Izmaksas

Ungārija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (bērnu aizgādība) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus. Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa  piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte iesniedz tiesā prasību ierobežot tēva saskarsmes tiesības. Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs bērns, bet pāris izšķiras tūlīt pēc bērna piedzimšanas. Dalībvalsts B tiesa piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte un bērns saņem tiesas atļauju un pārceļas dzīvot uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), bet tēvs paliek dalībvalstī B. Pēc pāris gadiem māte iesniedz dalībvalsts A tiesā prasību par izmaiņām tēva saskarsmes tiesībās.

Saturu nodrošina
Ungārija

Izmaksas Ungārijā

Alternatīvas strīdu izšķiršanas (ASI) izmaksas


Izpētītā situācija

Alternatīva strīdu izšķiršana (ASI)

Vai šāda iespēja ir pieejama attiecīgā veida lietā?

Izmaksas

Situācija A

Jā. Ja vecāki nevar vienoties, kā un kad īstenot saskarsmes tiesības, viņi var pieprasīt mediāciju bērna labklājības interesēs. Mediāciju var pieprasīt arī izpildu procedūras laikā. Divu gadu laikā pēc galīgā tiesas nolēmuma var iesniegt lūgumus grozīt nolēmumu vienīgi tajā pašā tiesā, un šai tiesai ir pilnvaras pieņemt attiecīgu nolēmumu.

Saskaņā ar pušu un mediatora vienošanos.

Situācija B

Jā. Ja vecāki nevar vienoties, kā un kad īstenot saskarsmes tiesības, viņi var pieprasīt mediāciju bērna labklājības interesēs. Mediāciju var pieprasīt arī izpildu procedūras laikā. Ja pēc laulības šķiršanas vai tiesas procesa par bērna aizgādību pabeigšanas ir pagājuši vairāk nekā divi gadi, bāriņtiesa var apstiprināt vecāku vienošanos vai – pēc to pieprasījuma – lemt par saskarsmes tiesībām.

Saskaņā ar pušu un mediatora vienošanos.

Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Izpētītā situācija

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai juridiskā pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai juridiskā pārstāvība ir obligāta?

Vai tas jāizmanto?

Izmaksas

Situācija A

Nē.

Saskaņā ar klienta un advokāta vienošanos.

Nē.

Nē. Tiesa norīko ekspertu pēc puses pieprasījuma pierādījumu sniegšanai, izņemot gadījumos, kuros tā var ierosināt pierādījumu iegūšanu pēc savas iniciatīvas. Puses var iesniegt arī privātu ekspertu atzinumus.

Eksperts nosaka savu samaksu. Ja tiesa norīko pierādījumu iegūšanu pēc savas iniciatīvas, maksa tiek noteikta saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Situācija B

Nē.

Saskaņā ar klienta un advokāta vienošanos.

Nē.

Nē. Tiesa norīko ekspertu pēc puses pieprasījuma pierādījumu sniegšanai, izņemot gadījumos, kuros tā var ierosināt pierādījumu iegūšanu pēc savas iniciatīvas. Puses var iesniegt arī privātu ekspertu atzinumus.

Eksperts nosaka savu samaksu. Ja tiesa norīko pierādījumu iegūšanu pēc savas iniciatīvas, maksa tiek noteikta saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kompensācija lieciniekiem


Izpētītā situācija

Kompensācija lieciniekiem

Vai liecinieki ir tiesīgi saņemt kompensāciju?

Izmaksas

Situācija A

Jā.

Kompensāciju lieciniekiem regulē normatīvie akti. Lieciniekiem ir tiesības uz ceļa izdevumu, naktsmītnes un iztikas līdzekļu atlīdzināšanu, kā arī uz kompensāciju par prombūtni no darba.

Situācija B

Jā.

Kompensāciju lieciniekiem regulē normatīvie akti. Lieciniekiem ir tiesības uz ceļa izdevumu, naktsmītnes un iztikas līdzekļu atlīdzināšanu, kā arī uz kompensāciju par prombūtni no darba.

Juridiskās palīdzības izmaksas un izdevumu atlīdzībaIzpētītā situācija

Juridiskā palīdzība

Izdevumu atlīdzība

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Kādos gadījumos juridiskā palīdzība ir pieejama pilnā apmērā?

Vai uzvarētāja puse var atgūt tiesāšanās izmaksas?

Ja atlīdzināšana nav noteikta pilnā apmērā, kāds parasti ir tās procentuālais apmērs?

Kādi izdevumi netiek atlīdzināti?

Vai ir gadījumi, kad ir jāatlīdzina juridiskās palīdzības izmaksas?

Situācija A

Sk. sadaļu par juridisko palīdzību.

Neatkarīgi no pušu ienākumiem un finansiālās situācijas tām ir tiesības uz maksājumu atlikšanu – atlikt konkrētu izdevumu samaksu –, piemēram, tiesas procesos par aizgādību pār bērnu, bērna pārvietošanu vai saskarsmes tiesībām.

Lietās, kurās, balstoties uz attiecīgajā brīdī pieejamo informāciju, ir ticams, ka aplēstie tiesāšanās izdevumi pieteikuma iesniedzējam liegs pieeju tiesai.

Juridiskā palīdzība saskaņā ar juridiskās palīdzības regulējumu ir bez maksas, ja personas ienākumi ir mazāki par minimālo vecuma pensiju.

Jā, zaudētājai pusei ir jāatlīdzina uzvarējušās puses izdevumi, izņemot, ja normatīvajos aktos ir noteikts citādi, tai skaitā gadījumos, kad normatīvajos aktos citai personai ir uzlikts pienākums segt izdevumus neatkarīgi no tiesas nolēmuma.

Gadījumā, ja prasījums ir apmierināts daļēji, atlīdzināmā summa ir proporcionāla apmēram, kādā prasījums ir apmierināts, un avansa maksājumiem, kurus veikusi katra no pusēm. Tiesa var arī uzlikt katrai pusei pienākumu segt savus izdevumus.

Pamatotos gadījumos tiesa var samazināt advokāta izdevumus, ja tā uzskata, ka tie ir nesamērīgi lieli.

Pusēm nevar uzlikt pienākumu segt izdevumus, kuri radušies ar tiesas rīcību saistītu iemeslu dēļ (no kuriem varēja izvairīties).

Pusēm atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi nedrīkst pārsniegt viņu prasījuma summu.

Jā, ja tiek konstatēts, ka puse, kura saņem juridisko palīdzību, nav tiesīga to saņemt.

Zaudētāja puse valstij tieši atlīdzina valsts ieceltā advokāta izdevumus, kurus iepriekš apmaksājusi valsts.

Zaudētāja puse apmaksā administratora izdevumus, pat ja tā ir tiesīga saņemt juridisko palīdzību.

Situācija B

Sk. sadaļu par juridisko palīdzību.

Neatkarīgi no pušu ienākumiem un finansiālās situācijas, tām ir tiesības uz maksājumu atlikšanu – atlikt konkrētu izdevumu samaksu –, piemēram, tiesas procesos par aizgādību pār bērnu, bērna pārvietošanu vai saskarsmes tiesībām.

Lēmumā par juridiskās palīdzības piešķiršanu var ņemt vērā dzīves dārdzību pušu dzīvesvietas valstīs.

Lietās, kurās, balstoties uz attiecīgajā brīdī pieejamo informāciju, ir ticams, ka aplēstie tiesāšanās izdevumi pieteikuma iesniedzējam liegs pieeju tiesai.

Juridiskā palīdzība saskaņā ar juridiskās palīdzības regulējumu ir bez maksas, ja personas ienākumi ir mazāki par minimālo vecuma pensiju.

ES dalībvalstu pilsoņiem un personām, kas nav ES dalībvalstu pilsoņi, taču likumīgi uzturas ES dalībvalstī, ir tiesības saņemt juridisko palīdzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Ungārijas pilsoņiem.

Jā, zaudētājai pusei ir jāatlīdzina uzvarējušās puses izdevumi, izņemot, ja normatīvajos aktos ir noteikts citādi, tai skaitā gadījumos, kad normatīvajos aktos citai personai ir uzlikts pienākums segt izdevumus neatkarīgi no tiesas nolēmuma.

Gadījumā, ja prasījums ir apmierināts daļēji, atlīdzināmā summa ir proporcionāla apmēram, kādā prasījums ir apmierināts, un avansa maksājumiem, kurus veikusi katra no pusēm. Tiesa var arī uzlikt katrai pusei pienākumu segt savus izdevumus.

Pamatotos gadījumos tiesa var samazināt advokāta izdevumus, ja tā uzskata, ka tie ir nesamērīgi lieli.

Pusēm nevar uzlikt pienākumu segt izdevumus, kuri radušies ar tiesas rīcību saistītu iemeslu dēļ (no kuriem varēja izvairīties).

Pusēm atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi nedrīkst pārsniegt viņu prasījuma summu.

Jā, ja tiek konstatēts, ka puse, kura saņem juridisko palīdzību, nav tiesīga to saņemt.

Zaudētāja puse valstij tieši atlīdzina valsts ieceltā advokāta izdevumus, kurus iepriekš apmaksājusi valsts.

Zaudētāja puse apmaksā administratora izdevumus, pat ja tā ir tiesīga saņemt juridisko palīdzību.

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Izpētītā situācija

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Aptuvenās izmaksas

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Aptuvenās izmaksas

Situācija A

Ja puse nerunā ungāru valodā vai nesaprot to.

Tulkotājs nosaka samaksu par savu darbu. Samaksu aprēķina, balstoties uz zīmju skaitu (aptuveni HUF 5 par zīmi), termiņu un avotvalodu. Tulkošanas izmaksas, kas radušās saistībā ar tādu pušu sniegtajiem pierādījumiem un iesniegumiem, kurām civilprocesā ir atļauts lietot savu dzimto, reģionālo vai minoritātes valodu, iepriekš viņu vārdā apmaksā valsts. Pēc tam uz šīm izmaksām attiecina noteikumus par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.

Ja puse nerunā ungāru valodā vai nesaprot to.

Tulks nosaka samaksu par savu darbu. Stundas likme ir atkarīga no lietotās valodas. Aptuvenās robežas ir no HUF 10 000 līdz 12 000 stundā. Valsts sedz vai iepriekš apmaksā tulka izmaksas, ja mutiskā tulkošana ir obligāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Situācija B

Ja puse nerunā ungāru valodā vai nesaprot to.

Tulkotājs nosaka samaksu par savu darbu. Samaksu aprēķina, balstoties uz zīmju skaitu (aptuveni HUF 5 par zīmi), termiņu un avotvalodu. Tulkošanas izmaksas, kas radušās saistībā ar tādu pušu sniegtajiem pierādījumiem un iesniegumiem, kurām civilprocesā ir atļauts lietot savu dzimto, reģionālo vai minoritātes valodu, iepriekš viņu vārdā apmaksā valsts. Pēc tam uz šīm izmaksām attiecina noteikumus par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.

Ja puse nerunā ungāru valodā vai nesaprot to.

Tulks nosaka samaksu par savu darbu. Stundas likme ir atkarīga no lietotās valodas. Aptuvenās robežas ir no HUF 10 000 līdz 12 000 stundā. Valsts sedz vai iepriekš apmaksā tulka izmaksas, ja mutiskā tulkošana ir obligāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lapa atjaunināta: 31/10/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.