Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: iċ-Ċekl-Ingliżil-Franċiżis-Slovenil-Finlandiż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Spejjeż

Greċja

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar l-ispejjeż legali fil-Greċja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Qafas regolatorju dwar it-tariffi tal-professjonijiet legali

Avukati

It-tariffi tal-avukati huma stabbiliti fl-Artikolu 58 et seq. tal-Liġi 4194/2013, «Kodiċi tal-Avukati» (Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 208). Skont dawn id-dispożizzjonijiet, it-tariffa ta’ avukat tiġi ddeterminata liberament permezz ta’ ftehim bil-miktub mal-prinċipal jew ir-rappreżentant tiegħu u tkopri parti minn jew il-proċedimenti kollha jew atti aktar speċifiċi tal-proċedimenti jew kompiti legali ta’ kwalunkwe natura, kemm ġudizzjarji kif ukoll ekstraġudizzjarji.

Jekk ma hemm l-ebda ftehim bil-miktub rilevanti li jiddetermina l-ammont tat-tariffa, din tiġi ddeterminata abbażi tal-valur tas-suġġett tal-proċedimenti (l-Artikolu 63(1)) u, fejn is-suġġett tal-proċedimenti ma jistax ikun stmat fi flus, it-tariffa tiġi kkalkulata skont l-Anness I tal-Kodiċi tal-Avukati (l-Artikolu 63(2)), li jirreferi għall-«ANNESS Ι / Tabella tat-Tariffi tal-Avukati Mġarrba fi Proċedimenti Legali.

Konsulenti legali

Il-membri ta’ dawn il-professjonijiet ma humiex distinti mill-avukati.

Bailiffs

It-tariffi tal-bailiffs huma determinati b’mod speċifiku. It-tariffi tal-bailiffs huma determinati skont l-Artikolu 50 tal-Liġi 2318/1995, «Il-Kodiċi tal-Bailiffs» (Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 126), kif emendat mill-Artikolu 2 tal-Liġi 4336/2015. Skont dawn id-dispożizzjonijiet, it-tariffi tal-bailiffs huma stabbiliti f’deċiżjoni konġunta tal-Ministri għall-Finanzi u għall-Ġustizzja. Id-deċiżjoni fis-seħħ bħalissa hija d-Deċiżjoni Nru 21798 tal-11 ta’ Marzu 2016 (Gazzetta tal-Gvern, Serje II, Nru 709/2016). It-tariffi jistgħu, madankollu, jiżdiedu bi ftehim, skont il-kumplessità tal-kompitu.

Nutara

It-tariffi tan-nutara huma stabbiliti f’dispożizzjonijiet speċjali; b’mod aktar speċifiku, fl-Artikolu 40 tal-Liġi 2830/2000.

Spejjeż fissi

Spejjeż fissi fi proċedimenti kriminali

Spejjeż fissi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti kriminali

It-tariffi tal-avukati f’kawżi kriminali huma stabbiliti fil-Kodiċi tal-Avukati (l-Artikolu 58 et seq.).

Stadju tal-proċediment kriminali fejn iridu jitħallsu spejjeż fissi

L-avukati jaqblu mal-klijenti tagħhom dwar meta jitħallsu t-tariffi tagħhom. Ġeneralment, dawn it-tariffi jitħallsu bin-nifs hekk kif javvanzaw il-proċedimenti.

Spejjeż fissi fi proċedimenti kostituzzjonali

Spejjeż fissi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti kostituzzjonali

It-tariffi tal-professjonisti legali huma regolati kif deskritt hawn fuq għal tilwim amministrattiv ukoll.

Stadju tal-proċedimenti kostituzzjonali fejn iridu jitħallsu spejjeż fissi għall-partijiet fil-kawża

L-avukati jaqblu mal-klijenti tagħhom dwar meta jitħallsu t-tariffi tagħhom. Ġeneralment, dawn it-tariffi jitħallsu bin-nifs hekk kif javvanzaw il-proċedimenti.

Informazzjoni li għandha tingħata bil-quddiem minn konsulenti legali

Drittijiet u obbligi tal-partijiet

Il-kodiċi ta’ kondotta għall-avukati fih obbligi speċifiċi dwar kif l-avukati jridu jwettqu dmirijiethom fil-konfront tal-klijenti tagħhom. Kwalunkwe ksur ta’ dawk l-obbligi jikkostitwixxi reat dixxiplinarju. It-tariffi ma humiex imsemmija espliċitament fost dawk l-obbligi.

Sorsi ta’ informazzjoni dwar l-ispejjeż

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar id-determinazzjoni tal-ispejjeż fil-Greċja?

Informazzjoni dwar it-tariffi tal-avukati tinstab fil-Kodiċi tal-Avukati jew tinkiseb minn kmamar tal-avukati.

Informazzjoni dwar it-tariffi tan-nutara tinkiseb mid-Dipartiment għal kwistjonijiet relatati ma’ Professjonisti Legali - Bailiffs - Uffiċċji Notarili - Reġistri tal-Artijiet u Uffiċċji Katastali (Tmima Dikigorikou Leitourgimatos - Dikastikon Epimeliton - Symvolaiografeion - Ypothikofilakeion kai Ktimatologikon Grafeion) tal-Ministeru għall-Ġustizzja jew minn assoċjazzjonijiet tan-nutara (Symvolaiografiki Syllogoi) (persuni ġuridiċi rregolati mil-liġi pubblika).

F’liema lingwi nista’ nikseb informazzjoni dwar id-determinazzjoni tal-ispejjeż fil-Greċja?

L-informazzjoni dwar id-determinazzjoni tal-ispejjeż hija disponibbli biss bil-Grieg.

Fejn nista’ nikseb informazzjoni dwar medjazzjoni/konċiljazzjoni?

Ara l-informazzjoni li ġiet ipprovduta fuq il-paġna rilevanti tal-Portal, b’ mod partikolari fir-rigward tal-medjazzjoni fil-Greċja.

Fejn nista’ nsib informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż?

Sit web disponibbli b’informazzjoni dwar l-ispejjeż

Ma hemm l-ebda sit web b’ informazzjoni bħal din.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar it-tul medju ta’ proċedimenti varji?

Ma hemm l-ebda informazzjoni bħal din fil-Greċja.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar l-ispiża medja aggregata għal proċediment partikolari?

Ma hemm l-ebda informazzjoni dwar l-ispejjeż aggregati għal proċedimenti fil-Greċja.

Taxxa fuq il-Valur Miżjud

Kif tiġi provduta din l-informazzjoni?

Is-servizzi tal-avukati huma soġġetti għall-VAT. Tista’ tikseb l-informazzjoni rilevanti mid-Dipartiment tat-Tassazzjoni kompetenti (Τmima Forologias) tal-Ministeru għall-Finanzi u minn kmamar tal-avukati.

Liema rati japplikaw?

24%.

Għajnuna legali

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-għajnuna legali f’kawżi ċivili

Skont l-Artikolu 194 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-għajnuna legali tingħata lil persuni li juru l-inkapaċità tagħhom li jħallsu l-ispejjeż tal-proċedimenti legali mingħajr ma jipperikolaw is-sussistenza tagħhom jew tal-familji tagħhom.

Skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Artikolu, l-għajnuna legali tista’ tingħata wkoll lil ċittadini barranin u lil persuni apolidi.

Skont il-Liġi 3226/2004, l-għajnuna legali tingħata lil ċittadini bi dħul baxx f’kawżi ċivili (jekk id-dħul annwali tal-familja tagħhom ma jkunx aktar minn żewġ terzi tad-dħul annwali minimu stabbilit fil-kuntratt tax-xogħol kollettiv ġenerali nazzjonali).

L-għajnuna legali tinkludi l-ispejjeż tal-proċedimenti, it-tariffi tan-nutara u tal-bailiffs u t-tariffi tal-avukati (l-Artikolu 199 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-għajnuna legali għall-imputati f’kawżi kriminali

Skont l-Artikolu 340 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, imputat mingħajr konsulent legali huwa assenjat avukat mil-lista rilevanti tal-kamra tal-avukati lokali.

Skont il-Liġi 3226/2004, l-għajnuna legali tingħata lil ċittadini bi dħul baxx f’kawżi kriminali, kif imsemmi hawn fuq.

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-għajnuna legali għall-vittmi f’kawżi kriminali

Id-dispożizzjonijiet tal-Liġi 3226/2004 jippermettu li tingħata għajnuna legali lil ċittadini bi dħul baxx tal-Istati Membri tal-UE, kif ukoll lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni mingħajr Stat bi dħul baxx jekk ikunu legalment jew abitwalment residenti fl-UE.

Kundizzjonijiet oħra marbuta mal-għoti ta' għajnuna legali lill-vittmi

L-għajnuna legali tingħata lil ċittadini bi dħul baxx tal-Istati Membri tal-UE, kif ukoll lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi bi dħul baxx jekk ikunu legalment jew abitwalment residenti fl-UE. Ma hemm l-ebda dispożizzjoni għal kundizzjonijiet oħra.

Kundizzjonijiet oħra marbuta mal-għoti tal-għajnuna legali lill-imputati

Xejn.

Proċedimenti tal-qorti mingħajr ħlas

Xejn.

Il-parti li titlef il-kawża, meta trid tħallas l-ispejjeż tal-parti li tkun rebħet il-kawża?

Ladarba qorti toħroġ deċiżjoni, l-ispejjeż legali u l-ispejjeż imġarrba mill-parti li tkun rebħet il-kawża ġeneralment jitħallsu mill-parti li titlef il-kawża, skont il-limitu tar-rebħa jew telf ta’ kull parti. Il-qorti għandha wkoll tagħmel din il-parti tad-deċiżjoni eżegwibbli. L-ispejjeż u l-kostijiet huma kkalkulati skont ir-regoli ta’ hawn fuq, b’kunsiderazzjoni partikolari għal dispożizzjonijiet dwar it-tariffi tal-professjonisti legali u l-ispejjeż fissi possibbli għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti ċivili. L-ammont ikkalkulat huwa ġeneralment inqas mill-ispejjeż attwali.

Tariffi tal-esperti

L-esperti jistabbilixxu t-tariffi tagħhom stess, li, jekk mitluba, huma inklużi fl-ispejjeż legali mogħtija mill-qorti.

Tariffi tat-tradutturi u l-interpreti

It-tradutturi u l-interpreti jistabbilixxu t-tariffi tagħhom stess, li huma inklużi, jekk mitluba, fl-ispejjeż legali mogħtija mill-qorti.

Links relatati

Plenarja tal-Kmamar tal-Avukati Griegi

Kamra tal-Avukati ta’ Ateni

Kamra tal-Avukati ta’ Piraeus

Kamra tal-Avukati ta’ Tessaloniki

Kumitat ta’ Koordinazzjoni tal-Kmamar tan-Nutara tal-Greċja

Kamra tan-Nutara tal-Qorti tal-Appell ta’ Tessaloniki

Kumitat ta’ Koordinazzjoni tal-Kmamar tan-Nutara tal-Greċja

Federazzjoni tal-Bailiffs Griegi

Dokumenti relatati

Rapport tal-Greċja dwar l-Istudju dwar it-Trasparenza tal-Ispejjeż  PDF (849 Kb) en

L-aħħar aġġornament: 06/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.