Izmaksas

Latvija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (līgums) dalībvalstis tika lūgtas informēt pārdevēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Uzņēmums ir piegādājis preces 20 000 eiro vērtībā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību tiesā pilnas pirkuma maksas piedziņai no pircēja. Lieta B. Starpvalstu situācija. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas dalībvalstī B, piegādā preces 20 000 eiro vērtībā pircējam dalībvalstī A. Līgumam ir piemērojamas dalībvalsts B tiesības, un tas ir sastādīts dalībvalsts B valodā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs, kas atrodas dalībvalstī A, uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā pilnas līgumā paredzētās pirkuma maksas piedziņai.

Saturu nodrošina
Latvija

Izmaksas Latvijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas

Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija


Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par apelācijas sūdzības iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodevas

Citas izmaksas

A gadījums

Par prasību, kas novērtējama naudas summā no EUR 7115 līdz EUR 28 457, maksājama valsts nodeva EUR 519,30 apmērā plus 3,2 procenti no prasības summas, kas pārsniedz EUR 7114.

Kopēšana — EUR 0,14

Apstiprināta kopija — EUR 2,85

1) Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

2) Ar tiesvedību saistītie izdevumi

Valsts nodeva par apelācijas iesniegšanu mantiska rakstura strīdos maksājama atbilstoši likmei, kuru aprēķina atbilstoši strīda summai pirmās instances tiesā.

Kopēšana — EUR 0,14

Apstiprināta kopija — EUR 2,85

1) Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

2) Ar tiesvedību saistītie izdevumi

B gadījums

Par prasību, kas novērtējama naudas summā no EUR 7115 līdz EUR 28 457, maksājama valsts nodeva EUR 519,30 apmērā plus 3,2 procenti no prasības summas, kas pārsniedz EUR 7114.

Kopēšana —  EUR 0,14

Apstiprināta kopija — EUR 2,85

1) Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

2) Ar tiesvedību saistītie izdevumi

Valsts nodeva par apelācijas iesniegšanu mantiska rakstura strīdos maksājama atbilstoši likmei, kuru aprēķina atbilstoši strīda summai pirmās instances tiesā.

Kopēšana —  EUR 0,14

Apstiprināta kopija — EUR 2,85

1) Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi

2) Ar tiesvedību saistītie izdevumi

 

Gadījumu izpēte

ASI


Vai šo iespēju var izmantot konkrētajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

Puses var vienoties par strīda nodošanu šķīrējtiesai

Šķīrējtiesas procesa izdevumi ir ar strīda izskatīšanu saistītie izdevumi un šķīrējtiesneša honorārs.

Šķīrējtiesas procesa izdevumu apmēru, kā arī samaksas termiņu un kārtību nosaka šķīrējtiesa, ņemot vērā prasības summu, strīda sarežģītību un šķīrējtiesas līguma noteikumus

B gadījums

Puses var vienoties par strīda nodošanu šķīrējtiesai

Šķīrējtiesas procesa izdevumi ir ar strīda izskatīšanu saistītie izdevumi un šķīrējtiesneša honorārs.

Šķīrējtiesas procesa izdevumu apmēru, kā arī samaksas termiņu un kārtību nosaka šķīrējtiesa, ņemot vērā prasības summu, strīda sarežģītību un šķīrējtiesas līguma noteikumusAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas

Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs


Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

A gadījums

Juridiskas personas tiesā var pārstāvēt  amatpersonas, kas rīkojas saskaņā ar  likumā, juridisko personu statūtos vai nolikumos paredzētajām pilnvarām, vai citi pilnvaroti pārstāvji

Personas sadarbojas ar zvērinātu advokātu uz noslēgtās vienošanās pamata.

Vēršam uzmanību, ka civilprocesā izdevumus sakarā ar advokāta sniegto juridisko palīdzību iespējams atgūt no zaudētāja puses ne vairāk kā piecu procentu apmērā no prasījuma apmierinātās daļas, bet nemantiskās prasībās — advokātu honorāra parastās likmes apmērā.

Ja lietā pieņemts lēmums par prasības nodrošināšanu

1) par prasības nodrošinājuma izpildi par naudas līdzekļu apķīlāšanu kredītiestādēs vai pie trešajām personām – EUR 66,73

2) par prasības nodrošinājuma izpildi par aizliegumu atbildētājam veikt noteiktas darbības – EUR 36,99

Ja spriedums nav izpildīts brīvprātīgi

1) valsts nodeva par izpildu raksta iesniegšanu piespiedu izpildei – EUR 2.85

2) zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība - atkarībā no izpildu lietvedības uzsākšanas brīdī izvecojušā parāda apmēra

3) citi ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi.

B gadījums

Juridiskas personas tiesā var pārstāvēt  amatpersonas, kas rīkojas saskaņā ar  likumā, juridisko personu statūtos vai nolikumos paredzētajām pilnvarām, vai citi pilnvaroti pārstāvji

Personas sadarbojas ar zvērinātu advokātu uz noslēgtās vienošanās pamata.

Vēršam uzmanību, ka civilprocesā izdevumus sakarā ar advokāta sniegto juridisko palīdzību iespējams atgūt no zaudētāja puses ne vairāk kā piecu procentu apmērā no prasījuma apmierinātās daļas, bet nemantiskās prasībās — advokātu honorāra parastās likmes apmērā.

Ja lietā pieņemts lēmums par prasības nodrošināšanu

1) par prasības nodrošinājuma izpildi par naudas līdzekļu apķīlāšanu kredītiestādēs vai pie trešajām personām – EUR 66,73

2) par prasības nodrošinājuma izpildi par aizliegumu atbildētājam veikt noteiktas darbības – EUR 36,99

Ja spriedums nav izpildīts brīvprātīgi

1) valsts nodeva par izpildu raksta iesniegšanu piespiedu izpildei – EUR 2.85

2) zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība - atkarībā no izpildu lietvedības uzsākšanas brīdī izvecojušā parāda apmēra

3) citi ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi.

 

Gadījumu izpēte

Eksperts


Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Ekspertīzi lietā tiesa nosaka pēc puses lūguma gadījumos, kad lietai būtisku faktu noskaidrošanai ir vajadzīgas speciālas zināšanas zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem

B gadījums

Ekspertīzi lietā tiesa nosaka pēc puses lūguma gadījumos, kad lietai būtisku faktu noskaidrošanai ir vajadzīgas speciālas zināšanas zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiemIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas

Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas


Vai lieciniekiem maksā kompensāciju?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad un kā to piemēro?

Izmaksas

A gadījums

Ja neviena no pusēm nav atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas, tās vienojas par lieciniekiem maksājamo summu, ievērojot aprēķina procedūru un pieskaitot noteiktu summu administrācijas izdevumiem.

Izņēmums ir likumā noteiktie gadījumi, kad tiesai ir pienākums vākt un iegūt pierādījumus

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem kompensē:

1 ) ceļa izdevumus;

2) naktsmītnes izmaksas;

3) vidējo izpeļņu

Ja ir pamats  uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesa vai tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanu

0,5 % no prasības summas, ja iesniegts pieteikums par prasības nodrošināšanu, bet ne mazāk par EUR 71,14

B gadījums

Ja neviena no pusēm nav atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas, tās vienojas par lieciniekiem maksājamo summu, ievērojot aprēķina procedūru un pieskaitot noteiktu summu administrācijas izdevumiem.

Izņēmums ir likumā noteiktie gadījumi, kad tiesai ir pienākums vākt un iegūt pierādījumus

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem kompensē:

1 ) ceļa izdevumus;

2) naktsmītnes izmaksas;

3) vidējo izpeļņu

Ja ir pamats  uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesa vai tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanu

0,5 % no prasības summas, ja iesniegts pieteikums par prasības nodrošināšanu, bet ne mazāk par EUR 71,14Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Gadījumu izpēte

Atlīdzināšana


Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnīgi, cik procentu parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

A gadījums

Puse, kuras labā tiesa ir pieņēmusi spriedumu, var piedzīt no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus

Ja prasība apmierināta daļēji, prasītājam izdevumus atlīdzina proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram. Atbildētājam izdevumus atlīdzina proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta

Ja prasītājs atsauc prasību, viņam ir pienākums atlīdzināt atbildētāja tiesas izdevumus. Šādā gadījumā atbildētājs neatlīdzina prasītāja tiesas izdevumus. Tomēr gadījumos, kad prasītājs atsauc prasību, jo pēc prasības iesniegšanas atbildētājs to ir labprātīgi apmierinājis, prasītāja samaksātos izdevumus pēc viņa pieprasījuma piedzen tiesas ceļā

B gadījums

Puse, kuras labā tiesa ir pieņēmusi spriedumu, var piedzīt no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus

Ja prasība apmierināta daļēji, prasītājam izdevumus atlīdzina proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram. Atbildētājam izdevumus atlīdzina proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta

Ja prasītājs atsauc prasību, viņam ir pienākums atlīdzināt atbildētāja tiesas izdevumus. Šādā gadījumā atbildētājs neatlīdzina prasītāja tiesas izdevumus. Tomēr gadījumos, kad prasītājs atsauc prasību, jo pēc prasības iesniegšanas atbildētājs to ir labprātīgi apmierinājis, prasītāja samaksātos izdevumus pēc viņa pieprasījuma piedzen tiesas ceļāGadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana


Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Tiesas sēdes protokols un tiesas nolēmumi rakstāmi valsts valodā.

Ja pierādījumus iegūst ārvalstīs, jāsedz tulkošanas faktiskās izmaksas.

Tiesvedība notiek valsts valodā.

Tiesa nodrošina to lietas dalībnieku (izņemot juridisko personu pārstāvjus) tiesības, kas nepārvalda tiesvedības valodu. Tas nozīmē, ka tiesa nodrošina iespēju iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties tiesas sēdēs, izmantojot tulka pakalpojumus.

Tiesa pēc attiecīga lūguma var nolemt izskaidrot spriedumu, nemainot tā būtību, ja spriedums vēl nav izpildīts un nav beidzies termiņš tā izpildei piespiedu kārtā

Tulkošanu nodrošina tiesa.

B gadījums

Tiesas sēdes protokols un tiesas nolēmumi rakstāmi valsts valodā.

Ja pierādījumus iegūst ārvalstīs, jāsedz tulkošanas faktiskās izmaksas.

Tiesvedība notiek valsts valodā.

Tiesa nodrošina to lietas dalībnieku (izņemot juridisko personu pārstāvjus) tiesības, kas nepārvalda tiesvedības valodu. Tas nozīmē, ka tiesa nodrošina iespēju iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties tiesas sēdēs, izmantojot tulka pakalpojumus.

Tiesa pēc attiecīga lūguma var nolemt izskaidrot spriedumu, nemainot tā būtību, ja spriedums vēl nav izpildīts un nav beidzies termiņš tā izpildei piespiedu kārtā

Tulkošanu nodrošina tiesa.

 

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas

Gadījumu izpēte

Citas izmaksas, kas attiecas uz strīdiem?


Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Lietas dalībnieki iesniedz dokumentus svešvalodās, pievienojot  likumā noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā

Nav nosakāmas

B gadījums

Lietas dalībnieki iesniedz dokumentus svešvalodās, pievienojot  likumā noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā

Nav nosakāmas

Lapa atjaunināta: 01/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.