Izmaksas

Latvija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (uzturlīdzekļi) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus.  Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Pušu starpā pastāv strīds par uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna izglītības nodrošināšanai, kas tā arī paliek neatrisināts. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību tiesā. Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs trīs gadus vecs bērns. Pāris izšķiras. Dalībvalsts B tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Ar tēva piekrišanu māte un bērns pārvācas uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Pušu starpā paliek neatrisināts strīds.  Tas attiecas uz uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna uztura un izglītības nodrošināšanai. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību dalībvalsts A tiesā.

Saturu nodrošina
Latvija

Izmaksas Latvijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas

Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par apelācijas sūdzības iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodevas

Citas izmaksas

A gadījums

Prasītājs no nodevas samaksas ir atbrīvots. Tiesas izdevumus šādā gadījumā piespriež no atbildētāja valsts ienākumos.

Valsts nodevu tiesa piespriež no atbildētāja valsts ienākumos proporcionāli apmierinātajai prasījuma daļai.

 

Kopēšana — EUR 0,14

Apstiprināta kopija — EUR 2,85

Prasītājs no nodevas samaksas ir atbrīvots. Tiesas izdevumus šādā gadījumā piespriež no atbildētāja valsts ienākumos.

1) Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

2) Ar tiesvedību saistītie izdevumi

Par apelācijas sūdzību maksājama valsts nodeva atbilstoši likmei, kuru aprēķina atbilstoši strīda summai pirmās instances tiesā.

Prasītājs no nodevas samaksas ir atbrīvots. Tiesas izdevumus šādā gadījumā piespriež no atbildētāja valsts ienākumos.

Kopēšana — EUR 0,14

Apstiprināta kopija —  EUR 2,85

Prasītājs no nodevas samaksas ir atbrīvots. Tiesas izdevumus šādā gadījumā piespriež no atbildētāja valsts ienākumos.

1) Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

2) Ar tiesvedību saistītie izdevumi

B gadījums

Prasītājs no nodevas samaksas ir atbrīvots. Tiesas izdevumus šādā gadījumā piespriež no atbildētāja valsts ienākumos.

Valsts nodevu tiesa piespriež no atbildētāja valsts ienākumos proporcionāli apmierinātajai prasījuma daļai.

 

Kopēšana — EUR 0,14

Apstiprināta kopija —  EUR 2,85

Prasītājs no nodevas samaksas ir atbrīvots. Tiesas izdevumus šādā gadījumā piespriež no atbildētāja valsts ienākumos.

1) Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

2) Ar tiesvedību saistītie izdevumi

Par apelācijas sūdzību maksājama valsts nodeva atbilstoši likmei, kuru aprēķina atbilstoši strīda summai pirmās instances tiesā.

Prasītājs no nodevas samaksas ir atbrīvots. Tiesas izdevumus šādā gadījumā piespriež no atbildētāja valsts ienākumos.

Kopēšana — EUR 0,14

Apstiprināta kopija —  EUR 2,85

Prasītājs no nodevas samaksas ir atbrīvots. Tiesas izdevumus šādā gadījumā piespriež no atbildētāja valsts ienākumos.

1) Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

2) Ar tiesvedību saistītie izdevumiAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas

Gadījumu izpēte

Advokāts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

A gadījums

Fiziskas personas tiesā var pārstāvēt sevi pašas vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību

Personas sadarbojas ar zvērinātu advokātu uz noslēgtās vienošanās pamata.

Vēršam uzmanību, ka civilprocesā izdevumus sakarā ar advokāta sniegto juridisko palīdzību iespējams atgūt no zaudētāja puses ne vairāk kā piecu procentu apmērā no prasījuma apmierinātās daļas, bet nemantiskās prasībās — advokātu honorāra parastās likmes apmērā.

B gadījums

Fiziskas personas tiesā var pārstāvēt sevi pašas vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību

Personas sadarbojas ar zvērinātu advokātu uz noslēgtās vienošanās pamata.

Vēršam uzmanību, ka civilprocesā izdevumus sakarā ar advokāta sniegto juridisko palīdzību iespējams atgūt no zaudētāja puses ne vairāk kā piecu procentu apmērā no prasījuma apmierinātās daļas, bet nemantiskās prasībās — advokātu honorāra parastās likmes apmērā.

 

Gadījumu izpēte

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Nepiemēro

Ja spriedums nav izpildīts brīvprātīgi

1) valsts nodeva par izpildu raksta iesniegšanu piespiedu izpildei – EUR 2.85

2) zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība - atkarībā no izpildu lietvedības uzsākšanas brīdī esošā parāda apmēra

3) citi ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi.

Piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas. Izdevumi tiek piedzīti no atbildētāja.

Ekspertīzi lietā tiesa nosaka pēc puses lūguma gadījumos, kad lietai būtisku faktu noskaidrošanai ir vajadzīgas speciālas zināšanas zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem

B gadījums

Nepiemēro

Ja spriedums nav izpildīts brīvprātīgi

1) valsts nodeva par izpildu raksta iesniegšanu piespiedu izpildei – EUR 2.85

2) zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība - atkarībā no izpildu lietvedības uzsākšanas brīdī esošā parāda apmēra

3) citi ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi.

Piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas. Izdevumi tiek piedzīti no atbildētāja.

Ekspertīzi lietā tiesa nosaka pēc puses lūguma gadījumos, kad lietai būtisku faktu noskaidrošanai ir vajadzīgas speciālas zināšanas zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiemIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas

Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Vai lieciniekiem maksā kompensāciju?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad un kā to piemēro?

Izmaksas

A gadījums

Ja neviena no pusēm nav atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas, tās vienojas par lieciniekiem maksājamo summu, ievērojot aprēķina procedūru un pieskaitot noteiktu summu administrācijas izdevumiem.

Izņēmums ir likumā noteiktie gadījumi, kad tiesai ir pienākums vākt un iegūt pierādījumus

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem kompensē:

1 ) ceļa izdevumus;

2) naktsmītnes izmaksas;

3) vidējo izpeļņu

Ja ir pamats  uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesa vai tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanu

0,5 % no prasības summas, bet ne mazāk par EUR 71,14, ja iesniegts pieteikums par prasības nodrošināšanu

B gadījums

Ja neviena no pusēm nav atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas, tās vienojas par lieciniekiem maksājamo summu, ievērojot aprēķina procedūru un pieskaitot noteiktu summu administrācijas izdevumiem.

Izņēmums ir likumā noteiktie gadījumi, kad tiesai ir pienākums vākt un iegūt pierādījumus

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem kompensē:

1 ) ceļa izdevumus;

2) naktsmītnes izmaksas;

3) vidējo izpeļņu

Ja ir pamats  uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesa vai tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanu

0,5 % no prasības summas, bet ne mazāk par EUR 71,14, ja iesniegts pieteikums par prasības nodrošināšanuJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Gadījumu izpēte

Atlīdzināšana

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnīgi, cik procentu parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

A gadījums

Puse, kuras labā tiesa ir pieņēmusi spriedumu, var piedzīt no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus

Ja prasība apmierināta daļēji, prasītājam izdevumus atlīdzina proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram. Atbildētājam izdevumus atlīdzina proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta

Ja prasītājs atsauc prasību, viņam ir pienākums atlīdzināt atbildētāja tiesas izdevumus. Šādā gadījumā atbildētājs neatlīdzina prasītāja tiesas izdevumus. Tomēr gadījumos, kad prasītājs atsauc prasību, jo pēc prasības iesniegšanas atbildētājs to ir labprātīgi apmierinājis, prasītāja samaksātos izdevumus pēc viņa pieprasījuma piedzen tiesas ceļā

B gadījums

Puse, kuras labā tiesa ir pieņēmusi spriedumu, var piedzīt no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus

Ja prasība apmierināta daļēji, prasītājam izdevumus atlīdzina proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram. Atbildētājam izdevumus atlīdzina proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta

Ja prasītājs atsauc prasību, viņam ir pienākums atlīdzināt atbildētāja tiesas izdevumus. Šādā gadījumā atbildētājs neatlīdzina prasītāja tiesas izdevumus. Tomēr gadījumos, kad prasītājs atsauc prasību, jo pēc prasības iesniegšanas atbildētājs to ir labprātīgi apmierinājis, prasītāja samaksātos izdevumus pēc viņa pieprasījuma piedzen tiesas ceļāRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas

Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Tiesas sēdes protokols un tiesas nolēmumi rakstāmi valsts valodā.

Ja pierādījumus iegūst ārvalstīs, tulkošanas izmaksas atlīdzina pilnā apmērā

Tiesvedība notiek valsts valodā.

Tiesa nodrošina to lietas dalībnieku (izņemot juridisko personu pārstāvjus) tiesības, kas nepārvalda tiesvedības valodu. Tas nozīmē, ka tiesa nodrošina iespēju iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties tiesas sēdēs, izmantojot tulka pakalpojumus.

Tiesa pēc attiecīga lūguma var nolemt izskaidrot spriedumu, nemainot tā būtību, ja spriedums vēl nav izpildīts un nav beidzies termiņš tā izpildei piespiedu kārtā

Tulkošanu nodrošina tiesa

B gadījums

Tiesas sēdes protokols un tiesas nolēmumi rakstāmi valsts valodā.

Ja pierādījumus iegūst ārvalstīs, tulkošanas izmaksas atlīdzina pilnā apmērā

Tiesvedība notiek valsts valodā.

Tiesa nodrošina to lietas dalībnieku (izņemot juridisko personu pārstāvjus) tiesības, kas nepārvalda tiesvedības valodu. Tas nozīmē, ka tiesa nodrošina iespēju iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties tiesas sēdēs, izmantojot tulka pakalpojumus.

Tiesa pēc attiecīga lūguma var nolemt izskaidrot spriedumu, nemainot tā būtību, ja spriedums vēl nav izpildīts un nav beidzies termiņš tā izpildei piespiedu kārtā

Tulkošanu nodrošina tiesa

 

Gadījumu izpēte

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Lietas dalībnieki iesniedz dokumentus svešvalodās, pievienojot  likumā noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā

Nav nosakāmas

B gadījums

Lietas dalībnieki iesniedz dokumentus svešvalodās, pievienojot  likumā noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā

Nav nosakāmas

Lapa atjaunināta: 01/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.