Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izmaksas

Portugāle

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par tiesāšanās izdevumiem Portugālē.

Saturu nodrošina
Portugāle
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju pārstāvju honorāriem

  1. Juristi (Solicitadores)

Portugālē juristu honorārus, kad tie darbojas kā tiesu izpildītāji (agentes de execução), reglamentē 2009. gada 30. marta Ministra rīkojums Nr. 331-B/2009 (11.–25. pants).

  1. Juriskonsulti (Consultores jurídicos)

Portugālē juriskonsultu honorāri netiek reglamentēti.

  1. Advokāti (Advogados)

Portugālē advokātu honorāri netiek reglamentēti.

  1. Tiesu ierēdņi (Oficiais de justiça)

Maksu par tiesu ierēdņu darbību izpildu tiesvedības ietvaros reglamentē 9. pants un II tabula Noteikumos par tiesāšanās izdevumiem, kas apstiprināti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētu-Likumu Nr. 34/2008, un 2009. gada 30. marta Ministra rīkojums Nr. 331-B/2009 (11.–25. pants).

  1. Advokāti, kas sniedz juridisko palīdzību (Advogados no âmbito da protecção jurídica)

Advokātu honorārus par juridiskās palīdzības ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem reglamentē 2004. gada 10. novembra Ministra rīkojums Nr. 1386/2004 un 2008. gada 3. janvāra Ministra rīkojums Nr. 10/2008, kas grozīts ar 2008. gada 29. februāra Ministra rīkojumu Nr. 210/2008.

Fiksētie izdevumi

Fiksētie izdevumi civilprocesā

Civilprocesā iesaistīto personu fiksētie izdevumi

Pušu fiksētie izdevumi civillietās ir norādīti 5.-7. pantā Noteikumos par tiesāšanās izdevumiem, kas apstiprināti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētu-Likumu Nr. 34/2008, un I un II tabulā šo noteikumu pielikumā.

Civilprocesa stadija, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Parasti tiesas nodevas maksā civilprocesa sākumā un kad ir noteikta tiesas sēdes diena. Parasti ekspertu un tiesu izpildītāju honorārus maksā pirms viņu iesaistīšanās procesā.

Fiksētie izdevumi kriminālprocesā

Kriminālprocesā iesaistīto personu fiksētie izdevumi

Kriminālprocesā iesaistīto personu fiksētie izdevumi ir norādīti 8. pantā Noteikumos par tiesāšanās izdevumiem, kas apstiprināti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētu-Likumu Nr. 34/2008, un III tabulā šo noteikumu pielikumā.

Kriminālprocesa stadija, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Kriminālprocesa stadija, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi, ir atkarīga no attiecīgās personas procesuālā statusa un paredzamās lomas. Vienīgie gadījumi, kad tiesas nodevas maksā pie attiecīgās procesuālās darbības veikšanas, ir pieteikuma iesniegšana, lai personu atzītu par prokurora palīgu (assistente), un kriminālizmeklēšanas sākšana prokurora palīga vadībā. Visos citos gadījumos, tas ir, visos gadījumos, kuros iesaistīts apsūdzētais, un citās situācijās, kurās iesaistīts prokurora palīgs, tiesas nodevas maksā attiecīgās procesuālās stadijas (izmeklēšana, tiesvedība, pārsūdzība) noslēgumā atbilstoši tiesneša nolēmumam.

Fiksētie izdevumi konstitucionālajā tiesvedībā

Lietas dalībnieku fiksētie izdevumi konstitucionālajā tiesvedībā

Konstitucionālās tiesas izskatītajās lietās piemērojamie lietas dalībnieku fiksētie izdevumi ir norādīti 1998. gada 7. oktobra Dekrēta-Likuma Nr. 303/98 6.–9. pants, kas grozīts ar 2008. gada 2. jūnija Dekrētu-Likumu Nr. 91/2008.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Fiksētos izdevumus sedz līdz tiesvedības beigām.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiskiem pārstāvjiem ir ētiska rakstura un juridisks pienākums sniegt pilnīgu informāciju par pušu tiesībām un pienākumiem, jo viņiem ir labas zināšanas par tiesvedības veiksmīga iznākuma iespējām un saistītajiem izdevumiem.

Pamats izdevumu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izdevumu noteikšanai Portugālē?

Sīkāka informācija par tiesāšanās izdevumiem Portugālē ir atrodama tīmekļa vietnē: https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatu izdevumu noteikšanai Portugālē?

Informācija par pamatu izdevumu noteikšanai Portugālē ir pieejama tikai portugāļu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par mediāciju, īpaši valsts nodrošināto mediāciju civillietās, ģimenes lietās, darba lietās un krimināllietās, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/.

Kur atrast informāciju par dažādu tiesas procesu vidējo ilgumu?

Informācija par tiesas procesu vidējo ilgumu ir pieejama Portugāles tiesu statistikas tīmekļa vietnē http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesas procesa vidējiem kopējiem izdevumiem?

Šāda informācija nav pieejama, un to var iegūt tikai, iepazīstoties ar dažādajām izdevumu tabulām un skalām.

Pievienotās vērtības nodoklis - kā tiek sniegta šāda informācija?

Tiesāšanās izdevumiem nepiemēro PVN. Speciālistu honorāriem piemēro PVN, bet informācijā par izdevumiem, kas sniegta tiesību aktos, PVN nav iekļauts.

Kādas ir piemērojamās likmes?

Nav sniegta informācija par piemērojamām PVN likmēm.

Juridiskā palīdzība

Civilprocesā piemērojamais ienākumu slieksnis

Formula ienākumu sliekšņa aprēķināšanai, lai saņemtu juridisko palīdzību civilprocesā, ir pieejama pielikumā 2004. gada 29. jūlija Likumam Nr. 34/2004, kas grozīts ar 2007. gada 28. augusta Likumu Nr. 47/2007.

Kriminālprocesā apsūdzētajiem piemērojamais ienākumu slieksnis

Formula ienākumu sliekšņa aprēķināšanai, lai saņemtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, ir pieejama pielikumā 2004. gada 29. jūlija Likumam Nr. 34/2004, kas grozīts ar 2007. gada 28. augusta Likumu Nr. 47/2007.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Lai saņemtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, cietušajiem nav noteikts ienākumu slieksnis.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem

Pastāv citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem. Cietušie nemaksā tiesas nodevas, ja viņus pārstāv Cietušo atbalsta asociācija (Associação de Apoio à Vítima).

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem

Pastāv citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem. Šie nosacījumi attiecas uz apsūdzētā finansiālo stāvokli, un tos aprēķina, izmantojot paraugu, kas izstrādāts saskaņā ar 39. pantu 2004. gada 29. jūlija Likumā Nr. 34/2004, kas grozīts ar 2007. gada 28. augusta Likumu Nr. 47/2007.

Bezmaksas tiesvedība

Tiesvedība var būt bez maksas vienai vai abām pusēm, pamatojoties uz atbrīvojumu no tiesas nodevām vai juridiskās palīdzības (apoio judiciário) sniegšanu.

Kādos gadījumos zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Parasti uzvarētājai pusei ir tiesības uz izdevumu kompensāciju, ko sedz zaudētāja puse tiesneša noteiktajā apmērā, ņemot vērā galīgo nolēmumu. Tiesības uz kompensāciju uzvarētājai pusei tiek atceltas, ja zaudētāja puse saņem juridisko palīdzību un tādējādi ir atbrīvota no jebkādām tiesas nodevām.

Eksperta honorārs

Parasti eksperta honorāru maksā attiecīgā puse. Ja puse ir saņēmusi juridisko palīdzību, ekspertu honorāru sedz Tiesu finanšu vadības un infrastruktūras institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ).

Tulkotāju un tulku honorāri

Parasti tulkotāju un tulku honorārus maksā attiecīgā puse. Tomēr, ja puse ir saņēmusi juridisko palīdzību, tulkotāju un tulku honorāru sedz Tiesu finanšu vadības un infrastruktūras institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ).

Svarīgi dokumenti

Portugāles ziņojums Pētījumam par izdevumu pārredzamību PDF (781 Kb) en

Lapa atjaunināta: 25/01/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.