Izmaksas

Rumānija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Rumānijā.

Saturu nodrošina
Rumānija

Ģimenes tiesības - laulības šķiršana

Ģimenes tiesības - bērnu aizgādība

Ģimenes tiesības - uzturlīdzekļi

Komerctiesības - līgumi

Komerctiesības - atbildība

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Juristi

Vispārīga informācija

Juristu honorāri ir mainīgi un ir atkarīgi no lietas sarežģītības pakāpes, apjoma un ilguma. Jurists un viņa klients var brīvi vienoties savā starpā par honorāra apmēru, taču ir jāievēro likumā un profesijas statūtos noteiktie ierobežojumi.

Honorāru var aprēķināt šādi:

 • stundas likme, ko reizina ar nostrādāto stundu skaitu;
 • fiksēta summa;
 • summa sekmīga iznākuma gadījumā: papildus fiksētai summai jurists var pieprasīt papildu fiksētu vai mainīgu summu, ko maksā sekmīga lietas iznākuma gadījumā (tomēr ir stingri aizliegts noteikt jurista honorāru, tikai balstoties uz lietas iznākumu);
 • gan stundas, gan fiksēta likme neatkarīgi no lietas iznākuma.

Ir praktiski neiespējami novērtēt aptuvenās honorāra izmaksas, jo šo informāciju var saņemt, tikai izklāstot lietu juristam, kurš tad aptuveni novērtē honorāra apmēru, ņemot vērā visus saistītos aspektus, galvenokārt darba apjomu, tiesāšanās vērtību un klienta specifiku.

Tiesu izpildītāji

Vispārīga informācija

Nodevas apmērs ir atkarīgs no veicamā izpildes pasākuma saskaņā ar tiesas spriedumu vai izpildes rīkojumu saskaņā ar likumu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts tiesu izpildītāju apvienību ir izveidojusi nodevu sarakstu. Tiesu izpildītāja nodevu maksā tā puse, kas ir pieprasījusi attiecīgo izpildes procedūru. Parasti tiesu izpildītājiem maksā par katru izpildes aktu.

Ja izpilde attiecas uz naudas summām, maksimālās nodevas ir šādas:

Prasījumi līdz RON 50 000 (ieskaitot)

Maksimālais nodevas apmērs ir 10 % no prasījuma summas (piemēram, ja prasījuma summa ir RON 40 000 nodeva nedrīkst pārsniegt RON 400 (EUR 100).

Prasījumi no RON 50 000 līdz RON 80 000 (ieskaitot)

Maksimālais nodevas apmērs ir fiksēta summa RON 5 000, plus 3% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 50 000.

Prasījumi no RON 80 000 līdz RON 100 000 (ieskaitot)

Maksimālais nodevas apmērs ir fiksēta summa RON 5 900, plus 2% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 80 000.

Prasījumi, kas pārsniedz RON 100 000

Maksimālais nodevas apmērs ir fiksēta summa RON 6 300, plus 1% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 100 000.

Detalizēta informācija par minimālajām un maksimālajām nodevām atkarībā no izpildes akta būtības

Piemērojamie honorāri pirms sprieduma pieņemšanas (pirms prasības iesniegšanas)

Paziņojums un procesuālo dokumentu nosūtīšana

No RON 20,00 (EUR 5,00) līdz RON 400,00 (EUR 100,00).

Faktiskās situācijas novērtēšana un preču inventarizācija (Civilprocesa kodeksa 239. pants)

No RON 100,00 (EUR 25,00) līdz RON 2 200,00 (EUR 550,00), ja parādnieks ir fiziska persona, un RON 5 200,00 (EUR 1 300,00), ja parādnieks ir juridiska persona.

Faktiskā piedāvājuma protokols

No RON 50,00 (EUR 12,50) līdz RON 350,00 (EUR 87,50).

Konfiskācijas

10 % no faktiskās vērtības.

Nošķiršana

No RON 100 (EUR 25,00) līdz RON 1 200,00 (EUR 300,00), ja parādnieks ir fiziska persona, un RON 2 200,00 (EUR 550,00), ja parādnieks ir juridiska persona.

Juridiskās konsultācijas par izpildes dokumentu sagatavošanu

No RON 20,00 (EUR 5,00) līdz RON 200,00 (EUR 50,00).

Piemērojamie honorāri tiesvedības laikā

Aresta uzlikšana

RON 60 (EUR 15) ir minimālā nodeva par prasījumu, kas nepārsniedz RON 1 000 (EUR 250)

RON 60 plus 2 % no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 1 000, ja prasījums pārsniedz RON 1 000

Summām līdz RON 50 000,00 (EUR 12 500,00) honorārs var veidot līdz 10% prasītās summas;

summām no RON 50 001,00 līdz RON 80 000,00 honorārs ir 3 % prasītās summas;

summām no RON 80 001,00 līdz RON 100 000,00 (EUR 25 000,00) honorārs ir 2% prasītās summas;

summām virs RON 100 000,00 honorārs ir 1% prasītās summas.

Maksāšanas orderu, vekseļu vai čeku protesti nesamaksas dēļ

Minimālais honorārs ir RON 150,00 (EUR 37,5)

Maksimālais honorārs ir RON 400,00 (EUR 100,00)

Tiesiskā nošķiršana

Minimālais honorārs ir RON 100,00 (EUR 25,00)

Maksimālais honorārs ir RON 1 200,00 (EUR 300,00), ja parādnieks ir fiziska persona, un RON 2 200,00 (EUR 550,00), ja parādnieks ir juridiska persona.

Piemērojamie honorāri pēc tiesvedības beigām (pēc tam, kad tiesa ir paziņojusi spriedumu)

Aizbildnības nodibināšana pār nepilngadīgo vai nepilngadīgā dzīvesvietas noteikšana

No RON 50,00 (apmēram EUR 12,5) līdz RON 1 000,00 (EUR 250,00)

Sazināšanās ar bērnu/bērna (nepilngadīgā) apmeklēšana

No RON 50,00 (apmēram EUR 12,5) līdz RON 500,00 (EUR 125,00)

Parādu piedziņas gadījumos

Parādu/prasījumu atgūšana apķīlājot/izsolot kustamu mantu

Minimālie honorāri

RON 60 (EUR 15) par prasījumu, kas nepārsniedz RON 1 000 (EUR 250)

RON 60 plus 2% no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 1 000, ja prasījums pārsniedz RON 1 000

Maksimālie honorāri

Līdz 10% summām līdz RON 50 000,00 (EUR 12 500,00);

3% summām no RON 50 001,00 līdz RON 80 000,00 (EUR 20 000,00);

2% summām no RON 80 001,00 līdz RON 100 000,00 (EUR 25 000,00);

1% summām virs RON 100 000,00.

Parādu/prasījumu atgūšana apķīlājot/izsolot nekustamu īpašumu

Minimālie honorāri

RON 150 (EUR 37,5) par prasījumu, kas nepārsniedz RON 1 000 (EUR 250)

RON 150 (EUR 37,5) plus 2 % no prasījuma summas daļas, kas pārsniedz RON 1 000, ja prasījums pārsniedz RON 1 000

Maksimālie honorāri

Līdz 10 % summām līdz RON 50 000,00 (EUR 12 500,00);

3 % summām no RON 50 001,00 līdz RON 80 000,00 (EUR 20 000,00);

2 % summām no RON 80 001,00 līdz RON 100 000,00 (EUR 25 000,00);

1 % summām virs RON 100 000,00.

Tiesu tehniskie eksperti


Honorāri, ko iekasē tiesu tehniskie eksperti, ir dažādas. Honorāru par tiesas tehnisko novērtējumu nosaka iestāde, kas ir norīkojusi novērtējumu, ņemot vērā novērtējuma sarežģītību, darba apjomu un tiesu tehniskā eksperta profesionālo vai zinātnisko kvalifikāciju.

 • tiesu tehniskos novērtējumu veic pēc norīkojuma, ko izsniedz tiesa, prokuratūras iestādes vai citas iestādes, kas saistītas ar lietas apstākļu vai faktu noskaidrošanu, norīkojot Tieslietu ministrijas apstiprinātus tiesu tehniskos ekspertus;
 • ieinteresētajai pusei ir tiesības prasīt, lai novērtējumu veic norīkotais tiesu tehniskais eksperts kopā ar tiesu tehnisko ekspertu vai speciālistu, kas ir minētās puses padomnieks un ko norīko un apmaksā šī ieinteresētā puse, un par ko ir panākta vienošanās ar tiesu iestādi, kas norīkoja novērtējumu. Norīkotā tiesu tehniskā eksperta honorāru nosaka ieinteresētā puse un eksperts, vienojoties uz savstarpējo līgumattiecību pamata, un to maksā puse, kas ir norīkojusi šo ekspertu.

Fiksētās izmaksas

Pušu fiksētās izmaksas civillietās

Fiksētās izmaksas par prasības iesniegšanu tiesā: tiesas nodeva un kancelejas nodeva.

Iesniedzot prasību tiesā, var būt jāmaksā tiesas nodeva.

Tiesas nodevas

Tiesas nodevu apmērs var būt no EUR 0,5 līdz vairāk nekā EUR 1 500,00.

Prasībām, kurām ir iespējams noteikt vērtību (piemēram, alimentu lietās, komerclietās), tiesas nodeva ir atkarīga no prasības summas:

Prasības summa

Tiesas nodevas apmērs

Līdz RON 39,00

RON 2,00

RON 39,01 – RON 388,00

RON 2,00, plus 10 % summas daļas, kas pārsniedz RON 39,00

RON 388,01 – RON 3879,00

RON 37,00, plus 8 % summas daļas, kas pārsniedz RON 388,00

RON 3 879,01 – RON 19 395,00

RON 316,00, plus 6 % summas daļas, kas pārsniedz RON 3 879,00

RON 19 395,01 – RON 38 790,00

RON 1 247,00, plus 4 % summas daļas, kas pārsniedz RON 19 395,00

RON 38 790,01 – RON 193 948,00

RON 2 023,00, plus 2 % summas daļas, kas pārsniedz RON 38 790,00

Virs RON 193 948,00

RON 5126,00, plus 1 % summas daļas, kas pārsniedz RON 193 948,00

Ģimenes tiesību lietās tiesas nodevas ir šādas:

Laulības šķiršana laulāto attiecību iziršanas dēļ vai pēc laulāto abpusējas vienošanās (Rumānijas Ģimenes kodeksa 38. panta 1. un 2. punkts)

RON 39,00 (EUR 10,00)

Laulības šķiršana sakarā ar laulātā nespēju pildīt pienākumus pret ģimeni smagas slimības dēļ (Rumānijas Ģimenes kodeksa 38. panta 3. punkts) un laulības šķiršana zemu laulātā ienākumu (mazāku par minimālo bruto algu) vai ienākumu neesamības dēļ

RON 8,00 (EUR 2,00)

Par aizbildniecību pār bērniem, nepilngadīga bērna dzīvesvietas nodrošināšanu, maternitātes/paternitātes atzīšanu, lai bērnam varētu piešķirt vecāku uzvārdu

RON 6 (EUR 2,5)

 • Kancelejas nodeva (apmēram EUR 1,00) – no RON 1,5 līdz RON 5,00
 • Tiesas nolēmumi – Nodeva par nolēmumu (apmēram EUR 1,00)

Tiesas lēmumi, pavēstes un paziņojumi pusēm, lieciniekiem, ekspertiem vai citām iesaistītajām personām un iestādēm tiek nodoti bezmaksas.

Par tiesas lietas dokumentu apskati vai kopēšanu un tiesas sekretariāta izziņām tiek iekasēta nodeva, kas nepārsniedz RON 4,00.

 • Nodeva par apstiprinātu nolēmumu (ne vairāk kā EUR 1,00)

Pieprasījums tiesai izsniegt kopijas nolēmumiem, kas uzskatāmi par galīgiem un spēkā stājušies

Tiesas nodeva RON 2,00 apmērā

Citas procedūras: fiksētās izmaksas

Tulku un tulkotāju honorāri

1. Tulkotāju un tulku honorāri

Tos ar savu nolēmumu nosaka tiesa, kas izvirza tulku vai tulkotāju. Minimālais RON 20,00 tarifs tiek paaugstināts:

 • par 50% tulkojumiem no/uz retām un austrumu valodām (japāņu, ķīniešu) vai steidzami nepieciešamiem tulkojumiem (24–48 stundu laikā);
 • par 100% sinhronajiem tulkojumiem, par darbu brīvdienās un svētku dienās, kā arī no pulksten 22.00 līdz 06.00.

Tarifi ir šādi:

Pilnvarotiem tulkiem

RON 23,15 (apmēram EUR 6,00) stundā vai, attiecīgā gadījumā, mazāk nekā par stundu (nepilnu stundu)

Rakstiskajiem tulkojumiem

RON 33,56 (apmēram EUR 8,00) par lapu

Šīm cenām tiek pieskaitīts PVN, ja tas ir noteikts likumā.

2. Tiesu izpildītāju honorāri

Honorāra apmērs ir atkarīgs no darba apjoma, kas nepieciešams tiesas lēmuma vai izpildraksta piespiedu izpildei. Tomēr Tieslietu ministrija, konsultējoties ar Valsts Tiesu izpildītāju apvienību, ir noteikusi honorāru ierobežojumus. Lūdzu, skatiet punktu par tiesu izpildītāju honorāriem.

Apelācijas

Pirmās instances tiesvedības izmaksas ir līdzvērtīgas apelācijas procesa izmaksām, taču veido 50% tiesas procesa izmaksu.

Civillietas stadija, kad ir jāsedz fiksētās izmaksas

1. Tiesas nodevas

Maksājums ir jāveic iepriekš, pirms dokumentu saņemšanas, apstrādes vai izsniegšanas vai pieprasītā pakalpojuma veikšanas. Praksē notiek tā, ka pieteicējs maksā tiesas nodevu tādā apmērā, kādu tas uzskata par atbilstošu, līdz ar prasības iesniegšanu. Pirmajā tiesas sēdē tiesa nosaka izmaksu apmēru un pieprasa pusei samaksāt iztrūkstošo summu, ja tāda ir.

2. Tiesu izpildītāju honorāri

Ar piespiedu lēmuma izpildi saistītās izmaksas ir jāsedz pusei, kas to ir pieprasījusi. Tomēr tiesu izpildītāja honorāra samaksa avansā negarantē tiesas lēmumu izpildi.

3. Tulku honorāri

Pusei, kas ir pieprasījusi mutiskās tulkošanas pakalpojumus, ir jāsamaksā tiesas noteiktā nodeva, tulka oficiālie ceļa izdevumi vai tulka honorārs piecu dienu laikā pēc nodevas apmēra noteikšanas.

4. Ekspertu honorāri

Summu, kas noteikta kā sākotnējais honorārs un priekšapmaksu par ceļošanas izdevumiem, attiecīgā gadījumā samaksā piecu dienu laikā pēc tiesu tehniskā eksperta norīkošanas uz īpašu bankas kontu, ko atver īpaši šim nolūkam vietējais tiesu un grāmatvedības uzskaites tehnisko novērtējumu birojs, samaksu veic tā puse, kas pieprasīja novērtējumu. Tiesa var lemt, ka šīs izmaksas sedz abas puses.

Honorāru par tiesas tehnisko novērtējumu nosaka iestāde, kas ir norīkojusi novērtējumu, ņemot vērā novērtējuma sarežģītību, darba apjomu un eksperta vai speciālista profesionālo vai zinātnisko kvalifikāciju.

Fiksētās izmaksas krimināllietās

Pušu fiksētās izmaksas krimināllietās

Krimināllietās iesaistītajām pusēm nav fiksētu izmaksu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Pušu fiksētās izmaksas konstitucionālajās lietās

Konstitucionālajās lietās iesaistītajām pusēm nav fiksētu izmaksu.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Rumānijā juridiskajiem pārstāvjiem nav tieša pienākuma sniegt pusēm iepriekšēju informāciju par to tiesībām un pienākumiem, sekmīga iznākuma izredzēm un tiesvedības izmaksām. Tomēr jurista profesijas nolikums nosaka, ka juristam ir pienākums konsultēt klientu precīzā, patiesā, pareizā un rūpīgā veidā.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Rumānijā?

Informācija par izmaksu noteikšanas kārtību ir grūti pieejama, jo tā netiek publicēta ne valsts iestāžu tīmekļa vietnēs, ne bukletos. Informāciju var saņemt tieši no cilvēkiem, kas darbojas attiecīgajā sfērā, vai meklēt šādos likumos, kas reglamentē tiesu izmaksas:

 1. tiesas nodevas un kancelejas nodevas reglamentē Likums Nr. 146/1997 par tiesas nodevām un Valdības rīkojums Nr. 32/1995 par kancelejas nodevu;
 2. Advokāta honorāru nosaka Likums Nr. 188/2000 par tiesu izpildājiem un 2006. gada 14. novembra Rīkojums Nr. 2550/C, ar ko apstiprina minimālās un maksimālās nodevas par tiesu izpildītāju pakalpojumiem.
 3. Tiesu tehniskā eksperta honorāru reglamentē Civilprocesa kodekss un Valdības rīkojums Nr. 2/2000 par tiesu un ārpustiesas tehnisko ekspertīžu darbības organizāciju;
 4. tulku un tulkotāju honorārus reglamentē Civilprocesa kodekss, Likums Nr. 178 un 2009. gada 5. marta rīkojums Nr. 772 par pilnvaroto tulku un tulkotāju honorāru noteikšanu.

Kādās valodās var iegūt informāciju par pamatizmaksu noteikšanu Rumānijā?

Normatīvie akti par izmaksām ir pieejami tikai rumāņu valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Starpniecību reglamentē Likums Nr. 192/2006 par starpniecību un starpnieka profesijas organizēšanu. Likumā ir noteikts, ka starpnieks var vienoties par savu honorāru ar iesaistītajām pusēm, kā arī pieprasīt atlīdzināt ar starpniecību saistītos zaudējumus.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Statistika par tiesas procedūru vidējo ilgumu ir pieejama ikgadējā ziņojumā par Rumānijas tiesu darbību, kas tiek izdots rumāņu valodā un ir pieejams Tiesnešu augstākās padomes tīmekļa vietnē (skatiet nodaļu Nr. 3.4 "Tiesu aktivitātes kvalitātes rādītāji, 155.–162. lpp.).

Pievienotās vērtības nodoklis

Par tiesas nodevām, kancelejas nodevām un juristu honorāriem, kas ir iekļauti tiesiskās palīdzības līgumā, neaprēķina PVN.

PVN tiek piemērots dokumentu tulkošanai, ja to nosaka likumi.

Juridiskā palīdzība

Civillietās piemērojamais ienākumu slieksnis

Vidējie mēneša ienākumi neto uz vienu ģimenes locekli

Piešķiršanas nosacījumi

Mazāk nekā RON 500,00 (apmēram EUR 125,00)

Ienākumiem ir jābūt zemākiem par šo summu vismaz divus mēnešus pirms lietas ierosināšanas. Šādā gadījumā tiesas izmaksas pilnībā sedz valsts.

Mazāk nekā RON 800,00 (apmēram EUR 200,00)

Ienākumiem ir jābūt zemākiem par šo summu vismaz divus mēnešus pirms lietas ierosināšanas. Šādā gadījumā 50% tiesas izmaksu sedz valsts.

Juridiskā palīdzība tiek piešķirta arī:

 • paredzamās fiksētās vai kopējās tiesas izmaksas var ierobežot personas Konstitūcijā noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu;
 • personas tiesības uz taisnīgu tiesu var ierobežot starp uzturēšanās dalībvalsti un Rumāniju dzīves dārdzības atšķirību dēļ;
 • visos gadījumos, kad likums paredz tiesības uz juridisko palīdzību vai bezmaksas juridisko palīdzību kā drošības pasākumu neatkarīgi no personas ienākumiem (ja persona ir nepilngadīga, ar invaliditāti, kā arī citos īpašos apstākļos).

Krimināllietās apsūdzētajam piemērojamais ienākumu slieksnis

Minimālo ienākumu princips darbojas tikai civiltiesību jomā. Krimināltiesību jomā šos jautājumus galvenokārt reglamentē Kriminālprocesa kodeksa 171. pants. Juridiskā palīdzība apsūdzētajam tiek piešķirta, ja:

 1. tas ir nepilngadīgs;
 2. tas atrodas pāraudzināšanas vai ārstnieciskā izglītības iestādē;
 3. tas atrodas apcietinājumā vai ieslodzījumā saistībā ar citām krimināllietām;
 4. tas atrodas medicīnas iestādē vai piespiedu ārstēšanā;
 5. kriminālmeklēšanas iestāde vai tiesa nolemj, ja apsūdzētais nespēj pats sevi aizstāvēt;
 6. sods par noziegumu, kurā persona tiek apsūdzēta, ir mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz vismaz pieciem gadiem.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Minimālo ienākumu princips neattiecas uz cietušajiem krimināllietās. Šo jomu reglamentē Kriminālprocesa kodeksa 173. pants.

Bezmaksas tiesvedība

Tiesas nepieprasa samaksu par šādām prasībām:

 • visas prasības, kas saistītas ar 1) bērnu tiesību aizsardzību un ievērošanu (saskaņā ar Likumu Nr. 272/2004 par bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību), 2) aizbildību, 3) aizgādnību, 4) palīdzību personām ar nopietnām psihiskās veselības problēmām;
 • prasības saistībā ar juridiskajiem un līgumiskajiem apgādības pienākumiem un visas ar adopciju saistītās prasības (saskaņā ar Likumu Nr. 273/2004 par adopciju);
 • citos likumos noteiktās prasības.

Kad zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izmaksas?

Civillietās izmaksu segšanu vai kompensāciju reglamentē Civilprocesa kodeksa 274.–276. pants. Pamatā:

 • zaudētājai pusei ir pienākums segt tiesas procesa izmaksas (pēc pieprasījuma);
 • tiesnesis nevar samazināt tiesas nodevu vai citas izmaksas, ko sedz uzvarētāja puse;
 • atbildētājam, kas pirmajā tiesas sēdē ir atzinis prasītāja prasības pamatotību, nav jāsedz tiesas izmaksas, izņemot gadījumus, kad to oficiāli ir informējis tiesu izpildītājs saskaņā ar iepriekš izklāstīto pirmssprieduma procedūru.

Krimināllietās izdevumu segšanu vai kompensāciju reglamentē Kriminālprocesa kodeksa 189.–193. pants. Pamatā:

 • procesuālo darbību veikšanai, liecību apkopošanai, lietisko pierādījumu apkopošanai, juristu honorāriem nepieciešamos izdevumus, kā arī citus ar krimināllietām saistītos izdevumus sedz no valsts līdzekļiem vai pušu iemaksātajām summām;
 • vainas pierādīšanas gadījumā apsūdzētajam ir jāsedz valstij radītie juridiskie izdevumi, izņemot tiesas iestāžu apstiprināto tulku izmaksas un izņemot gadījumus, kad ir piešķirta bezmaksas juridiskā palīdzība;
 • attaisnošanas vai kriminālprocesa izbeigšanas gadījumā valstij radītās juridiskās izmaksas tiek segtas šādi:

attaisnošanas gadījumā tās sedz: a) cietušais tādā apmērā, kādā tas tos radījis; b) civilprocesā iesaistītā puse, kuras civilprasība ir tikusi pilnībā noraidīta, tādā apmērā, kādā šī tos radījusi; c) apsūdzētais, ja tam ir bijis pienākums segt izdevumus pat attaisnošanas gadījumā;

kriminālprocesa izbeigšanas gadījumā tos sedz a) apsūdzētājs, ja ir bijis lēmums par atbildības pārcelšanu vai pastāv iemesls nesodīšanai; b) abas puses, ja ir bijis izlīgums; c) cietušais, ja prasība tiek atcelta vai tikusi iesniegta tiesā pārāk vēlu;

 • apžēlošanas, noilguma vai prasības atcelšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja ir iemesls nesodīšanai, ja apsūdzētais pieprasa kriminālprocesa turpināšanu, tiesas izmaksas var segt cietušais vai apsūdzētais atkarībā no citiem saistītajiem likuma nosacījumiem;
 • visos pārējos gadījumos tiesas izmaksas sedz valsts.

Ekspertu honorāri

Civilprocesa kodeksa 274. pantā noteikts, ka zaudējusī puse pēc pieprasījuma apmaksā tiesvedības izmaksas, ieskaitot tiesu tehnisko ekspertu honorārus, ko ir samaksājusi uzvarējusī puse.

Saistītie materiāli

Rumānijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu PDF (544 Kb) en

Lapa atjaunināta: 03/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.