Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Izmaksas

Ziemeļīrija

Šī lapa sniedz norādošu informāciju par tiesāšanās izmaksām Ziemeļīrijā.

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Gan Grāfistes tiesā, gan Judikatūras tiesā (Court of Judicature) pastāv izmaksu skalas – dažas no tām ietver speciālistu honorārus.

Tiesību akta kopija, kurā izklāstīta pašreizējā izmaksu skala Grāfistes tiesā, ir pieejama tīmekļa vietnē AK Publiskā sektora informācijas birojs. Augstākās tiesas izmaksu skala tīmekļa vietnē nav pieejama. Šīs skalas piemēro tikai noteiktās lietās un noteiktos gadījumos – tās nav piemērojamas visām lietām.

Arī tiesas ierēdņi, kuri nosaka izdevumu apmērus, var novērtēt tiesas izmaksas noteiktās lietās: piemēram, laulības šķiršanas un pabalsta piešķiršanas lietās. Šajās izmaksās ir ietverts juridisko speciālistu honorārs.

Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu komisija nosaka fiksētas likmes par juridisko palīdzību bērnu aizbildniecības lietās, ko regulē 1995. gada Rīkojuma par bērniem (Ziemeļīrija) tiesību akti.

 • Lietas, ko izskata Ģimenes lietu tiesā, kuras tiek finansētas saskaņā ar PAR (palīdzības ar pārstāvību veidā) sistēmu, novērtē, piemērojot stundas likmi vai fiksētu (apvienotu) maksu.
 • Lietas, ko izskata Ģimenes aprūpes centrā, kuram saskaņā ar 1981. gada Rīkojumu (Ziemeļīrija) par juridisko palīdzību (Advokātu un padomdevēju atalgojums Grāfistes tiesas lietās) ir piešķirts 3. pantā noteiktais sertifikāts, novērtē un apmaksā, piemērojot standarta maksu. Gadījumos, ja 3. pantā noteiktais sertifikāts nav piešķirts, lietas novērtē un apmaksā, piemērojot stundas likmi, kuras robežas ir noteiktas šā rīkojuma 2. pantā.
 • Laulāto šķiršanas un uzturlīdzekļu lietas miertiesās, kuras tiek finansētas saskaņā ar PAR sistēmu, novērtē un apmaksā, piemērojot fiksētu maksu.
 1. Advokāti zemāko instanču tiesās (solisitori)
  Lai atrastu advokātu zemāko instanču tiesā, noderīga var būt Ziemeļīrijas Tiesību sabiedrības tīmekļa vietne, bet Tiesību sabiedrība nesniedz informāciju par juridiskās pārstāvības izmaksām, jo tās ir atkarīgas no daudziem faktoriem, kuri katrā lietā ir atšķirīgi.
 2. Advokāti augstāko instanču tiesās (baristeri)
  Lai atrastu advokātu augstāko instanču tiesā, noderīga var būt Ziemeļīrijas Advokātu bibliotēkas tīmekļa vietne, bet tā nesniedz informāciju par juridiskās pārstāvības izmaksām, jo tās ir atkarīgas no daudziem faktoriem, kuri katrā lietā ir atšķirīgi.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civillietās

Pušu fiksētās izmaksas civillietās

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās ir atkarīgas no tā, kur lieta ir ierosināta, un tiek piemērotas, pamatojoties uz attiecīgās tiesas instances noteiktajām likmēm. Informācija par pašreizējām tiesu nodevām ir pieejama Ziemeļīrijas tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Tajās nav ietvertas juridiskās pārstāvības izmaksas.

Tiek piemērotas arī tiesas nodevas, kas saistītas ar konstitucionālajām lietām, ko nosūta Apvienotās Karalistes Augstākajai tiesai; šo nodevu apmērs ir atrodams šeit: Apvienotās Karalistes Augstākās tiesas nodevas

Civillietas stadija, kad ir jāsedz fiksētās izmaksas

Parasti tiesas nodevas tiek iekasētas, kad lieta tiek sākta, bet ir iespējamas citas izmaksas palīgprocesiem lietas izskatīšanas laikā: piemēram, pagaidu noregulējuma pieteikumiem, novērtējuma izskatīšanai un tā tālāk.

Personai, kura nesaņem juridisko palīdzību, tiesāšanās izmaksas ir jāsaskaņo ar savu juridisko pārstāvi.

Fiksētās izmaksas krimināllietās

Pušu fiksētās izmaksas krimināllietās

Krimināllietās apsūdzētajam, kurš saņem juridisko palīdzību, nav jāsedz nekādas izmaksas. Personai, kura nesaņem juridisko palīdzību, tiesāšanās izmaksas ir jāsaskaņo ar savu juridisko pārstāvi.

Krimināllietas stadija, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Izmaksas civilprasības pusēm, tādas kā liecinieku izmaksas un ekspertu honorāri, parasti tiek segtas lietas noslēgumā. Taču šīs nav fiksētas izmaksas, un tās var mainīties atkarībā no lietas veida.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Pušu fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās ir atkarīgas no tā, kur lieta ir ierosināta, un tiek piemērotas, pamatojoties uz attiecīgās tiesas instances noteiktajām likmēm. Informācija par pašreizējām tiesu nodevām ir pieejama Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē.

Tajās nav ietvertas juridiskās pārstāvības izmaksas.

Tiek piemērotas arī tiesas nodevas, kas saistītas ar konstitucionālajām lietām, ko nosūta Lordu palātai un jaunajai AK Augstākajai tiesai, kura to aizstās. Šīs nodevas vēl ir izstrādes procesā.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā ir jāsedz fiksētās izmaksas

Parasti tiesas nodevas tiek iekasētas, kad lieta tiek sākta, bet ir iespējamas citas izmaksas palīgprocesiem lietas izskatīšanas laikā: piemēram, pagaidu noregulējuma pieteikumiem, novērtējuma izskatīšanai un tā tālāk.

Personai, kura nesaņem juridisko palīdzību, juridiskās izmaksas ir jāsaskaņo ar savu juridisko pārstāvi.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Advokātiem zemāko instanču tiesās īsumā ir jāsniedz informācija par pusēm paredzamajām izmaksām. Taču ne vienmēr tiesāšanās sākumā ir iespējams sniegt precīzu izmaksu novērtējumu, jo tās ir atkarīgas no lietas virzības.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur es varu atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Ziemeļīrijā?

Informācija par tiesu nodevām ir pieejama Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas tīmekļa vietnē.

Lai atrastu juridisko pārstāvi, noderīgas var būt Ziemeļīrijas Tiesību sabiedrības un Ziemeļīrijas Advokātu bibliotēkas tīmekļa vietnes, bet tajās nav sniegta informācija par juridiskā pārstāvja izmaksām, jo tās ir atkarīgas no lietas un tā, vai pusēm ir tiesības saņemt juridisko palīdzību.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Ziemeļīrijā?

Informācija par tiesu nodevām angļu valodā ir pieejama Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas tīmekļa vietnē. Pēc pieprasījuma šo informāciju var pārtulkot daudzās citās valodās.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija ir pieejama Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas tīmekļa vietnē.

Papildu informācija ir pieejama arī Ziemeļīrijas Tiesību sabiedrības tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē ir norādītas visas tiesas nodevas.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Statistikas informācija par tiesu darbību ir pieejama Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Šādas informācijas avots nav zināms.

Ir pieejama izmaksu skala par tiesāšanos Grāfistes tiesā un Augstajā tiesā. Taču šīs izmaksas ir tikai norādošas un nav uzskatāmas par precīzām, jo tās nepiemēro visām lietām. Turklāt tās piemēro tikai konkrētās tiesas instances ietvaros.

Pašreizējās izmaksu skalas Grāfistes tiesai ir pieejamas Publiskā sektora informācijas biroja vietnē.

Augstās tiesas izmaksu skala šajā vietnē nav pieejama.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šāda informācija?

PVN attiecīgā likme izmaksām, nodevām un izdevumiem ir atgūstama saskaņā ar 1983. gada Aktu par pievienotās vērtības nodokli. Sīkāka informācija par tiesas nodevām ir pieejama Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē, kurā ir norādītas tiesas nodevas bez PVN.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis

Juridiskā palīdzība parasti ir pieejama personām, kuru rīcībā esošie ikgadējie ienākumi nepārsniedz GBP 9937; miesas bojājumu gadījumā šī summa ir GBP 10 955. Dažās ģimenes tiesību lietās par bērnu aizgādības tiesībām juridiskā palīdzība ir pieejama neatkarīgi no personas ienākumiem; tās ir pazīstamas kā īpašas rīkojuma par bērniem lietas (Children Order Proceedings). Detalizētāku informāciju var iegūt Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienestā

Apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Ziemeļīrijā nav fiksēts ienākumu slieksnis attiecībā uz juridisko palīdzību apsūdzētajiem. Tiesnesis piešķir juridisko palīdzību apsūdzētajam, ja tiesnesis ir pārliecināts, ka apsūdzētajam nav pietiekamu līdzekļu, lai segtu juridiskās pārstāvības izdevumus.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Krimināllietās cietušajiem nav pieejama juridiskā palīdzība.

Ja noziegumā cietušie vēlas saņemt kompensāciju, parasti neizmanto juridiskās palīdzības sistēmu. Valdība ir izveidojusi atsevišķu normatīvu sistēmu, lai piešķirtu kompensāciju noziegumos cietušajiem; Ziemeļīrijā tā ir Cietušo krimināllietās kompensācijas sistēma. Saskaņā ar šo sistēmu cietušajiem nav nepieciešama juridiska konsultācija un pārstāvība, lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu. Palīdzība saistībā ar pieteikumu sagatavošanu bez maksas ir pieejama vietnē Atbalsts cietušajiem Ziemeļīrijā, kuru finansē valdība.

Krimināllietās cietušajiem tiek sniegts nejuridisks atbalsts: piemēram, Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas vietnē cietušajiem un lieciniekiem tiek sniegta informācija un „virtuāla lietas skatīšanas mēģinājuma” iespēja.

Tāpat Atbalsts cietušajiem Ziemeļīrijā, labdarības organizācija, piedāvā emocionālu atbalstu, informāciju un praktisku palīdzību cilvēkiem, kuri ir cietuši noziegumos.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Lai Ziemeļīrijā apsūdzētais saņemtu bezmaksas juridisko palīdzību, tam ir jāatbilst diviem kritērijiem: pirmkārt, viņiem ir nepietiekami ienākumi, lai samaksātu par savu pārstāvību, un, otrkārt, bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai ir jābūt taisnas tiesas nodrošināšanas un patiesības noskaidrošanas interesēs.

Bezmaksas tiesas procedūras

 • Ziemeļīrijas Tiesu administrācijai ir process/politika, saskaņā ar kuru tiesas nodevas var vai nu samazināt, vai atbrīvot no tām. Tas ir līdzekļu pārbaudes process, un pieteikums ir jāiesniedz, izmantojot noteiktu veidlapu.
 • Tiesāšanās ir bez maksas tiem apsūdzētajiem, kuriem ir piešķirta juridiska palīdzība krimināllietās.
 • Kā iepriekš minēts, juridiskā palīdzība parasti ir pieejama personām, kuru ikgadējie rīcībā esošie līdzekļi nepārsniedz GBP 9957.
 • Dažās valsts ģimenes likuma tiesvedības lietās attiecībā uz bērnu aizbildniecību juridiskā palīdzība ir pieejama bez atsauces uz personas ienākumiem; tās ir pazīstamas kā īpašas Rīkojuma par bērniem lietas.
 • Izmaksu piemērošana vai atcelšana ir tiesas iestāžu ziņā.

Kad zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Izmaksu piemērošana ir tiesas iestāžu ziņā. Ziemeļīrijas Judikatūras tiesas noteikumi un Grāfistes tiesas noteikumi (Ziemeļīrija) ietver tiesu noteikumus attiecībā uz izmaksām, taču tie nav pieejami tīmekļa vietnē.

Ekspertu honorāri

Ekspertu skaitu ierobežo tiesas noteikumi – Ziemeļīrijas Judikatūras tiesas noteikumi un Grāfistes tiesas noteikumi (Ziemeļīrija). Nav fiksētas ekspertu izmaksas vai izmaksu skalas, jo šie honorāri ir atkarīgi no eksperta veida un viņa iesaistīšanās tiesāšanās procesā.

Tulkotāju un tulku honorāri

Parasti, ja prasība civillietā vai ģimenes tiesību lietā tiek apmaksāta no privātiem līdzekļiem, par tulkošanu jāgādā un tulka pakalpojumu ir jāapmaksā pusei, kurai ir nepieciešami tulka pakalpojumi.

Tomēr Ziemeļīrijas tiesu un tribunālu dienests centralizēti nodrošina un apmaksā tulku pakalpojumus angliski nerunājošam procesa dalībniekam, kas iesaistīts šāda veida tiesvedībā: lietās, kurās notiek pirmstiesas process (committal), ģimenes tiesību lietās, kas saistītas ar bērniem, vai lietās, kas saistītas ar vardarbību ģimenē (tai skaitā piespiedu laulību).

Ja uz lietu neattiecas kāds no iepriekš minētajiem kritērijiem, tulka pakalpojumus var apmaksāt arī gadījumā, ja tiesnesis lemj, ka tas vienīgais veids, kā nodrošināt, lai procesa dalībnieks saprot tiesvedību, ja viņš nevar saņemt publisku finansējumu un nevar atļauties algot tulku no saviem līdzekļiem, vai arī ja tiesnesis tieši norīko tulku.

Gadījumos, kad Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests nodrošina un apmaksā tulka pakalpojumus, atlīdzības apmēru nosaka noteikumos, kas attiecas uz pakalpojumu saņemšanu. Samaksa atsevišķos gadījumos var būt atšķirīga, un tā ir atkarīga no tiesvedības ilguma, attāluma, kā arī laika, kas nepieciešams, lai tulks ierastos tiesā, un pārvietošanās līdzekļa, kuru tulks izmanto, lai ierastos tiesā. Noteikumus stingri piemēro visām prasībām, lai nodrošinātu, ka par pakalpojumiem netiek pārmaksāts.

Saites

Ziemeļīrijas Tiesību sabiedrība

Ziemeļīrijas Advokātu bibliotēka

Publiskā sektora informācijas birojs

Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas informācija par tiesas nodevām

Ziemeļīrijas Tiesu administrācija

Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas informācija par komerclietu sarakstu

Atbalsts cietušajiem Ziemeļīrijā

Ziemeļīrijas Tiesu administrācijas informācija par atbalstu cietušajiem un lieciniekiem

Saistītie materiāli

Apvienotās Karalistes ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu PDF (448 Kb) en

Lapa atjaunināta: 26/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.