Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: bulgāruvācuangļufrančuportugāļu.
Swipe to change

Izmaksas

Spānija

Šajā pētījumā par konkrētiem komerctiesību jautājumiem (atbildība) dalībvalstis tika lūgtas informēt klientu par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un apdrošināšanas sabiedrībām. Lieta B. Starpvalstu situācija. Dalībvalsts B apkures sistēmu ražotājs piegādā sildītāju dalībvalsts C uzņēmumam, kas nodarbojas ar sildītāju uzstādīšanu. Uzņēmums pārdod šo sildītāju tālāk klientam dalībvalstī A un uzstāda to viņa/viņas mājā. Mājā īsi pēc tam izceļas ugunsgrēks. Visas iesaistītas puses (apkures sistēmu ražotājs, uzstādītājs un klients) ir apdrošināti katrs savā dalībvalstī. Pastāv strīds par ugunsgrēka cēloņiem. Neviens nevēlas atlīdzināt klientam zaudējumus. Klients nolemj sniegt prasību dalībvalsts A tiesā par visu zaudējumu piedziņu no apkures sistēmu ražotāja, uzstādītāja un dalībvalsts A apdrošināšanas sabiedrības.

Saturu nodrošina
Spānija

Izdevumi Spānijā

Izdevumi par tiesu, pārsūdzībām un alternatīvu strīdu risināšanu

Tiesu prakse

Tiesa

Pārsūdzības

Alternatīva strīdu risināšana

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Sākotnējie izdevumi

Galvenie izdevumi

Citi izdevumi

Vai šajā gadījumā šī iespēja ir pieejama?

A lieta

Sākotnējie izdevumi: avansa maksājums puses advokātam (abogado) vai juridiskajam pārstāvim (procurador) un parasti arī nodevas maksājums atkarībā no procesa veida un prasības summas, ja tā pārsniedz EUR 2000, ja vien pusei nav tiesību uz juridisko palīdzību saskaņā ar Likumu Nr. 1/1996 par juridisko palīdzību.

Šie ir galvenie tiesas procesa izdevumi. Tie jāsedz pusei, kuras visas prasības ir noraidītas (Civilprocesa kodeksa 394. panta 1. punkts).

Saistībā ar piedāvātajiem pierādījumiem:

-          kompensācija lieciniekiem,

-          maksa par ekspertu atzinumiem.

Pusei, kas iesniedz apelācijas sūdzību, iepriekš jāiemaksā depozīts, ja vien tai nepienākas juridiskā palīdzība.

Piemērojami tie paši noteikumi, kas pirmajā instancē.

Piemērojami tie paši noteikumi, kas pirmajā instancē.

Puses var vienoties par parāda summu bez trešās puses iejaukšanās; šajā gadījumā vienošanās ir jāapstiprina tiesai; un puses var atrisināt strīdu, izmantojot mediācijas pakalpojumus, pat ja tiesas process jau ir sācies.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi par advokātu, tiesu izpildītāju un ekspertu pakalpojumiem

Tiesu prakse

Advokāti

Tiesu izpildītāji

Eksperti

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izdevumi

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vai ekspertu pakalpojumu izmantošana ir obligāta?

A lieta

Ja prasības summa pārsniedz EUR 2000, pusei ir jāpiesaista advokāts un tā ir jāpārstāv juridiskajam pārstāvim (Civilprocesa kodeksa 31. pants).

Ir dažādi atkarībā no prasības summas un tiesas procesa veida.

Puses netiek pārstāvētas.

Ekspertu pakalpojumu izmantošana ir ieteicama (zaudējumu novērtēšana); par eksperta atzinumu maksā puse, kas to pieprasīja.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Tas pats

Izdevumi saistībā ar lieciniekiem, galvojums vai nodrošinājums un citi izdevumi

Tiesu prakse

Kompensācija lieciniekiem

Galvojums vai nodrošinājums

Vai lieciniekiem tiek maksāta kompensācija?

Izdevumi

Vai tas ir paredzēts? Kad un kā tas tiek izmantots?

A lieta

Lieciniekiem ir tiesības pieprasīt, lai puse, kas to pieaicinājusi, atlīdzinātu zaudējumus, kas tiem radušies sakarā ar ierašanos tiesā (Civilprocesa kodeksa 375. panta 1. punkts).

Ne galvojums, ne nodrošinājums iepriekš nav jāiemaksā.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Izdevumi par juridisko palīdzību un citu izdevumu atlīdzināšana

Tiesu prakse

Juridiskā palīdzība

Izdevumu atlīdzināšana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā piemērojama?

Kad atbalsts ir pilnīgs?

Apstākļi

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

A lieta

Juridiskā palīdzība attiecas uz personām, kas var pierādīt, ka to rīcībā esošie līdzekļi nav pietiekami, lai varētu ierosināt tiesas procesu (piem., lai samaksātu advokātam vai juridiskajam pārstāvim).

Uzskatāms, ka finansiālie līdzekļi nav pietiekami, ja fiziska persona var pierādīt, ka tās resursi un ikgadējie aprēķinātie ienākumi no visiem avotiem uz vienu ģimenes locekli divkārt nepārsniedz Sabiedrības ienākumu indeksu (IPREM), kas ir spēkā pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Tas ir atkarīgs no vienošanās, kas noslēgta ar advokātu, ja tāda ir. Parasti ievērojama daļa no maksas par advokāta pakalpojumiem vai pat visa šī maksa tiks atlīdzināta, ja tā nepārsniedz vienu trešo daļu no prasības summas. Maksu un avansa maksājumus par puses juridiskā pārstāvja pakalpojumiem, kā arī maksu par eksperta pakalpojumiem (ja piemērojams) var atgūt pēc izdevumu novērtēšanas.

B lieta

Tas pats, kas iepriekšējā gadījumā.

Tas pats

Tas pats

Izdevumi saistībā ar mutisko un rakstisko tulkošanu

Tiesu prakse

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādi ir aptuvenie izdevumi?

Kad un pie kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Kādi ir aptuvenie izdevumi?

A lieta

Dokumentiem, kas ir iesniegti citā valodā, kas nav spāņu valoda (vai attiecīgi tā autonomā apgabala valoda, kurā lieta tiek izskatīta), ir jāpievieno to tulkojums. Dokumentu var iztulkot privāti. Ja viena puse apstrīd tulkojumu tāpēc, ka tas nav pareizs, iesniedzot šīs prasības pamatojumu, tiesas sekretārs pasūta veikt oficiālu dokumenta apstrīdētās daļas tulkojumu uz tās puses rēķina, kas to tika iesniegusi. Ja oficiālais tulkojums būtībā ir identisks privātajam tulkojumam, šie izdevumi jāsedz pusei, kas tulkojumu apstrīdēja.

Dažādi

Mutiskā tulkošana ir nepieciešama gadījumā, ja persona, kas nerunā spāņu valodā vai, atkarībā no apstākļiem, tā autonomā apgabala citā oficiālajā valodā, kurā notiek tiesas process, ir jānopratina, vēlas sniegt paziņojumu vai ir jāinformē par tiesas lēmumu; par tulku var tikt iecelta jebkura persona, kas runā attiecīgajā valodā un ir zvērējusi vai solījusi tulkot pareizi.

B lieta

Tas pats

Tas pats

Iepriekš grūti paredzēt.

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.