Izmaksas

Malta

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Maltā.

Saturu nodrošina
Malta

Ģimenes tiesības - bērnu aizbildniecība

Ģimenes tiesības - alimenti

Komerctiesības – līgums

Komerctiesības - atbildība

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Juridisko profesiju honorārus nosaka atbilstoši Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa (Code of Organisation and Civil Procedure, COCP) E tarifam (Maltas tiesību aktu 12. nodaļa).

Advokāti

Advokātu honorārus aprēķina atbilstoši Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa (Maltas tiesību aktu 12. nodaļas) A pielikuma E tarifam. Kad advokāti nosaka honorāra apjomu, paši vai balstoties uz noslēgto līgumu ar klientu, viņi vadās arī pēc advokātu Ētikas un uzvedības kodeksa. Saskaņā ar šo Ētikas kodeksu honorāra apjoms uzskatāms par saprātīgu, ja tas atbilst noteiktiem kritērijiem, piemēram, patērētajam laikam, lietas sarežģītībai, iespējamiem precedentiem; atbildības apjomam, laika ierobežojumiem, profesionālo attiecību raksturam un ilgumam; advokāta pieredzei, reputācijai un kompetencei, no pretējās puses piedzenamās summas apjomam.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civiltiesvedībā

Fiksētās izmaksas strīdā iesaistītajām pusēm atšķiras atkarībā no lietas rakstura un prasības materiālās vērtības, ja tāda ir.

Civiltiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Iesniedzot pieteikumu tiesai, jāsamaksā valsts nodeva un kancelejas nodeva.

Tiesvedības beigās tiek sastādīts tiesas izdevumu aprēķins, ieskaitot nodokļus. Ja aprēķinātais kancelejas nodevu apjoms pārsniedz summu, kas tika samaksāta, iesniedzot pieteikumu tiesā, starpība tiek aprēķināta un pieprasīta no puses, kura lietu ierosinājusi.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Krimināllietu izskatīšana neparedz nekādas izmaksas.

Krimināltiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Krimināltiesvedības procesa dalībniekiem nav jāmaksā civilprasītājiem noteiktās maksas. Tomēr tiesvedības beigās tiesa var likt apsūdzētajam kompensēt prasītājam visas ar ekspertu piesaistīšanu saistītās izmaksas.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Iesniedzot prasību pirmās instances konstitucionālā tiesā, nodevu apjoms ir šāds:

Pieteikuma iesniegšana

€ 58,53

Kancelejas nodeva

€ 58,23

Dokumentu izsniegšana (par vienu pieteikumu)

€ 6,99

Tiesvedības beigās aprēķinātie juridisko profesiju pārstāvju honorāri var sastādīt no € 46,49 līdz € 698,81. Citi profesionālie ar tiesvedību saistītie izdevumi ietver € 46,59 par katru iesniegto pieteikumu; € 9,32 par katru pavēsti; € 23,29 par katru ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību, € 4,66 par vienu dokumenta kopiju un € 186,35 par rakstiskiem iesniegumiem.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas

Jāapmaksā, iesniedzot prasību.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridisko pārstāvju attiecības ar klientiem regulē Tiesu administrācijas komisijas izstrādātais Ētikas kodekss. Kodekss nosaka juridisko pārstāvju profesionālos pienākumus attiecībā pret klientiem. Tomēr augstāk minētās saistības kodeksā nav iekļautas.

Izmaksas, kas jāsedz uzvarētājai pusei

Parasti uzvarētājai pusei visas tiesas izmaksas tiek kompensētas ar nosacījumu, ka spriedums paredz izmaksu piedzīšanu no zaudētājas puses.

Izmaksas, kas jāsedz zaudētājai pusei

Zaudētājai pusei ir jāsedz visi tiesas izdevumi, kā arī jāatlīdzina uzvarētājas puses izdevumi.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Maltā?

Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa tarifi no A līdz L (Maltas tiesību aktu 12. nodaļa) nosaka dažādas ar tiesas procesu saistītās izmaksas un honorārus. Šie tarifi ir pieejami Tieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Maltā?

Visi likumi tiek izstrādāti maltiešu un angļu valodā, tā kā tās abas ir Maltas oficiālās valodas.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija par starpniecību ir pieejama Maltas Arbitrāžas centra tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Juridisko pakalpojumu sadaļā Tieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrijas tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par:

  • visiem valsts primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem;
  • juridiskām publikācijām, tostarp likumiem, likumprojektiem, juridiskiem paziņojumiem un nolikumiem.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Informācija par dažādu procedūru vidējo ilgumu netiek apkopota. Tomēr Justīcijas tiesu tīmekļa vietnē ir pieejama informācija un citastarp katru mēnesi tiek apkopoti statistikas dati par lietām, kuras ir iesniegtas, tiek izskatītas vai kurās pieņemti nolēmumi.

Divreiz gadā tīmekļa vietnē publicē lietu iztiesāšanas ilguma analīzi, norādot lietu iztiesāšanas ilgumu un tiesnesi vai miertiesnesi, kas izskatījis attiecīgo lietu civiltiesā vai tribunālā.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Skatīt augstāk.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Kancelejas izdevumus ar PVN neapliek. Taču ir jāmaksā 18% PVN likme no honorāriem, kas norādīti tarifos un jāmaksā juridiskajiem padomniekiem, pušu advokātiem un citiem tiesas ieceltiem speciālistiem.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesās

Lai gan pastāv izņēmumi attiecībā uz noteiktiem tiesvedības veidiem, persona var saņemt juridisku palīdzību, ja:

  • tai nepieder jebkāda veida īpašums, kura neto vērtība sastāda vai pārsniedz € 6988,22, neskaitot ikdienā lietojamos mājsaimniecības priekšmetus, ko uzskata par pamatotiem un vajadzīgiem pieteicējam un tā ģimenei;
  • tās gada ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu personām, kas sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu un vecākām.

Apsūdzētajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

Likums neparedz konkrētu slieksni. Tomēr atbildētājiem krimināllietās pienākas juridiska palīdzība tiesā tajos gadījumos, ja apsūdzētajam nav bijusi iespēja uzticēt lietu advokātam vai ja viņš pieprasa juridisku palīdzību.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

Likums neparedz konkrētu slieksni. Tomēr saskaņā ar likumu Justīcijas nodaļai (kā arī jebkuram privātam juridiskam padomniekam, ko cietusī puse nolīgusi) ir jāsniedz visu nepieciešamo palīdzību un atbalstu jebkuram noziedzīgu darbību rezultātā cietušajam, lai viņš saņemtu atbilstošu kompensāciju.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam

Nepastāv nekādi papildu nosacījumi, kas saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu nozieguma upuriem. Taču cietušajiem ir jāsniedz visa pieprasītā viņu rīcībā esošā informācija un pilnībā jāsadarbojas gan ar Justīcijas nodaļu, gan Ģenerālprokurora biroju.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajam

Nepastāv nekādi papildu nosacījumi, kas saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu apsūdzētajiem. Tomēr likums ļauj advokātam, kam jāsniedz juridiskā palīdzība, atteikties no palīdzības sniegšanas tādu iemeslu dēļ, kas pēc tiesas ieskata prima facie pamato atteikumu. Tomēr pat šādā gadījumā likums paredz, ka tiesai ir apsūdzētajam jānodrošina pārstāvība, ieceļot advokātu.

Bezmaksas tiesvedība

Ja puse ir saņēmusi juridisko palīdzību, lietu izskata tiesā bez maksas.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Par tiesas izdevumu sadali un segšanu var lemt vienīgi tiesa. Nepastāv nekāda noteikta prakse.

Ekspertu honorāri

Ekspertu honorārus nosaka atbilstoši Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa G un K tarifiem (Maltas tiesību aktu 12. nodaļa).

Tulkotāju un tulku honorāri

Saskaņā ar Maltas tiesību aktu 12. nodaļas B tarifu par katru likumā paredzēto vai tiesā nepieciešamo tulkojumu ir jāmaksā:

  • kancelejas nodeva € 34,94.
  • Tulka honorārs var sastādīt no € 11,65 līdz € 58,23 stundā, ko nosaka tiesas sekretārs.
  • Tulkotāju honorārs ir no € 11,65 līdz € 58,23 par dokumentu, arī šo summu nosaka tiesas sekretārs.

Saites

Tieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrija

Maltas Arbitrāžas centrs

Juridisko pakalpojumu sadaļa

Justīcijas tiesas

Attiecīgie pielikumi

Maltas ziņojums par Izdevumu pārredzamības pētījumu PDF (742 Kb) en

Lapa atjaunināta: 02/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.