Izmaksas

Polija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (uzturlīdzekļi) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus.  Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Pušu starpā pastāv strīds par uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna izglītības nodrošināšanai, kas tā arī paliek neatrisināts. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību tiesā. Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs trīs gadus vecs bērns. Pāris izšķiras. Dalībvalsts B tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Ar tēva piekrišanu māte un bērns pārvācas uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Pušu starpā paliek neatrisināts strīds.  Tas attiecas uz uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna uztura un izglītības nodrošināšanai. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību dalībvalsts A tiesā.

Saturu nodrošina
Polija

Izmaksas Polijā

3. gadījums (3. B gadījumā valsts, kurā māte iesūdz tiesā tēvu, ir Polija – tādā gadījumā tiesas nodevas, izdevumi un noteikumi ir tādi paši, kā A gadījumā. Tādēļ nav nepieciešams aizpildīt tabulu).

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Kancelejas nodeva

Citas izmaksas

Vai šī iespēja attiecas uz šāda veida lietu?

Izmaksas

A gadījums

Lietā par uzturlīdzekļiem prasību tiesā izskata bez maksas

Par katru kopijas, sprieduma ar izpildrakstu, sprieduma ar juridisku spēku lapu – PLN 6. Ja šie dokumenti ir svešvalodā vai tajos ir tabulas – PLN 12 par katru lapu.

--

Lietā par uzturlīdzekļiem prasību tiesā izskata bez maksas

--

--

Puses var izvēlēties ADR

Ja tiesa pieņem izpildes klauzulu, PLN 50



Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

No PLN 60

--

--

Pēc eksperta aprēķiniem



Izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

A gadījums

Transporta, izmaksas, zaudētie ienākumi, naktsmītne saskaņā ar Likuma par tiesu izdevumiem civillietās 85. – 88. pantu

Jā. Tiesvedības objekta vērtību aprēķinot, ja maksājumus veic pa daļām, tad tā vērtība ir kopējā vērtība par gadu.

Pēc Polijas likuma (Civilprocesa kodekss) uzturlīdzekļi ir finansiāla, periodiski atkārtota prasība:

1. Ja uzturlīdzekļu summa ir vienāda ar viena gada vai vairāk nekā viena gada maksājumiem, tiesāšanās objekts ir visa summa.

2. Ja uzturlīdzekļu maksājumi turpinās mazāk nekā gadu, visa summa tiek uzskatīta par tiesāšanās objektu.

Atkarībā no tiesāšanās objekta vērtības



Juridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana



Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā sniedzama?

Kad atbalsts tiek sniegts pilnā apmērā?

Nosacījumi?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Puse, kas atbrīvota no tiesāšanās izdevumiem, var lūgt juridisko palīdzību. Tiesa nolemj, vai profesionāla advokāta piedalīšanās ir nepieciešama.

Atkarībā no tiesas nolēmuma

Ja izmaksas ir pārmērīgi augstas vai izraisīs pusei finansiālas grūtības.

Piemēro vispārējos noteikumus atkarībā no apstākļiem.

--

Izmaksas, kas pārsniedz būtiskās un uz lietu attiecināmās izmaksas

--



Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana 

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Ja dokumenti iesniegti tiesā citā valodā

Saskaņā ar tieslietu ministra 2005. gada 24. janvāra Nolikumu

--

--

--

--


Lapa atjaunināta: 06/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.