Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Izmaksas

Grieķija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Grieķijā.

Saturu nodrošina
Grieķija

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Juristi

Juristu honorāru apmēru galvenokārt nosaka Likumdošanas dekrēta 3026/1954, kas grozīts ar Likumu 3919/2011, 91.–180. pants. Attiecīgi, juristi var par honorāru rakstveidā vienoties ar klientiem, un likumā nav noteikts minimālais vai maksimālais pieļaujamais honorāra apmērs.

Ja nepastāv rakstveida vienošanās, tiesāšanās izdevumus, juristu honorārus par sniegto juridisko palīdzību un citus izdevumus nosaka pēc likumā paredzētas sistēmas (attiecībā uz pārstāvību tiesā un ņemot vērā prasījuma summu).

Tiesu advokāti – advokāti – juriskonsulti

Juristu vidū netiek nošķirti šo profesiju pārstāvji.

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāju atlīdzības apmēri ir īpaši noteikti. Tomēr vienojoties šos apmērus var palielināt atkarībā no uzdevuma sarežģītības. Saskaņā ar Likuma 2318/1995 50. pantu tiesu izpildītāju atlīdzības apmēru nosaka ar finanšu ministra un tieslietu ministra kopīgu lēmumu. Pašlaik spēkā ir Lēmums Nr. 2/4638/2008 (B 1716, kas grozīts ar B 1916).

Notāri

Notāru honorāru apmēri ir īpaši noteikti Likuma 2830/2000 40. pantā.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civillietās

Civillietā iesaistīto personu izmaksas

Ģimenes strīdos piemēro iepriekš aprakstīto regulējumu par juristu honorāriem.

Naudas izteiksmē novērtējamos tiesas procesos, piemēram, komercstrīdu gadījumā, juristu honorārus aprēķina saskaņā ar iepriekš aprakstīto regulējumu.

Juristu honorārus par privātu vai publisku dokumentu sagatavošanu nosaka pēc iepriekš aprakstītās vienošanās.

Civilprocesa stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

Juristi ar klientiem savstarpēji vienojas par honorāru nomaksas laiku. Parasti tas notiek pa daļām procesa laikā.

Fiksētās izmaksas krimināllietās

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas krimināllietās

Juridisko profesiju pārstāvju honorārus aprēķina saskaņā ar iepriekš aprakstīto regulējumu.

Kriminālprocesa stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

Juridisko profesiju pārstāvju honorārus aprēķina saskaņā ar iepriekš aprakstīto regulējumu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Arī administratīvajos strīdos juridisko profesiju pārstāvju honorārus aprēķina saskaņā ar iepriekš aprakstīto regulējumu.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā lietas dalībniekiem jāsedz fiksētās izmaksas

Juridisko profesiju pārstāvju honorārus aprēķina tāpat kā civilprocesā.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juristu ētikas kodekss satur noteiktus klientu apkalpošanas principus. Šo principu pārkāpšana ir disciplināri sodāma. Šajos principos nav tiešas norādes uz atlīdzību.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur Grieķijā atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai?

Informāciju par juristu honorāriem iespējams iegūt Juristu kodeksā vai no advokātu kolēģijām.

Informāciju par notāru honorāriem iespējams iegūt Tieslietu ministrijas Notariāta pakalpojumu departamentā (Τμήμα Συμβολαιογράφων) vai notāru biedrībās (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (saskaņā ar publiskajām tiesībām).

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Grieķijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir pieejama tikai grieķu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Skatīt informāciju, kas sniegta īpaši par mediāciju Grieķijā.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejama tīmekļa vietne ar informāciju par izmaksām

Šāda tīmekļa vietne nepastāv.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Informācija par šo jautājumu Grieķijā nav pieejama.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Informācija par kopējām procesuālajām izmaksām Grieķijā nav pieejama.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā šī informācija tiek norādīta?

Juristu honorāriem piemēro PVN. Attiecīgo informāciju var iegūt no Finanšu ministrijas Nodokļu departamenta (Τμήμα Φορολογίας) un advokātu kolēģijām.

Kādas ir piemērojamās likmes?

23 %.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 194. pantu juridisko palīdzību sniedz personām, kuras pierāda, ka nav spējīgas nomaksāt tiesas procesu izmaksas, neapdraudot savu vai ģimenes iztiku.

Juridisko palīdzību sniedz arī ārvalstniekiem saskaņā ar savstarpīguma principu vai bezvalstniekiem.

Saskaņā ar Likumu 3226/2004 juridisko palīdzību civillietās sniedz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem (ja viņu mājsaimniecības gada ienākumi nepārsniedz 2/3 no valsts vispārējā kolektīvajā darba līgumā noteiktā minimālā gada ienākumu apjoma).

Juridiskā palīdzība ietver tiesas procesa izmaksas, notāru un tiesas izpildītāju atlīdzību, kā arī juristu honorārus (Civilprocesa kodeksa 199. pants).

Krimināllietās apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 340. pantu apsūdzētajam, kuram nav advokāta, norīko juristu no vietējās advokātu kolēģijas attiecīgā saraksta.

Saskaņā ar Likumu 3226/2004 juridisko palīdzību krimināllietās sniedz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem (skat. iepriekš).

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai krimināllietās

Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem ir transponēta Grieķijas tiesībās ar Likumu 3811/2009.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Likuma 3226/2004 14. pants paredz, ka juristu, notāru un tiesu izpildītāju, kuri sniedz juridiskās palīdzības pakalpojumus, atlīdzības apmēru nosaka ar ministra lēmumu.

Juridiskā palīdzība krimināllietās ietver jurista norīkošanu.

Juridiskā palīdzība civillietās ietver daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no tiesāšanās izdevumu segšanas.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Nav

Bezmaksas tiesvedība

Nav

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Pēc tiesas nolēmuma pieņemšanas zaudētājai pusei parasti uzdod atlīdzināt uzvarētājas puses juridiskās izmaksas un tiesāšanās izdevumus, ņemot vērā apjomu, kādā katra no pusēm prāvā zaudējusi vai uzvarējusi. Tiesas pienākumos ietilpst nodrošināt šās nolēmuma daļas izpildāmību. Izdevumus un izmaksas aprēķina saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, īpaši ņemot vērā noteikumus par juridisko profesiju pārstāvju honorāriem un pušu iespējamās fiksētās izmaksas civilprocesā. Parasti aprēķinātais apmērs ir mazāks par faktiskajām izmaksām.

Ekspertu honorāri

Eksperti paši nosaka savu honorāru, ko pēc pieprasījuma var iekļaut tiesas piešķirtajās juridiskajās izmaksās.

Tulkotāju un tulku honorāri

Tulkotāji un tulki paši nosaka savu honorāru, ko pēc pieprasījuma var iekļaut tiesas piešķirtajās juridiskajās izmaksās.

Attiecīgās saites

Atēnu Advokātu kolēģija

Pirejas Advokātu kolēģija

Saloniku Notāru biedrība

Grieķijas Notāru biedrība

Saloniku Advokātu kolēģija

Attiecīgie dokumenti

Grieķijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu PDF (849 Kb) en

Lapa atjaunināta: 25/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.