Izmaksas

Īrija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Īrijā.

Saturu nodrošina
Īrija

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti juriskonsulti (solicitors)

Pamatu, balstoties uz kuru advokātiem juriskonsultiem maksājami honorāri, var iedalīt kategorijās atkarībā no tā, vai lietu izskata strīdus kārtībā (t. i., konsultācijas un pārstāvniecība sakarā ar tiesvedību tiesā vai šķīrējtiesā) vai bezstrīdus kārtībā. Strīdus tiesvedības izmaksas var vēl iedalīt kategorijās kā advokāta juriskonsulta un klienta starpā maksājamās izmaksas (t. i., izmaksas, kas pusei jāmaksā savam advokātam juriskonsultam) un pušu starpā maksājamās izmaksas (t. i., izmaksas, ko vienai tiesvedības pusei piespriež maksāt šīs tiesvedības otrai pusei).

Strīdus tiesvedība

Galvenie primārie tiesību akti*

 • 1849. gada Likums par juridiskajiem pārstāvjiem un advokātiem juriskonsultiem (Attorneys’ and Solicitors’ Act)
 • 1870. gada Likums par juridiskajiem pārstāvjiem un advokātiem juriskonsultiem (Attorneys’ and Solicitors’ Act)
 • 1994. gada Likuma par advokātiem juriskonsultiem (grozījums) (Solicitors’ (Amendment) Act) 68. pants
 • 1924. gada Tiesu likuma (Courts of Justice Act) 94. pants
 • 1936. gada Tiesu likuma (Courts of Justice Act) 78. pants
 • 1961. gada Likuma par tiesām (papildu nosacījumi) (Courts (Supplemental Provisions) Act) astotā pielikuma 8. punkts
 • 1981. gada Likuma par tiesām (Courts Act) 17. pants
 • 1991. gada Likuma par tiesām (Courts Act) 14. pants
 • 1994. gada Likuma par advokātiem juriskonsultiem (grozījums) (Solicitors’ (Amendment) Act) 68. pants
 • 1995. gada Likuma par tiesām un tiesu ierēdņiem (Courts and Court Officers Act) 27. un 46. pants

Galvenie sekundārie tiesību akti*

 • Noteikumu par augstākajām tiesām (Rules of the Superior Courts) 22. sadaļas 4. un 6. pants un 14. panta 3. punkts, kā arī 27. sadaļas 1.A pants, 99. sadaļa un W papildinājums
 • Noteikumu par apgabaltiesām (Circuit Court Rules) 15. sadaļas 14., 15. un 21. pants un 66. sadaļa
 • Noteikumu par rajona tiesām (District Court Rules) 51. un 52. sadaļa un E pielikums

Judikatūra

 • Tiesu, kas skaidrojušas attiecīgos tiesību aktus, nolēmumi

Bezstrīdus tiesvedība

Galvenie primārie tiesību akti*

1881. gada Likums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration Act)

Galvenie sekundārie tiesību akti*

 • 1884. gada Vispārējais rīkojums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order)
 • 1960. gada Vispārējais rīkojums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order)
 • 1964. gada Vispārējais rīkojums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order)
 • 1970. gada Vispārējais rīkojums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order)
 • 1972. gada Vispārējais rīkojums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order)
 • 1978. gada Vispārējais rīkojums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order)
 • 1982. gada Vispārējais rīkojums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order)
 • 1984. gada Vispārējais rīkojums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order)
 • 1986. gada Vispārējais rīkojums par advokātu juriskonsultu honorāriem (Solicitors’ Remuneration General Order)
 • 1972. gada Zemes reģistrācijas noteikumu (Land Registration Rules) 210. un 239. pants

Judikatūra

 • Tiesu, kas skaidrojušas attiecīgos tiesību aktus, nolēmumi

*Atsauces uz tiesību aktiem ir uz attiecīgo likumu, rīkojumu vai noteikumiem ar grozījumiem. Pēc 1922. gada izdotos tiesību aktus var skatīt Īrijas tiesību aktu krājumā tiešsaistē un Īrijas parlamenta palātu tīmekļa vietnē.

Advokāti (lawyers)

Ar vārdu “advokāti” kopā apzīmē divas advokātu kategorijas Īrijas tiesību sistēmā, t. i., advokātus juriskonsultus un tiesu advokātus.

Tiesu advokāti (barristers)

Tiesu advokātu honorāri tiek uzskatīti par tā advokāta juriskonsulta izmaksām, kurš par tiem saņem rēķinu. Kā advokāta juriskonsulta izmaksas tos regulē tiesību akti, kas reglamentē advokātu juriskonsultu honorārus, un tiesu nolēmumi par padomnieku izmaksu apmaksu: skatīt jo īpaši 1995. gada Likuma par tiesām un tiesu ierēdņiem 27. pantu un lietu Kelly pret Breen [1978] I.L.R.M. 63; lietu Valsts (Gallagher Shatter & Co.) pret de Valera [1991] 2 I.R. 198; lietu Superquinn pret Bray U.D.C. (Nr. 2) [2001] 1 I.R. 459.

Tiesu izpildītāji (bailiffs)

Šerifa, tiesu ziņneša un tiesu izpildītāja honorārus par tiesas izpildrakstu izpildi reglamentē 2005. gada Rīkojums par šerifa honorāru un izdevumiem (Sheriff's Fees and Expenses Order), kurā ir iekļauts noteikums par maksu, kas iekasējama par izpildraksta nodošanu un svaru, ceļa izdevumiem, apķīlāto preču vai lauksaimniecības dzīvnieku atsavināšanu un glabāšanu/apsargāšanu.

Advokāti (advocates)

Īrijas tiesību sistēmā nav atsevišķas juristu kategorijas ar nosaukumu “advokāts”.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas civilajā tiesvedībā

Parasti dažādās izmaksas var noteikt pēc saviem ieskatiem, izņemot izmaksu posteņus, kas izklāstīti Noteikumu par augstākajām tiesām 27. sadaļas 1.A panta 3. punktā un 9. pantā (maksas, kas jāmaksā pusei, kura iesniedz prasību pēc tam, kad otra puse par šo prasību ir iesniegusi pieprasījumu aizmuguriskam spriedumam) un W papildinājumā, kā arī Noteikumu par rajona tiesām E pielikumā.

Izmaksas ietver arī tādus maksājumus kā tiesas nodevas, kas noteiktas attiecīgi rīkojumos par Augstākās tiesas un Augstās tiesas, apgabaltiesas un rajona tiesas nodevām.

Skatīt papildu informāciju par tiesas nodevu likmēm.

Civilās tiesvedības stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

27. sadaļas 1.A panta 3. punktā un 9. pantā minētajos gadījumos (maksas, kas jāmaksā pusei, kura iesniedz prasību pēc tam, kad otra puse par šo prasību ir iesniegusi pieprasījumu aizmuguriskam spriedumam) izmaksas jāsedz, kad tiek anulēts pieprasījums taisīt aizmugurisku spriedumu.

Noteikumu par augstākajām tiesām W papildinājumā norādīto posteņu izmaksas var atgūt:

 • advokāts juriskonsults no klienta vienu mēnesi pēc tam, kad ir saņemts izmaksu rēķins, ja klients šajā laikā nav pieprasījis veikt rēķina taksāciju (novērtēšanu) (1849. gada Likuma par juridiskajiem pārstāvjiem un advokātiem juriskonsultiem 2. pants). Tomēr klients jebkurā gadījumā divpadsmit mēnešu laikā no rēķina saņemšanas var pieprasīt un saņemt taksāciju. Pēc divpadsmit mēnešu termiņa beigām vai pēc rēķina summas apmaksas tiesa, ja īpašie lietas apstākļi to prasa, var nodot rēķinu taksācijai, ja pieprasījums tiesai ir iesniegts divpadsmit kalendāro mēnešu laikā pēc tā apmaksas;
 • ja vienai pusei ir piespriests apmaksāt otras puses izmaksas, kad tiek izdots izmaksu taksācijas sertifikāts vai saskaņā ar vienošanos, kas panākta starp pusēm attiecībā uz samaksu.

Noteikumu par rajona tiesām E pielikumā norādīto posteņu izmaksas jāapmaksā:

 • ja tiek taisīts aizmugurisks spriedums (bez atbildētāja klātbūtnes) — promesošajai pusei, kad pieņemts aizmuguriskais spriedums;
 • citu izmaksu gadījumā — tai pusei, kurai tiesa ir piespriedusi segt izmaksas, kad tiesa izdod rīkojumu par šādām izmaksām.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Fiksētās izmaksas lietas dalībniekiem kriminālprocesā

Kriminālprocesā fiksētu izmaksu nav. Kriminālprocesā tiesas nodevas neiekasē.

(Rajona tiesa saīsinātā kriminālprocesā var izdot rīkojumu izmaksas apmaksāt kādai no pusēm, izņemot ģenerālprokuroru vai policijas amatpersonu, kas uztur apsūdzību. Apgabaltiesai un Centrālajai krimināltiesai (tiesas, kurām ir jurisdikcija iztiesāt, balstoties uz apsūdzību) ir rīcības brīvība piespriest apmaksāt izmaksas:

 • attaisnošanas gadījumā (šo spriedumu var pārsūdzēt Apelācijas krimināltiesā);
 • ja apsūdzībā ietverti nevajadzīgi jautājumi vai tā ir nevajadzīgi gara vai ar būtiskām nepilnībām;
 • ja iztiesāšana ir atlikta apsūdzības grozījuma dēļ; vai
 • ja par apsūdzības punktu ir noteikts atsevišķs tiesas process.)

Fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas konstitucionālajā tiesvedībā

Jurisdikcija konstitucionālā tiesvedībā ir Augstajai tiesai un Augstākajai tiesai. Šādai tiesvedībai nepiemēro nekādu īpašu izmaksu vai nodevu režīmu. Šādā tiesvedībā pieļaujamās fiksētās izmaksas ir tās, kas paredzētas Noteikumu par augstākajām tiesām W papildinājumā. Maksājamās tiesas nodevas ir tās, kas noteiktas Rīkojumā par Augstākās tiesas un Augstās tiesas nodevām.

Skatīt papildu informāciju par tiesas nodevu likmēm.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas parasti jāsamaksā, iesniedzot attiecīgos dokumentus.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

1994. gada Likuma par advokātiem juriskonsultiem (grozījums) 68. pantā noteikts šādi:

 1. “68. pants. —1. Saņemot norādījumus, lai klientam sniegtu juridiskos pakalpojumus, vai pēc iespējas drīz pēc tam advokāts juriskonsults rakstiski sniedz klientam šādu informāciju:
  1. informāciju par faktiskajām izmaksām; vai
  2. ja attiecīgajos apstākļos nav iespējams vai praktiski nevar sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām — izmaksu aptuvenu aplēsi (pēc iespējas precīzu); vai
  3. ja attiecīgajos apstākļos nav iespējams vai praktiski nevar sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām vai šādu izmaksu aptuvenu aplēsi — informāciju par pamatu, uz kura balstoties advokāts juriskonsults vai viņa birojs (uzņēmums) nosaka maksu par šādu juridisko pakalpojumu sniegšanu, un, ja šie juridiskie pakalpojumi ir saistīti ar strīdus tiesvedību, tad — rakstisku informāciju par apstākļiem, kādos klientam var pieprasīt apmaksāt izmaksas jebkurai citai pusei vai pusēm, kā arī par apstākļiem, ja tādi ir, kuros klients no pienākuma apmaksāt izmaksas par klienta advokāta juriskonsulta pakalpojumiem netiks pilnībā atbrīvots ar izmaksu summu, ja tāda ir, kas strīdus tiesvedībā atgūta no citas puses vai pusēm (vai šādas puses vai pušu apdrošinātājiem).
 2. Advokāts juriskonsults saistībā ar strīdus tiesvedību (kas nav saistīta tikai ar parāda atgūšanu vai līdzekļu pieprasījumu) nedrīkst rīkoties klienta vārdā, pamatojoties uz to, ka visas maksas vai daļa no maksām, kuras maksā klients, tiek aprēķinātas kā noteikts procents vai daļa no atlīdzības par zaudējumiem vai citas naudas summas, kas var būt maksājama vai var kļūt par maksājamu klientam; maksas pieprasījumi, kas izvirzīti pretrunā šim punktam, nav izmantojami tiesvedībā pret šo klientu par šādu izmaksu atgūšanu.
 3. Advokāts juriskonsults visu savu izmaksu vai to daļas atgūšanai nevar atskaitīt vai piesavināties nekādu summu no atlīdzības par zaudējumiem vai citas naudas summas, kas kļūst par maksājamu šāda advokāta juriskonsulta klientam un izriet no strīdus tiesvedības, ko klienta vārdā īsteno šis advokāts juriskonsults.
 4. Šā panta 3. punkts neliedz advokātam juriskonsultam jebkurā laikā vienoties ar klientu, ka naudas summu sakarā ar maksām viņam izmaksā no atlīdzības par zaudējumiem vai citas naudas summas, kas var būt maksājama vai kļūs par maksājamu šim klientam un izriet no strīdus tiesvedības, ko šī klienta vārdā īsteno šis advokāts juriskonsults vai viņa uzņēmums.
 5. Uz saskaņā ar šā panta 4. punktu panāktu vienošanos var atsaukties tās izpildei attiecībā uz advokāta juriskonsulta klientu vienīgi tad, ja šāda vienošanās ir rakstiska un tajā ir aptuvens novērtējums (pēc iespējas precīzs) par summu, kādu advokāts juriskonsults pamatoti uzskata par atgūstamu no citas puses vai pusēm (vai šādas puses vai pušu apdrošinātājiem) attiecībā uz šī advokāta juriskonsulta izmaksām, ja šis klients atgūst jebkādu atlīdzību par zaudējumiem vai citu naudas summu, kas izriet no šādas strīdus tiesvedības.
 6. Neskarot citas tiesību normas šajā sakarā, advokāts juriskonsults iespējami drīz pēc tam, kad noslēgusies strīdus tiesvedība, ko tas īstenojis klienta vārdā, izsniedz šim klientam izmaksu rēķinu, kurā norāda:
  1. kopsavilkumu par juridiskajiem pakalpojumiem, kas sniegti klientam sakarā ar šo strīdus tiesvedību;
  2. kopējo atlīdzības par zaudējumiem summu vai citu naudas summu, ko klients atguvis šādā strīdus tiesvedībā; un
  3. informāciju par pilnā apmērā vai daļēji atgūtajām izmaksām, ko advokāts juriskonsults klienta vārdā ir atguvis no citas puses vai pusēm (vai šādas puses vai pušu apdrošinātājiem);
  4. izmaksu rēķinā atsevišķi norāda summas par nodevām, izdevumiem, maksājumiem un izmaksām, kas radušās saistībā ar šādu juridisko pakalpojumu sniegšanu vai izriet no tiem.
 7. Nekas šajā pantā neliedz personai izmantot savas likumīgās tiesības pieprasīt advokātam juriskonsultam iesniegt izmaksu rēķinu taksācijai, par pamatu ņemot pušu starpā maksājamās izmaksas vai advokāta juriskonsulta un paša klienta starpā maksājamās izmaksas, kā arī neierobežo personu vai Sabiedrības tiesības saskaņā ar šā likuma 9. pantu.
 8. Ja advokāts juriskonsults klientam ir izsniedzis izmaksu rēķinu par juridisko pakalpojumu sniegšanu un klients apstrīd šā izmaksu rēķina summu (vai tās daļu), advokāts juriskonsults:
  1. veic visus atbilstošos pasākumus, lai atrisinātu jautājumu, vienojoties ar klientu; un
  2. rakstiski informē klientu par:

i) klienta tiesībām pieprasīt, lai advokāts juriskonsults iesniegtu izmaksu rēķinu vai tā daļu Augstās tiesas taksētājam (Taxing Master), lai tas veiktu taksāciju, pamatojoties uz advokāta juriskonsulta un paša klienta starpā maksājamām izmaksām; un

ii) klienta tiesībām saskaņā ar šā likuma 9. pantu iesniegt sūdzību Sabiedrībai par to, ka viņam izsniegts rēķins par izmaksām, ko viņš uzskata par pārmērīgām.

 1. Šajā pantā “izmaksas” ietver nodevas, izdevumus, maksājumus un jebkādas izmaksas.
 2. Šā panta noteikumi ir piemērojami, neskarot 1849. gada Likuma par juridiskajiem pārstāvjiem un advokātiem juriskonsultiem (Īrija) un 1870. gada Likuma par juridiskajiem pārstāvjiem un advokātiem juriskonsultiem noteikumus.”

Īrijas Advokātu kolēģijas ģenerālpadomes Profesionālās ētikas kodeksa 12.6. punktā noteikts šādi:

“12.6. Saņemot norādījumus sniegt juridiskos pakalpojumus vai pēc iespējas drīz pēc šādu norādījumu saņemšanas tiesu advokāts pēc pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju advokātam juriskonsultam, kas dod šos norādījumus, vai klientam, ja piekļuve juridiskajai palīdzībai īstenota atbilstīgi Profesionālās palīdzības tiešās pieejamības shēmai, un šajā informācijā apstiprina:

 1. informāciju par faktiskajām izmaksām; vai
 2. ja attiecīgajos apstākļos nav iespējams vai praktiski nevar sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām — izmaksu aptuvenu novērtējumu (pēc iespējas precīzu); vai
 3. ja attiecīgajos apstākļos nav iespējams vai praktiski nevar sniegt informāciju par faktiskajām izmaksām vai šādu izmaksu aptuvenu novērtējumu — informāciju par izmaksu noteikšanas pamatu.

Šādas informācijas formātu katrs tiesu advokāts izvēlas pēc saviem ieskatiem.”

Izmaksu noteikšanas tiesiskais pamats

Kur atrast informāciju par izmaksu noteikšanas tiesisko pamatu Īrijā?

Skatīt informāciju Taksētāja biroja tīmekļa vietnē, kurā atrodama arī lejupielādējami dokumenti.

Kādās valodās var saņemt informāciju par izmaksu noteikšanas tiesisko pamatu Īrijā?

Informācija par izmaksu noteikšanas pamatu Īrijā ir pieejama angļu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

 • 1989. gada Laulāto atšķiršanas un ģimenes tiesību reformas likuma (Judicial Separation and Family Law Reform Act) 7. panta 1. punktā noteikts — ja tiesā iesniegts pieteikums, lai saņemtu rīkojumu par laulāto atšķiršanu, tiesa apsver laulāto samierināšanas iespēju un attiecīgi jebkurā laikā var atlikt tiesvedību, lai dotu laulātajiem iespēju, ja tie abi vēlas, apsvērt izlīgumu, ko varētu panākt ar trešās personas palīdzību vai bez tās.
 • Minētā likuma 7. panta 3. punkts paredz, ka tiesa atliek tiesvedību, lai laulātajiem, ja tie abi vēlas, dotu iespēju ar trešās personas palīdzību vai bez tās tiktāl, ciktāl iespējams, panākt vienošanos par šķiršanās noteikumiem.
 • 1996. gada Ģimenes tiesību (laulību šķiršanas) likuma (Family Law (Divorce) Act) 8. panta 1. un 3. punktā ir līdzīgi noteikumi attiecībā uz tiesvedību par laulības šķiršanu.
 • 2004. gada Likuma par civiltiesisko atbildību un tiesām (Civil Liability and Courts Act) 15. un 16. pantā noteikta mediācijas procedūra tiesvedībā par personisku aizskārumu.
 • Noteikumu par augstākajām tiesām 63.A sadaļas 6. panta 1. punkta xiii) apakšpunkts un 63.B sadaļas 6. panta 1. punkta xiii) apakšpunkts dod iespēju attiecīgi tiesnesim lietā, kas ir komercstrīdu iztiesāšanas sarakstā, un Augstās tiesas konkurences tiesvedības tiesnesim pēc jebkuras puses iesnieguma vai tiesneša paša iniciatīvas atlikt tiesvedību vai jebkādu tās jautājumu uz tādu laiku, kādu tiesnesis uzskata par piemērotu (nepārsniedzot 28 dienas), lai dotu pusēm laiku apsvērt, vai šāda tiesvedība vai jautājums būtu jānodod izskatīšanai mediācijas, samierināšanas vai šķīrējtiesas kārtībā. Ja puses nolemj nodot tiesvedību vai jautājumu izskatīšanai minētajā kārtībā, tiesnesis var pagarināt laiku, kurā ikvienai pusei jāizpilda jebkāda tiesas noteikumu prasība vai tiesas rīkojums.

Papildu informāciju par mediāciju skatīt Ģimenes atbalsta aģentūras tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par dažādu procesu vidējo ilgumu?

Papildu informāciju skatīt Tiesu dienesta gada pārskatos.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kur iegūt informāciju par šo nodokli? Kādas ir piemērojamās likmes?

Skatīt Īrijas Nodokļu un muitas dienesta tīmekļa vietni.

Juridiskā palīdzība

Civiltiesību jomā piemērojamais ienākumu slieksnis

Izmantojamā ienākuma slieksnis civillietās ir 18 000 EUR pēc tam, kad ir veikti fiksēti atskaitījumi par apgādājamiem, mājokli, nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

Papildu informāciju skatīt Tieslietu, līdztiesības un tiesību reformu ministrijas tīmekļa vietnē un Juridiskās palīdzības padomes tīmekļa vietnē.

Krimināltiesību jomā apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis

Krimināltiesiskās juridiskās palīdzības sistēmā, ko pārvalda Tieslietu, līdztiesības un tiesību reformu ministrija, paredzēts, ka aizstāvībai kriminālajā tiesvedībā bezmaksas juridiskā palīdzība noteiktos apstākļos var tikt piešķirta personām ar nepietiekamiem līdzekļiem. Nav noteikta ienākuma sliekšņa. Apsūdzētajam ir tiesības saņemt no tiesas, kurā iztiesā viņa lietu, informāciju par viņa iespējamām tiesībām uz juridisko palīdzību. Juridiskās palīdzības piešķiršana dod pieprasījuma iesniedzējam tiesības uz advokāta juriskonsulta pakalpojumiem un noteiktos apstākļos ne vairāk kā divu padomnieku pakalpojumiem viņa aizstāvības vai apelācijas sagatavošanai un īstenošanai. Tiesas ar tiesnešu starpniecību ir atbildīgas par juridiskās palīdzības sniegšanu. Juridiskās palīdzības pieprasījumu var iesniegt tiesā šādos veidos:

 1. personīgi; vai
 2. ar pieprasījuma iesniedzēja juridiskā pārstāvja starpniecību; vai
 3. ar vēstuli tiesas sekretāram.

Juridiskās palīdzības pieprasījuma iesniedzējam tiesai jāpierāda, ka viņa līdzekļi ir nav pietiekami, lai viņš varētu pats samaksāt par juridisko palīdzību. Par šo jautājumu katra tiesa lemj tikai pēc saviem ieskatiem, un to neregulē nekādas finansiālās atbilstības pamatnostādnes. Tiesai jābūt arī pārliecinātai, ka “apsūdzības smaguma” vai “īpašu apstākļu” dēļ tiesas spriešanai ir būtiski, ka pieprasījuma iesniedzējam tiek sniegta juridiskā palīdzība. Tomēr, ja tiesājamais ir apsūdzēts slepkavībā vai apelācija par Apelācijas krimināltiesas spiedumu ir iesniegta Augstākajai tiesai, bezmaksas juridiskā palīdzība tiek sniegta, pamatojoties tikai uz nepietiekamiem līdzekļiem.

Bezmaksas juridiskās palīdzības pieprasījuma iesniedzējam tiesa var pieprasīt aizpildīt deklarāciju par tā līdzekļiem. Ja pieprasījuma iesniedzējs apzināti sniedz nepatiesu deklarāciju vai slēpj svarīgus faktus, lai saņemtu juridisko palīdzību, tas ir pārkāpums. Par šādu pārkāpumu ir paredzēts naudas sods vai ieslodzījums, vai arī abi.

Krimināltiesību jomā cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis

Noteiktās seksuālas vardarbības lietās netiek piemērots izmantojamā ienākuma slieksnis prasītājiem, kuri lūdz juridisko palīdzību krimināllietās no Juridiskās palīdzības padomes, ja apsūdzētā aizstāvība tiesā kā pierādījumu izvirza prasītāja seksuālo pagātni.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajiem

Juridiskā palīdzība automātiski tiek piešķirta prasītājiem noteiktās seksuālas vardarbības lietās. Citiem cietušajiem jāatbilst tādiem pašiem kritērijiem kā visiem iedzīvotājiem.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu apsūdzētajiem

Nav paredzēti citi nosacījumi un īpaša kārtība nepilngadīgajiem.

Atbrīvojums no tiesvedības maksas

Noteiktos apstākļos ir paredzēti atbrīvojumi no tiesas nodevu maksājumiem, tai skaitā tiesvedībā ģimenes tiesību jomā un noteiktās lietās, kas saistītas ar nepilngadīgajiem. Pilnīgu informāciju par apstākļiem, kādos nav jāmaksā tiesas nodevas, skatīt rīkojumiem par nodevām un atbrīvojumiem veltītajā sadaļā Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Tiesāšanās izmaksu segšanu tiesas piespriež pēc saviem ieskatiem. Šī rīcības brīvība jāizmanto saskaņā ar noteiktiem vispārpieņemtiem noteikumiem un principiem, kas atvasināti no tiesu judikatūras. Piemēram, galvenais noteikums ir, ka izmaksas izriet no notikuma, t. i., zaudētāja puse maksā uzvarētājas puses izmaksas. Tomēr ir izņēmumi, kas atkarīgi no lietas apstākļiem. Piemēram, uzvarētāja puse var neatgūt visas savas izmaksas, ja tiesa uzskata, ka tā ir novilcinājusi vai nepamatoti pagarinājusi tiesvedību, vai, lai gan uzvarējusi lietā, tā var būt zaudējusi noteiktos atsevišķos lietas jautājumos. Noteiktās lietās, piemēram, lietās, kurās iesaistīti konstitucionāli jautājumi vai vispārējas sabiedriskas nozīmes jautājumi, zaudētāja puse var atgūt visas savas izmaksas vai daļu no tām.

Ekspertu honorāri

Ja tiek sniegta civiltiesiskā juridiskā palīdzība, honorāru apjomu, ko izmanto dažādu kategoriju ekspertiem, nosaka padome. Papildus tam padome patur tiesības izmantot īpašu honorāru, ja noteikti lietas apstākļi prasa iesaistīt īpašu vai specializētu ekspertu. Šādos gadījumos par honorāru vienojas atsevišķi ar ekspertu, ņemot vērā veicamo darbu, nepieciešamo zināšanu līmeni un lietas vērtību personai, kurai tiek sniegta juridiskā palīdzība.

Krimināllietās, ja ir dots juridiskās palīdzības apstiprinājums, Krimināltiesiskās juridiskās palīdzības sistēma attiecas uz atbilstīgām un pamatotām aizstāvības advokāta juriskonsulta izmaksām, ieskaitot liecinošo ekspertu honorārus.

Tulkotāju un tulku honorāri

Civilajā tiesvedībā tulkotāju un tulku honorāri parasti ir jautājums, par ko vispirms jāvienojas attiecīgās tiesvedības puses un tulkotāju/tulku starpā. Tomēr, ja ar tiesas nolēmumu noteikts, ka puses izmaksas jāapmaksā otrai pusei, taksētājam (t. i., juridisko izmaksu novērtētājam) jāveic tulkotājam/tulkam samaksāto honorāru taksācija (novērtēšana).

Jebkurā lietā, kurā sniedzama civiltiesiskā juridiskā palīdzība, padome izsludina konkursu un izvēlas kādu no organizācijām, kas iesniegušas piedāvājumus.

Krimināllietās, ja ir dots juridiskās palīdzības apstiprinājums, Krimināltiesiskās juridiskās palīdzības sistēma attiecas uz atbilstīgām un pamatotām aizstāvības advokāta juriskonsulta izmaksām, ieskaitot tulkotāju un tulku honorārus.

Saistītie materiāli

Īrijas ziņojums par izmaksu pārredzamības izpēti  PDF (400 Kb) en

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.