Spejjeż

Ungerija

F’dan l-istudju dwar il-liġi tal-familja – manteniment, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-parti li tiftaħ il-kawża dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Żewġ persuni ilhom jgħixu flimkien għal għadd ta’ snin, mingħajr ma żżewwġu.  Għandhom wild ta’ tliet snin meta jisseparaw. Deċiżjoni tal-qorti tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm. L-unika kwistjoni pendenti hija dwar l-ammont ta’ manteniment li għandha tieħu l-omm mingħand il-missier għas-sostenn u l-edukazzjoni tal-wild. L-omm tiftaħ kawża dwar dan. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali fejn inti avukat fi Stat Membru A: Żewġ persuni kienu qed jgħixu flimkien fi Stat Membru (Stat Membru B). Għandhom wild ta’ tliet snin. Jisseparaw. Deċiżjoni tal-qorti fi Stat Membru B tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm. Bi qbil mal-missier, l-omm u l-wild imorru jgħixu fi Stat Membru ieħor (Stat Membru A), fejn jistabbilixxu r-reżidenza tagħhom. Għad hemm kwistjoni pendenti.  Din hija dwar l-ammont ta’ manteniment li għandha tieħu l-omm mingħand il-missier għas-sostenn u l-edukazzjoni tal-wild. L-omm tiftaħ kawża dwar dan fi Stat Membru A.

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija

Spejjeż fl-Ungerija

L-ispejjeż ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (alternative dispute resolution, ADR)


Studju ta’ każ

Soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR)

Din l-għażla hija disponibbli għal dan it-tip ta’ każ?

Spejjeż

Każ A

Iva, iżda t-talba għall-manteniment tintlaqa' biss jekk issir formalment permezz ta' dokument li jista' jiġi eżegwit (il-qorti jew nutar jistgħu jżidu klawżola ta' infurzar fid-dokument).

Kif miftiehma bejn il-partijiet u l-medjatur.

Kull min huwa involut fi proċedimenti ġodda jew li għadhom għaddejjin jista' jitlob lill-qorti għall-medjazzjoni, li hija mingħajr ħlas.

Każ B

Iva, iżda t-talba għall-manteniment tintlaqa' biss jekk issir formalment permezz ta' dokument li jista' jiġi eżegwit (il-qorti jew nutar jistgħu jżidu klawżola ta' infurzar fid-dokument).

Kif miftiehma bejn il-partijiet u l-medjatur.

Kull min huwa involut fi proċedimenti ġodda jew li għadhom għaddejjin jista' jitlob lill-qorti għall-medjazzjoni, li hija mingħajr ħlas.

It-tariffi tal-avukat, il-bailiff u l-espert


Studju ta’ każ

Avukat

Bailiff

Espert

Ir-rappreżentanza ġuridika hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentanza ġuridika hija mandatorja?

Bilfors trid tintuża?

Spejjeż

Każ A

Le

Kif miftiehma bejn il-klijent u l-avukat.

Le

Le Il-qorti tista' taħtar espert wara talba tal-parti li tkun qiegħda tagħti x-xhieda, sakemm il-qorti ma tordnax it-teħid tax-xhieda ex officio. Il-partijiet jistgħu jissottomettu wkoll l-opinjonijiet ta' esperti privati.

L-espert jiddetermina d-dritt tiegħu. Jekk il-qorti tordna t-teħid tax-xhieda ex officio, it-tariffa tiġi stabbilita skont il-leġiżlazzjoni rilevanti fis-seħħ.

Każ B

Le

Kif miftiehma bejn il-klijent u l-avukat.

Le

Le Il-qorti tista' taħtar espert wara talba tal-parti li tkun qiegħda tagħti x-xhieda, sakemm il-qorti ma tordnax it-teħid tax-xhieda ex officio. Il-partijiet jistgħu jissottomettu wkoll l-opinjonijiet ta' esperti privati.

L-espert jiddetermina d-dritt tiegħu. Jekk il-qorti tordna t-teħid tax-xhieda ex officio, it-tariffa tiġi stabbilita skont il-leġiżlazzjoni rilevanti fis-seħħ.

Il-kumpens tax-xhieda


Studju ta’ każ

Il-kumpens tax-xhieda

Ix-xhieda għandhom dritt għal kumpens?

Spejjeż

Każ A

Iva

Il-kumpens tax-xhieda huwa regolat bil-liġi. Ix-xhieda għandhom dritt għal kumpens tal-ispejjeż tat-trasport, akkomodazzjoni u l-bżonnijiet tagħhom, u kumpens minħabba l-perjodu li fih ma marrux għax-xogħol.

Każ B

Iva

Il-kumpens tax-xhieda huwa regolat bil-liġi. Ix-xhieda għandhom dritt għal kumpens tal-ispejjeż tat-trasport, akkomodazzjoni u l-bżonnijiet tagħhom, u kumpens minħabba l-perjodu li fih ma marrux għax-xogħol.

L-ispejjeż għall-għajnuna legali u r-rifużjoni tal-ispejjeżStudju ta’ każ

Għajnuna legali

Rifużjoni tal-ispejjeż

Meta u b'liema kundizzjonijiet tgħodd?

L-għajnuna legali meta tingħata bis-sħiħ?

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Jekk ir-rifużjoni mhix sħiħa, x'inhu l-perċentwal normali tal-ispejjeż koperti?

Liema spejjeż ma jistgħux jiġu rifużi?

Hemm ċirkostanzi fejn l-għajnuna legali tista' tiġi rifuża?

Każ A

Ara t-taqsima dwar l-għajnuna legali.

Irrispettivament mis-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom jew l-ammont ta' introjtu, il-partijiet għandhom dritt għad-differiment tal-ħlas - is-sospensjoni tal-ħlas ta' spejjeż speċifiċi - f'kawżi dwar il-manteniment bil-liġi, inklużi l-kawżi għall-ġbir tal-manteniment mill-entitajiet li joħorġu l-intitolamenti tal-parti li trid tħallas il-manteniment jew mingħand terzi, il-kanċellament tal-manteniment jew it-tibdil fl-ammont li jrid jitħallas, it-tnaqqis jew riduzzjoni fil-ġbir eżekutorju tal-manteniment, u l-proċedimenti biex jinġabru d-dettalji personali tal-parti li trid tħallas fil-kuntest ta' kawżi tranżnazzjonali dwar il-manteniment.

F'każijiet fejn, skont l-informazzjoni disponibbli dak iż-żmien, l-istima tal-ispejjeż ġudizzjarji x'aktarx li trendi impossibbli l-aċċess tar-rikorrenti għall-qorti.

L-għajnuna legali hija mingħajr ħlas fil-qafas tal-għajnuna legali, taħt livell limitu ta' introjtu li huwa daqs il-pensjoni minima.

Iva l-parti telliefa trid tħallas l-ispejjeż tal-kawża tal-parti rebbieħa, ħlief kif diversament stabbilit bil-liġi, inkluż fejn il-liġi tobbliga lil parti oħra biex tħallas l-ispejjeż minkejja d-deċiżjoni tal-qorti.

F'każ ta' suċċess parzjali tal-kawża, l-ammont li jrid jiġi rifuż ikun daqs l-ammont mitlub b'suċċess minn dik il-parti u l-ħlas li tkun għamlet bil-quddiem. Il-qorti tista' tordna wkoll li kull parti tħallas l-ispejjeż tagħha.

F'każijiet iġġustifikati, il-qorti tista' tnaqqas it-tariffi tal-avukati li tqis għolja żżejjed.

Il-partijiet ma jistgħux jiġu ordnati jħallsu l-ispejjeż minħabba (li setgħu jiġu evitati) raġunijiet tal-qorti stess.

Ir-rifużjoni tal-ispejjeż ġudizzjarji lill-partijiet ma tistax taqbeż l-ammont mitlub minnhom.

Iva, jekk jinstab l dik il-parti bbenefikat minn għajnuna legali li ma kellhiex dritt għaliha.

Il-parti telliefa trid tħallas it-tariffa tal-avukat maħtur għall-għajnuna legali, li ġiet imħallsa f'isimha bil-quddiem mill-Istat.

Il-parti telliefa trid tħallas it-tariffa tal-amministratur, anki jekk għandha dritt għall-għajnuna legali.

Każ B

Ara t-taqsima dwar l-għajnuna legali.

Irrispettivament mis-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom jew l-ammont ta' introjtu, il-partijiet għandhom dritt għal differiment tal-ħlas - is-sospensjoni tal-ħlas ta' spejjeż speċifiċi - f'kawżi dwar il-manteniment rikjest bil-liġi.

Id-deċiżjoni dwar l-għoti tal-għajnuna legali tista' tikkunsidra l-għoli tal-ħajja tal-pajjiż ta' residenza tal-partijiet.

F'każijiet fejn, skont l-informazzjoni disponibbli dak iż-żmien, l-istima tal-ispejjeż ġudizzjarji x'aktarx li trendi impossibbli l-aċċess tar-rikorrenti għall-qorti.

L-għajnuna legali hija mingħajr ħlas fil-qafas tal-għajnuna legali, taħt livell limitu ta' introjtu li huwa daqs il-pensjoni minima.

Iċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-UE u ċ-ċittadini ta' Stati mhux membri tal-UE li joqogħdu legalment fi Stat Membru tal-UE għandhom dritt għall-għajnuna legali bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini Ungeriżi.

Iva, il-parti telliefa trid tħallas l-ispejjeż tal-kawża tal-parti rebbieħa, ħlief kif diversament stabbilit bil-liġi, inkluż fejn il-liġi tobbliga lil parti oħra biex tħallas l-ispejjeż minkejja d-deċiżjoni tal-qorti.

F'każ ta' suċċess parzjali tal-kawża, l-ammont li jrid jiġi rifuż ikun daqs l-ammont mitlub b'suċċess minn dik il-parti u l-ħlas li tkun għamlet bil-quddiem. Il-qorti tista' tordna wkoll li kull parti tħallas l-ispejjeż tagħha.

F'każijiet iġġustifikati, il-qorti tista' tnaqqas it-tariffi tal-avukati li tqis għolja żżejjed.

Il-partijiet ma jistgħux jiġu ordnati jħallsu l-ispejjeż minħabba (li setgħu jiġu evitati) raġunijiet tal-qorti stess.

Ir-rifużjoni tal-ispejjeż ġudizzjarji lill-partijiet ma tistax taqbeż l-ammont mitlub minnhom.

Iva, jekk jinstab l dik il-parti bbenefikat minn għajnuna legali li ma kellhiex dritt għaliha.

Il-parti telliefa trid tħallas it-tariffa tal-avukat maħtur għall-għajnuna legali, li ġiet imħallsa f'isimha bil-quddiem mill-Istat.

Il-parti telliefa trid tħallas it-tariffa tal-amministratur, anki jekk għandha dritt għall-għajnuna legali.

Spejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Meta u b'liema kundizzjonijiet hija meħtieġa?

Spiża approssimattiva?

Meta u b'liema kundizzjonijiet hija meħtieġa?

Spiża approssimattiva?

Każ A

Jekk waħda mill-partijiet ma titkellimx jew ma tifhimx bl-Ungeriż.

It-traduttur jiddetermina d-dritt tiegħu. It-tariffa hija kkalkulata skont in-numru ta' ittri (madwar HUF 5 kull ittra), l-iskadenza u l-lingwa tas-sors. L-ispejjeż tat-traduzzjoni marbuta max-xhieda prodotta u s-sottomissjonijiet tal-partijiet li għandhom dritt jużaw il-lingwa nazzjonali, reġjonali jew minuri tagħhom matul proċedimenti ċivili jitħallsu bil-quddiem f'isimhom mill-Istat. Dawn l-ispejjeż imbagħad jiġu regolati mid-dispożizzjonijiet dwar l-irkupru tal-ispejjeż ġudizzjarji.

Jekk waħda mill-partijiet ma titkellimx jew ma tifhimx bl-Ungeriż.

L-interpretu jiddetermina d-dritt tiegħu/tagħha. It-tariffa fis-siegħa tiddependi mil-lingwa użata. Madwar HUF 10 000 sa 12 000 fis-siegħa. L-Istat huwa responsabbli għal jew iħallas bil-quddiem it-tariffa tal-interpretu fejn l-interpretazzjoni hija meħtieġa bil-liġi.

Każ B

Jekk waħda mill-partijiet ma titkellimx jew ma tifhimx bl-Ungeriż.

It-traduttur jiddetermina d-dritt tiegħu. It-tariffa hija kkalkulata skont in-numru ta' ittri (madwar HUF 5 kull ittra), l-iskadenza u l-lingwa tas-sors. L-ispejjeż tat-traduzzjoni marbuta max-xhieda prodotta u s-sottomissjonijiet tal-partijiet li għandhom dritt jużaw il-lingwa nazzjonali, reġjonali jew minuri tagħhom matul proċedimenti ċivili jitħallsu bil-quddiem f'isimhom mill-Istat. Dawn l-ispejjeż imbagħad jiġu regolati mid-dispożizzjonijiet dwar l-irkupru tal-ispejjeż ġudizzjarji.

Jekk waħda mill-partijiet ma titkellimx jew ma tifhimx bl-Ungeriż.

L-interpretu jiddetermina d-dritt tiegħu/tagħha. It-tariffa fis-siegħa tiddependi mil-lingwa użata. Madwar HUF 10 000 sa 12 000 fis-siegħa. L-Istat huwa responsabbli għal jew iħallas bil-quddiem it-tariffa tal-interpretu fejn l-interpretazzjoni hija meħtieġa bil-liġi.

L-aħħar aġġornament: 15/09/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.