Spejjeż

Franza

F’dan l-istudju dwar id-dritt kummerċjali – kuntratti, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-bejjiegħ dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Kumpanija wasslet prodotti li jiswew 20,000 euros. Il-bejjiegħ ma tħallasx għaliex ix-xerrej iqis li l-prodotti mhumiex konformi mal-qbil li kien sar. Il-bejjiegħ jiddeċiedi li jiftaħ kawża biex jikseb il-ħlas kollu tal-prezz. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali: Kumpanija li għandha l-uffiċċju ewlieni tagħha fi Stat Membru B twassal prodotti li jiswew 20,000 euro lil xerrej fi Stat Membru A. Il-kuntratt jaqa’ taħt il-liġi ta’ Stat Membru B u miktub bil-lingwa ta' Stat Membru B. Dan il-bejjiegħ ma tħallasx għaliex ix-xerrej, li jinsab fi Stat Membru A, iqis li l-prodotti mhumiex konformi mal-qbil li kien sar. Il-bejjiegħ jiddeċiedi li jiftaħ kawża biex jikseb il-ħlas kollu tal-prezz kif stipulat fil-kuntratt max-xerrej.

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza

Spejjeż fi Franza

Spejjeż għall‑proċeduri legali, appelli u proċess alternattiv għal riżoluzzjoni ta’ disputa


Studju ta’ każ

Proċeduri legali

Ħlasijiet inzijali tal‑qorti

Ħlasijiet tat‑traskrizzjoni

Ħlasijiet oħrajn

Każ A

Qorti tal‑Prim’Istanza: le, mhemmx ħlasijiet inizjali.

Qorti Kummerċjali: iva, ħlasijiet inizjali huma ta’ mill‑inqas 69.97 EWRO

Qorti tal‑Prim’Istanza: le

Qorti tal‑Prim’Istanza: le

Każ B

Qorti tal‑Prim’Istanza: le, mhemmx ħlasijiet inizjali.

Qorti Kummerċjali: iva, ħlasijiet inizjali huma ta’ mill‑inqas 69.97 EWRO

Qorti tal‑Prim’Istanza: le

Qorti tal‑Prim’Istanza: le
Studju ta’ każ

Appell

Proċess alternattiv għal riżoluzzjoni ta’ disputa

Ħlasijiet inizjali tal‑qorti

Ħlasijiet tat‑traskrizzjoni

Ħlasijiet oħrajn

Din l‑għażla hija disponibbli f’dan it‑tip ta’ każ?

Spejjeż

Każ A

Le

Le

Le

Iva

Konċiljazzjoni

Medjazzjoni ġudizzjali

Medjazzjoni ekstraġudizzjali

B’xejn

Iffissati mill‑imħallef

Ftehim bejn il‑partijiet u l‑medjatur

Każ B

Le

Le

Le

Iva

Konċiljazzjoni

Medjazzjoni ġudizzjali

Medjazzjoni ekstraġudizzjali

B’xejn

Iffissati mill‑imħallef

Ftehim bejn il‑partijiet u l‑medjaturSpejjeż għal avukat, marixxall u espert


Studju ta’ każ

Avukat

Marixxall

Espert

Ir‑rappreżentazzjoni hija obbligatorja?

Spejjeż medji

Ir‑rappreżentazzjoni hija obbligatorja?

Spejjeż ta’ qabel is‑sentenza

Spejjeż ta’ wara s‑sentenza

L‑użu huwa obbligatorju?

Spejjeż

Każ A

Qorti tal‑Prim’istanza: iva

Qorti kummerċjali: le

Qorti tal‑appell: iva

Avukati: Statistika mhux disponibbli

Avukati:

983 EWRO

Iva

Taħrik:

18.70 EWRO

Servizz: 26.70 EWRO

Servizz: 26.70 EWRO

Le

Ħlasijiet iffissati mill‑imħallef

Każ B

Qorti tal‑Prim’istanza: iva

Qorti kummerċjali: le

Qorti tal‑appell: iva

Avukati: Statistika mhux disponibbli

Avukati:

983 EWRO

Yes

Taħrik:

18.70 EWRO

Servizz: 26.70 EWRO

Servizz: 26.70 EWRO

Le

Ħlasijiet iffissati mill‑imħallefSpejjeż għal kumpens lix‑xhieda, pleġġ u garanzija oħra


Studju ta’ każ

Kumpens lix-xhieda

Ħalfa jew garanzija oħra

Ix‑xhieda huma kkumpensati?

Din teżisti u meta u kif tintuża?

Każ A

Iva (digriet tas‑27 ta’ Diċembru 1920 li jirrevedi l‑ħlasijiet lix‑xhieda)

Le

Każ B

Iva (digriet tas‑27 ta’ Diċembru 1920 li jirrevedi l‑ħlasijiet lix‑xhieda)

Le


Spejjeż għal għajnuna legali u rimborż ieħorStudju ta’

Għajnuna legali

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

L‑għajnuna meta hija totali?

Kundizzjonijiet?

Każ A

Korporazzjonijiet għall‑profit (eż kumpanija) ma jistgħux jibbenefikaw minn għajnuna legali. Fi Franza, din tista’ tingħata biss lil individwi, kif ukoll, taħt ċerti kundizzjonijiet, lil korporazzjonijiet li mhumiex għall‑profitt u assoċjazzjonijiet tas‑sidien tad‑djar.

L‑Istat iħallas il‑ħlasijiet kollha tal‑qorti jekk l‑omm għandha għajnuna legali sħiħa.

L‑għajnuna legali sħiħa tingħata jekk id‑dħul fix‑xahar iddikjarat mir‑rikorrent ma jaqbiżx 911 EWRO.

Għajnuna parzjali tingħata lil dawk bi dħul bejn dan l‑ammont u 1,367 EWRO.

L‑ogħla limiti għad‑dħul jiżdiedu b’164 EWRO għall‑ewwel 2 dipendenti u b’104 EWRO għat‑tielet(3) dipendenti u kwalunkwe sussegwenti.

Każ B

L-istess

L-istess

L-istess

Studju ta’ każ

Rimborż

Il‑parti rebbieħa tista’ tikseb rimborż tal‑ispejjeż tal‑litigazzjoni?

Jekk ir‑rimborż mhuwiex totali x’inhu l‑perċentwal b’mod ġenerali?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rimborżati?

Hemm istanti meta l‑għajnuna legali għandha tkun rimborżata lill‑organizzazzjoni tal‑għajnuna legali?

Każ A

Iva

Rimborż totali tal‑ħlasijiet imniżżla, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill‑imħallef.

Ħlasijiet mhux imniżżla: indennizz iffissat mill‑imħallef fuq bażi ġusta

Meta d‑deċiżjoni tal‑imħallef tagħti l‑ispejjeż lill‑parti li ma tibbenefikax mill‑għajnuna legali, il‑parti għandha tirrimborża lill‑uffiċċju tat‑Teżor bl‑ispejjeż imħallsa mill‑Istat fid‑difiża tal‑parti li tibbenefika mill‑għajnuna legali.

Każ B

Iva

Rimborż totali tal‑ħlasijiet imniżżla, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill‑imħallef.

Ħlasijiet mhux imniżżla: indennizz iffissat mill‑imħallef fuq bażi ġusta

L-istess


Spejjeż għal traduzzjoni u interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Każ A

Dokumenti sottomessi lill‑imħallef għandhom ikunu tradotti.

M’hemmx statistika disponibbli.

Meta l‑imħallef ma jifhimx il‑lingwa li jikkomunikaw biha l‑partijiet.

Ħlasijiet iffissati mill‑imħallef.

Każ B

Dokumenti sottomessi lill‑imħallef għandhom ikunu tradotti.

Parti mill‑proċedura tal‑inkjesta skont ir-Regolament 1206/2001 tat‑28 ta’ Mejju 2001.

M’hemmx statistika disponibbli.

Meta l‑imħallef ma jifhimx il‑lingwa li jikkomunikaw biha l‑partijiet.

Parti mill‑proċedura tal‑inkjesta skont ir-Regolament 1206/2001 tat‑28 ta’ Mejju 2001.

Ħlasijiet iffissati mill‑imħallef.


L-aħħar aġġornament: 08/11/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.