Izmaksas

Portugāle

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izdevumiem Portugālē.

Saturu nodrošina
Portugāle

Sīkāka tiesāšanās izdevumu analīze ir pieejama šādu lietu analīzē:

Ģimenes tiesības – laulības šķiršana

Ģimenes tiesības – aizgādība pār bērniem

Ģimenes tiesības – uzturlīdzekļi

Komerctiesības – līgumi

Komerctiesības – atbildība

Juridisko profesiju pārstāvju honorāru regulējums

1. Juridiskie pārstāvji (Solicitadores)

Portugālē juridisko pārstāvju (solicitadores) honorārus, kad tie darbojas kā tiesu izpildītāji, reglamentē 2013. gada 29. augusta Ministra rīkojums (Portaria) Nr. 282/2013 ar grozījumiem (43. līdz 51. pants).

2. Juridiskie padomnieki (Consultores jurídicos)

Portugālē juridisko padomnieku honorāri netiek reglamentēti.

3. Advokāti (Advogados)

Portugālē advokātu honorāri netiek reglamentēti.

4. Tiesu amatpersonas (Oficiais de Justiça)

Maksu par tiesu amatpersonu iesaistīšanos izpildes procedūrās reglamentē 9. pants un II tabula II Noteikumos par tiesāšanās izdevumiem (Regulamento das Custas Processuais), kas pieņemti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu (Decreto-Lei) Nr. 34/2008 ar grozījumiem, un 2013. gada 29. augusta Ministra rīkojums Nr. 282/2013 ar grozījumiem (43. līdz 51. pants, piemērojami saskaņā ar 59. panta 1. punktu).

5. Advokāti, kas sniedz juridisko palīdzību

Advokātu honorārus par juridiskās palīdzības ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem reglamentē 2004. gada 10. novembra Ministra īstenošanas rīkojums Nr. 1386/2004, 2020. gada 30. jūnija Ministra īstenošanas rīkojums Nr. 161/2020 un 2008. gada 3. janvāra Ministra īstenošanas rīkojums Nr. 10/2008 ar grozījumiem.

Fiksētie izdevumi

Fiksētie izdevumi civilprocesā

Civilprocesā iesaistīto pušu fiksētie izdevumi

Civilprocesā iesaistīto pušu fiksētie izdevumi ir noteikti 5.-7. pantā Noteikumos par tiesāšanās izdevumiem, kas pieņemti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu Nr. 34/2008 ar grozījumiem, un I un II tabulā šo noteikumu pielikumā.

Civilprocesa posms, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Tiesas nodevas parasti maksā civilprocesa sākumā un kad ir noteikta tiesas sēdes diena. Ekspertu un tiesu izpildītāju honorārus parasti maksā pirms viņu iesaistīšanās procesā.

Fiksētie izdevumi kriminālprocesā

Kriminālprocesā iesaistīto pušu fiksētie izdevumi

Kriminālprocesā iesaistīto pušu fiksētie izdevumi ir noteikti 8. pantā Noteikumos par tiesāšanās izdevumiem, kas pieņemti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu Nr. 34/2008 ar grozījumiem, un III tabulā šo noteikumu pielikumā.

Kriminālprocesa posms, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Kriminālprocesa posms, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi, ir atkarīgs no attiecīgās personas procesuālā statusa tiesvedībā un darbībām, ko tā paredzējusi veikt. Ir tikai divi gadījumi, kad tiesas nodevas ir jāmaksā vienlaikus ar procesuālo darbību, ar kuru tās saistītas: kad attiecīgā persona iesaistās tiesvedībā kā civilprasītājs un kad pēc civilprasītāja pieprasījuma tiek sākta jauna izmeklēšana. Visos pārējos gadījumos, t.i., visos gadījumos, kuros iesaistīts apsūdzētais, un citos gadījumos, kad ir iesaistīts civilprasītājs, tiesas nodevas maksā attiecīgā tiesvedības posma (izmeklēšana, sprieduma pasludināšana un pārsūdzība) noslēgumā atbilstoši tiesneša lēmumam.

Fiksētie izdevumi konstitucionālajā tiesvedībā

Konstitucionālajā tiesvedībā iesaistīto pušu fiksētie izdevumi

Tiesvedībā Konstitucionālajā tiesā iesaistīto pušu fiksētie izdevumi ir noteikti 6.-9. pantā 1998. gada 7. oktobra Dekrētlikumā Nr. 303/98 ar grozījumiem un 84. pantā 1982. gada 15. novembra Likumā Nr. 28/82 ar grozījumiem.

Konstitucionālās tiesvedības posms, kurā ir jāsedz fiksētie izdevumi

Fiksētie izdevumi ir jāsedz tikai tiesvedības beigās.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiskiem pārstāvjiem ir ētiska rakstura un juridisks pienākums sniegt pilnīgu informāciju par pušu tiesībām un pienākumiem, ciktāl viņiem ir pamatotas zināšanas par tiesvedības sekmīga iznākuma iespējām un saistītajiem izdevumiem.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Portugālē?

Papildu informācija par Portugāles tiesāšanās izdevumu sistēmu ir atrodama šeit: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izdevumu noteikšanai Portugālē?

Informācija par tiesisko pamatu izdevumu noteikšanai Portugālē ir pieejama tikai portugāļu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par mediāciju un konkrēti par valsts nodrošināto mediāciju civillietās, ģimenes lietās, darba lietās un krimināllietās, ir pieejama šeit: https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Kur atrast informāciju par dažādu tiesvedību vidējo ilgumu?

Informāciju par dažādu tiesvedību vidējo ilgumu ir pieejama šeit: https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesvedības vidējiem izdevumiem?

Šāda informācija nav pieejama. To var iegūt tikai, iepazīstoties ar dažādajām nodevu skalām un izdevumu tabulām.

Tomēr tīmekļa vietnē https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica ir pieejams kalkulators, ar kuru var orientējoši aprēķināt tiesas nodevas, kas jāmaksā par tiesvedības ierosināšanu. Tas sniedz priekšstatu par saistītajiem izdevumiem.

Pievienotās vērtības nodoklis: kā tiek sniegta šāda informācija?

Tiesāšanās izdevumiem nepiemēro PVN. Praktizējošo juristu honorāriem piemēro PVN, bet informācijā par izdevumiem, kas noteikti tiesību aktos, PVN nav norādīts.

Kādas ir piemērojamās likmes?

Nav sniegta informācija par piemērojamām PVN likmēm.

Juridiskā palīdzība

Civilprocesā piemērojamais ienākumu slieksnis atbildētājam

Formula ienākumu sliekšņa aprēķināšanai, lai saņemtu juridisko palīdzību civilprocesā, ir pieejama pielikumā 2004. gada 29. jūlija Likumam Nr. 34/2004 ar grozījumiem.

Kriminālprocesā piemērojamais ienākumu slieksnis apsūdzētajam

Formula ienākumu sliekšņa aprēķināšanai, lai saņemtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, ir pieejama pielikumā 2004. gada 29. jūlija Likumam Nr. 34/2004 ar grozījumiem.

Kriminālprocesā piemērojamais ienākumu slieksnis cietušajam

Lai saņemtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, cietušajiem nav noteikts ienākumu slieksnis.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajam

Pastāv citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai cietušajiem. Ja persona saskaņā ar 2009. gada 16. septembra Likumu Nr. 112/2009 ir atzīta par cietušo no vardarbības ģimenē Kriminālkodeksa 152. panta nozīmē, tiek pieņemts – ja vien nav pierādījumu par pretējo –, ka cietušajam nav pietiekamu finanšu līdzekļu.

Citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajam

Pastāv citi nosacījumi juridiskās palīdzības sniegšanai apsūdzētajiem. Tie attiecas uz apsūdzētā finanšu stāvokli, un palīdzību aprēķina, izmantojot paraugu, kas izstrādāts saskaņā ar 39. pantu 2004. gada 29. jūlija Likumā Nr. 34/2004 ar grozījumiem.

Bezmaksas tiesvedība

Tiesvedība var būt bez maksas vienai vai abām pusēm, pamatojoties uz atbrīvojumu no tiesāšanās izdevumiem vai juridiskās palīdzības piešķiršanu.

Noteikumu par tiesāšanās izdevumiem 4. pantā noteiktas vairākas situācijas, kurās piemēro atbrīvojumu no tiesas nodevām. Atbrīvojumu pamatojumus iedala divās kategorijās:

  • subjektīvi vai personīgi pamatojumi atbilstoši 4. panta 1. punktam, kuru pamatā ir tiesvedībā iesaistīto pušu īpašas iezīmes, un
  • objektīvi vai procesuāli pamatojumi atbilstoši 4. panta 2. punktam, kuri ir saistīti ar tiesvedības veidu.

Tomēr daži atbrīvojumi ir atkarīgi no tiesvedības nobeigumā pieņemtā galīgā lēmuma satura, kā noteikts 4. panta 3., 4., 5., 6. un 7. punktā. Tādējādi šādi atbrīvojumi var neattiekties uz izdevumiem vai arī attiekties tikai uz izdevumiem, kas rodas tiesvedības laikā.

Detalizētāka informācija par juridisko palīdzību ir pieejama šeit: https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kādos gadījumos zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Parasti uzvarētājai pusei ir tiesības uz izdevumu kompensāciju, ko sedz zaudētāja puse tiesneša noteiktajā apmērā, ņemot vērā galīgo lēmumu. Tiesības uz kompensāciju uzvarētājai pusei nepienākas, ja zaudētāja puse saņem juridisko palīdzību un tādējādi ir atbrīvota no jebkādām tiesas nodevām.

Eksperta honorārs

Parasti eksperta honorāru maksā katra attiecīgā puse. Taču, ja puse ir saņēmusi juridisko palīdzību, ekspertu honorāru apmaksā Tiesu finanšu vadības un infrastruktūras institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Tulkotāju un tulku honorāri

Parasti tulkotāju un tulku honorārus maksā katra attiecīgā puse. Taču, ja puse ir saņēmusi juridisko palīdzību, tulkotāju un tulku honorāru apmaksā Tiesu finanšu vadības un infrastruktūras institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Svarīgi dokumenti

Portugāles ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu  PDF (781 Kb) en

Lapa atjaunināta: 29/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.