Izmaksas

Rumānija

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (laulības šķiršana) dalībvalstis tika lūgtas informēt laulības šķiršanas pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Pāris stājas laulībā. Pēc kāda laika viņi sāk dzīvot atsevišķi un vienojas par laulības šķiršanu. Lieta B. Starpvalstu situācija. Divi vienas un tās pašas dalībvalsts (dalībvalsts A) valsts piederīgie stājas laulībā. Laulība ir noslēgta dalībvalstī A. Pēc kāzām pāris dodas dzīvot un strādāt uz citu dalībvalsti (dalībvalsts B), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Īsi pēc tam pāris izšķiras un sieva atgriežas dalībvalstī A, bet vīrs paliek dalībvalstī B. Pāris vienojas par laulības šķiršanu. Pēc atgriešanās dalībvalstī A sieva nekavējoties iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu dalībvalsts B tiesā.

Saturu nodrošina
Rumānija

PIEZĪME – 1. Komentāri par gadījuma izpēti ir sniegti, pieņemot, ka prasība tiek iesniegta Rumānijas tiesā. 2. Uzskatāmības nolūkā izmaksas ir aprēķinātas, izmantojot teorētisku valūtas maiņas kursu – EUR 1 = RON 4 (Rumānijas lejas).

Izmaksas Rumānijā

Tiesas, apelācijas un alternatīvās strīdu izšķiršanas izmaksas

Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par dokumentu kopijas saņemšanu

Citas nodevas

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

A gadījumā

RON 39,3 (apmēram EUR 10,00), tostarp RON 39,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Izņēmums – RON 8,3 (apmēram EUR 2,00), tostarp RON 8,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva), ja pusei nav ienākumu vai tie ir zemāki par minimālo bruto algu

Lai saņemtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)

Legalizācija – apliecinājums, kas ļauj saņemt autentisku tiesas nolēmumu – RON 2,15 (apmēram EUR 0,5), tostarp RON 2,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

Apostilizācija – RON 1,15 (apmēram EUR 0,25), tostarp RON 1,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva) – tikai ja puse to pieprasa

Tā kā puses savstarpēji vienojas par laulības šķiršanu, lēmums nav pārsūdzams

B gadījums

RON 39,3 (apmēram EUR 10,00), tostarp RON 39,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva)

Izņēmums – RON 8,3 (apmēram EUR 2,00), tostarp RON 8,00 (tiesas nodeva) un RON 0,3 (kancelejas nodeva), ja pusei nav ienākumu vai tie ir zemāki par minimālo bruto algu

Lai saņemtu dažādu procesuālo dokumentu kopijas, ko izsniedz tiesas darbinieki (ierēdņi), ir jāsamaksā nodeva par kopēšanu (no EUR 0,05 līdz EUR 1,25 par kopiju)

Legalizācija – apliecinājums, kas ļauj saņemt autentisku tiesas nolēmumu – RON 2,15 (apmēram EUR 0,5), tostarp RON 2,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva)

Apostilizācija – RON 1,15 (apmēram EUR 0,25), tostarp RON 1,00 (tiesas nodeva) un RON 0,15 (kancelejas nodeva) – tikai ja puse to pieprasa

Tā kā puses savstarpēji vienojas par laulības šķiršanu, lēmumus nav pārsūdzams


Gadījumu izpēte

Alternatīvā strīdu izšķiršana

Vai šo iespēju var izmantot šajā gadījumā?

Izmaksas

A gadījums

Izmaksas tiek noteiktas starpniecības līgumā, ko noslēdz puses un starpnieks

B gadījums

Izmaksas tiek noteiktas starpniecības līgumā, ko noslēdz puses un starpnieks


Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas

Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pirms sprieduma pasludināšanas

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

A gadījums

Mainīgas izmaksas atkarībā no juridiskās palīdzības līguma

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo pārstāvība nav obligāta

Šajā gadījumā nav aktuālas

Šajā gadījumā nav aktuālas

B gadījums

Mainīgas izmaksas atkarībā no juridiskās palīdzības līguma

Šajā gadījumā nav aktuālas, jo pārstāvība nav obligāta

Šajā gadījumā nav aktuālas

Šajā gadījumā nav aktuālas


Gadījumu izpēte

Eksperts

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Šajā gadījumā nav aktuālas

B gadījums

Šajā gadījumā nav aktuālasIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem, ar prasības nodrošināšanu saistītās izmaksas un citas attiecīgās izmaksas

Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Ķīla vai nodrošinājums

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izmaksas

Vai tā pastāv, un kad tā tiek pielietota?

Izmaksas

A  gadījums

Jā. Taču šajā lietā liecinieki nav vajadzīgi.

Šajā gadījumā nav aktuālas

Šajā gadījumā nav aktuāli

Šajā gadījumā nav aktuālas

B gadījums

Jā. Taču šajā lietā liecinieki nav vajadzīgi.

Šajā gadījumā nav aktuālas

Šajā gadījumā nav aktuāli

Šajā gadījumā nav aktuālasJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana

Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir pieejama?

Kādos gadījumos tiek kompensēta pilnā apmērā?

Nosacījumi?

A gadījums

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

B gadījums

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1

Lūdzu, skatiet pielikumu Nr. 1


Gadījumu izpēte

Kompensācija

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Ja neatlīdzina pilnībā, cik procentus parasti atlīdzina?

Kādas izmaksas neatlīdzina?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Neattiecas uz šo gadījumu, jo puses savstarpēji vienojas par laulības šķiršanu (piekrīt tai abpusēji).

Neattiecas uz šo gadījumu, jo puses savstarpēji vienojas par laulības šķiršanu (piekrīt tai abpusēji).

Neattiecas uz šo gadījumu, jo puses savstarpēji vienojas par laulības šķiršanu (piekrīt tai abpusēji).

B gadījums

Neattiecas uz šo gadījumu, jo puses savstarpēji vienojas par laulības šķiršanu (piekrīt tai abpusēji).

Neattiecas uz šo gadījumu, jo puses savstarpēji vienojas par laulības šķiršanu (piekrīt tai abpusēji).

Neattiecas uz šo gadījumu, jo puses savstarpēji vienojas par laulības šķiršanu (piekrīt tai abpusēji).Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas

Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Šajā gadījumā nav aktuāla

Šajā gadījumā nav aktuālas

B gadījums

Kad lietas ietvaros tiesā iesniedzamie dokumenti ir citā valodā

Izmaksas var būt atkarīgas no tulkošanas līguma. Ja tulkojumu pēc tiesas pieprasījuma veic pilnvarots tulkotājs, cena ir RON 33,56 (apmēram EUR 8,00) par A4 formāta lapu


Gadījumu izpēte

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

Aptuvenās izmaksas?

A gadījums

Ja persona, kura piedalās tiesas sēdē, ir vājdzirdīga, kurlmēma vai neprot rakstīt

RON 23,15 stundā (apmēram EUR 6,00)

B gadījums

Ja vismaz viena no pusēm nepārvalda rumāņu valodu

RON 23,15 stundā (apmēram EUR 6,00)

Jā, taču tās sedz valsts


Lapa atjaunināta: 03/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.