Izmaksas

Malta

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (līgums) dalībvalstis tika lūgtas informēt pārdevēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Uzņēmums ir piegādājis preces 20 000 eiro vērtībā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību tiesā pilnas pirkuma maksas piedziņai no pircēja. Lieta B. Starpvalstu situācija. Uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas dalībvalstī B, piegādā preces 20 000 eiro vērtībā pircējam dalībvalstī A. Līgumam ir piemērojamas dalībvalsts B tiesības, un tas ir sastādīts dalībvalsts B valodā. Pārdevējam joprojām nav samaksāts, jo pircējs, kas atrodas dalībvalstī A, uzskata, ka preces neatbilst līguma noteikumiem. Pārdevējs nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā pilnas līgumā paredzētās pirkuma maksas piedziņai.

Saturu nodrošina
Malta

Izmaksas Maltā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīva strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Vai šo iespēju var izmantot konkrētajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

€ 680.16

Nepiemēro

€ 195.65

Nepiemēro

Nepiemēro

Nepiemēro

B gadījums

€ 680.16

Nepiemēro

€ 195.65

Nepiemēro

Nepiemēro

NepiemēroAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksa


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Advokāts: €681.53

Advokāta palīgs: €227.18

Nav obligāta

Nepiemēro

Nepiemēro

Nepiemēro

B gadījums

Advokāts: €681.53

Advokāta palīgs: €227.18

Nav obligāta

Nepiemēro

Nepiemēro

NepiemēroIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Citas izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Nepiemēro

Nodrošinājums  norādītās parāda summa  apmērā

€ 46.59

Nepiemēro

Nepiemēro

B gadījums

Nepiemēro

Nodrošinājums  norādītās parāda summa  apmērā

€ 46.59

Nepiemēro

NepiemēroJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir pieejama?

Kad palīdzība tiek nodrošināta pilnā apjomā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Nepiemēro

Nepiemēro

Tas ir atkarīgs no sprieduma

Privātas konsultācijas ar advokātiem (papildu tiesu izdevumi)

Nepiemēro

B gadījums

Nepiemēro

Nepiemēro

Tas ir atkarīgs no sprieduma

Privātas konsultācijas ar advokātiem (papildu tiesu izdevumi)

NepiemēroRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Ja tikai viena no pusēm ir angliski runājoša

€ 34.94

Izmanto vienīgi tad, ja liecinieks nerunā ne maltiešu, ne angļu valodā

No €11.65 līdz €58.23 / stundā

Izdevumi, kas saistīti ar ārzemēs dzīvojošās puses informēšanu

Ir atkarīgas no honorāru apmēra citās dalībvalstīs

B gadījums

Ja tikai viena no pusēm ir angliski runājoša

€ 34.94

Izmanto vienīgi tad, ja liecinieks nerunā ne maltiešu, ne angļu valodā

No €11.65 līdz €58.23 / stundā

Izdevumi, kas saistīti ar ārzemēs dzīvojošās puses informēšanu

Ir atkarīgas no honorāru apmēra citās dalībvalstīs


Lapa atjaunināta: 02/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.