Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izmaksas

Nīderlande

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Nīderlandē.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Atskaitot honorārus, ko maksā, saņemot subsidētu juridisko palīdzību, honorāri Nīderlandē nav noteikti ar likumu.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilprocesā

Likums par civillietu izskatīšanas honorāriem (Wet tarieven in burgerlijke zaken – WTBZ) paredz, ka pusēm civillietu izskatīšanā ir jāmaksā reģistrācijas nodeva.

Fiksētās izmaksas kriminālprocesā

Nav paredzētas fiksētās izmaksas pusēm, kas iesaistītas kriminālprocesā saskaņā ar Nīderlandes krimināltiesībām.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Saskaņā ar Nīderlandes tiesību sistēmu nepastāv tiesību normas konstitucionālā tiesvedībā attiecībā uz prasības iesniegšanu.

Civilprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Civillietas izskatīšanā fiksēto maksu prasības iesniedzējam nosaka, tiklīdz pirmoreiz paziņo par lietas iesniegšanu tiesā, bet atbildētājam to nosaka, tiklīdz tas ieradies tiesā. Tiesa nosaka fiksēto maksu par lūgumu, kas atšķiras no 14. panta 3. punktā noteiktā, vai par aizstāvības paziņojuma iesniegšanu. Nesamaksājot šo maksu vai to samaksājot vēlāk, netiek ietekmēts tiesvedības iznākums.

Kriminālprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāsamaksā fiksētās izmaksas

Attiecas tie paši noteikumi, kas civillietas izskatīšanā.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Šajā jomā nav tiesiski noteiktu pienākumu. Tomēr tie var būt noteikti saistībā ar 1992. gada Advokātu ētikas kodeksu (papildu informāciju skatiet Nīderlandes Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē) un Eiropas Savienības Advokātu ētikas kodeksā. Piemēram, Advokātu ētikas kodeksa 26. noteikums paredz, ka advokātam, uzņemoties lietu, ar klientu jāpārrunā lietas finansiālās sekas, kā arī jāsniedz informācija par rēķina izsniegšanas veidu un biežumu. Arī Eiropas Savienības Advokātu ētikas kodeksa 3.7.1. pants nosaka, ka advokātam vienmēr jācenšas panākt izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums klienta prasībai un atbilstošā brīdī jādod klientam padoms nolūkā panākt lietas atrisinājumu ārpustiesas kārtībā un/vai jānorāda uz alternatīviem strīdu izšķiršanas veidiem.

Izmaksas, kas jāsedz uzvarētājai pusei

Civillietās uzvarētājai pusei var rasties šādas izmaksas:

  • juridiskā palīdzība (piemēram, advokāta honorārs),
  • liecinieku vai ekspertu atalgojums vai kompensācija,
  • ceļa un uzturēšanās izdevumi, kā arī
  • citi juridiski un ar tiesvedību nesaistīti izdevumi.

Izmaksas, kas jāsedz zaudētājai pusei

Zaudētājai pusei var rasties tādas pašas izmaksas kā uzvarētāja pusei, taču tiesnesis arī var piespriest segt uzvarētājas pusei radušās izmaksas.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Nīderlandē?

Cita starpā iespējams skatīt WTBZ, kā arī citus Nīderlandes tiesību aktus, kas atrodas Nīderlandes valdības tīmekļa vietnē.

Kādās valodās iespējams iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Nīderlandē?

Informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Nīderlandē var iegūt tikai nīderlandiešu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informāciju piedāvā Nīderlandes Mediācijas institūts (NMI) un lapā, kas paredzēta tiesas noteiktai mediācijai Nīderlandes tiesu iestāžu un Nīderlandes Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Nīderlandes tiesu un Nīderlandes Augstākās tiesas atsevišķā tīmekļa vietnē (Kosten van een procedure – Costs of proceedings) ir pieejama papildu informācija par tiesvedības izdevumiem.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Tiesu iestāžu padomes gada ziņojumā (Raad voor de rechtspraak) ir sniegta informācija par laiku, kas nepieciešams lietas pilnīgai iztiesāšanai. Ziņojums ir pieejams tiešsaistē Nīderlandes tiesu tīmekļa vietnē.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Publicētajā informācijā par izmaksām visas summas norādītas bez PVN (attiecīgos gadījumos).

Kādas ir piemērojamās likmes?

Vispārējā PVN likme, ko piemēro precēm un pakalpojumiem ir 21 %.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Skatiet Juridiskās palīdzības likuma (Wet op de rechtsbijstand — WRB) 12. panta 1. punktu saistībā ar 34. pantu.

Atbildētājam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

Juridiskā palīdzība ir bezmaksas, ja juridisko pārstāvi norīko tiesa (skatiet WRB 43. pantu). Citos gadījumos Juridiskās palīdzības pārvalde var piešķirt advokātu personām, kas ir tiesīgas uz advokāta pārstāvību saskaņā ar Kriminālkodeksu vai Kriminālprocesa kodeksu (skatiet WRB 44. panta 1. punktu). Saskaņā ar WRB 35. pantu puses pienākums ir veikt iemaksu proporcionāli saviem ienākumiem gadījumos, ja juridisko palīdzību saņem, pamatojoties uz piešķiršanu.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

WRB 44. panta 5. punkts paredz, ka juridiskās palīdzības sniegšana dzimumnoziegumu vai vardarbīgu noziegumu upuriem ir bez maksas neatkarīgi no cietušā maksātspējas, ja tiesvedība ir uzsākta un ja cietušais ir tiesīgs uz kompensāciju saskaņā ar Likuma par kompensāciju fondu noziedzībā cietušajiem 3. pantu.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības sniegšanu atbildētājiem

Juridisko palīdzību nepiešķir:

  • ja pieteikums tai attiecas uz krimināllietu un
  • ja, pamatojoties uz pārkāpto likumu, paredzamais naudas sods ir zems, salīdzinot ar atbildētāja ienākumiem. Skatiet WRB 12. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

Dekrēta, kas izveido Dekrētu par juridisko palīdzību un tās piešķiršanas kritērijiem 5. panta 1. punktā noteikts, ka netiek piešķirta juridiskā palīdzība (atskaitot konsultācijas laikā saņemto) saistībā ar krimināltiesvedību, ja lietu izskata apakšapgabalā tiesā. Šī panta otrais punkts paredz, ka, atkāpjoties no pirmā punkta, advokātu var piešķirt, ja to pamato ar puses būtiskām interesēm vai ja tas nepieciešams lietas atsevišķu faktu vai sarežģītības dēļ.

Bezmaksas tiesvedība

Atbildētājiem nav jāmaksā fiksētā maksa lietās, ko izskatīs apakšabgabala tiesā vai nomas sūdzību tiesā.

Kad zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Lēmumu par to, kura puse sedz tiesāšanās izmaksas, pieņem tiesa, pamatojoties uz vienoto likmi (t. i., neatkarīgi no reālajām izmaksām).

Ekspertu honorāri

Ekspertu honorāri ir atšķirīgi: Piemērotu informāciju iespējams atrast 2012. gada 28. augusta dekrētā, ar ko groza 2003. gada Dekrētu par nodevām kriminālprocesā. Ar minēto dekrētu tika grozīts 2003. gada Dekrēts par nodevām kriminālprocesā.

Tulkotāju un tulku honorāri

Tulkotāju un tulku honorārus nosaka Tieslietu ministrija:

  • tulku honorāra likme ir EUR 43,89 stundā. Tiesas tulkiem papildu maksā vienreizēju maksājumu — EUR 20,23 apmērā, lai kompensētu ceļa izdevumus un gaidīšanas laiku (fiksēta maksa). Ceļa izdevumu kompensācijas likme ir EUR 1,55 par kilometru;
  • atlīdzības likme par tulkojumiem no franču, vācu un angļu valodas vai uz tām ir EUR 0,79 par rindiņu. Pārējām valodām piemēro likmi EUR 0,14 par vārdu (mērķa valodā) un Austrumu valodām piemēro likmi EUR 0,28 par rakstzīmi.

Saites

NMI mediācija

Rechtspraak.nl

Dokumenti par šo tēmu

Nīderlandes pētījums par izdevumu pārredzamību PDF (702 Kb) en

Lapa atjaunināta: 06/03/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.