Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izmaksas

Zviedrija

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Zviedrijā.

Saturu nodrošina
Zviedrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti

Zviedrijā juridisko profesiju pārstāvju honorāri nav reglamentēti. Tomēr juridiskās palīdzības piešķiršanas gadījumā piemērojama valdības noteiktā stundu likme. Vairumā gadījumu 2012. gadā šī likme bija SEK 1205 bez PVN (t.i., SEK 1506 ar PVN). Saskaņā ar Zviedrijas Advokātu kolēģijas (advokater) Biedru rīcības kodeksu tās biedru honorāriem jābūt saprātīgi pamatotiem.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civilprocesā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civilprocesā

Civillietās pieteikuma iesniedzējam tiesai jāmaksā prasības iesniegšanas nodeva. Pašlaik prasības iesniegšanas nodeva ir SEK 450 (aptuveni EUR 50).

Ārpustiesas kārtībā izskatāmās civillietās, kurās acīmredzami prasības vērtība nepārsniedz pusi no Likumā par valsts apdrošināšanu noteiktās pamatsummas (pamatsumma 2012. gadā bija SEK 44 000; t.i., puse no pamatsummas 2012. gadā bija SEK 22 000), tiesāšanās izmaksu kompensācijā nevar ietvert citas izmaksas kā tikai:

  1. konsultēšanas izmaksas, kuras nepārsniedz vienu stundu vienā reizē attiecībā uz katru lietu; samaksa atbilst summai, ko par vienu konsultēšanas stundu maksā saskaņā ar Likumu par juridisko palīdzību (1996:1619);
  2. pieteikuma iesniegšanas nodevu;
  3. ceļa un uzturēšanās izdevumus, kas radušies pusei vai tās juridiskajam pārstāvim saistībā ar ierašanos uz tiesas sēdi vai, ja personīga ierašanās nav nepieciešama, juridiskā pārstāvja ceļa un uzturēšanās izdevumus;
  4. liecinieku izdevumus;
  5. tulkošanas izmaksas.

Kompensācija tiek piešķirta tikai, ja radušās izmaksas bija nepieciešamas, lai nodrošinātu attiecīgās tiesvedības puses intereses.

Citās civillietās (t.i., ja prasības vērtība pārsniedz pusi no Likumā par valsts apdrošināšanu noteiktās pamatsummas) nav piemērojami nedz šādi ierobežojumi, nedz arī fiksētās izmaksas.

Civilprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Prasības iesniegšanas nodeva tiesai jāsamaksā, iesniedzot pieteikumu. Citu nosacījumu attiecībā uz civilprocesa stadiju, kurā jāapmaksā fiksētās izmaksas, nav. Tomēr Likumā par juridisko palīdzību noteikts, ka, ja tiek piešķirta juridiskā palīdzība, pusei tad, kad izmaksas rodas, jāmaksā juridiskajam pārstāvim tā pakalpojumu maksas summas daļa, ko puse var atļauties segt pati. Šī summas daļa, ko nesedz juridiskā palīdzība, tiek pamatā aprēķināta, balstoties uz puses ienākumiem.

Fiksētas izmaksas kriminālprocesā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem kriminālprocesā

Ja tiesa apsūdzētajam norīko valsts aizstāvības advokātu, ir piemērojama iedaļā "Advokāti" minētā stundas likme. Attiecībā uz īstermiņa tiesvedību piemērojams īpašs grafiks. Ja atbildētājs tiek atzīts par vainīgu, viņš vai viņa valstij atlīdzina sakarā ar tiesas lēmumu par sava aizstāvības advokāta nodrošināšanu iztērētos valsts līdzekļus. Tomēr atbildētājam par aizstāvības advokātu nav jāmaksā lielāka summa par to, kas viņam vai viņai būtu bijusi jāmaksā kā pakalpojumu maksas summas daļa juridiskās palīdzības piešķiršanas gadījumā.

Noteiktās situācijās tiesa cietušajai personai (t.i., personai, kas uzskatāma par nozieguma upuri) advokātu var norīkot saskaņā ar likumu par advokātu cietušajai personai. Cietusī persona nav atbildīga ne par kādām izmaksām, kas jāmaksā šim advokātam. Ja atbildētājs tiek atzīts par vainīgu, viņš vai viņa valstij atlīdzina sakarā ar tiesas lēmumu par advokāta nodrošināšanu cietušajam iztērētos valsts līdzekļus. Tomēr atbildētājam nav jāmaksā lielāka summa par to, kas viņam vai viņai būtu bijusi jāmaksā, ja būtu bijusi piešķirta juridiskā palīdzība.

Kriminālprocesa stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Ja tiesa nolemj, ka atbildētājam jāatlīdzina valstij sakarā ar tiesas lēmumu par sava aizstāvības advokāta vai advokāta cietušajam nodrošināšanu iztērētos valsts līdzekļus, summa jāsamaksā pēc sprieduma pasludināšanas.

Fiksētas izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Fiksētas izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Zviedrijā šāda veida īpašas konstitucionālās tiesvedības nav. Tomēr puse var iesniegt prasību pret valsti saistībā ar savu cilvēktiesību pārkāpumu. Šādā gadījumā piemērojami iepriekš aprakstītie regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem un fiksētās izmaksas.

Konstitucionālās tiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Sk. iepriekš sniegto informāciju.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Attiecībā uz informāciju, ko par pušu tiesībām un pienākumiem un izredzēm uzvarēt prāvā jāsniedz Zviedrijas Advokātu kolēģijas biedriem, Zviedrijas Tiesu procesa kodekss paredz tikai šo biedru godprātīgu un rūpīgu uzticēto uzdevumu izpildi un labas advokāta prakses ievērošanu.

Turklāt saskaņā ar Zviedrijas Advokātu kolēģijas Biedru rīcības kodeksu tās biedriem jau, darbu uzsākot, jāinformē savs klients par izcenojumiem un to apmaksas kārtību. Saskaņā ar šo kodeksu samaksu no klienta var pieprasīt, izrakstot rēķinu par izpildīto darba uzdevumu daļu, noformējot pēcmaksu vai izrakstot rēķinu pēc darba uzdevumu pilnīgas izpildes. Attiecībā uz citiem juridiskajiem pārstāvjiem, kas nav Zviedrijas Advokātu kolēģijas biedri, nekādu šāda veida reglamentētu pienākumu nav.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Zviedrijā?

Informāciju par juridisko palīdzību (arī angļu valodā) var atrast Juridiskās palīdzības valsts iestādes tīmekļa vietnē. Informāciju par tiesas nodevām (arī angļu valodā) var atrast Zviedrijas tiesu tīmekļa vietnē. Tāpat arī informāciju var atrast (gandrīz visās ES oficiālajās valodās) Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietnē.

Kādās valodās pieejama informācija par pamatu izmaksu noteikšanai Zviedrijā?

Satura pieejamība noteiktās valodās ir atkarīga no tīmekļa vietnes.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Informācija par mediāciju ir pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Pieejamā tīmekļa vietne, kurā ietverta informācija par izmaksām

Informāciju par izmaksām varat atrast Zviedrijas tiesu tīmekļa vietnē. Šī ir oficiālā valdības tīmekļa vietne, kas pieejama angļu un zviedru valodā un sniedz informāciju par Zviedrijas tiesām un tiesvedību.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Zviedrijas tiesas izskata civillietas un komerclietas, kas vidēji notiek ne ilgāk kā 7 mēnešus apgabaltiesā un 5 mēnešus apelācijas tiesā. Tomēr 2011. gadā vairums procesu vidēji ilga 7,9 mēnešus apgabaltiesās un 5 mēnešus apelācijas tiesās. Šo informāciju var atrast (tikai zviedru valodā) Zviedrijas tiesu tīmekļa vietnē, kur pieejami Zviedrijas tiesu gada pārskati.

Kur atrast informāciju par noteikta veida tiesāšanās vidējām kopējām izmaksām?

Šāda oficiāla informācija nav pieejama.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kādas ir piemērojamās PVN likmes?

Nodevām par pieteikumu iesniegšanu Zviedrijas tiesās PVN netiek piemērots. PVN likme par privātiem juridiskiem pakalpojumiem ir 25 %.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civillietās

Lai saņemtu juridisko palīdzību, pieteikuma iesniedzēja ienākumi nedrīkst pārsniegt finanšu slieksni, kas pašreiz noteikts SEK 260 000 (aptuveni EUR 25 000) apmērā. Novērtējot pieteikuma iesniedzēja ienākumus, vērā ņem viņa/viņas ekonomisko stāvokli kopumā, ieskaitot, piemēram, bērna uzturēšanas izdevumus, izdevumus saistībā ar īpašumu un parādus. Pārrobežu lietās juridisko palīdzību var piešķirt pat tad, ja pieteikuma iesniedzēja ienākumi pārsniedz SEK 260 000, bet viņš vai viņa nespēj izmaksas samaksāt. Juridiskās palīdzības piešķiršanas nepieciešamība tiks izvērtēta, balstoties uz atšķirību dzīves dārdzības ziņā Zviedrijā un pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas valstī (ES dalībvalstī).

Atbildētājam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Noteiktos apstākļos ikvienam atbildētājam ir tiesības uz valsts aizstāvības advokātu neatkarīgi no viņa vai viņas ienākumiem. Ja atbildētājs tiek atzīts par vainīgu, viņš vai viņa valstij atlīdzina sakarā ar tiesas lēmumu par sava aizstāvības advokāta nodrošināšanu iztērētos valsts līdzekļus. Tomēr atbildētājam par aizstāvības advokāta pakalpojumiem nav jāmaksā lielāka summa par to, kas viņam vai viņai būtu bijusi jāmaksā kā pakalpojumu maksas summas daļa juridiskās palīdzības piešķiršanas gadījumā.

Cietušajam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināllietās

Noteiktos apstākļos ikvienam cietušajam neatkarīgi no viņa vai viņas ienākumiem ir tiesības uz advokātu saskaņā ar likumu par advokātu cietušajai personai.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajam

Noteiktās situācijās tiesa var norīkot cietušā advokātu, parasti aizstāvi (advokat), lai palīdzētu cietušajam tiesā. Cietušais var saņemt cietušā advokāta palīdzību, ja viņš vai viņa ir kāda noziedzīga nodarījuma upuris (cietusī puse) un attiecībā uz viņu ir izdarīts, piemēram, seksuāls noziedzīgs nodarījums, uzbrukums, nelikumīga brīvības atņemšana, laupīšana vai jebkāds cits noziedzīgs nodarījums, sakarā ar kuru tā izdarītājs var nonākt apcietinājumā. Tiesa norīko cietušā advokātu, tomēr to iespējams izdarīt tikai pēc sākotnējās izmeklēšanas uzsākšanas. Cietušā advokāta pakalpojumus apmaksā valsts, un cietušajam par tiem jāmaksā nebūs.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu apsūdzētajam

Ja aizdomās turamais, kam draud arestēšana, vai aizturētais tā vēlas, viņa vai viņas pārstāvībai norīko valsts aizstāvības advokātu. Tāpat arī valsts aizstāvības advokātu norīko pēc aizdomās turamā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pieprasījuma, ja vien saskaņā ar likumu par šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nav piemērojams sods, kas mazāks par 6 mēnešiem apcietinājumā.

Valsts aizstāvības advokātu norīko arī šādās situācijās:

  1. ja aizstāvības advokātu pieprasa aizdomās turamais saistībā ar jautājumiem par apsūdzību;
  2. ja aizstāvības advokāts ir nepieciešams sakarā ar šaubām attiecībā uz piemērojamo sodu un ir iemesls piemērot sodu, kas nav naudas sods vai nosacīts sods, vai šādu sodu kombinācija;
  3. ja tam ir kādi īpaši iemesli, kas saistīti ar aizdomās turamā personīgo situāciju vai lietu.

Ja aizdomās turamo pārstāv viņa vai viņas izvēlēts aizstāvības advokāts, papildu valsts aizstāvības advokātu nenorīko.

Bezmaksas tiesvedība

Juridiskās palīdzības piešķiršanas gadījumā prasības iesniedzējam tiesai nav jāmaksā prasības iesniegšanas nodeva. Atbildētājam tiesai nav jāmaksā nekādas nodevas. Tomēr puses attiecībā viena pret otru var būt atbildīgas par tiesas izdevumu segšanu, ieskaitot prasības iesniegšanas nodevas. Iesniedzot apelācijas sūdzību Apelācijas tiesā un Augstākajā tiesā, prasības iesniegšanas nodevas nav jāmaksā.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Zaudētāja puse parasti sedz pretējās puses tiesāšanās izmaksas. Tiesāšanās izmaksu kompensācijā pilnībā ietver izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanos iztiesāšanai, advokāta pārstāvību tiesā un izdevumus, kas saistīti ar pierādījumu sniegšanu (ietverot izdevumus saistībā ar lieciniekiem un ekspertiem), ja šie izdevumi bija nepieciešami, lai aizsargātu tiesvedības puses intereses. Kompensācija ir jāmaksā arī par laiku, ko puse pavadījusi tiesājoties, un pūlēm saistībā ar tiesāšanos. Sarunas ar mērķi atrisināt strīdu, kas tiešā veidā ietekmē puses rīcību, uzskatāmas par sagatavošanos iztiesāšanai.

Ekspertu honorāri

Sk. iepriekš sniegto atbildi par izmaksu piespriešanu pusēm/kompensāciju.

Tulkotāju un tulku honorāri

Ja puse, liecinieks vai jebkura cita persona, kura tiesai jāuzklausa, nesaprot zviedru valodu un nerunā zviedru valodā, tiesas sēdē piedalīties tiek uzaicināts tulks. Ja nepieciešams, tiesa var nodrošināt tai iesniegto vai tās izsniegto dokumentu tulkošanu. Rakstiskās un mutiskās tulkošanas izdevumus apmaksā tiesa, un par tiem puses nav atbildīgas.

Saistītie materiāli

Zviedrijas ziņojums par izmaksu pārredzamības pētījumu PDF (457 Kb) en

Lapa atjaunināta: 19/03/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.