Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Spejjeż

Repubblika Ċeka

Tista’ ssib informazzjoni dwar l-ispejjeż ġudizzjarji fir-Repubblika Ċeka f’din il-paġna.

Il-kontenut ipprovdut minn
Repubblika Ċeka
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Liġi tal-familja - Divorzju

Liġi tal-familja - kustodja tat-tfal u manteniment

Liġi kummerċjali - kuntratt

Liġi kummerċjali - responsabbilta

Qafas regolatorju li jirregola d-drittijiet tal-professjonijiet legali

L-avukati

Hemm tip wieħed biss ta’ avukat fir-Repubblika Ċeka, m’hemmx avukati li jirrapreżentaw il-klijenti l-qorti (barristers) jew konsulenti legali (solicitors).Regolament tal-Ministeru tal-Ġustizzja Nru. 177/1996 Sb. tal-4 ta’ Ġunju 1996

Ir-Regolament tal-Ministeru tal-Ġustizzja Nru. 177/1996 Sb. tal-4 ta’ Ġunju 1996 jittratta d-drittijiet u r-remunerazzjoni li jitħallsu lill-avukati għall-proviżżjoni ta’ servizzi legali (id-drittijiet tal-avukati). Huwa disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ċeka.

Id-drittijiet tal-avukati jistgħu jiġu miftehma wkoll privatament bejn il-partijiet involuti.

F’bosta każijiet tal-liġi ċivili (inklużi kwistjonijiet tal-familja u kummerċjali), ir-rappreżentazzjoni legali m’hijiex mandatorja.

Spejjeż fissi

Spejjeż fissi fil-proċedimenti ċivili

Spejjeż fissi għal-litiganti fi proċedimenti ċivili

L-Att. Nru 549/1991 Koll. dwar il-ħlasijiet ġudizzjarji (mhux disponibbli verżjoni bil-lingwa Ingliża) jirregola l-ispejjeż li jitħallsu fir-rigward ta’ proċedimenti ċivili. Dawn ivarjaw skont it-tip ta’ proċediment. Drittijiet fissi japplikaw f’ċertu każijiet; f’oħrajn, id-dritt li jitħallas jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ perċentwali.

Fil-każijiet kollha, l-ispejjeż iridu jitħallsu bil-munita Ċeka (CZK) u jistgħu jintbagħtu bi trasferiment bankarju fil-kont tal-istat (jew qorti). Spejjeż sa CZK 5000 jistgħu jitħallsu bil-bolla fiskali tal-gvern (kolek), li tista’ tinxtara fl-uffiċċji postali u ċerti postijiet oħra.

Il-qorti għandha tinnotifika lill-individwu li jagħmel it-talba bl-ammont speċifiku li hi jew hu għandu jħallas.

Stadju tal-proċediment ċivili li fih l-ispejjeż fissi jridu jitħallsu

L-ispejjeż iridu jitħallsu fi żmien tliet ijiem mid-data tan-notifikazzjoni, qabel isir l-ewwel smiegħ.

Spejjeż fissi fi proċedimenti kriminali

Spejjeż fissi għal-litiganti fi proċedimenti kriminali

Il-proċedimenti kriminali jibdew dejjem ex officio (mill-uffiċċju tal-prosekuzzjoi tal-istat), u l-akkużat iħallas biss l-ispejjeż tar-rappreżentazzjoni legali.

Stadju tal-proċediment kriminali li fih l-ispejjeż fissi jridu jitħallsu

M’hemmx spejjeż ġudizzjarji fi proċedimenti kriminali.

Spejjeż fissi fi proċedimenti kostituzzjonali

Spejjeż fissi għal-litiganti fi proċedimenti kostituzzjonali

M’hemmx spejjeż ġudizzjarji fissi għal kawżi miġjuba quddiem il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Ċeka, imma r-rappreżentazzjoni minn avukat hija mandatorja.

Stadju tal-proċediment kostituzzjonali li fih l-ispejjeż fissi jridu jitħallsu

M’hemmx spejjeż ġudizzjarji fissi.

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn qabel mir-rappreżentanti legali

Drittijiet u obbligi tal-partijiet

M’hemm l-ebda obbligu impost fuq ir-rappreżentanti legali biex jipprovdu informazzjoni minn qabel.

Id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet jistgħu jiġu miftehma bejn l-avukat u l-klijent tiegħu/tagħha.

Sorsi tal-ispejjeż

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fir-Repubblika Ċeka?

Huwa kunsiljabbli li jiġi kkonsultat avukat dwar kull każ speċifiku. Meta tinbeda kawża, il-qorti ssir responsabbli min-notifikazzjoni tal-ispejjeż tal-qorti li jridu jitħallsu.

F’liema lingwi nista’ nakkwista informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fir-Repubblika Ċeka?

Billi l-unika lingwa uffiċjali fir-Repubblika Ċeka hija ċ-Ċek, m’hemm l-ebda obbligu legali biex tiġi pprovduta l-informazzjoni f’lingwi oħra. Il-kwalità tal-informazzjoni għalhekk tiddependi fuq ir-rieda u l-kompetenzi tal-individwu li jipprovdi l-informazzjoni.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar il-medjazzjoni?

L-informazzjoni dwar il-medjazzjoni tista’ tinstab fuq is-sit elettroniku ta’ L-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi tar-Repubblika Ċeka (AMČR)

Fejn nista’ nsib informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż?

Sit elettroniku disponibbli dwar informazzjoni dwar l-ispejjeż

M’hemm l-ebda sit elettroniku uffiċjali li jipprovdi informazzjoni dwar l-ispejjeż.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar it-tul ta’ żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

Statistiċi varji huma pprovduti fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja; madankollu, jiddependi ħafna mill-każ partikolari kkonċernat. Xi regoli legali jistipulaw limiti ta’ żmien biss fir-rigward ta’ atti speċifiċi mill-qorti (eż. deċiżjonijiet preliminari).

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar l-ispiża medja aggregata għal proċedura partikolari?

L-ispejjeż li jitħallsu jiddependu fuq iċ-ċirkostanzi ta’ kull każ; mhuwiex, għalhekk, possibbli li tiġi pprovduta din it-tip ta’ informazzjoni minn qabel.

Taxxa fuq il-valur miżjud

Kif inhi pprovduta din l-informazzjoni?

L-ispejjeż ġudizzjarji huma eżenti mit-taxxa fuq il-valur miżjud, u l-ammont tagħhom huwa finali. Id-dritttijiet tal-avukat ma jinkludux it-taxxa fuq il-valur miżjud. Madankollu, ċerti kumpaniji ta’ avukati, li jħallsu t-taxxa fuq il-valur miżjud, iżidu t-taxxa fuq il-valur miżjud (19%).

Liema huma r-rati applikabbli?

Ara l-punt aktar ‘il fuq dwar it-taxxa fuq il-valur miżjud.

Għajnuna legali

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja ċivili

L-ebda limitu tad-dħul speċifiku m’hu stabbilit. Madankollu, fuq talba, l-imħallfin jistgħu jirreviżjonaw kull sitwazzjoni individwalment. Eżenzjoni mill-ħlas parzjali jew totali tal-ispejjeż tal-qorti tista’ tingħata, sakemm l-attur ma jkunx beda kawża irraġonevoli. Il-qorti tista’ tassenja assistent legali lill-attur fejn ir-rappreżentazzjoni legali tkun mandatorja.

Għajnuna legali mingħajr ħlas hija pprovduta minn NGOs speċjalizzati (skont il-suġġett) jew mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ċeka. F’każijiet speċifiċi, l-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ċeka tista’ taħtar avukat biex jipprovdi servizzi legali mingħajr ħlas. Il-kwalifikazzjoni għall-għajnuna legali mingħajr ħlas ma tikkunsidrax biss id-dħul tal-persuna, imma wkoll is-sitwazzjoni finanzjarja ġenerali tal-familja tagħha jew tiegħu.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-akkużati

L-ebda livell tad-dħul speċifiku m’hu stabbilit. Il-qorti tista’ tassenja avukat lil akkużat fis-sitwazzjonijiet kollha fejn ir-rappreżentazzjoni legali hija mandatorja u l-akkużat ma jkollux avukat tiegħu/tagħha.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-vittmi

Ċerti NGOs biss jipprovdu għajnuna legali mingħajr ħlas lill-vittmi. Il-vittmi huma parti mill-proċedimenti kriminali fi ftit każi speċifiċi biss; f’oħrajn, huma obbligati li jiftħu kawża (l-informazzjoni mogħtija aktar ‘il fuq dwar il-limitu ta’ dħul applikabbli għall-għajnuna legali fil-qasam tal-ġustizzja ċivili hija relevanti).

Kondizzjonijiet oħra marbuta mal-għotja tal-għajnuna legali lill-vittmi

Il-vittmi jistgħu jitolbu kumpens mill-Ministeru tal-Ġustizzja (skont Att Nru. 209/1997 Koll.).

Kondizzjonijiet oħra marbuta mal-għoti tal-għajnuna legali għall-akkużati

L-informazzjoni mogħtija aktar ‘il fuq dwar il-limitu tad-dħul applikabbli għall-għajnuna legali għall-akkużati fil-qasam tal-ġustizzja kriminali hija relevanti.

Proċedimenti ġudizzjarji mingħajr spejjeż

Talbiet miġjuba quddiem il-Qorti Kostituzzjonali huma bla spejjeż. L-ispejjeż tal-qorti huma wkoll mhux mitluba f’ċerti tipi ta’ proċedimenti (speċifikati f’ § 11 Att Nru. 549/1991 Koll. dwar l-ispejjeż ġudizzjarji) –- per eżempju, fejn l-attur ikun minuri u f’ċertu każijiet oħra (eż., fejn l-istat jew l-organi tiegħu jkunu parti fil-proċedimenti; fejn barrani jkun qiegħed jitlob ażil, jew f’każijiet oħra li jinvolvu partijiet ‘aktar dgħajfa’).

Meta għandha l-parti li titlef tħallas lill-parti li tirbaħ?

Huwa f’idejn l-imħallef li jiddeċiedi (fid-deċiżjoni finali tiegħu/tagħha) f’kull każ speċifiku; l-imħallef jista’ jordna lill-parti li titlef biex tħallas l-ispejjeż kollha jew parti minnhom. Madankollu, dan ma japplikax fi proċedimenti ta’ divorzju. L-ordnijiet dwar l-ispejjeż jistgħu jkopru wkoll l-ispejjeż tal-avukat.

Drittijiet tal-esperti

Il-qorti tħallas id-drittijiet tal-esperti li taħtar. Il-partijiet kontendenti huma responsabbli mid-drittijiet ta’ espert biss meta jitolbu huma stess is-servizzi ta’ espert. F’ċerti każijiet speċifiċi, il-qorti tista’ tiddeċiedi li l-parti li titlef għandha tħallas id-drittijiet ta’ espert.

Drittijiet tat-tradutturi u l-interpreti

Il-qorti hija responsabbli mill-ħlas tad-drittijiet tat-tradutturi jew interpreti fi proċedimenti ġudizzjarji; fejn il-parti tkun barranija li ma tifhimx iċ-Ċek, huwa jew hija għandu/għandha d-dritt li jindirizza/tindirizza l-qorti bil-lingwa nattiva tiegħu jew tagħha.

Dokumenti relatati

Rapport tar-Repubblika Ċeka fl-Istudju dwar it-Trasparenza tal-Ispejjeż PDF (703 Kb) en

L-aħħar aġġornament: 02/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.