Izmaksas

Francija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (atbildība) dalībvalstis tika lūgtas informēt klientu par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un apdrošināšanas sabiedrībām. Lieta B. Starpvalstu situācija. Dalībvalsts B apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju dalībvalsts C uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam dalībvalstī A un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti katrs savā dalībvalstī. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un dalībvalsts A apdrošināšanas sabiedrības.

Saturu nodrošina
Francija

Izmaksas Francijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Praktisks gadījums

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas 

Vai šo iespēju izmanto šādos gadījumos?

Izmaksas

A gadījums

Augstākā tiesa : nav nodevas par pieteikuma iesniegšanu tiesā.

Komerctiesa: jā, nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā ir jāmaksā, un sākotnējā maksa ir EUR 69,97

Augstākā tiesa: nē

Augstākā tiesa : nē

Saskaņošana

Starpniecība tiesvedības laikā

Starpniecība ārpustiesas procesā

Bezmaksas

Honorārus nosaka tiesnesis

Vienošanās starp lietas dalībniekiem un starpnieku

B gadījums

Augstākā tiesa : nē

Komerctiesa: jā, nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā ir jāmaksā, un sākotnējā maksa ir EUR 69,97

Augstākā tiesa : nē

Augstākā tiesa : nē

Saskaņošana

Starpniecība tiesvedības laikā

Starpniecība ārpustiesas procesā

Bezmaksas

Honorārus nosaka tiesnesis

 Vienošanās starp lietas dalībniekiem un starpniekuAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Augstākā tiesa: jā

Komerctiesa: nē

Apelācijas tiesa: jā

Advokāti:

Statistika nav pieejama

Juriskonsulti:

EUR 983

Asignēšana: EUR 18,70

Paziņojums: EUR 26,70

Paziņojums: EUR 26,70

Atlīdzību nosaka tiesnesis

B gadījums

Augstākā tiesa: jā

Komerctiesa: nē

Apelācijas tiesa: jā

Advokāti:

Statistika nav pieejama

Juriskonsulti:

EUR 983

Asignēšana: EUR 18,70

Paziņojums: EUR 26,70

Paziņojums: EUR 26,70

Atlīdzību nosaka tiesnesis


Kompensācija lieciniekiem


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Vai liecinieki saņem kompensāciju?

A gadījums

Jā (1920. gada 27. decembra Dekrēts par lieciniekiem paredzēto izcenojumu pārskatīšanu)

B gadījums

Jā (1920. gada 27. decembra Dekrēts par lieciniekiem paredzēto izcenojumu pārskatīšanu)Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem to piešķir?

Kādā gadījumā var saņemt juridisko palīdzību pilnā apmērā?

Kādi ir nosacījumi?

A gadījums

Juridisko palīdzību tiesvedības laikā vai pirms tās uzsākšanas var lūgt pircējs kā fiziska persona vai bezpeļņas organizācija. To var piešķirt, ja:

- pircēja iesniegtās prasības atteikšanai nav acīmredzama pamata vai tā ir iesniegta pamatoti;

- ja deklarētie ienākumi ir zemāki par likumā noteikto slieksni

- tiesāšanās izdevumus nesedz no tiesiskās aizsardzības apdrošināšanas līdzekļiem;

Ja pircējs ir saņēmis juridisko palīdzību pilnā apmērā, valsts sedz visus tiesāšanās izdevumus.

Juridisko palīdzību piešķir pilnā apmērā, ja prasītāja deklarētie ikmēneša ienākumi nepārsniedz EUR 911 mēnesī.

Virs ienākumu sliekšņa EUR 1367 apmērā piešķir daļēju juridisko palīdzību.

Ienākumu slieksnis tiek palielināts par EUR 164, ja apgādībā ir 2 personas un par EUR 104, ja apgādībā ir 3 un vairāk personas.

B gadījums

Tāpat

Tāpat

Tāpat


                  

                      

Gadījumu izpēte

Cita atlīdzināšana

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

A gadījums

Izņemot pretēju tiesneša nolēmumu atmaksā visas pēc izcenojuma aprēķinātās izmaksas 

Pēc izcenojuma aprēķinātās izmaksas: kompensācija, ko atkarībā no taisnīguma noteicis tiesnesis

Ja tiesa piespriež segt tiesas izmaksas lietas dalībniekam, kurš nesaņem juridisko palīdzību, viņam Valsts kasē ir jāiemaksā summa, kuru valsts piešķīrusi otrajam lietas dalībniekam aizstāvības nodrošināšanai juridiskās palīdzības formā.

B gadījums

Izņemot pretēju tiesneša nolēmumu atmaksā visas pēc izcenojuma aprēķinātās izmaksas 

Pēc izcenojuma aprēķinātās izmaksas: kompensācija, ko atkarībā no taisnīguma noteicis tiesnesis

TāpatRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiska tulkošana

Mutiska tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādas ir tās aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādas ir tās aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Jāiztulko tiesnesim iesniedzami dokumenti

Statistika par izmaksām nav pieejama.

Gadījumā, ja tiesnesis nesaprot valodu, kādā sazinās lietas dalībnieki.

Atlīdzību nosaka tiesnesis

B gadījums

Jāiztulko tiesnesim iesniedzami dokumenti

Pierādījumu iegūšana saskaņā ar 2001. gada 28. maija Regulu Nr. 1206/2001

Statistika par izmaksām nav pieejama.

Gadījumā, ja tiesnesis nesaprot valodu, kādā sazinās lietas dalībnieki.

Pierādījumu iegūšana saskaņā ar 2001. gada 28. maija Regulu Nr. 1206/2001

Atlīdzību nosaka tiesnesis


Lapa atjaunināta: 07/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.