Izmaksas

Ungārija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Ungārijā.

Saturu nodrošina
Ungārija

Ģimenes tiesības — laulības šķiršana

Ģimenes tiesības — bērnu aizgādība

Ģimenes tiesības — uzturlīdzekļi

Komerctiesības — līgumi

Komerctiesības — atbildība

Juridisko profesiju atlīdzību tiesiskais regulējums

1. Tiesu izpildītāji

Tiesu izpildītāja atlīdzība ir atkarīga no izpildes rīkojuma mērķa (jāpiedzen parāds vai jāpanāk kādas noteiktas darbības izpilde). Ja izpilde ir saistīta ar parāda piedziņu, tiesu izpildītāja atlīdzība ir proporcionāla piedzenamajai parāda summai. Tādējādi, jo lielāka ir summa, uz kuru attiecas izpilde, jo lielāka atlīdzība tiek maksāta tiesu izpildītājam. Ja pienākumu pildīšana paredz noteiktas darbības īstenošanu, atlīdzība ir atkarīga no šīs darbības īstenošanai nepieciešamā ilguma.

2. Advokāti

Ungāru valodā vārds “ügyvéd”, ar ko apzīmē personu, kura praktizē tiesību jomā, attiecas uz advokātiem, pārstāvjiem, juriskonsultiem un juristiem. Advokāta atlīdzību parasti nosaka vienošanās starp klientu un advokātu. Ja starp klientu un advokātu nav vienošanās par konkrētās lietas uzņemšanos vai ja to lūdz klients, par pārstāvības atlīdzības summu lemj tiesa saskaņā ar tiesību aktiem. Ja lietā tiek uzvarēts, atlīdzību, kas pienākas advokātam saskaņā ar vienošanos starp klientu un advokātu, nevar vienmēr pieprasīt pilnā apjomā no zaudējušās puses. Tiesa, kas izskata lietu, var samazināt juridiskā pārstāvja atlīdzību prasībā par tiesāšanās izdevumiem, ko tā uzskata par pārmērīgiem. Šādā gadījumā tiesa nosaka advokāta atlīdzību, pamatojoties uz likuma noteikumiem. Advokāta atlīdzības summu, ko noteikusi tiesa, pielāgo prasības vērtībai. Puses var lūgt tiesai piemērot likumā noteikto atlīdzību, ja tās nevēlās publiskot vienošanos.

Likumā noteiktās izmaksas

Likumā noteiktās izmaksas (nodevas) civilprocesos

Likumā noteiktās prāvnieku izmaksas civilprocesos

Ja vien likums neparedz citādi, jebkuras nodevas (illeték) pamats civilprocesos ir prasības vērtība lietas ierosināšanas laikā un — apelācijas tiesvedībā — prasības vai prasības daļas vērtība strīdā.

Ja prasības vērtību nevar noteikt, pamats nodevas aprēķināšanai tiesvedībā, kas notiek apgabaltiesā (járásbíróság), ir 350 000 HUF strīdus tiesvedībā un 200 000 HUF bezstrīdus tiesvedībā. Pirmās instances tiesvedībā, kas notiek apgabaltiesā (törvényszék), pamats ir 600 000 HUF strīdus tiesvedībā un 350 000 HUF bezstrīdus tiesvedībā. Apelācijas tiesvedībā pamats ir 300 000 HUF strīdus tiesvedībā un 170 000 HUF bezstrīdus tiesvedībā. Apelācijas tiesvedībā, kas notiek apelācijas tiesā (ítélőtábla), pamats ir 600 000 HUF strīdus tiesvedībā un 300 000 HUF bezstrīdus tiesvedībā. Ungārijas Tiesā (Kúria) pamats ir 500 000 HUF apelācijas tiesvedībā un 700 000 HUF pārskatīšanas procedūrās.

Pirmās instances tiesvedībā nodevas summa strīdus tiesvedībā ir 6 % no iepriekš noteiktā atlīdzības pamata, bez vismaz 15 000 HUF un ne vairāk kā 1 500 000 HUF. Pirmās instances bezstrīdus tiesvedībā nodevas summa ir 3 % no atlīdzības pamata, bet vismaz 5000 HUF un ne vairāk kā 250 000 HUF. Noteiktās bezstrīdus tiesvedībās, ko nosaka likums, nodevas summa ir atšķirīga, piemēram, iebilduma pret tiesas priekšrakstu gadījumā tā ir 3 %, bet vismaz 5000 HUF un ne vairāk kā 750 000 HUF.

Papildus iepriekš minētajam likums paredz nodevas konkrētos gadījumos:

 • laulības šķiršanas tiesvedība (házassági bontóper): 30 000 HUF;
 • tiesvedība, kas notiek darba tiesā (munkaügyi per) (ja prasības vērtību nevar noteikt): 10 000 HUF;
 • tiesvedība administratīva lēmuma pārskatīšanai tiesā (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), izņemot tiesvedību, kas saistīta ar konkurences tiesībām un nodokļiem, publisko iepirkumu un elektroniskajiem sakariem: 30 000 HUF;
 • bezstrīdus administratīvā tiesvedība (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 HUF;
 • vispārējā pilnvarošana (általános meghatalmazás): 18 000 HUF;
 • maksātnespējas procedūra (fizetésképtelenségi eljárás): likvidācija (felszámolás): 80 000 HUF; bankrota procedūra (csődeljárás): 50 000 HUF;
 • subjektiem bez juridiskas personas statusa: likvidācija (felszámolás): 30 000 HUF; bankrota procedūra (csődeljárás): 30 000 HUF;
 • tiesvedība šķīrējtiesas lēmuma atcelšanai (választottbírósági ítélet) vai izpildei (választottbírósági egyezség): atlīdzību nosaka, pamatojoties uz tiesvedības vērtību, kas noteikta šķīrējtiesas lēmumā, vai pamatojoties uz nosacītu vērtību;
 • apelācija: 8 %, bet vismaz 15 000 HUF un ne vairāk kā 2 500 000 HUF;
 • lietas atkārtota iztiesāšana (perújítás): atlīdzības jānosaka atkārtoti;
 • ierosinājums veikt pārbaudi (felülvizsgálati kérelem): 10 % attiecībā uz spriedumiem, bet vismaz 50 000 HUF un ne vairāk kā 3 500 000 HUF; puse no atlīdzības, kas piemērojama spriedumiem rīkojumu gadījumā, bet vismaz 20 000 HUF un ne vairāk kā 1 250 000 HUF.

Lai iesniegtu pieteikumu maksājuma rīkojuma izdošanai (fizetési meghagyás) Ungārijas Civiltiesību notāru kamerai (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), jāmaksā likumā noteiktā atlīdzība, lai segtu kameras sistēmas darbības izmaksas un notāru atlīdzības un izdevumus (“procesuālā nodeva”). Procesuālās nodevas pamatā ir monetārā prasījuma vērtība tiesvedības ierosināšanas brīdī, ko aprēķina, neieskaitot papildizmaksas (“atlīdzības bāze”); procenti, kas maksājami un piedzenami kopā ar monetāro prasījumu, nav iekļaujami atlīdzības bāzē pat tad, ja vienlaikus ar sākotnējo prasību par procentiem prasītājs arī pieprasa papildu procentus par pieprasītajiem procentiem. Procentus un citas papildu izmaksas, ko pieprasa atsevišķi, iekļauj atlīdzības bāzē.

Procesuālās atlīdzības summa, pamatojoties uz atlīdzības bāzi: a) 3 %, bet vismaz 5000 HUF un ne vairāk kā 300 000 HUF pamatprocedūrā, ja vien turpmāk nav norādīts citādi; b) 1 %, bet vismaz 5000 HUF un ne vairāk kā 15 000 HUF procedūrā, kas ierosināta par maksājuma atlikšanu vai samaksu pa daļām; c) 1 %, bez vismaz 5000 HUF un ne vairāk kā 15 000 HUF procedūrā, kas ierosināta par maksājuma atlikšanu vai uzlikta naudas soda samaksu pa daļām.

Civilprocesa posms, kurā jāsedz likumā noteiktās izmaksas

Civilprocesā pienākums maksāt tiesas nodevas rodas tad, kad tiek ierosināta prasība. Tāpēc procesuālās nodevas jāmaksā prasības ierosināšanas brīdī. Ja puse nesamaksā tiesas nodevas vai samaksā mazāk, nekā noteikts likumā, tiesai jāpieprasa, lai puse samaksā atlikušās tiesas nodevas, kad tiek iesniegts prasības pieteikums. Tiesai ir jāinformē puse, ka prasības pieteikums tiks noraidīts, ja tiesas nodevas netiks samaksātas pilnā apmērā.

Advokāta atlīdzība ir balstīta uz vienošanos starp klientu un advokātu. Daļa tiesu izpildītāja atlīdzības ir jāsamaksā iepriekš izpildes procedūras sākumā.

Likumā noteiktās izmaksas (nodevas) kriminālprocesā

Likumā noteiktās pušu izmaksas kriminālprocesā

Ja tiesvedība ir balstīta tikai uz privātu kriminālvajāšanu (magánvádas eljárás):

 • nodeva par sūdzības iesniegšanu: 10 000 HUF;
 • nodeva par apelācijas iesniegšanu: 10 000 HUF;
 • nodeva par ierosinājumu veikt pārbaudi vai lietas atkārtotu iztiesāšanu: 15 000 HUF;

Ja kriminālprocesā tiek celta civilprasība, jāmaksā tikai nodevas par pieteikuma iesniegšanu un apelācijas sūdzību. Šīs nodevas ir jāmaksā papildus nodevām, kas maksājamas kriminālprocesā, saskaņā ar noteikumiem par nodevām, kas piemērojamas civilprocesā.

Kriminālprocesa posms, kurā jāsedz likumā noteiktās izmaksas

Šīs izmaksas jāsedz par ierosināšanas dokumentu tiesvedības sākumā.

Likumā noteiktās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Saskaņā ar 2011. gada Likuma CLI par Konstitucionālo tiesu (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) 54. panta 1. punktu tiesvedība Konstitucionālajā tiesā (Alkotmánybíróság) ir bez maksas, un visas izmaksas, kas rodas šādas tiesvedības gaitā, sedz prasītājs.

Tomēr pieteikuma iesniedzējam, kurš nerīkojas labticīgi, kad iesniedz prasību, var nākties segt izmaksas, un/vai viņam var tikt piemērots procesuāls naudas sods apmērā no 20 000 HUF līdz 500 000 HUF.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Praktizējot savā profesijā, advokāti palīdz saviem klientiem aizstāvēt viņu tiesības un izpildīt viņu pienākumus tādiem līdzekļiem un tādā veidā, kā to nosaka likums. Juriskonsulti (jogtanácsos) arī palīdz aizstāvēt tiesības organizācijām, kuras tie pārstāv.

Šis pienākums ietver nepieciešamās informācijas sniegšanu par tiesībām un pienākumiem, iespējām uzvarēt lietā, kā arī paredzamajām tiesāšanās izmaksām.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Ungārijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla tīmekļa vietnē.

Budapeštas Advokātu asociācijas (Budapesti Ügyvédi Kamara) tīmekļa vietnē ir arī sniegta informācija par advokātu atlīdzībām.

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Ungārijā?

Informācija par pamatu izmaksu noteikšanai ir pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla tīmekļa vietnē. Šajā lapā ir atrodama attiecīgā informācija visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Budapeštas Advokātu asociācijas tīmekļa vietnē pieejamā informācija par izmaksām ir tikai ungāru valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par mediāciju ir atrodama šādās tīmekļa vietnēs:

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietne ar informāciju par izmaksām

Papildu informācija par izmaksām pieejama Budapeštas Advokātu asociācijas tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par dažādu tiesvedības procesu vidējo ilgumu?

Informācija par tiesvedības ilgumu ir atrodama Ungārijas tiesu tīmekļa vietnē.

Citas saites:

Informācija par statistikas tabulām ir pieejama tikai ungāru valodā.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šāda informācija?

Iepriekš norādītās izmaksas advokātiem ir neto summas, tādēļ tām jāpieskaita PVN.

Kādas ir piemērojamās likmes?

Vispārējā PVN likme Ungārijā bija 20 % no nodokļu bāzes līdz 2009. gada 1. jūlijam, kad tā tika palielināta līdz 25 % un tad līdz 27 %.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamā ienākumu robežvērtība civiltiesvedībā

Ir divas minimālās robežvērtības:

 1. lai atvieglotu viņu tiesību īstenošanu, prāvniekus, kuri ir fiziskas personas (ieskaitot personas, kas iestājas lietā) un kuru ienākumi un finansiālais stāvoklis neļauj tām segt tiesāšanās izmaksas, pēc pieprasījuma pilnībā vai daļēji atbrīvo no šo izmaksu segšanas. Juridiskā palīdzība aptver šādas priekšrocības: atbrīvojums no nodevām; atbrīvojums no avansa maksājuma un, ja vien likums neparedz citādi, no tiesvedībā radušos izmaksu segšanas (liecinieku un ekspertu atlīdzība, aizbildņa ad litem (ügygondnok) un tulka atlīdzība, juridiskās palīdzības jurista (pártfogó ügyvéd) atlīdzība un klātienes uzklausīšanas un apmeklējumu nodevas, u. c.); atbrīvojums no nodrošinājuma iesniegšanas par juridiskajām izmaksām; pieteikuma iesniegšana, lai atļautu juridiskās palīdzības jurista pārstāvību, ja to pieļauj likums. Ja puses ienākumi (alga, pensija, citi regulārie naudas ienākumi) nepārsniedz vecuma pensijas minimālo summu (28 500 HUF), kas noteikta, pamatojoties uz nodarbinātību, un personai nav citu aktīvu, izņemot parastās sadzīves nepieciešamības preces un priekšmetus, šādai personai ir piešķirama juridiskā palīdzība. Juridiskā palīdzība, nepārbaudot personas ienākumus un finansiālo stāvokli, ir jāpiešķir arī pusei, kura ir tiesīga saņemt darbspējas vecuma iedzīvotāja pabalstus vai kura dzīvo vienā mājsaimniecībā kopā ar tuvu radinieku Sociālās administrācijas un sociālo pabalstu likuma (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény) nozīmē, kas ir tiesīgs saņemt darbspējas vecuma iedzīvotāja pabalstus. Izņēmuma kārtā juridisko palīdzību var piešķirt pat tad, ja iepriekš minētie nosacījumi nav izpildīti, bet tiesa, ņemot vērā puses apstākļus, konstatē, ka puses iztika ir apdraudēta. (6. panta 1. punkts iekšlietu ministra 1986. gada 26. jūnija Dekrētā Nr. 6/1986 par juridiskās palīdzības piemērošanu tiesvedībā (A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet))
 2. Valsts sniegtas ārpustiesas juridiskās palīdzības kontekstā juridiskās palīdzības asistents (jogi segítő) sniedz pusei juridiskas konsultācijas vai sagatavo pieteikumus vai citus dokumentus, un, pamatojoties uz šajā nolūkā sniegtu atļauju, viņam(-ai) ir piekļuve lietas dokumentiem. Saistītās likumā noteiktās nodevas un izmaksas juridiskās palīdzības asistentam puses vārdā sedz vai avansā samaksā valsts. Tiesvedības gaitā no juridiskās palīdzības sniegšanas viedokļa valsts nodrošina juridiskās palīdzības juristu prasītāja, atbildētāja, personas, kura iestājas lietā (puses, kura pievienojas) un pieteikuma iesniedzēja pārstāvībai un sedz saistītās izmaksas puses vārdā strīdus un bezstrīdus civiltiesvedībā (abi veidi kopā dēvēti par “tiesvedību”), kā to paredz likums. Maksu par juridiskajiem pakalpojumiem puses vārdā maksā valsts, ja puses neto izmantojamais mēneša ienākums nepārsniedz 43 % no vidējā bruto mēneša ienākuma tautsaimniecībā, ko publicējis Ungārijas Centrālais statistikas birojs (Központi Statisztikai Hivatal) otrajā gadā pirms pārskata gada (aptuveni 231 000 HUF 2013. gadā), t. i., 99 330 HUF, un pusei nav aktīvu. (11. un 6. pants 2003. gada Likumā LXXX par juridisko palīdzību (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény))

Juridiskās palīdzības maksājumus var veikt avansā.

Atbildētājiem kriminālprocesā piemērojamā ienākumu robežvērtība

Kriminālprocesā aizdomās turētā vai apsūdzētā persona var saņemt bezmaksas juridisko pārstāvību, pamatojoties uz ienākumu robežvērtībām, ko piemēro civilprocesos.

Cietušajiem kriminālprocesā piemērojamā ienākumu robežvērtība

Ja palīdzības pieteikuma iesniedzējs atsevišķās tiesvedībās ir atzīts par noziegumā cietušo un ir tiesīgs saņemt cietušo atbalsta pakalpojumus, tad maksu par juridiskajiem pakalpojumiem puses vārdā maksā valsts ar nosacījumu, ka personas neto izmantojamais mēneša ienākums nepārsniedz 86 % no vidējā bruto mēneša ienākuma tautsaimniecībā, ko publicējis Ungārijas Centrālais statistikas birojs otrajā gadā pirms pārskata gada (aptuveni 231 000 HUF 2013. gadā), t. i., 198 660 HUF, un pusei nav aktīvu. (2003. gada Likuma LXXX par juridisko palīdzību 9/A pants)

Juridiskā palīdzība cietušajiem ietver juridisko pārstāvību.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai cietušajiem

Papildus noteiktajām ienākumu robežvērtībām cietušajam ir jāatbilst diviem citiem nosacījumiem:

 • cietušajam jāiesniedz ziņojums/sūdzība;
 • cietušajam ir jāsaņem izziņa no iestādes, kas atbild par palīdzības sniegšanu cietušajiem. Izziņā jābūt norādītam, ka ir izpildīti konkrēti nosacījumi (ka cietušais ir sazinājies ar attiecīgo iestādi likumā noteiktajā termiņā).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības piešķiršanai atbildētājiem

Nav citu nosacījumu attiecībā uz juridiskās palīdzības sniegšanu atbildētājiem.

Bezmaksas tiesvedība

Šādos gadījumā nodevas neiekasē vai iekasē samazinātas nodevas:

 • nodeva ir 10 % no nodevas par tiesvedību, ja tiesa noraida dokumentu, ar kuru ierosina tiesvedību, ex officio, neizdodot pavēsti;
 • apelācijas pret lēmumu par juridisko palīdzību vai par atliktu izmaksu segšanu (illetékfeljegyzési jog), t. i., ja valsts sedz izmaksas puses vārdā;
 • pretprasības saistībā ar laulības šķiršanas lietām;
 • tiesvedības saistībā ar nāves fakta paziņošanu un nāves fakta konstatēšanu, ja personas pazušana vai nāve iestājusies kara vai dabas katastrofas rezultātā;
 • tiesvedības saistībā ar fondu, publisku fondu, pilsoniskās sabiedrības organizāciju, publisku struktūru Eiropas teritoriālās sadarbības grupas un darbinieku akciju īpašumtiesību plāna organizāciju reģistrāciju, kā arī tiesvedības saistībā ar dalības Eiropas teritoriālās sadarbības grupā apstiprināšanu;
 • pieteikumi svītrot likvidētu uzņēmumu, tostarp svītrošanas pieteikumi vienkāršotā likvidācijas procedūrā (egyszerűsített végelszámolás) kopā ar administratora paziņojumu;
 • pieteikumi par lēmuma labošanu vai papildināšanu;
 • vēlētāju sarakstu tiesvedības;
 • tiesvedības par izmaiņu paziņošanu pēc ieraksta veikšanas Juriskonsultu reģistrā;
 • pārsūdzības pret rīkojumu nodot lietu citai tiesai;
 • administratīva lēmuma pārskatīšana tiesā kompensācijas lietās;
 • pašvaldību parāda nokārtošanas tiesvedības;
 • tiesvedības, ko ierosina neatkarīgs tiesu izpildītājs saistībā ar tiesas izpildes tiesvedību, kuru vada tiesas izpildītājs, un tiesvedības par vietējas izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1215/2012, Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009;
 • tiesvedības, ko ierosina pēc pamatotas konstitucionālas sūdzības;
 • prasības saistībā ar personas datu aizsardzību vai sabiedrisku interešu datu izpaušanu;
 • administratīvu lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu pārskatīšana tiesā;
 • bezstrīdus tiesvedība pagaidu ierobežojoša rīkojuma pārskatīšanai tiesā un ierobežojoša rīkojuma izdošanai saistībā ar vardarbību starp radiniekiem, kas norādīti atsevišķā likumā;
 • administratīvu lēmumu par atbalstu cietušajiem pārskatīšana tiesā.

Nodevas neiekasē šādās krimināllietās:

 • apelācijas, prasības veikt lietas atkārtotu iztiesāšanu un prasības veikt pārskatīšanu, kuras iesniedz apsūdzētā persona un aizstāvības advokāts tiesvedībā, kas balstīta vienīgi uz privātu apsūdzību;
 • tiesvedības, kas balstītas vienīgi uz privātu apsūdzību, ja tiesa izbeidz tiesvedību pirms personīgās uzklausīšanas sākšanas vai ja tiesvedība tiek izbeigta apžēlošanas rezultātā;
 • apžēlošanas prasības un prasības par atbrīvošanu no atbildības, ja tās iesniedz notiesātā persona vai aizstāvības advokāts;
 • tiesvedības par personīgās juridiskās palīdzības piešķiršanu;
 • dokumentu kopiju izsniegšana apsūdzētajai personai, aizstāvības advokātam un apsūdzētu nepilngadīgo likumīgajam pārstāvim vienā gadījumā.

Nodevu atbrīvojumu var piešķir personīgu apstākļu dēļ (személyes illetékmentesség), kā arī ņemot vērā tiesvedības priekšmetu (tárgyi illetékmentesség).

Personīgu atbrīvojumu piešķir inter alia asociācijām, publiskām struktūrām, baznīcām, baznīcu apvienībām, baznīcas lietu iestādēm, fondiem, publiskiem fondiem, bezpeļņas uzņēmumiem ar sabiedriskā labuma vai prioritāra sabiedriskā labuma statusu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai un Eiropas Kopienām un to iestādēm, struktūrām, aģentūrām un atsevišķiem fondiem.

Kādos gadījumos zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas, ja to pieprasa tiesa savā galīgajā lēmumā 30 dienu laikā. Zaudētājai pusei ir jāsedz izmaksas tieši uzvarētājai pusei. Ja izmaksas netiek segtas, var tikt ierosināta piedziņas procedūra pret zaudētāju pusi.

Ekspertu atlīdzība

Ekspertu atlīdzības parasti maksā zaudētāja puse, bet atsevišķos gadījumos tās sedz valsts, kad tai ir pienākums segt izmaksas. Kad izmaksas sedz valsts, tās ietver ekspertu atlīdzību. Eksperti kā izmaksas var iekasēt nepieciešamos un pamatotos izdevumus, kas radušies to atzinuma sagatavošanā. Tiesu ekspertiem, tiesu medicīnas dienestiem un īpašiem konsultantiem piešķir vienotas likmes summu to izmaksu segšanai, kuras nav iekļautas rēķinā, bet kuras vienmēr rodas, piemēram, pasta, tālruņa un biroja nodrošinājuma izmaksas. Vienotas likmes summa ir 35 % no eksperta atlīdzības, bet ne vairāk kā 100 000 HUF.

Eksperts var pieprasīt avansa maksājumu līdz 50 % apmērā no paredzamajām izmaksām, bet ne vairāk kā 150 000 HUF.

Tulkotāju un tulku atlīdzība

Tulkotāju un tulku atlīdzību parasti maksā zaudētāja puse, bet atsevišķos gadījumos to sedz valsts, kad tai ir pienākums segt izmaksas. Kad izmaksas sedz valsts, tās ietver šādu atlīdzību.

Noderīgas saites

Ungārijas Advokātu kolēģijas tīmekļa vietne

Saistīti dokumenti

Ungārijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu  PDF (533 Kb) en

Lapa atjaunināta: 31/10/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.