Spejjeż

Ġermanja

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar l-ispejjeż ġudizzjarji fil-Ġermanja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Liġi tal-Familja – Divorzju

Liġi tal-Familja – kustodja tat-tfal

Liġi tal-Familja – alimenti

Liġi Kummerċjali – kuntratt

Liġi Kummerċjali – responsabbiltà

Qafas regolatorju li jirregola d-drittijiet tal-professjonijiet legali

Avukati

Fil-Ġermanja ma ssirx distinzjoni bejn avukati, solicitors, barristers jew kwalunkwe tip ieħor ta’ avukat.

Fil-Ġermanja, id-drittijiet tal-avukati jiġu kkalkulati jew skont l-Att dwar ir-Remunerazzjoni tal-Avukati (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) jew fuq il-bażi ta’ ftehimiet dwar id-drittijiet. Fil-prinċipju, il-ftehimiet dwar id-drittijiet huma dejjem alternattiva possibbli għad-drittijiet statutorji. Madankollu, iridu jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 49b tal-Kodiċi Federali tal-Avukati (Bundesrechtsanwaltsordnung - BRAO) u tal-Artikoli 3a sa 4b tal-Att dwar ir-Remunerazzjoni tal-Avukati. B’mod partikolari, jekk l-avukat jirrappreżenta lill-klijent fil-qorti, id-drittijiet miftiehma ma jistgħux ikunu inqas minn dawk stabbiliti mil-liġi. Jista’ jintlaħaq ftehim fi kwalunkwe ħin rigward remunerazzjoni ogħla minn dik preskritta bil-liġi.

L-iskeda ta’ remunerazzjoni annessa mal-RVG (l-Anness 1 għar-RVG) tippreskrivi jew drittijiet fissi jew meded ta’ drittijiet applikabbli għal attivitajiet individwali. Il-livell tad-drittijiet jiġi normalment iddeterminat b’referenza għall-valur tat-talba. Il-meded ta’ drittijiet ibbażati fuq il-valur tat-talba jistipulaw ir-rata massima u dik minima tad-dritt li jistgħu jitħallsu. Il-livelli effettivi tad-drittijiet ibbażati fuq il-valur tat-talba huma stabbiliti fit-tabella tad-drittijiet (l-Anness 2 għar-RVG). F’kull każ, id-dritt xieraq mill-medda preskritta jrid ikun iddeterminata ex aequo et bono, billi jiġu kkunsidrati ċ-ċirkustanzi kollha, b’mod partikolari l-kamp ta’ applikazzjoni u d-diffikultà tax-xogħol involut, l-importanza tal-kawża u d-dħul u ċ-ċirkustanzi finanzjarji tal-klijent. Jekk l-avukat jidħol għal livell partikolari ta’ responsabbiltà, dan jista’ jiġu kkunsidrat ukoll meta jkun qed jikkalkula d-drittijiet tiegħu. Il-meded tad-drittijiet b’ammonti statutorji massimi u minimi japplikaw f’numru ta’ oqsma speċjali, partikolarment il-kawżi kriminali u l-kwistjonijiet tal-liġi soċjali.

Marixxalli

Il-marixxalli (Gerichtsvollzieher) jitolbu biss l-ispejjeż stipulati fl-Att dwar l-Ispejjeż tal-Marixxalli (Gerichtsvollzieherkostengesetz - GvKostG). Fl-att jiġi preskritt dritt fiss għal kull attività individwali mwettqa mill-marixxall.

Spejjeż fissi

Spejjeż fissi fi proċedimenti ċivili

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti ċivili

Normalment, il-qorti tirċievi dritt proċedurali, ikkalkolat skont il-valur tal-pretensjoni. Fil-każijiet ċivili dan jiġi ddeterminat mill-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti [Gerichtskostengesetz] (GKG] u l-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti (Materji familjari) [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen] (FamGKG). Ir-rati tad-drittijiet huma stabbiliti fl-iskeda tal-ispejjeż (l-Anness 1 mal-Att rilevanti). Id-drittijiet jiġu stabbiliti skont il-valur tal-pretensjoni fil-tabella tad-drittijiet (l-Anness 2 mal-Att rilevanti). Għall-proċedimenti ċivili ġenerali u dawk li jirrigwardaw il-kunflitti familjari, partikolarment fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-manteniment, ir-rata tad-dritt hija ta’ 3.0. Għall-kwistjonijiet maritali hija ta’ 2.0 u għal kwistjonijiet marbutin mat-tfal, inklużi l-kustodja u l-aċċess tal-ġenituri, ir-rata tad-dritt hija ta' 0.5. Il-valur tal-proċedimenti jiġi ddeterminat kif ġej:

  • Għall-kwistjonijiet maritali, il-valur tal-proċedimenti jiġi ddeterminat skont id-diskrezzjoni tal-qorti abbażi taċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull każ individwali, b’mod partikolari l-iskala u l-importanza tal-kwistjoni, u d-dħul u l-ġid relattivi tal-konjuġi. Id-dħul jiġi kkalkolat abbażi ta’ tliet darbiet id-dħul nett taż-żewġ konjuġi. Ġeneralment, il-qorti tistabbilixxi l-valur tal-proċedimenti f’livell ta’ tliet darbiet id-dħul nett.
  • Għal kwistjonijiet marbutin ma’ kunflitti familjari, il-valur ġeneralment jiddependi fuq il-valur tal-pretensjoni. Għal kwistjonijiet marbutin mal-manteniment, il-valur jiġi bbażat fuq il-pagamenti futuri għall-manteniment mitlubin, l-aktar l-ammont għal sena. L-arretrati mġarrbin sa meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni jiġu inklużi fil-kalkolu.
  • Għal kwistjonijiet relatati mat-tfal, inklużi l-kustodja u l-aċċess tal-ġenituri, ir-rata tad-dritt hija ta’ EUR 3 000.

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, id-drittijiet għal rappreżentazzjoni fil-qorti minn avukat jiġu kkalkolati abbażi tal-valur tal-pretensjoni. Il-valur tat-talba normalment jikkorrispondi għall-valur tal-proċedimenti, li jiġi stabbilit sabiex jiġu determinati d-drittijiet tal-qorti. L-Att dwar ir-Rimunerazzjoni tal-Avukati [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] (RVG) jistabbilixxi preċiżament liema drittijiet jistgħu jiġu kkalkolati u b’liema rata għal liema tip ta’ proċedura. L-Anness 2 mal-RVG jistabbilixxi d-drittijiet skont il-valur tal-pretensjoni. Għall-ewwel istanza tal-materji ċivili, normalment l-avukati jirċievi dritt tal qorti ta’ 1.3 darbiet ir-rata u dritt tal-konsultazzjoni ta' 1.2 darbiet ir-rata. Għal ftehim ta’ riżoluzzjoni fl-ewwel istanza, l-avukat jirċievi wkoll dritt ta’ riżoluzzjoni bir-rata ta’ 1.0.

L-istadju tal-proċediment ċivili fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

Għal materji ċivili ġenerali, materji ta’ manteniment u materji maritali, id-drittijiet tal-qorti jitħallsu meta tittieħed azzjoni jew meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni. Għall-materji familjari, dawn jitħallsu fi tmiem il-proċedimenti. Sakemm ma jkunx hemm ftehim ieħor, l-avukati jiġu rimunerati għas-servizzi mogħtija meta dawn ilestu s-sommarju tal-fatti. Madankollu, huma għandhom id-dritt statutorju għal ħlas bil-quddiem.

Spejjeż fissi fi proċedimenti kriminali

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti kriminali

F’kawżi kriminali, l-ispejjeż tal-qorti jiġu imposti biss meta l-akkużat tinqatgħalu s-sentenza finali. Il-livell tad-dritt jiġi ddeterminat b’referenza għall-piena imposta u jvarja bejn EUR 120 u EUR 900. Jekk ma jkun ġie konkluż l-ebda ftehim dwar drittijiet, l-avukat, kemm bħala avukat tad-difiża kif ukoll bħala rappreżentant ta’ koprosekutur, jirċievi drittijiet għal fażijiet partikolari ddefiniti f’qafas li l-liġi teħtieġ li jiġi ppreparat għal dan il-għan f’kull kawża. L-ammont ta’ kull stadju huwa preskritt mil-liġi għal kull każ.

L-istadju tal-proċediment kriminali fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

L-ispejjeż tal-qorti jkunu jridu jitħallsu wara li tingħata s-sentenza. Sakemm ma jkunx hemm ftehim ieħor, l-avukati jiġu rimunerati għas-servizzi mogħtija fi tmien il-mandat tagħhom. Madankollu, huma għandhom id-dritt statutorju għal ħlas bil-quddiem.

Spejjeż fissi fi proċedimenti kostituzzjonali

Spejjeż fissi għall-partijiet fi proċedimenti kostituzzjonali

Bl-eċċezzjoni ta’ kwalunkwe dritt applikabbli għal rikors vessatorju, m’hemm l-ebda spiża tal-qorti għal proċedimenti quddiem il-Qorti Federali Kostituzzjonali (Bundesverfassungsgericht – l-Artikolu 34 tal-Att dwar il-Qorti Kostituzzjonali Federali (Bundesverfassungsgerichtsgesetzes)). Is-servizzi ta’ avukat li jmexxi l-kawża (Rechtsanwalt), għandhom jinżammu biss jekk ikun hemm seduta (l-Artikolu 22 tal-Att dwar il-Qorti Kostituzzjonali Federali).

L-istadju tal-proċediment kostituzzjonali fejn iridu jitħallsu l-ispejjeż fissi

Sakemm ma jkunx hemm ftehim li jgħid mod ieħor, ir-remunerazzjoni tal-avukat, fil-prinċipju, titħallas malli jikkompleta l-istruzzjonijiet. Madankollu, l-avukat għandu dritt statutorju għal ħlas bil-quddiem.

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn qabel mir-rappreżentanti legali

Drittijiet u obbligi tal-partijiet

L-avukat huwa obbligat jagħti lill-klijent informazzjoni sħiħa u pariri, u għandu jissuġġerixxi lill-klijenti l-iktar mezzi sikuri u l-inqas perikolużi sabiex jintlaħaq l-għan mixtieq. L-avukat irid anki jiġbed l-attenzjoni tal-klijent għal kwalunkwe riskju involut fil-kwistjoni, sabiex il-klijent ikun f’pożizzjoni li jagħmel deċiżjoni informata. L-ammont ta’ informazzjoni li għandha tingħata tiddependi mill-perċezzjoni tal-avukat ta’ dak li l-klijent jeħtieġ li jkun jaf. L-avukat irid iwieġeb il-mistoqsijiet tal-klijent b’mod sħiħ u veritier. Qabel ma l-kawża titla’ l-qorti, l-avukat irid jispjega b’mod ċar x’inhuma l-prospetti u r-riskji involuti meta ssir kawża fil-qorti. L-avukat irid isemmi kemm ir-riskji fl-ispejjeż kif ukoll il-prospetti ta’ suċċess.

L-avukat għandu obbligi speċjali sabiex jagħti informazzjoni f’ċerti każijiet:

  • Jekk id-drittijiet tal-avukat ikunu bbażati fuq il-valur tat-talba, huwa obbligat jiġbed l-attenzjoni tal-klijent għal dan il-fatt qabel ma jingħata struzzjonijiet biex jaġixxi (l-Artikolu 49b (5) tal-Kodiċi Federali tal-Avukati).
  • Jekk jintlaħaq ftehim dwar ir-remunerazzjoni tal-avukat, huwa jrid jiġbed l-attenzjoni tal-klijent li, jekk jingħataw l-ispejjeż, id-drittijiet statutorji biss jiġu rrifondati (it-tielet sentenza tal-Artikolu 3a (1) tal-Att dwar ir-Remunerazzjoni tal-Avukati).
  • Jekk l-avukat jiftiehem mal-klijent li huwa se jitħallas dritt ta’ kontinġenza, l-avukat irid jiġbed l-attenzjoni tal-klijent għall-fatt li l-ftehim m’għandu l-ebda effett fuq kwalunkwe spiża oħra li l-klijent jista’ jkollu jħallas (it-tieni sentenza tal-Artikolu 4a(3) tal-Att dwar ir-Remunerazzjoni tal-Avukati).
  • Qabel ma jikkonkludi ftehim biex jirrappreżenta lil klijent fi proċedimenti tal-ewwel istanza quddiem qorti tax-xogħol, l-avukat irid jiġbed l-attenzjoni tal-klijent għall-fatt li l-ispejjeż tal-avukat ma jistgħux jiġu rrifondati (it-tieni sentenza tal-Artikolu 12a(1) tal-Att dwar il-Qrati tax-Xogħol - Arbeitsgerichtsgesetz).

Kif jiġu stabbiliti l-ispejjeż – Bażi Legali

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fil-Ġermanja?

Tista’ tikseb it-testi tal-liġijiet li jikkonċernaw l-ispejjeż mill-ħwienet tal-kotba jew minn fuq l-Internet, fejn huma disponibbli l-verżjonijiet l-iktar reċenti u mingħajr ħlas.

B’liema ilsna nista’ nikseb informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fil-Ġermanja?

L-informazzjoni tkun bil-Ġermaniż

Fejn nista’ nsib informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż?

Informazzjoni onlajn dwar l-ispejjeż

L-iktar verżjonijiet reċenti tal-liġijiet huma aċċessibbli mis-sit elettroniku uffiċjali tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja. Id-diversi liġijiet dwar l-ispejjeż jistgħu jitniżżlu (downloaded) billi titniżżel l-abbrevjazzjoni rilevanti (GKG, FamGKG, GvKostG u RVG).

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar it-tul ta' żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

L-Uffiċċju Federali tal-Istatistika (Statistisches Bundesamt) jipproduċi serje annwali ta’ pubblikazzjonijiet statistiċi dwar l-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Is-Sottoserje 2.1 tas-Serje 10, pereżempju, tinkludi dejta dwar it-tul tal-proċedimenti ċivili mal-Ġermanja kollha, analizzata skont id-distrett individwali tal-Land u tal-Oberlandesgericht (Qorti Reġjonali Superjuri). Tiġi pprovduta dejta separata għall-Qrati Lokali (Amtsgerichte) u għall-Qrati Reġjonali (Landgerichte), minn naħa waħda, u għall-Oberlandesgerichte, min-naħa l-oħra, kif ukoll għall-proċedimenti fl-ewwel u fit-tieni istanza. Is-serje ma tinkludix statistika dwar it-tul ta’ żmien li jieħdu l-proċedimenti f’tipi differenti ta’ kwistjonijiet.

Fejn nista' nsib informazzjoni dwar l-ispiża medja aggregata għal proċedura partikolari?

Tista’ tixtri kotba li fihom tabelli li juru r-riskju tal-ispiża medja għall-proċedimenti ċivili.

Taxxa fuq il-Valur Miżjud

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar ir-Taxxa fuq il-Valur Miżjud? X’inhuma r-rati?

Il-qrati u l-marixxalli tal-qrati mhumiex suġġetti għat-taxxa fuq il-fatturat. Ir-rata tat-taxxa li japplikaw l-avukati hija ta’ 19 % u mhix inkluża fid-drittijiet tagħhom. Din tintalab separatament bħala spiża.

Għajnuna Legali

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja ċivili

L-għajnuna legali tkun disponibbli meta wieħed japplika għaliha għal kull persuna li, minħabba ċ-ċirkostanzi personali u finanzjarji tagħha, ma tkunx tista’ tkopri l-ispejjeż tal-proċedimenti jew tkun tista’ tkoprihom biss parzjalment jew inkella bi ħlasijiet parzjali. L-azzjoni legali prevista jew id-difiża jridu jippreżentaw ċansijiet raġonevoli ta’ suċċess u ma jridux ikunu frivoli. Madankollu, il-partijiet fil-kawża għandhom jużaw ir-riżorsi tagħhom stess sakemm dan ikun raġonevoli. Abbażi tad-dħul tagħha, parti tista' tingħata għajnuna legali li ma tridx titħallas lura jew li trid titħallas lura f'pagamenti parzjali. Il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja [Bundesministerium der Justiz] (BMJ) ħareġ fuljett jismu Pariri Legali u Għajnuna Legali [Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe], li jwieġeb il-mistoqsijiet li jsiru l-aktar spiss bl-użu ta’ eżempji.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-akkużati

Il-limiti tad-dħul mhumiex applikabbli għas-suspettati jew għall-akkużati. L-għajnuna legali hija rregolata minn kriterji oħrajn.

Limitu tad-dħul applikabbli fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għall-vittmi

L-għotja tal-għajnuna legali hija suġġetta għal limiti tad-dħul. Dawn huma flessibbli u jiġu ddeterminati b’referenza għall-ispejjeż antiċipati tal-kawża u għas-sitwazzjoni soċjali tar-rikorrent (obbligi ta’ manteniment, spejjez tad-dar). L-għajnuna legali hija disponibbli wkoll fuq bażi ta’ pagamenti parzjali.

Kundizzjonijiet oħrajn sabiex tingħata l-għajnuna legali għall-vittmi

Il-vittmi ta’ ċerti delitti serji jistgħu japplikaw biex ikollhom konsulent legali assenjat lilhom mingħajr ħlas, irrispettivament miċ-ċirkustanzi finanzjarji tagħhom.

Kundizzjonijiet oħrajn sabiex tingħata l-għajnuna legali għall-akkużati

L-għajnuna legali lis-suspettati/lill-akkużati (assenjazzjoni ta’ avukat tad-difiża maħtur mill-qorti) mhix suġġetta għal limiti tad-dħul imma għal kundizzjonijiet legali. Dawn huma marbuta primarjament mas-serjetà tar-reat, mat-theddida ta’ ċerti konsegwenzi legali (bħal meta l-akkużat ma jitħalliex jipprattika professjoni jew ikun ikkonfinat fi sptar psikjatriku u newroloġiku), irrispettivament mill-fatt jekk l-akkużat jerġax jintbagħat il-ħabs jew ikunx suġġett għal proċedimenti ta’ kustodja preventiva, mill-fatt jekk l-avukat tad-difiża preċedenti ġiex sospiż, mill-kumplessità tas-sitwazzjoni fattwali u legali, jew mill-fatt jekk l-akkużat ikunx jista’ jew le jiddefendi lilu nnifsu.

Proċedimenti tal-qorti mingħajr spejjeż

Skont l-Artikolu 183 tal-Att dwar il-Qrati Soċjali (SGG), il-proċedimenti quddiem qrati ta’ din ix-xorta ma jinvolvu l-ebda spiża għall-persuni intitolati għal benefiċċji (jiġifieri persuni assigurati, persuni fuq benefiċċji inklużi dawk li jieħdu l-benefiċċju tas-superstiti, persuni b’diżabbiltà u d-dipendenti tagħhom, sakemm ikunu involuti fil-kapaċitajiet rispettivi tagħhom fi proċedimenti tal-qorti bħala rikorrenti jew bħala konvenuti). Ir-rikorrenti u l-konvenuti fi proċedimenti quddiem il-qrati soċjali li ma jaqgħux f’dawn il-kategoriji jridu jħallsu dritt skont l-Artikolu 184 tal-SGG (EUR 150 għal proċedimenti quddiem il-Qrati Soċjali (Sozialgerichte), EUR 225 għal proċedimenti quddiem il-Qrati Soċjali Reġjonali (Landessozialgerichte), EUR 300 għal proċedimenti quddiem il-Qorti Federali Soċjali (Bundessozialgericht)). L-Artikolu 197a tal-SGG jipprovdi għal deroga minn dawn ir-regoli speċjali fejn l-ispejjeż li s-soltu jitħallsu taħt l-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti jkunu applikabbli wkoll fi proċedimenti quddiem il-qrati soċjali, jekk, la r-rikorrent u lanqas il-konvenut f’kawża ma jkunu fost il-persuni msemmija fl-Artikolu 183 tal-SGG.

L-arranġamenti li ġejjin japplikaw fil-proċedimenti kriminali: jekk l-akkużat ma jinstabx ħati, jew jekk il-kawża ma titlax quddiem il-qorti, jew jekk il-proċedimenti kontra l-akkużat jiġu tterminati, l-ispejjeż (in-nefqa pubblika) u l-ispejjeż li bilfors jagħmel l-akkużat, fil-prinċipju, jitħallsu mill-fondi pubbiċi.

Meta għandha l-parti li titlef tħallas l-ispejjeż tal-parti li tirbaħ?

Il-parti li titlef trid tħallas l-ispejjeż tal-parti l-oħra sa fejn dawn kienu meħtieġa biex il-kawża tkompli b’mod xieraq, jiġifieri, id-drittijiet statutorji tal-avukat u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parti l-oħra, inkluż kwalunkwe telf ta’ dħul minħabba l-attendenza fil-qorti.

Drittijiet tal-esperti

L-esperti li jissejħu mill-qorti jirċievu dritt fuq bażi tar-rata fis-siegħa, li hija stabbilita mil-liġi fl-Att dwar ir-Rimunerazzjoni u l-Kumpens Ġudizzjarji [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (JVEG) u li titħallas mill-partijiet fil-proċediment.

L-ispejjeż ta’ espert imqabbad privatament minn parti biex jipprepara għall-kawża ma jagħmlux parti mill-ispejjeż proċedurali li s-sentenza tiddeċiedi r-rifużjoni tagħhom. Għalhekk, dawn l-ispejjeż iridu jintalbu separatament. Jekk il-parti qabbdet espert biex jagħtiha pariri waqt il-kawża, ir-rifużjoni tiddependi minn kemm dan kien meħtieġ fil-każ inkwistjoni. L-ispejjeż ta’ espert imqabbad mill-qorti biex jixhed jitħallsu mill-parti li titlef jew, jekk il-partijiet jirbħu biss parzjalment il-kawża, iż-żewġ partijiet iridu jħallsu sehemhom mill-ispejjeż fuq il-bażi tal-grad sa fejn rebħu u tilfu.

Drittijiet tat-tradutturi u tal-interpreti

L-interpreti u t-tradutturi li jissejħu mill-qorti jirċievu dritt li wkoll huwa stabbilit fl-Att dwar ir-Rimunerazzjoni u l-Kumpens Ġudizzjarji [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (JVEG) u li titħallas mill-partijiet fil-proċedimenti. L-interpreti jitħallsu b’rata fis-siegħa u t-tradutturi jitħallsu skont il-linja tagħhom.

Fi proċedimenti kriminali, l-ispejjeż ta’ interpretazzjoni u ta’ traduzzjoni għall-akkużati jew għall-partijiet interessati, sakemm ikunu meħtieġa għad-difiża jew għall-eżerċizzju tad-drittijiet proċedurali, normalment jitħallsu mill-fondi pubbliċi.

Ħoloq RelatatiRelated Links

Ministeru Federali tal-Ġustizzja

Tim ta’ Medjazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ġermaniżi

Assoċjazzjoni Federali tal-Medjazzjoni Familjari

Assoċjazzjoni Federali tal-Medjazzjoni

Assoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni fid-Dinja tan-Negozju u tax-Xogħol

CFM

Ombudsman tas-settur bankarju privat

Ombudsman tas-settur bankarju pubbliku

Bord ta’ Konċiljazzjoni tal-Bank Ċentrali Ġermaniż

Ombudsman tal-Grupp Bankarju Kooperattiv Ġermaniż

Ombudswoman tal-Impriżi Privati li Jisilfu l-Flus għall-Bini

Ombudsman tal-Impriżi Reġjonali li Jisilfu l-Flus għall-Bini

Servizz Onlajn ta’ Konċiljazzjoni għat-Tilwim fil-Qasam tal-Kummerċ fuq l-Internet

Kumitati konsultattivi u bordijiet ta’ konċiljazzjoni tal-kmamar tat-tobba

Bord ta' Konċiljazzjoni fil-Qasam tal-Mobbiltà

Bord ta’ Konċiljazzjoni għat-Turisti

Bord ta’ Konċiljazzjoni għat-Trasport Lokali tan-North Rhine Westphalia

Ombudsman tal-Assigurazzjonijiet Privati tas-Saħħa u tad-Dipendenza

Bord ta’ Konċiljazzjoni tal-Assoċjazzjoni Federali Ġermaniża tal-Kummissjonanti tal-Funerali

Bord ta’ Konċiljazzjoni tal-Aġenzija Federali tan-Netwerks

Ombudsman tal-Proprjetà fl-Assoċjazzjoni tal-Proprjetà Ġermaniża

Bordijiet ta’ Arbitraġġ tal-Kmamar tal-Kummerċ u tax-Xirek

Bord ta’ Kunsens għad-Drittijiet u għall-Għotjiet

Assoċjazzjoni Ċentrali Ġermaniża tal-Kummerċ fil-Vetturi

L-iktar verżjonijiet reċenti tal-liġijiet

L-aħħar aġġornament: 04/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.