Izmaksas

Malta

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (bērnu aizgādība) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus. Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa  piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte iesniedz tiesā prasību ierobežot tēva saskarsmes tiesības. Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs bērns, bet pāris izšķiras tūlīt pēc bērna piedzimšanas. Dalībvalsts B tiesa piešķir mātei aizgādības tiesības, bet tēvam tiesības tikties ar bērnu. Māte un bērns saņem tiesas atļauju un pārceļas dzīvot uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), bet tēvs paliek dalībvalstī B. Pēc pāris gadiem māte iesniedz dalībvalsts A tiesā prasību par izmaiņām tēva saskarsmes tiesībās.

Saturu nodrošina
Malta

Izmaksas Maltā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīva strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodevas

Citas izmaksas

Vai šo iespēju var izmantot konkrētajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

€181.68

Nepiemēro

Nepiemēro

€98.99

Nepiemēro

€116.47

B gadījums

€181.68

Nepiemēro

Nepiemēro

€98.99

€116.47Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

No minimālās summas €81.53 līdz €174.70

Nav obligāta

Nepiemēro

Nepiemēro

Nepiemēro

B gadījums

No minimālās summas €81.53 līdz €174.70

Nav obligāta

Nepiemēro

Nepiemēro

NepiemēroIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Citas izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Nepiemēro

Nodrošinājums  norādītās parāda summa  apmērā

€23.28

Nepiemēro

Nepiemēro

B gadījums

Nepiemēro

Nodrošinājums  norādītās parāda summa  apmērā

€23.28

Nepiemēro

NepiemēroJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir pieejama?

Kad palīdzība tiek nodrošināta pilnā apjomā?

Nosacījumi?

A gadījums

Juridiskā palīdzība ir pieejama, ja persona pārtiek no sociālā pabalsta vai minimālās algas un ja tai nepieder vairāk par vienu īpašumu.

Nepiemēro

Nepiemēro

B gadījums

Juridiskā palīdzība ir pieejama, ja persona pārtiek no sociālā pabalsta vai minimālās algas un ja tai nepieder vairāk par vienu īpašumu.

Nepiemēro

Nepiemēro
Gadījumu izpēte

Atlīdzināšana

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Tas ir atkarīgs no sprieduma

Privātas konsultācijas ar advokātiem (papildu tiesu izdevumi)

Nepiemēro

B gadījums

Tas ir atkarīgs no sprieduma

Privātas konsultācijas ar advokātiem (papildu tiesu izdevumi)

NepiemēroRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Tulkošana tiek veikta, ja to pieprasa viena no iesaistītajām pusēm. Tulko tikai no maltiešu valodas uz angļu valodu vai otrādi. Tulkošanu citās valodās jānodrošina pusēm pašām par saviem līdzekļiem.

€17.47
(vienota likme, kas jāmaksā kā reģistrācijas nodeva par katru tulkojumu)

Izmanto vienīgi tad, ja liecinieks nerunā ne maltiešu, ne angļu valodā

No €11.65 līdz €58.23/stundā

Izdevumi, kas saistīti ar ārzemēs dzīvojošās puses informēšanu

Ir atkarīgas no honorāru apmēra citās dalībvalstīs

B gadījums

Tulkošana tiek veikta, ja to pieprasa viena no iesaistītajām pusēm. Tulko tikai no maltiešu valodas uz angļu valodu vai otrādi. Tulkošanu citās valodās jānodrošina pusēm pašām par saviem līdzekļiem.

€17.47
(vienota likme, kas jāmaksā kā reģistrācijas nodeva par katru tulkojumu)

Izmanto vienīgi tad, ja liecinieks nerunā ne maltiešu, ne angļu valodā

No €11.65 starp €58.23/stundā

Izdevumi, kas saistīti ar ārzemēs dzīvojošās puses informēšanu

Ir atkarīgas no honorāru apmēra citās dalībvalstīs


Lapa atjaunināta: 02/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.