Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Izmaksas

Grieķija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Grieķijā.

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Juristi

Juristu honorāru apmēri ir noteikti “Juristu kodeksa” jeb Likuma Nr. 4194/2013 58. un turpmākajos pantos (Valdības Vēstnesis, I sērija, Nr. 208). Saskaņā ar šiem noteikumiem jurista honorārs tiek noteikts brīvi, noslēdzot rakstisku vienošanos ar viņa/viņas pilnvarotāju vai pārstāvi, un tas attiecas uz daļu no tiesvedības procesa, visu tiesvedības procesu vai uz konkrētākām jebkāda veida tiesvedības darbībām vai juridiskiem uzdevumiem, vai nu tiesas, vai ārpustiesas.

Ja nav attiecīgas rakstiskas vienošanās par nodevas apmēru, ko nosaka, pamatojoties uz tiesvedības priekšmeta vērtību (63. panta 1. punkts), un ja tiesvedības priekšmetu nevar aplēst naudā, maksu aprēķina saskaņā ar Juristu kodeksa I pielikumu (63. panta 2. punkts), kurā ir atsauce uz “I pielikumu / tiesvedības laikā radušos juristu honorāru tabulu”.

Juriskonsulti — juridiskie konsultanti

Juristu vidū netiek nošķirti šo profesiju pārstāvji.

Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāju atlīdzības apmēri ir īpaši noteikti. Tiesu izpildītāju atalgojumu nosaka saskaņā ar «Tiesu izpildītāju kodeksa» jeb Likuma Nr. 2318/1995 50. pantu (Valdības Vēstnesis, I sērija, Nr. 126), kurā grozījumi izdarīti ar Likuma Nr. 4336/2015 2. pantu. Saskaņā ar šiem noteikumiem tiesu izpildītāju atlīdzības apmēru nosaka ar finanšu ministra un tieslietu ministra kopīgu lēmumu. Pašlaik ir spēkā 2016. gada 11. marta rezolūcija Nr. 21798 (Valdības Vēstnesis, II sērija, Nr. 709/2016). Tomēr vienojoties maksas apmērus var palielināt atkarībā no uzdevuma sarežģītības.

Notāri

Notāru honorāru apmēri ir noteikti īpašos noteikumos, konkrētāk, Likuma Nr. 2830/2000 40. pantā.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Juristu honorāri krimināllietās ir noteikti Juristu kodeksā (58. un turpmākie panti).

Krimināltiesvedības stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

Juristi ar klientiem savstarpēji vienojas par honorāru nomaksas laiku. Parasti tas notiek pa daļām procesa laikā.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Arī administratīvajos strīdos juridisko profesiju pārstāvju honorārus aprēķina saskaņā ar iepriekš aprakstīto kārtību.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā lietas dalībniekiem jāsedz fiksētās izmaksas

Juristi ar klientiem savstarpēji vienojas par honorāru nomaksas laiku. Parasti tas notiek pa daļām procesa laikā.

Informācija, ko iepriekš sniedz juridiskie konsultanti

Pušu tiesības un pienākumi

Juristu ētikas kodekss satur noteiktus pienākumus, kas juristiem jāievēro darbā ar saviem klientiem. Šo pienākumu pārkāpšana ir disciplināri sodāma. Šajos pienākumos nav tiešas norādes uz atlīdzību.

Informācijas avoti izmaksu noteikšanai

Kur Grieķijā atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai?

Informāciju par juristu honorāriem iespējams iegūt Juristu kodeksā vai no advokātu kolēģijām.

Informāciju par notāru honorāriem iespējams iegūt Tieslietu ministrijas Juristu biroju — tiesu izpildītāju — notāru — hipotēku un kadastra biroju nodaļā (Tmima Dikigorikou Leitourgimatos — Dikastikon Epimeliton — Symvolaiografeion — Ypothikofilakeion kai Ktimatologikon Grafeion) vai notāru biedrībās (Συμβολαιογραφικοί Συλλογοι) (publisko tiesību subjekti).

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Grieķijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir pieejama tikai grieķu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju / pušu samierināšanu?

Lūdzu, skatiet informāciju, kas sniegta attiecīgajā portāla lapā attiecībā uz mediāciju Grieķijā.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejama tīmekļa vietne ar informāciju par izmaksām

Tīmekļa vietne ar šādu informāciju nepastāv.

Kur atrast informāciju par dažādu procesu vidējo ilgumu?

Informācija par šo jautājumu attiecībā uz Grieķiju nav pieejama.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Informācija par kopējām procesuālajām izmaksām Grieķijā nav pieejama.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā šī informācija tiek norādīta?

Juristu sniegtajiem pakalpojumiem piemēro PVN. Attiecīgo informāciju var iegūt no Finanšu ministrijas Nodokļu departamenta (Τmima Forologias) un advokātu kolēģijām.

Kādas ir piemērojamās likmes?

24 %.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 194. pantu juridisko palīdzību sniedz personām, kuras pierāda, ka nav spējīgas nomaksāt tiesas procesu izmaksas, neapdraudot savu vai savu ģimeņu iztiku.

Saskaņā ar šajā pantā paredzētajiem nosacījumiem juridisko palīdzību var piešķirt arī ārvalstniekiem un bezvalstniekiem.

Saskaņā ar Likumu Nr. 3226/2004 juridisko palīdzību civillietās sniedz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem (ja viņu mājsaimniecības gada ienākumi nepārsniedz divas trešdaļas no valsts vispārējā kolektīvajā darba līgumā noteiktā minimālā gada ienākumu apjoma).

Juridiskā palīdzība ietver tiesas procesa izmaksas, notāru un tiesas izpildītāju atlīdzību, kā arī juristu honorārus (Civilprocesa kodeksa 199. pants).

Krimināllietās apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 340. pantu apsūdzētajam, kuram nav advokāta, norīko juristu no vietējās advokātu kolēģijas attiecīgā saraksta.

Saskaņā ar Likumu Nr. 3226/2004 juridisko palīdzību krimināllietās sniedz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem (skat. iepriekš).

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai krimināllietās

Likuma Nr. 3226/2004 noteikumi ļauj piešķirt juridisko palīdzību ES dalībvalstu pilsoņiem ar zemiem ienākumiem, kā arī trešo valstu valstspiederīgajiem ar zemiem ienākumiem un bezvalstniekiem, ja viņiem ir likumīga vai pastāvīga dzīvesvieta ES.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Juridisko palīdzību piešķir ES dalībvalstu pilsoņiem ar zemiem ienākumiem, kā arī trešo valstu valstspiederīgajiem ar zemiem ienākumiem un bezvalstniekiem, ja viņiem ir likumīga vai pastāvīga dzīvesvieta ES. Citi nosacījumi nav spēkā.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Nav.

Bezmaksas tiesvedība

Nav.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Pēc tiesas nolēmuma pieņemšanas zaudētājai pusei parasti uzdod atlīdzināt uzvarētājas puses juridiskās izmaksas un tiesāšanās izdevumus, ņemot vērā apjomu, kādā katra no pusēm prāvā zaudējusi vai uzvarējusi. Tiesas pienākumos ietilpst nodrošināt šās nolēmuma daļas izpildāmību. Izdevumus un izmaksas aprēķina saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, īpaši ņemot vērā noteikumus par juridisko profesiju pārstāvju honorāriem un pušu iespējamās fiksētās izmaksas civilprocesā. Parasti aprēķinātais apmērs ir mazāks par faktiskajām izmaksām.

Ekspertu honorāri

Eksperti paši nosaka savu honorāru, ko pēc pieprasījuma var iekļaut tiesas noteiktajās juridiskajās izmaksās.

Tulkotāju un tulku honorāri

Tulkotāji un tulki paši nosaka savu honorāru, ko pēc pieprasījuma var iekļaut tiesas noteiktajās juridiskajās izmaksās.

Saistītās saites

Grieķijas Advokātu kolēģiju plenārsēde

Atēnu Advokātu kolēģija

Pirejas Advokātu kolēģija

Saloniku Advokātu kolēģija

Grieķijas Notāru palātu koordinācijas komiteja

Saloniku Apelācijas tiesas Notāru palāta

Grieķijas Notāru palātu koordinācijas komiteja

Grieķijas Tiesu izpildītāju federācija

Saistītie dokumenti

Ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu: Grieķija  PDF (849 Kb) en

Lapa atjaunināta: 06/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.