Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Izmaksas

Īrija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Īrijā.

Saturu nodrošina
Īrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti – juriskonsulti

Pamatu, balstoties uz kuru juriskonsultiem maksājami honorāri, var iedalīt kategorijās atkarībā no tā, vai strīdu izskata tiesvedībā (t.i., konsultācijas un pārstāvniecība sakarā ar tiesvedību tiesā, tribunālā vai šķīrējtiesā) vai ārpustiesas kārtībā. Attiecībā uz tiesvedību izmaksas var vēl iedalīt kategorijās kā advokāta – juriskonsulta izmaksas un klienta izmaksas (t.i., izmaksas, kas pusei jāmaksā savam juriskonsultam) un pušu izmaksas (t.i., izmaksas, ko vienai tiesvedības pusei piespriests maksāt šīs tiesvedības otrai pusei).

Strīdu izskatīšana tiesvedībā

Galvenie primārie tiesību akti*

 • 1849. gada Likums par pārstāvjiem un advokātiem - juriskonsultiem (Attorneys’ and Solicitors’ Act);
 • 1870. gada Likums par pārstāvjiem un advokātiem - juriskonsultiem (Attorneys’ and Solicitors’ Act);
 • 1994. gada Likuma par advokātiem – juriskonsultiem (grozījums) (Solicitors’ (Amendment) Act) 68. sadaļa.
 • 1924. gada Tiesu likuma (Courts of Justice Act) 94. sadaļa;
 • 1936. gada Tiesu likuma (Courts of Justice Act) 78. sadaļa;
 • 1961. gada Tiesu likuma (papildu nosacījumi) (Courts (Supplemental Provisions) Act) astotā pielikuma 8. punkts;
 • 1981. gada Likuma par tiesām (Courts Act) 17. sadaļa.
 • 1991. gada Likuma par tiesām (Courts Act) 14. sadaļa;
 • 1994. gada Likuma par advokātiem – juriskonsultiem (grozījums) (Solicitors’ (Amendment) Act) 68. sadaļa.
 • 1995. gada Likuma par tiesām un tiesu ierēdņiem (Courts and Court Officers Act) 27. un 46. sadaļa.

Galvenie sekundārie tiesību akti*

 • Noteikumi par augstākajām tiesām (Rules of the Superior Courts) 22. sadaļas 4., 6. noteikums un 14. sadaļas 3. noteikums, 27. sadaļas 1A noteikums, 99. sadaļa un W pielikums;
 • Noteikumu par iecirkņa tiesām (Circuit Court Rules) 15. sadaļas 14., 15. un 21. noteikums un 66. noteikums;
 • Noteikumu par apgabaltiesām (District Court Rules) 51. un 52. sadaļa un E pielikums.

Judikatūra

 • Tiesu, kas skaidrojušas attiecīgos tiesību aktus, nolēmumi.

Lietu ārpustiesas kārtībā

Galvenie primārie tiesību akti*

1881. gada Likums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration Act ).

Galvenie sekundārie tiesību akti*:

 • 1884. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1960. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1964. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1970. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1972. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1978. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1982. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1984. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1986. gada Nolikums par advokātu – juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order);
 • 1972. gada Zemes reģistrācijas noteikumu (Land Registration Rules) 210. un 239. noteikums

Judikatūra

 • Tiesu, kas skaidrojušas attiecīgos tiesību aktus, nolēmumi

*Atsauces uz tiesību aktiem ir uz attiecīgo likumu, nolikumu vai noteikumiem ar grozījumiem. Tiesību aktus pēc 1922. gada var skatīt Īrijas tiesību normu krājumā tiešsaistē un Oireachtas palātu tīmekļa vietnē.

Advokāti

Ar vārdu “advokāti” kopā apzīmē divas advokātu kategorijas Īrijas tiesību sistēmā, t.i., advokāti – juriskonsulti un tiesu advokāti.

Tiesu advokāti

Tiesu advokātu honorāri tiek uzskatīti par tā advokāta-juriskonsulta izdevumiem, kurš par tiem saņem rēķinu. Kā  advokāta-juriskonsulta izmaksas tos regulē tiesību akti, kas reglamentē advokātu-juriskonsultu honorārus, un tiesu lēmumi par padomnieku izmaksu apmaksu: skatīt jo īpaši 1995. gada Likuma par tiesām un tiesu ierēdņiem (Courts and Court Officers Act) 27. sadaļu un lietu: Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; lietu: State (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; kā arī lietu: Superquinn v. Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459

Tiesu izpildītāji

Šerifa, tiesu ziņotāja un tiesu izpildītāja amatatlīdzību par tiesas izpildrakstiem reglamentē 2005. gada Nolikums par šerifa amatatlīdzību un izdevumiem (Sheriff's Fees and Expenses Order), kurā ir iekļauts noteikums par maksu, kas iekasējama par izpildraksta nodošanu un svaru, transporta izdevumiem, apķīlāto preču vai mājlopu atsavināšanu un glabāšanu / apsargāšanu.

Advokāti

Īrijas tiesību sistēmā nav atsevišķas juristu kategorijas ar nosaukumu “advokāts”.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civiltiesvedībā

Parasti izmaksas nav ierobežotas – tās var noteikt pēc saviem ieskatiem, izņemot izmaksu posteņus, kas izklāstīti Noteikumu par augstākajām tiesām 27. sadaļas 1A noteikuma 3. punktā un 9. noteikumā (maksas, kas jāmaksā pusei, kura iesniedz prasību pēc tam, kad otra puse par šo prasību ir iesniegusi pieprasījumu aizmuguriskam spriedumam) un W pielikumā, un Noteikumu par apgabaltiesām E pielikumā.

Izmaksas ietver arī tādus maksājumus kā tiesas nodevas, kas noteiktas attiecīgi ar Augstākās tiesas, Augstās tiesas, Iecirkņa tiesas un Apgabaltiesas nolikumiem par nodevām.

Skatīt papildu informāciju par tiesu nodevu likmēm.

Civiltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Noteikumu par augstākajām tiesām 27. sadaļas 1A noteikuma 3. punktā un 9. noteikumā (maksas, kas jāmaksā pusei, kura iesniedz prasību pēc tam, kad otra puse par šo prasību ir iesniegusi pieprasījumu aizmuguriskam spriedumam) minētajos gadījumos, izmaksas jāsedz, kad tiek anulēts pieprasījums taisīt aizmugurisku spriedumu).

Noteikumu par augstākajām tiesām W pielikumā izklāstītās izmaksas var atgūt:

 • advokāts - juriskonsults no klienta vienu mēnesi pēc tam, kad ir saņemts izmaksu rēķins, ja klients šajā laikā nav pieprasījis veikt rēķina taksāciju (novērtēšanu) (1849. gada Likuma par pārstāvjiem un advokātiem – juriskonsultiem 2. sadaļa. Tomēr klients jebkurā gadījumā divpadsmit mēnešu laikā no rēķina saņemšanas var pieprasīt taksāciju. Pēc divpadsmit mēnešu perioda beigām vai pēc rēķina summas apmaksas tiesa, ja rodas īpaši lietas apstākļi, lai to pieprasītu, var nodot rēķinu taksācijai, ja pieprasījums tiesai ir iesniegts divpadsmit kalendāra mēnešu laikā pēc tā apmaksas;
 • ja vienai pusei ir piespriests apmaksāt otras puses izmaksas, kad tiek izdots izmaksu taksācijas sertifikāts vai saskaņā ar vienošanos, kas panākta starp pusēm attiecībā uz maksājumu.

Noteikumu par Apgabaltiesām tiesām E pielikumā izklāstītās izmaksas jāapmaksā:

 • ja ir taisīts spriedums bez atbildētāja klātbūtnes – tai pusei, kura zaudējusi lietā, par kuru taisīts aizmugurisks spriedums.
 • citu izmaksu gadījumā – tai pusei, kurai tiesa ir piespriedusi segt izmaksas, kad tiesa izsniedz rīkojumu par šādām izmaksām.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Kimināltiesvedībā fiksētu izmaksu nav. Krimināltiesvedībā neiekasē tiesas nodevas.

(Apgabaltiesa vienkāršotā krimināltiesvedībā var izdot rīkojumu izmaksas apmaksāt pusei, izņemot Ģenerālprokuroru vai policijas virsnieku, kas uztur apsūdzību. Iecirkņa tiesai un Centrālajai krimināltiesai (tiesas, kurām ir jurisdikcija iztiesāt, balstoties uz apsūdzības rakstu) ir rīcības brīvība piespriest apmaksāt izmaksas:

 • attaisnošanas gadījumā (šo spriedumu var pārsūdzēt Apelācijas krimināltiesā);
 • ja apsūdzībā ir nevajadzīgi materiāli vai tā ir nevajadzīgi gara, vai ar būtiskām nepilnībām;
 • ja iztiesāšana ir atlikta apsūdzības grozījuma dēļ vai
 • ja par apsūdzības punktu ir noteikts atsevišķs tiesas process).

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Jurisdikcija konstitucionālā tiesvedībā ir Augstajai tiesai un Augstākajai tiesai. Šādai tiesvedībai nepiemēro nekādu īpašu izmaksu vai nodevu režīmu. Šādā tiesvedībā pieļaujamās fiksētās izmaksas ir tās, kas paredzētas Noteikumu par augstākajām tiesām W pielikumā. Maksājamās tiesas nodevas ir tās, kas noteiktas Augstākās tiesas un Augstās tiesas nolikumā par nodevām.

Skatīt papildu informāciju par tiesu nodevu likmēm.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas parasti jāapmaksā, iesniedzot attiecīgos dokumentus.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

1994. gada Likuma par advokātiem – juriskonsultiem (grozījums) (Solicitors’ (Amendment) Act) 68. sadaļā noteikts:

 1. “68.—(1) Saņemot norādījumus, lai klientam sniegtu juridiskos pakalpojumus, vai pēc iespējas ātrāk pēc tam, advokāts – juriskonsults rakstiski sniedz informāciju:
  1. par faktiskajām izmaksām vai
  2. ja attiecīgos apstākļos nav iespējams sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām, tad izmaksu aptuvenu novērtējumu (pēc iespējas precīzu), vai
  3. ja attiecīgos apstākļos nav iespējams sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām vai šādu izmaksu aptuvenu novērtējumu, tad par pamatu, uz kura balstoties advokāts – juriskonsults vai viņa birojs (uzņēmums) nosaka maksu par šādu pakalpojumu sniegšanu, un, ja šajos juridiskajos pakalpojumos ir iesaistīta strīda izskatīšana tiesvedībā, tad sniedz rakstisku informāciju par apstākļiem, kādos klientam var pieprasīt apmaksāt izmaksas jebkurai citai pusei vai pusēm, kā arī par apstākļiem, ja tādi ir, kuros klients no pienākuma apmaksāt klienta advokāta – juriskonsulta radītās izmaksas pakalpojumiem, netiks pilnībā atbrīvots ar izmaksu summu, ja tāda ir, kas tiesvedībā atgūta no citas puses vai pusēm (vai šādas puses vai pušu apdrošinātājiem).
 2. Advokāts – juriskonsults saistībā ar strīda izskatīšanu tiesvedībā (bet ne saistībā ar tiesvedību tikai par parāda atgūšanu vai prasību par noteiktu summu) nedrīkst darboties klienta vārdā uz tāda pamata, ka visa vai daļa no klienta izmaksām tiek aprēķinātas kā noteikts procents vai daļa no atlīdzības par zaudējumiem vai citas naudas summas, kas var būt maksājama vai var kļūt par maksājamu klientam, un prasības, kas izvirzītas pretrunā ar šo apakšsadaļu, nav izmantojamas tiesvedībā pret šo klientu par šādu izmaksu atgūšanu.
 3. Advokāts – juriskonsults visu vai daļas savu izmaksu atgūšanai nevar atskaitīt vai asignēt nekādu summu no atlīdzības par zaudējumiem vai citas naudas summas, kas kļūst par maksājamu šāda advokāta – juriskonsulta klientam un rodas tiesvedībā, ko klienta vārdā īsteno šis advokāts – juriskonsults.
 4. Šīs sadaļas 3. apakšsadaļa neliedz advokātam – juriskonsultam jebkurā laikā vienoties ar klientu, ka naudas summu sakarā ar izdevumiem viņam izmaksā no atlīdzības par zaudējumiem vai citas naudas summas, kas var būt maksājamu vai kļūs par maksājamu šim klientam un ir radusies no tiesvedības, ko šī klienta vārdā īstenojis šis advokāts – juriskonsults vai viņa uzņēmums.
 5. Uz vienošanos saskaņā ar šīs sadaļas 4. apakšsadaļu nevar atsaukties tās izpildei attiecībā uz advokāta – juriskonsulta klientu, izņemot, ja šāda vienošanās ir rakstiska un tajā ir aptuvens novērtējums (pēc iespējas precīzs) attiecībā uz to, kādu summu advokāts – juriskonsults pamatoti uzskata par atgūstamu no citas puses vai pusēm (vai šādas puses vai pušu apdrošinātājiem) attiecībā uz šī advokāta – juriskonsulta izmaksām, ja šis klients atgūst jebkādu atlīdzību par zaudējumiem vai citu naudas summu, kas rodas šādā tiesvedībā.
 6. Neskatoties uz citiem tiesību aktiem šajā sakarā, advokāts – juriskonsults iespējami ātrāk pēc tam, kad viņš klientā vārdā ir īstenojis tiesvedību, izmaksu rēķinā, kas izsniedzams šim klientam, norāda:
  1. kopsavilkumu par juridiskajiem pakalpojumiem, kas sniegti sakarā ar šādu tiesvedību,
  2. kopējo zaudējumu atlīdzības vai citu naudas summu, ko klients atguvis šādā tiesvedībā, un
  3. informāciju par jebkādu daļu no izmaksām, ko advokāts – juriskonsults klienta vārdā ir atguvis no citas puses vai pusēm (vai šādas puses vai pušu apdrošinātājiem),
  4. un izmaksu rēķinā atsevišķi norāda summas par nodevām, izdevumiem, maksājumiem un izmaksām, kas rodas saistībā ar šādu juridisko pakalpojumu sniegšanu.
 7. Nekas šajā sadaļā nevar liegt personai izmantot savas likumīgās tiesības pieprasīt advokātam – juriskonsultam iesniegt izmaksu rēķinu taksācijai, par pamatu ņemot “pušu izmaksas” vai advokāta un paša klienta izmaksas, vai arī ierobežot personas vai komercsabiedrības tiesības saskaņā ar šī likuma 9. sadaļu.
 8. Ja advokāts – juriskonsults klientam ir izsniedzis izmaksu rēķinu par juridisko pakalpojumu sniegšanu, un klients apstrīd šī izmaksu rēķina summu (vai tās daļu), advokāts - juriskonsults:
  1. veic visus atbilstošos pasākumus, lai atrisinātu jautājumu, vienojoties ar klientu, un
  2. rakstiski informē klientu par -

i)  klienta tiesībām pieprasīt advokātam – juriskonsultam iesniegt izmaksu rēķinu vai tā daļu Augstās tiesas taksācijas speciālistam novērtēšanai, par pamatu ņemot advokāta – juriskonsulta un paša klienta izmaksas, un

ii) klienta tiesības saskaņā ar šī likuma 9. sadaļu izvirzīt prasību pret komercsabiedrību sakarā ar to, ka viņam izsniegts rēķins par izmaksām, ko viņš uzskata par pārmērīgām.

 1. Šajā sadaļā “izmaksas” ietver nodevas, izdevumus, maksājumus un jebkādas izmaksas.
 2. Šīs sadaļas noteikumi ir piemērojami, neskatoties uz 1849. gada Likuma par pārstāvjiem un advokātiem – juriskonsultiem (Īrija) (Attorneys and Solicitors (Ireland) Act ) un 1870. gada Likuma par pārstāvjiem un advokātiem – juriskonsultiem (Attorneys and Solicitors Act ) noteikumiem”

Īrijas Advokātu kolēģijas ģenerālpadomes profesionālās ētikas kodeksa 12. punkta 6. apakšpunktā noteikts:

“12.6 Saņemot norādījumus, lai sniegtu juridiskos pakalpojumus, vai pēc iespējas ātrāk pēc tam, tiesu advokātam pēc pieprasījuma jāsniedz rakstiska informācija advokātam – juriskonsultam, kas dod šos norādījumus, vai klientam, ja piekļuve juridiskajai palīdzībai īstenota atbilstīgi Tiešās profesionālās palīdzības piekļuves shēmai (Direct Professional Access Scheme), kurā apstiprinātas:

  1. faktiskās izmaksas vai,
  2. ja attiecīgos apstākļos nav iespējams sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām, tad izmaksu aptuvens novērtējums (pēc iespējams precīzs),
  3. ja attiecīgos apstākļos nav iespējams sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām vai šādu izmaksu aptuvenu novērtējumu, tad informācija, kas ir par pamatu izmaksu noteikšanai.

Šādas informācijas formātu katrs tiesu advokāts izvēlas pēc saviem ieskatiem.”

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Īrijā?

Skatīt informāciju Taksācijas speciālistu biroja tīmekļa vietnē kopā ar lejupielādējamu literatūru.

Kādās valodās var saņemt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Īrijā?

Informācija, kas ir par pamatu izmaksu noteikšanai Īrijā, ir pieejama angļu valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

 • 1989. gada Laulāto atšķiršanas un ģimenes tiesību reformas likuma (Judicial Separation and Family Law Reform Act) 7. sadaļas 1. pantā noteikts, ja pieteikums iesniegts tiesā, lai saņemtu nolēmumu par laulāto atšķiršanu, tiesa apsver laulāto samierināšanas iespēju un attiecīgi jebkurā laikā var atlikt tiesvedību, lai dotu laulātajiem iespēju, ja tie abi vēlas, apsvērt samierināšanos ar trešās puses palīdzību vai bez tās. Likuma 7. sadaļas 3. pants paredz, ka tiesa atliek tiesvedību, lai laulātajiem, ja tie abi vēlas, dotu iespēju ar trešās puses palīdzību vai bez tās tiktāl, ciktāl iespējams, panākt vienošanos par šķiršanās noteikumiem.
 • 1996. gada Ģimenes tiesību (laulību šķiršanas) likuma (Family Law (Divorce) Act 1996) 8. sadaļas 1. un 3. apakšsadaļā ir līdzīgi noteikumi attiecībā uz tiesvedību par laulības šķiršanu.
 • 2004. gada Likuma par civiltiesisko atbildību tiesām (Civil Liability and Courts Act) 15. un 16. sadaļā noteikta starpniecības procedūra tiesvedībā par ievainojumiem.

Noteikumu par tiesām 63A sadaļas 6 noteikuma 1. punkta xiii) apakšpunkts un 63B sadaļas 6. noteikuma 1. punkta xiii) apakšpunkts dod iespēju tiesnesim lietā, kas ir komercstrīdu iztiesāšanas sarakstā, un attiecīgi Augstās tiesas konkurences tiesvedības tiesnesim pēc jebkuras puses iesnieguma vai tiesneša paša iniciatīvas atlikt tiesvedību par jebkādu jautājumu uz tādu laiku, nepārsniedzot divdesmit astoņas dienas, kādu tiesnesis uzskata par piemērotu, lai dotu pusēm laiku apsvērt, vai šāda tiesvedība vai jautājums jānodod izskatīšanai starpniecības, samierināšanas vai šķīrējtiesas procesā, un, ja puses nolemj nodot tiesvedību vai jautājumu starpniecībai, pagarināt laiku, kurā ikvienai pusei jāizpilda jebkāds šāds noteikums vai tiesas rīkojums.

Papildu informāciju par starpniecību skatīt Ģimenes atbalsta aģentūras tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Ir pieejama tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Papildu informāciju skatīt Tiesu dienesta gada ziņojumos.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta informācija? Kādas ir piemērojamās likmes?

Skatīt Īrijas nodokļu un muitas dienesta tīmekļa vietni.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Pieejamo līdzekļu slieksnis civillietās ir € 18 000, pēc tam, kad ir veikti fiksēti atskaitījumi par apgādājamiem, mājokli, nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

Papildu informāciju skatīt Tieslietu, vienlīdzības un tieslietu reformas ministrijas un Juridiskās palīdzības padomes tīmekļa vietnē.

Atbildētājam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Juridiskās palīdzības shēmā krimināllietās, ko pārvalda Tieslietu, vienlīdzības un tieslietu reformas ministrija, paredzēts, ka aizstāvībai krimināltiesvedībā bezmaksas juridiskā palīdzība noteiktos apstākļos var tikt piešķirta personām ar nepietiekamiem līdzekļiem. Nav noteikta ienākuma sliekšņa. Apsūdzētajam ir tiesības saņemt no tiesas, kurā iztiesā viņa/viņas lietu, informāciju par viņa/viņas iespējamām tiesībām uz juridisko palīdzību. Juridiskās palīdzības piešķiršanas pieprasījuma iesniedzējam dod tiesības uz advokāta – juriskonsulta pakalpojumiem un noteiktos apstākļos līdz divu advokātu – juriskonsultu pakalpojumiem viņa/viņas aizstāvības vai apelācijas sagatavošanai un īstenošanai. Tiesas ar tiesu varas palīdzību ir atbildīgas par juridiskās palīdzības sniegšanu. Juridiskās palīdzības pieprasījumu var iesniegt tiesai a) personīgi vai b) pieprasījuma iesniedzēja juridiskais pārstāvis vai c) ar vēstuli Tiesas sekretāram.

Juridiskās palīdzības pieprasījuma iesniedzējam tiesai jāpierāda, ka viņa/viņas līdzekļi ir nepietiekami, lai viņš/viņa varētu pats/pati samaksāt par juridisko palīdzību. Par šo jautājumu katra tiesa lemj tikai pēc saviem ieskatiem, un to neregulē nekādas finansiālās atbilstības pamatnostādnes. Tiesai jābūt arī pārliecinātai, ka “apsūdzības smaguma” vai “īpašu apstākļu” dēļ taisnīgai tiesas spriešanai ir būtiski, ka pieprasījuma iesniedzējam tiek sniegta juridiskā palīdzība. Tomēr, ja apsūdzība ir slepkavībā vai apelācija par Apelācijas krimināltiesas spiedumu ir iesniegta Augstākajai tiesai, bezmaksas juridiskā palīdzība tiek sniegta tikai uz pamatojuma par nepietiekamiem līdzekļiem.

Bezmaksas juridiskās palīdzības pieprasījuma iesniedzējam tiesa var pieprasīt aizpildīt deklarāciju par saviem līdzekļiem. Ja pieprasījuma iesniedzējs apzināti sniedz nepatiesu deklarāciju vai slēpj svarīgus faktus, lai saņemtu juridisko palīdzību, tas ir pārkāpums. Par šādu pārkāpumu ir paredzēts naudas sods vai ieslodzījums, vai arī abi minētie.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

Noteiktās seksuālās vardarbības lietās nav pieejamā ienākuma sliekšņa attiecībā uz prasītājiem, kuri lūdz juridisko palīdzību no Juridiskās palīdzības padomes, krimināllietās, ja prasītāja iepriekšējo seksuālās vardarbības vēsturi tiesā iesniegusi aizstāvība.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam

Juridiskā palīdzība automātiski tiek piešķirta prasītājiem noteiktās seksuālās vardarbības lietās. Citiem cietušajiem jāatbilst tādiem pašiem kritērijiem kā visiem iedzīvotājiem.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu atbildētājam

Nav paredzēti citi nosacījumi un īpaši pasākumi nepilngadīgajiem.

Bezmaksas tiesvedība

Noteiktos apstākļos ir atbrīvojumi no tiesas nodevu maksājumiem, tai skaitā tiesvedībā ģimenes tiesību jomā un noteiktās lietās, kas saistītas ar nepilngadīgajiem. Pilnīgu informāciju par apstākļiem, kad nav jāmaksā tiesas nodevas, skatīt nolikumos par nodevām Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Informāciju par nolikumiem par nodevām un atbrīvojumiem skatīt Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Kad zaudētājai pusei ir jāapmaksā uzvarētājas puses izmaksas?

Par izmaksu piespriešana tiesa var lemt pēc saviem ieskatiem, bet šī rīcības brīvība jāizmanto saskaņā ar noteiktiem vispārpieņemtiem noteikumiem un principiem, kas atvasināti no tiesu judikatūras. Piemēram, galvenais noteikums ir, ka izmaksas izriet no notikuma, t.i., zaudētāja puse maksā uzvarētājas puses izmaksas. Tomēr ir izņēmumi, kas atkarīgi no lietas apstākļiem. Piemēram, uzvarētāja puse var neatgūt visas savas izmaksas, ja tiesa uzskata, ka tā ir novilcinājusi vai nepamatoti pagarinājusi tiesvedību, vai, lai gan uzvarējusi lietā, tā var būt zaudējusi noteiktos atsevišķos lietas jautājumos. Noteiktās lietās, piemēram, lietās, kurās iesaistīti konstitucionāli jautājumi vai vispārējas sabiedriskas nozīmes jautājumi, zaudētāja puse var atgūt daļu vai visas savas izmaksas.

Ekspertu honorāri

Ja tiek sniegta civilā juridiskā palīdzība, honorāru apjomu, ko izmanto dažādu kategoriju ekspertiem, nosaka Padome. Papildu tam Padome patur tiesības izmantot īpašu honorāru, ja noteikti lietas apstākļi prasa iesaistīt īpašu vai specializētu ekspertu. Šādos gadījumos par honorāru vienojas atsevišķi ar ekspertu, ņemot vērā veicamo darbu, nepieciešamo zināšanu līmeni un lietas vērtību personai, kurai tiek sniegta juridiskā palīdzība.

Krimināllietās, ja ir dots juridiskās palīdzības apstiprinājums, Juridiskās palīdzības shēma krimināllietās attiecas uz atbilstīgām un pamatotām aizstāvības advokāta – juriskonsulta radītām izmaksām, ieskaitot ekspertu liecinieku honorārus.

Tulkotāju un tulku honorāri

Civiltiesvedībā tulku un tulkotāju honorāri parasti ir jautājums, par ko vispirms jāvienojas attiecīgās tiesvedības puses un tulkotāju/tulku starpā. Tomēr, ja ar tiesas nolēmumu noteikts, ka puses izmaksas jāapmaksā otrai pusei, taksācijas speciālistam (t.i., juridisko izmaksu novērtētājam) attiecībā uz honorāriem, kas maksāti tulkotājam/tulkam, jāveic taksācija (novērtējums).

Jebkurā lietā, kurā sniedzama civilā juridiskā palīdzība, Padome izsludina konkursu un izvēlas kādu no organizācijām, kas piedalās konkursā.

Krimināllietās, ja ir dots juridiskās palīdzības apstiprinājums, palīdzības shēma krimināllietās attiecas uz atbilstīgām un pamatotām aizstāvības advokāta – juriskonsulta radītām izmaksām, ieskaitot tulkotāju un tulku honorārus.

Saistītie materiāli

Īrijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu PDF (400 Kb) en

Lapa atjaunināta: 11/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.