Spejjeż

Litwanja

F’dan l-istudju dwar id-dritt kummerċjali – kuntratti, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-bejjiegħ dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Kumpanija wasslet prodotti li jiswew 20,000 euros. Il-bejjiegħ ma tħallasx għaliex ix-xerrej iqis li l-prodotti mhumiex konformi mal-qbil li kien sar. Il-bejjiegħ jiddeċiedi li jiftaħ kawża biex jikseb il-ħlas kollu tal-prezz. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali: Kumpanija li għandha l-uffiċċju ewlieni tagħha fi Stat Membru B twassal prodotti li jiswew 20,000 euro lil xerrej fi Stat Membru A. Il-kuntratt jaqa’ taħt il-liġi ta’ Stat Membru B u miktub bil-lingwa ta' Stat Membru B. Dan il-bejjiegħ ma tħallasx għaliex ix-xerrej, li jinsab fi Stat Membru A, iqis li l-prodotti mhumiex konformi mal-qbil li kien sar. Il-bejjiegħ jiddeċiedi li jiftaħ kawża biex jikseb il-ħlas kollu tal-prezz kif stipulat fil-kuntratt max-xerrej.

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja

Spejjeż fil-Litwanja

Spejjeż għall-Qorti, Appelli u Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim


Studju ta’ każ

Qorti

Appelli

Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim

Drittijiet inizjali tal-qorti

Drittijiet ta’ traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Drittijiet inizjali tal-qorti

Drittijiet ta’ traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Din hija għażla disponibbli għal dan it-tip ta’ każ?

Każ A

Il-boll bi 3% perċentwali, imma mhux inqas minn 50 Litas (f’kawżi reali fejn it-talba ma taqbiżx 100,000 Litas jew €29,000)

Il-parteċipanti fi proċediment iħallsu 10 Litas għal kopja ta’ dokument tal-qorti, u 1 Litas għal kull paġna

L-ispejjeż konnessi mas-smigħ tal-kawża: 1) l-ispezzjoni ta’ post; 2) it-tiftix tal-konvenut; 3) in-notifika ta’ dokumenti tal-qorti; 4) l-issodisfar tas-sentenza tal-qorti; 5) rimborż għax-xogħol ta’ kuratur; 6) oħrajn kif neċessarju u raġonevoli

Il-boll bi 3% perċentwali, imma mhux inqas minn 50 Litas (f’kawżi reali fejn it-talba ma taqbiżx 100,000 Litas jew €29,000)

Il-parteċipanti fi proċediment iħallsu 10 Litas għal kopja ta’ dokument tal-qorti, u 1 Litas għal kull paġna

L-ispejjeż konnessi mas-smigħ tal-kawża: 1) l-ispezzjoni ta’ post; 2) it-tiftix tal-konvenut; 3) in-notifika ta’ dokumenti tal-qorti; 4) l-issodisfar tas-sentenza tal-qorti; 5) rimborż għax-xogħol ta’ kuratur; 6) oħrajn kif neċessarju u raġonevoli

IvaSpejjeż tal-avukat, tal-bailiff u tal-espert


Studju ta’ Każ

Avukat

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż medji

Każ A

Ir-rappreżentazzjoni minn avukat mhijiex obbligatorja.

Ara t-taqsima dwar ir-Regolamentazzjoni tad-Drittijiet tal-Professjoni Legali aktar ‘il fuq

Każ BStudju ta’ Każ

Bailiff

Espert

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż ta’ qabel is-sentenza

Spejjeż ta’ wara s-sentenza

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ A

Le

Le

Le. Il-bailiffsi jkollhom rwol biss wara l-ħruġ tal-ordnijiet ta’ eżekuzzjoni.

L-ispejjeż tal-eżekuzzjoni: 1) 600 Litas jekk id-daqs tad-debitu huwa  minn 50, 000 Lt (~€15,000) sa 100,000 Lt (~€29,000) u  6%iżda mhux inqas minn 4000 Lt,  tal-ammont ta’ debitu eżegwit bħala s-salarju tal-bailiffs, u spejjeż ta’ eżekuzzjoni oħra, skont it-tip u l-kwantità tal-azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni.

2) Is-salarju tal-bailiffs jiddependi fuq id-daqs tad-debitu.

Il-qorti tista’ taħtar espert jew esperti għal kwistjonijiet li jeħtieġu għarfien speċjali fix-xjenza, mediċina, arti, inġinerija jew snajja’, soġġett għall-opinjoni tal-parteċipani fil-proċediment.

Għandha titħallas garanzija minn qabel ta’ ammont stabbilit mill-qorti mill-parti li tagħmel ikt-talba. Il-gvern jew istituzzjoni awtorizzata tistabbilixxi l-ispejjeż massimi. Il-qorti tgħaddi l-ħlas tal-ispejjeż tal-litigazzjoni tal-parti li tirbaħ lill-parti opposta, anke jekk tal-aħħar ikun eżenti milli jħallas l-ispejjeż tal-litigazzjoni fil-fondi tal-istat.

Każ B

Le

Le

L-istess bħall-Każ AL-ispejjeż għall-kumpens tax-xhieda, għal rahan jew garanzija u drittijiet oħrajn relevanti


Studju ta’ Każ

Kumpens għax-xhieda

Rahan jew garanzija

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan jeżisti u meta jeżisti kif jintuża?

Spiża

Każ A

Iva, l-ammonti mħallsa lix-xhieda jiżdiedu mal-ispejjeż konnessi mas-smigħ tal-każ

Ara t-taqsima dwar id-Drittijiet tal-Esperti aktar ‘il fuq.

Ara t-taqsima dwar id-Drittijiet tal-Esperti aktar ‘il fuq.

Il-qorti trid tikkunsidra s-sitwazzjoni materjali tal-parti li tħallas. L-ammont jiddependi fuq in-natura tal-azzjoni proċedurali u ma jistax jaqbeż 100,000 Litas

Każ B

L-istess bħal fis-sitwazzjoni nazzjonali

L-istess bħal fis-sitwazzjoni nazzjonali

L-istess bħal fis-sitwazzjoni nazzjonali

L-istess bħal fis-sitwazzjoni nazzjonaliStudju ta’ Każ

Drittijiet oħra

Deskrizzjoni

Spiża

Każ A

Spejjeż oħra jinkludu: 1) l-ispezzjoni ta’ post; 2) it-tiftix tal-konvenut; 3) in-notifika ta’ dokumenti tal-qorti; 4) l-issodisfar tas-sentenza tal-qorti; 5) rimborż għax-xogħol ta’ kuratur; 6) oħrajn kif neċessarju u raġonevoli

Ara t-taqsima dwar l-Esperti aktar ‘il fuq. L-ispejjeż għal tiftix ta’ konvenut għandhom jitħallsu mill-parti li tkun talbet tiftix jew mill-qorti.

Ara t-taqsima dwar id-Drittijiet tal-Bailiffsi

Tutur għandu d-dritt li jirċievi ħlas għar-rappreżentazzjoni b’konformità mad-drittijiet u l-proċedura stabbilita mill-gvern jew l-istituzzjonijiet awtorizzati tiegħu. L-ispejjeż ta’ rappreżentazzjoni jitħallsu mill-parti li fuq inizjattiva tagħha jkun inħatar tutur, li għandha tħallas l-ispejjeż ta’ rappreżentazzjoni tiegħu jew tagħha minn qabel.

Każ B

L-istess bħal fis-sitwazzjoni nazzjonali

L-istess bħal fis-sitwazzjoni nazzjonaliSpejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħraStudju ta’ Każ

Għajnuna Legali

Rifużjoni

Meta u taħt liema kondizzjonijiet hija applikabbli?

Tista’ l-parti rebbieħa tikseb rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Każ A

L-Għajnuna Legali mhijiex applikabbli.

Il-parti rebbieħa tista’ tikseb rifużjoni tal-ispejjeż tal-litigazzjoni mingħandi l-parti li titlef

Każ B


Spejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Każ A

Id-dokumenti kollha tal-qorti u d-dokumenti annessi għandhom ikunu sottomessi l-qorti bil-lingwa tal-istat.

Persuni li ma jitkellmux il-lingwa uffiċjali, huma garantiti d-dritt għas-servizzi ta’ interpretazzjoni/traduzzjoni matul il-proċedimenti.

Il-qorti għandha tħallas l-ammonti dovuti lill-interpreti/tradutturi mill-fondi tal-baġit tal-istat.

Każ B

L-istess bħal fis-sitwazzjoni nazzjonali

L-istess bħal fis-sitwazzjoni nazzjonali

L-aħħar aġġornament: 07/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.