Izmaksas

Malta

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (atbildība) dalībvalstis tika lūgtas informēt klientu par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un apdrošināšanas sabiedrībām. Lieta B. Starpvalstu situācija. Dalībvalsts B apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju dalībvalsts C uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam dalībvalstī A un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti katrs savā dalībvalstī. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un dalībvalsts A apdrošināšanas sabiedrības.

Saturu nodrošina
Malta

Izmaksas Maltā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

A gadījums

Minimālā summa €712.77 (atkarīga arī no prasībā norādītās vērtības)

Nepiemēro

€ 195.65

Nepiemēro

B gadījums

Minimālā summa €712.77 (atkarīga arī no prasībā norādītās vērtības)

Nepiemēro

€ 195.65

NepiemēroAdvokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksa


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Atkarīgas no prasībā norādītās vērtības

Nav obligāta

Nepiemēro

Nepiemēro

Nav obligāti jāizmanto, bet šajā gadījumā pastāv liela iespēja

Atkarīgas no prasībā norādītās vērtības

B gadījums

Atkarīgas no prasībā norādītās vērtības

Nav obligāta

Nepiemēro

Nepiemēro

Nav obligāti jāizmanto, bet šajā gadījumā pastāv liela iespēja

Atkarīgas no prasībā norādītās vērtībasIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Citas izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

Apraksts

Izmaksas

A gadījums

Nepiemēro

Nepiemēro, jo prasītā summa nav precizēta  

Nepiemēro

Nepiemēro

Nepiemēro

B gadījums

Nepiemēro

Nepiemēro, jo prasītā summa nav precizēta 

Nepiemēro

Nepiemēro

NepiemēroJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšanaGadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir pieejama?

Kad palīdzība tiek nodrošināta pilnā apjomā?

Nosacījumi?

A gadījums

Juridiskā palīdzība ir pieejama, ja persona pārtiek no sociālā pabalsta vai minimālās algas un ja tai nepieder vairāk par vienu īpašumu.

Nepiemēro

Nepiemēro

B gadījums

Juridiskā palīdzība ir pieejama, ja persona pārtiek no sociālā pabalsta vai minimālās algas un ja tai nepieder vairāk par vienu īpašumu.

Nepiemēro

Nepiemēro
Gadījumu izpēte

Atlīdzināšana

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Tas ir atkarīgs no sprieduma

Privātas konsultācijas ar advokātiem (papildu tiesu izdevumi)

Nepiemēro

B gadījums

Tas ir atkarīgs no sprieduma

Privātas konsultācijas ar advokātiem (papildu tiesu izdevumi)

NepiemēroRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Ja tikai viena no pusēm ir angliski runājoša

€ 34.94

Izmanto vienīgi tad, ja liecinieks nerunā ne maltiešu, ne angļu valodā

No €11.65 līdz € 58.23 / stundā

Izdevumi, kas saistīti ar ārzemēs dzīvojošās puses informēšanu

Atkarīgas no honorāru apmēra citās dalībvalstīs

B gadījums

Ja tikai viena no pusēm ir angliski runājoša

€ 34.94

Izmanto vienīgi tad, ja liecinieks nerunā ne maltiešu, ne angļu valodā

No €11.65 līdz € 58.23 / stundā

Izdevumi, kas saistīti ar ārzemēs dzīvojošās puses informēšanu

Atkarīgas no honorāru apmēra citās dalībvalstīs


Lapa atjaunināta: 02/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.