteiktas atbilstoši noteikumiem par juridisko palīdzību.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Cietušajiem noteiktos noziegumos, kas izdarīti vainu pastiprinošos apstākļos, piemēram, vardarbība ģimenē vai seksuāli noziegumi, neatkarīgi no viņu finansiālā stāvokļa ir tiesības uz pārstāvi un personu, kas var sniegt atbalstu.

Papildus tam cietušie var saņemt juridisko palīdzību atbilstoši vispārējiem kritērijiem: parasti juridiskā palīdzība ir bez maksas, ja pieteikuma iesniedzējam, kas ir neprecēta persona, pieejamo līdzekļu apmērs ir mazāks par € 700 mēnesī. Tā var tikt piešķirta arī par progresīviem atskaitījumiem, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs ir no € 700 līdz € 1500. Juridiskā palīdzība netiek piešķirta, ja pieteikuma iesniedzējam pieejamo līdzekļu apmērs pārsniedz € 1500 mēnesī. Attiecīgās summas dzīvesbiedram ir no € 600 līdz € 1300. Maksa par juridisko palīdzību € 70 apmērā tiek iekasēta no pieteikuma iesniedzējiem, kuriem juridiskā palīdzība ir piešķirta par atskaitījumiem. Turklāt tiek iekasēts papildu atskaitījums, ja pieteikuma iesniedzēja likvīdie aktīvi ir lielāki par € 5000.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajiem

Juridiskā palīdzība vienmēr tiek lūgta Valsts juridiskās palīdzības birojā. To var lūgt jebkurā Valsts juridiskās palīdzības birojā, neatkarīgi no tā, kur dzīvo pieteikuma iesniedzējs. Bieži juridiskās palīdzības saņemšanai ir ērti pieteikties tuvākajā birojā.

Pieteikuma iesniedzējam ir jāuzrāda pierādījumi par savu finansiālo stāvokli, jebkāda juridisko izdevumu apdrošināšana un lieta, attiecībā uz kuru tiek lūgta juridiskā palīdzība.

Pieteikumu juridiskās palīdzības birojam iesniedz mutiski vai rakstiski, un pieteikumam jābūt pievienotai nepieciešamajai dokumentācijai. Pieteikuma veidlapu un pielikumus uz oficiālu juridiskās palīdzības biroju var nosūtīt arī ar pastu, faksu vai e-pastu.

Pieteikuma veidlapa ir pieejama juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapas lappusē, kā arī valsts juridiskās palīdzības birojos, tiesās un juridisko pakalpojumu birojos.

Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas, lai tiesas lietā viņam palīdz privāts pārstāvis, pieteikumu par juridiskās palīdzības sniegšanu var iesniegt pārstāvis.

Ja persona ir kļuvusi par upuri vardarbībai ģimenē vai seksuālam noziegumam, tiesa cietušajam var iecelt pārstāvi vai personu, kas sniedz atbalstu pirmstiesas izmeklēšanas un tiesas procesa mērķiem.

Kā minēts iepriekš, aizdomās turētajam par noziegumu, kas izdarīts vainu pastiprinošos apstākļos, vai personai, kas ir arestēta vai aizturēta, pēc pieprasījuma tiks iecelts valsts aizstāvis. Tiesa pēc savas iniciatīvas var iecelt valsts aizstāvi par 18 gadiem jaunākai personai vai personai, kas nav spējīga apzināties savu darbību noziedzīgo raksturu.

Bezmaksas tiesvedība

Juridiskās palīdzības saņēmējam nav maksājumu saistību.

Turklāt noteiktas lietas saskaņā ar likumu (Likums par tiesas nodevām 701/1993, 6. un 7. iedaļa) tiek izskatītas bez maksas. Šādas lietas, piemēram, ir privātpersonu parādu pārstrukturizāciju lietas un krimināllietas, kuras uztur prokurors pirmās instances tiesā. Ārzemju iestādēm un ārzemju pilsoņiem tiesvedība var būt bez maksas savstarpējas juridiskās palīdzības gadījumā.

Kad zaudētājai pusei ir jāapmaksā uzvarētājas puses izmaksas?

Parasti civiltiesību lietās izmaksas sedz zaudētāja puse (izņēmumi ir lietas, kurās iesniegtas prasības un lietas, kurās iesaistīti tiesību aktu obligāti noteikumi, piemēram, daudzi ģimenes tiesību jautājumi). Administratīvajās tiesās katrai pusei jāsedz savas izmaksas. Tiesas spriedumā būs noteikts, vai zaudētājai pusei ir jāapmaksā uzvarētājas puses izmaksas.

Ekspertu honorāri

Par ekspertu honorāriem lemj tiesa. Šādiem honorāriem nav noteiktu ierobežojumu, lai gan honorāriem jābūt tādiem, kas tiek uzskatīti par pamatotiem.

Tulkotāju un tulku honorāri

Par tulkotāju un tulku honorāriem lemj tiesa. Šādiem honorāriem nav noteiktu ierobežojumu, ja tie ir pamatoti. Tulkotāja vidējais honorārs ir € 80 par lappusi. Puse tiks atbrīvota no šo honorāru apmaksas, ja tiek piešķirta juridiskā palīdzība.

Saites

Somijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Somijas tiesu iestāžu tīmekļa vietne

Somijas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietne

Saistītie materiāli

Somijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu PDF (504 Kb) en

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.