Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: grieķuangļufrančusomu.
Swipe to change

Izmaksas

Nīderlande

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesvedības izmaksām Nīderlandē.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Atskaitot honorārus, ko maksā, saņemot subsidētu juridisko palīdzību, honorāri Nīderlandē nav noteikti ar likumu.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilprocesa dalībniekiem

Saskaņā ar Likumu par tiesas nodevām (Civillietu likums) (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) pusēm civillietās ir jāmaksā tiesas nodevas. Tiesas nodevas ir maksas, kas jāsamaksā tiesas kancelejai (tiesas administratīvajam birojam) tiesvedības sākumā.

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā

Saskaņā ar Nīderlandes krimināltiesībām netiek piemērotas fiksētas izmaksas procesa dalībniekiem krimināltiesvedībā. Netiek piemērotas tiesas nodevas krimināllietās.

Lietas dalībnieku fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Nīderlandes tiesību sistēmā nav noteikumu par konstitucionālo jautājumu nodošanu tiesai.

Civilprocesa stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

Civillietās katram prasītājam un atbildētājam ir jāsedz fiksētas izmaksas. Prasītājiem ir jāmaksā tiesas nodevas, tiklīdz viņu lieta ir nodota tiesai, savukārt atbildētājiem ir jāmaksā tiesas nodevas pēc ierašanās tiesā.

Kriminālprocesa stadija, kurā jāsedz fiksētās izmaksas

Netiek piemērotas tiesas nodevas krimināllietās.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Nīderlandes tiesību aktos nekas par šo jautājumu nav minēts. Tomēr tiesības un pienākumus var atvasināt no 2018. gada Rīcības kodeksa (Gedragsregels 2018). Sīkāku informāciju skatīt Nīderlandes Advokātu kolēģijas (Nederlandse Orde van Advocaten) tīmekļa vietnē, jo īpaši noteikumos, kas reglamentē attiecības starp advokātiem un viņu klientiem. Sk. arī Eiropas advokātu Ētikas kodeksu, kurā noteikts, ka juristiem vienmēr jācenšas panākt visrentablāko klienta strīda risinājumu un attiecīgā posmā konsultēt klientu par to, vai ir vēlams panākt izlīgumu un/vai izmantot alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras. Ja klientiem ir tiesības saņemt juridisko palīdzību bez maksas vai par samazinātu maksu, advokātiem par to ir jāinformē.

Uzvarētājas puses izmaksas

Civillietās uzvarētājai pusei var rasties šādas izmaksas:

  • juridiskā palīdzība (piemēram, advokātu honorāri);
  • atlīdzība vai kompensācija lieciniekiem vai ekspertiem;
  • ceļa un uzturēšanās izdevumi; un
  • citi juridiski un ar tiesvedību nesaistīti izdevumi.

Zaudētājas puses izmaksas

Zaudētājai pusei ir tādas pašas izmaksas kā uzvarētājai pusei, tomēr tiesnesis var arī piespriest segt uzvarētājas puses tiesāšanās izmaksas.

Izmaksas – juridiskais pamats

Kur atrast informāciju par izmaksām Nīderlandē?

Informāciju par tiesvedības izmaksām varat atrast Nīderlandes tiesu iestāžu (De Rechtspraak) tīmekļa vietnē – šajā lapā sniegtas sīkākas ziņas par tiesvedības izmaksām. Juridiskās palīdzības dienestu (Het Juridisch Loket) tīmekļa vietnē arī sniegta informācija par tiesvedības izmaksām.

Kādās valodās ir pieejama informācija par izmaksām Nīderlandē?

Šī informācija ir pieejama tikai nīderlandiešu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informāciju par mediāciju varat atrast Nīderlandes tiesu iestāžu tīmekļa vietnē un Juridiskās palīdzības dienestu tīmekļa vietnē. Informācija ir pieejama arī Nīderlandes Mediatoru federācijas (Mediatorsfederatie Nederland) un Juridiskās palīdzības padomes (Raad voor Rechtsbijstand) tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietnes ar informāciju par izmaksām

Likumu par tiesas nodevām (Civillietu likums) un citus Nīderlandes tiesību aktus cita starpā var atrast Nīderlandes valdības tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Tieslietu padomes gada ziņojumā (Raad voor de rechtspraak) ir sniegta informācija par laiku, kas nepieciešams lietas pilnīgai iztiesāšanai. Ziņojums ir pieejams tiešsaistē Nīderlandes tiesu iestāžu tīmekļa vietnē.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Publicētajā informācijā par izmaksām visas summas norādītas bez PVN (attiecīgos gadījumos).

Kādas ir piemērojamās likmes?

Vispārējā PVN likme, ko piemēro precēm un pakalpojumiem ir 21 %.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Ja nevarat atļauties segt visus advokāta vai mediatora izdevumus, noteiktos apstākļos jums var būt tiesības uz subsidētu juridisko atbalstu, t. i., juridisko palīdzību.

Juridisko palīdzību piešķir tikai personām, kuru gada ienākumi nepārsniedz 27 300 EUR (personām, kuras dzīvo vienas) vai 38 600 EUR (precētām vai kopdzīvē dzīvojošām personām vai viena vecāka ģimenēm ar nepilngadīgu bērnu). Juridiskā palīdzība netiks piešķirta nevienam, kura aktīvi pārsniedz ar nodokli neapliekamā kapitāla slieksni. Skatīt Juridiskās palīdzības likuma (Wet op de rechtsbijstand) 12. un 34. pantu.

Atbildētājiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Juridiskā palīdzība ir bezmaksas, ja juridisko pārstāvi norīko tiesa (Juridiskās palīdzības likuma 43. pants). Citos gadījumos Juridiskās palīdzības padome var piešķirt advokātu personām, kas ir tiesīgas uz advokāta pārstāvību saskaņā ar Kriminālkodeksu (Wetboek van Strafrecht) vai Kriminālprocesa kodeksu (Wetboek van Strafvordering) (sk. Juridiskās palīdzības likuma 44. pantu). Saskaņā ar Juridiskās palīdzības likuma 35. pantu ikvienam, kuram ir piešķirta juridiskā palīdzība, ir jāveic iemaksa proporcionāli saviem ienākumiem.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Saskaņā ar Juridiskās palīdzības likuma 44. pantu juridiskās palīdzības sniegšana dzimumnoziegumu vai vardarbīgu noziegumu upuriem ir bez maksas neatkarīgi no cietušā maksātspējas, ja tiesvedība ir uzsākta un ja cietušais ir tiesīgs uz kompensāciju saskaņā ar Likuma par kompensāciju fondu noziedzībā cietušajiem (Wet schadefonds geweldsmisdrijven) 3. pantu.

Vai juridiskā pārstāvība ir obligāta?

Atbildētājiem nav jābūt pārstāvētiem ar advokātu lietās, kas jāizskata apakšapgabala tiesā vai nomas sūdzību tiesā. Tomēr juridiskā pārstāvība ir obligāta visās pārējās civillietās, piemēram, lietās, kas jāizskata apgabala tiesā (rechtbank) vai apelācijas tiesā (gerechtshof).

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Lēmumu par to, kurai pusei ir jāsedz tiesvedības izmaksas, pieņem tiesa. Izmaksas aprēķina, pamatojoties uz vienotu likmi (t. i., nevis pamatojoties uz faktiskajām izmaksām).

Ekspertu honorāri

Ekspertu honorāri ir atšķirīgi. Šīs summas ir noteiktas 2003. gada 16. augusta dekrētā, ar ko nosaka atlīdzības likmes, kas paredzētas Krimināllietu (nodevu) likuma 3., 4., 6., 7., 17. un 18. pantā (2003. gada Dekrēts par krimināllietām (nodevām)Besluit tarieven in strafzaken 2003).

Tulkotāju un tulku honorāri

Tulkotāju un tulku honorāri ir izskaidroti turpmāk tekstā.

  • Tulku honorāra likme ir 43,89 EUR stundā.
  • Tulkotājiem tiek maksāts par katru iztulkoto rindiņu. Atlīdzības likme par tulkojumiem no franču, vācu un angļu valodas vai uz tām ir 0,79 EUR par rindiņu Pārējām plaši izplatītām valodām piemēro likmi 1,20 EUR par rindiņu. Likme citām Eiropas valodām un plaši izplatītām valodām, kas nav Eiropas valodas, ir 1,51 EUR, bet citām valodām, kas nav Eiropas valodas, – 1,69 EUR par rindiņu.

Sīkāku informāciju par tulkotāju un tulku honorāriem skatīt 2003. gada Dekrētā par krimināllietām (nodevām).

Saites

Nīderlandes Mediatoru federācija

Juridiskās palīdzības dienesti

Nīderlandes tiesu iestādes

Tiesvedības izmaksas

Juridiskās palīdzības likums

Krimināllietu (nodevu) likums

2003. gada Dekrēts par krimināllietām (nodevām)

Lapa atjaunināta: 07/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.