Izmaksas

Slovēnija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Slovēnijā.

Saturu nodrošina
Slovēnija

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju amata atlīdzībām

Advokāti

Advokātu amata atlīdzības reglamentē Likums par advokāta amata atlīdzībām (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, spēkā no 1.1.2009 līdz 9.5.2009). Šo tiesību aktu piemēro, kamēr Slovēnijas advokātu asociācija nav pieņēmusi jaunu advokātu amata atlīdzību sarakstu, ko jāapstiprina Tieslietu un valsts pārvaldes ministram.

Notāri

Notāru amata atlīdzības reglamentē Notāru amata atlīdzību akts (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 94/2008), ko pieņēmis Tieslietu un valsts pārvaldes ministrs. Pirms amata atlīdzību pieņemšanas ministrs to iesniedz Slovēnijas Notāru padomei iepriekšēju piezīmju un atzinumu sniegšanai; šīs piezīmes un atzinumi ministram nav saistoši.

Fiksētās izmaksas

Fiksētas izmaksas civiltiesvedībā

Fiksētas izmaksas procesa dalībniekiem civilprocesā

Fiksētās izmaksas ir:

 • tiesas nodevas,
 • advokātu honorāri,
 • ekspertu honorāri,
 • tulkotāju un tulku honorāri, kā arī
 • ceļa izmaksas (piem., lieciniekiem un ekspertiem).

Civilprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas parasti sedz procesa sākumā, kad iesniedz pieteikumu.

Dažos gadījumos izmaksas sedz, kad tiesa izsniedz lēmumu (piem., sociālo lietu strīdos pirmās instances tiesās, tiesvedībā saistībā ar zemesgrāmatu, tiesvedībā attiecībā uz pirmās instances tiesu lēmumiem par zaudējumu atlīdzināšanu).

Testamenta apstiprināšanas tiesvedības izmaksas sedz lietas izskatīšanas beigās – tiklīdz ir zināms precīzs aizgājēja atstātais īpašums.

Advokāta amata atlīdzību jāmaksā pēc tam, kad tiesa izdevusi rīkojumu par tiesvedības izmaksām. Advokāti var pieprasīt, lai daļu vai visu amata atlīdzības summu apmaksā iepriekš, kas ir pierasta prakse.

Pusei, kura ierosina veikt pierādījumu pārbaudi (piem., eksperta vai liecinieka nopratināšanu) vai izmato tulkotāja vai tulka pakalpojumus, šīs izmaksas jāsedz iepriekš.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem kriminālprocesā

Fiksētās izmaksas ir:

 • tiesas nodevas,
 • advokātu honorāri (atkarība no tiesas sēžu skaita),
 • ekspertu honorāri,
 • tulkotāju un tulku honorāri un
 • ceļa izmaksas (piem., lieciniekiem un ekspertiem).

Kriminālprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Tiesas nodevas un citas izmaksas parasti sedz pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi galīgo nolēmumu, kas nav pārsūdzams, vai pēc tam, kad tiesa ir izdevusi īpašu rīkojumu par tiesvedības izmaksām, kas nav pārsūdzams.

Advokāta amata atlīdzību jāmaksā pēc tam, kad tiesa izdevusi rīkojumu par tiesvedības izmaksām. Advokāti var pieprasīt, lai daļu vai visu amata atlīdzības summu apmaksā iepriekš, kas ir pierasta prakse.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētas izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Konstitucionālajā tiesvedībā nav tiesas nodevu. Citas izmaksas (piem., advokātu honorāri un ceļa izmaksas) sastāda daļu no katras puses izmaksām.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Advokāta amata atlīdzība jāmaksā tiesvedības beigās. Advokāti var pieprasīt, lai daļu vai visu amata atlīdzības summu apmaksā iepriekš, kas ir pierasta prakse.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Juridiski advokātiem nav pienākuma sniegt informāciju par tiesībām un pienākumiem, izredzēm uz labvēlīgu spriedumu un saistītajām izmaksām. Tomēr advokāta prasību samaksāt amata atlīdzību jāizdod speciāla rēķina veidā, kurā atspoguļota informācija par amata atlīdzību un izmaksām. Ja advokāts un klients vienojas, ka izmaksas un amata atlīdzība tiks noteiktas, pamatojoties uz īpašu vienošanos, bet nevis saskaņā ar Likumu par advokāta amata atlīdzībām, tad tai ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem.

Juridiskais pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par tiesāšanās izmaksām Slovēnijā?

Tiesāšanās izmaksas tiek reglamentētas ar šādiem tiesību aktiem:

 • Likums par tiesas nodevām – Zakon o sodnih taksah (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 37/2008),
 • Likums par advokāta amata atlīdzībām – Zakon o odvetniški tarifi (tuvākajā nākotnē ir paredzētas izmaiņas),
 • Notāru amata atlīdzību akts - Notarska tarifa (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 94/2008, 32/2011. Drīzumā ir plānoti jauni grozījumi)
 • Noteikumi par tiesas tulkiemPravilnik o sodnih tolmačih (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 49/2002, 75/2003, 71/2007),
 • Noteikumi par tiesas ekspertiem un tiesas novērtētājiemPravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008),
 • Kriminālprocesa likums – Zakon o kazenskem postopku (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 32/2012)
 • Noteikumi par krimālprocesa izmaksu atgūšanu - Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 61/1997, 6897 – corr. 62/208)
 • Civilprocesa likums – Zakon o pravdnem postopku (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 73/2007) – oficiālā konsolidētā versija 45/08 – Zarbit, 45/08, 111/08 – Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US and 76/12 - corr.).

Iepriekšminētos dokumentus var atrast Slovēnijas tiešsaistes juridiskajā portālā Juridiskās informācijas centrs vai citos valsts tiesību aktu reģistros.

Kādās valodās ir pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Slovēnijā?

Informācija ir pieejama tikai slovēņu valodā.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par starpniecību ir pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla atlanta civillietās tīmekļa vietnes lapā par Alternatīvo strīdu izšķiršanu.

Informācija ir pieejama arī Tieslietu un valsts pārvaldes ministrijas tīmekļa vietnē un to tiesu tīmekļa vietnēs, kas nodarbojas ar tiesas starpniecību (piemēram, Ļubļanas apgabaltiesa).

Plašāku informāciju var atrast arī NVO un privātā sektora uzņēmumu, kas praktizē mediāciju, tīmekļa vietnēs (sk. sadaļas par Mediāciju un Kā atrast mediatoru).

Kur atrast papildu informāciju par tiesvedības izmaksām?

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Tieslietu un valsts pārvaldes ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā par tiesas statistikas analīzi ir ietverta informācija par dažādu procedūru vidējo ilgumu.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā tiek sniegta šī informācija?

Informācija par izmaksām ir publicēta dažādos nolikumos; tomēr parasti PVN nav iekļauts. Ja maksai ir jāpievieno PVN (piem., ja advokāta pakalpojumi ir apliekami ar PVN), nolikumos parasti tas ir norādīts.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesās

Ienākumu slieksni, ko piemēro juridiskajai palīdzībai, reglamentē ar Likuma par bezmaksas juridisko palīdzību 13. pantu – Zakon o brezplačni pravni pomoči (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Cilvēkiem ir tiesības uz juridisko palīdzību, ja to ģimenes finansiālais stāvoklis neļauj tiem segt tiesvedības izmaksas, saglabājot līdzekļus, kas atbilst minimālajam iztikas līmenim. Tiek uzskatīts, ka minimālais iztikas līmenis ir apdraudēts, ja personas mēneša ienākumi vai ģimenes locekļa vidējie mēneša ienākumi divreiz nepārsniedz minimālos mēneša ienākumus, kas paredzēti Likumā par sociālo nodrošinājumu – Zakon o socialnem varstvu (Slovēnijas Republikas oficiālais laikraksts 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Kopš 2012. gada 1. jūnija minimālais ienākumu apjoms ir 260 eiro; tādējādi ienākumu slieksnis juridiskās palīdzības saņemšanai ir 520 eiro.

Tiesa var arī atbrīvot puses no tiesas nodevu samaksas (reglamentē ar Likuma par tiesas nodevām 11. pantu), ja šo izmaksu segšana ievērojami samazinātu personu un to ģimenes minimālo iztikas budžetu. Ņemot vērā visus būtiskos apstākļus, tiesa pieņem šo lēmumu pēc saviem ieskatiem.

Apsūdzētajam un cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

Piemērojamais ienākumu slieksnis kriminālās tiesvedības jomā apsudzētajiem un cietušajiem ir tāds pats kā civilās tiesvedības jomā.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam un apsūdzētajam

Attiecībā uz juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajiem vai apsūdzētajam nepastāv nekādi citi nosacījumi.

Bezmaksas tiesvedība

Tiesas nodevu segšana nav obligāta šādos zemāk minētajos tiesas procesos:

 • Slovēnijas Konstitucionālās tiesas tiesvedība
 • tiesas lēmumu izpilde strīdos par nodarbinātību un citās ar darbu saistītās lietās
 • tiesvedība, kurā ir piešķirta juridiskā palīdzība
 • uzturlīdzekļu prasību izpilde
 • pagaidu izpildraksti laulības šķiršanas procesā vai uzturlīdzekļu prasības bērna uzturēšanai tiesvedība
 • maksātnespējas tiesvedība, ja to uzsācis parādnieks
 • sociālā nodrošinājuma tiesību īstenošanai ārvalstī nepieciešamo dokumentu apstiprināšana
 • dažādas citas tiesvedības un lietas, kas minētas Likumā par tiesas nodevām un citos nolikumos.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Izmaksu atlīdzināšanu reglamentē ar Kriminālprocesa likumu un Civilprocesa likumu, ar kuriem ir noteikts uzvarēšanas princips un zaudēšanas princips.

Civilprocesā zaudētājai pusei ir jāsedz uzvarētājas puses izdevumi. Katrai pusei ir jāsedz izmaksas, kas izriet no pašas puses vainas vai radušās nejaušības pēc. Sīkāk izmaksu atlīdzināšana ir regulēta Civilprocesa likumā (151. – 186. pants un 173. panta a punkts) un Noteikumos par kriminālprocesa izmaksu atgūšanu (Oficiālais laikraksts 15/03)

Kriminālprocesā tiesa parasti lemj, ka izmaksas sedz apsūdzētais, ja viņu atzīst par vainīgu. Kriminālprocesa likumā (92. - 99. pants) un īpašajos noteikumos, ko izdevis Tieslietu un valsts pārvaldes ministrs, ir ietverti sīkāki noteikumi par izmaksu atlīdzināšanu.

Ekspertu honorāri

Civilprocesā ekspertu honorārus principā iepriekš sedz tā puse, kas ir pieprasījusi, lai tiek uzklausīta eksperta liecība. Ja tiesa nolemj uzklausīt ekspertu, tā šīs izmaksas sedz iepriekš. Pēc tam šīs izmaksas piedzen tiesas procesa beigās saskaņā ar uzvarēšanas principu.

Kriminālprocesā ekspertu honorārus sedz tiesa, maksājot iepriekš.

Tulkotāju un tulku honorāri

Kriminālajā tiesvedība tiesa sedz tulkotāju un tulku honorārus, maksājot iepriekš.

Tulkotāju un tulku izmaksas, tulkojot itāļu un ungāru valodas un no tām, nav jāsedz, pamatojoties uz itāļu un ungāru minoritāšu konstitucionālajām tiesībām izmantot savu mātes valodu (pat, ja attiecīgajām personām ir jāsedz citas kriminālās tiesvedības izmaksas).

Izmaksas par tulkotāju vai tulku netiek piedzītas, ja atbildētājs nesaprot valodu, kādā notiek tiesvedība.

Civilajā tiesvedībā tulkotāju un tulku honorāri veido daļu no tiesvedības izmaksām. Šīs izmaksas ir jāsedz iepriekš tai pusei, kuras dēļ tika uzsākta tiesvedība. Tiesvedības beigās izmaksas atlīdzina, pamatojoties uz uzvarēšanas vai zaudēšanas principu.

Slovēnijas gadījumu izpēte

Plašāka informācija par tiesāšanās izmaksām Slovēnijā ir pieejama sadaļā par konkrētu gadījumu izpēti.

Saites

Slovēnijas tiesību sistēma

Ļubļanas apgabaltiesas direktorija

Tiesu statistikas analīzes direktorija

Saistītie materiāli

Slovēnijas ziņojums par izdevumu pārredzamības pētījumu  PDF (723 Kb) en

Lapa atjaunināta: 25/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.